H? tr? Windows cho đ?a c?ng IDE l?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 126855 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 95 và Windows 98 h? tr? vi?c s? d?ng các thi?t b? đi?n t? lái xe tích h?p (IDE) đ?a c?ng mà là l?n hơn 504 MB (1024 chai) b?ng cách s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • ROM BIOS h? tr? cho INT13h ph?n m? r?ng (ví d?: Logical Block Đ?a ch? ho?c LBA).
  • Đ?a c?ng xe bus adapter (b? đi?u khi?n đ?a c?ng) h? tr? cho INT13h ph?n m? r?ng (ví d?: LBA)
  • B?ng cách s? d?ng ch? đ?u tiên 1024 chai ? đ?a
  • H? tr? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c cho h?nh h?c d?ch
Ngoài ra, Windows 95 và Windows 98 ch? đ? b?o v? IDE đ?a tr?nh đi?u khi?n (Esdi_506.pdr) đư?c s? d?ng đ? cung c?p truy c?p đ?a 32-bit khi b?n s? d?ng b?t k? các phương pháp ba l?n đ?u tiên trong danh sách trư?c. Khi b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đ? cung c?p b?n d?ch, h?nh h?c, truy c?p 32-bit đ?a đư?c cung c?p b?i Esdi_506.PDR ch? n?u b?n s? d?ng phiên b?n 6.03 (ho?c sau này) c?a đ?a OnTrack Tr?nh đi?u khi?n qu?n l? XBIOS. Đ? bi?t thêm thông tin v? ho?c h? tr? v?i đ?a Qu?n l?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? k? thu?t OnTrack.

LƯU ?: Đ?i v?i thông tin liên quan v? h? th?ng t?p FAT32 trong Windows 95 và Windows 98, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32

THÔNG TIN THÊM

Truy c?p vào đ?a c?ng IDE mà s? d?ng giao di?n AT t?p tin đính kèm (ATA) thông qua các d?ch v? INT13h AT ROM BIOS h? th?ng. IDE nh?n d?ng m?t đ?a c?ng dung đ? BIOS h? th?ng b?ng cách xác đ?nh s? lư?ng chai, ngư?i đ?ng đ?u, và các ngành / theo d?i (CHS) trong b? nh? CMOS.

Là l?nh v?c luôn 512 byte kích thư?c, do đó, b?n có th? xác đ?nh năng l?c c?a m?t đ?a c?ng IDE v?i công th?c sau đây:
chai x th? trư?ng x ngành / theo d?i x 512 (byte cho m?i l?nh v?c) = công su?t
Giao di?n BIOS INT13h h? th?ng cho phép t?i đa là 1024 chai, 255 ngư?i đ?ng đ?u, và 63 ngành / theo d?i. Giao di?n IDE cho phép cho m?t t?i đa là 65,536 chai, th? trư?ng 16 và 255 ngành / theo d?i. Đ? đ?m b?o tương thích giao ti?p gi?a các h? th?ng BIOS và IDE giao di?n, ít nh?t denominators common 1024 chai, 16 th? trư?ng, và 63 ngành / theo d?i ph?i đư?c s? d?ng. Khi b?n đang s? d?ng d?ch v? INT13h đ? truy c?p vào đ?a c?ng, do đó, các ? đ?a l?n nh?t có th? đư?c truy c?p là 504 MB, tính như sau:
1024 chai x 16 đ?u x 63 ngành / theo d?i x 512 = 528,482,304 byte, hay 504 MB
LƯU ?: M?t s? các nhà s?n xu?t đ?a c?ng xem xét 1 MB là 1.000.000 byte và do đó s? xem xét 528,482,304 byte là 528 MB. Trong tiêu chu?n l?p tr?nh t? v?ng và trong MS-DOS và Windows 95/98, tuy nhiên, 1 MB tương đương v?i 1.048.576 byte, v? v?y 528,482,304 byte là tương đương v?i 504 MB.

Đ?a c?ng IDE l?n hơn 504 MB đ?i h?i nhi?u hơn 1024 chai trong các CMOS b? nh? (ho?c h? có th? thay v? s? d?ng nhi?u hơn 63 ngành / theo d?i, nhưng Đi?u này là r?t hi?m). Do đó, ? đ?a c?a kích thư?c này không tương thích v?i h? th?ng giao di?n BIOS INT13h và toàn b? ? đ?a không th? đư?c s? d?ng tr? khi h?nh h?c d?ch đang đư?c s? d?ng b?i b? đi?u khi?n đ?a c?ng. B?i v? b? đi?u khi?n IDE h?u h?t không s? d?ng h?nh h?c d?ch, IDE c?ng đ?a ph?i h?u như luôn luôn tuân theo gi?i h?n xi lanh 1024 như áp đ?t b?i h? th?ng AT ROM BIOS.

LƯU ?: B? đi?u khi?n máy tính giao di?n h? th?ng (SCSI) nh? thư?ng bao g?m m?t đi?u khi?n thi?t b? ho?c ROM BIOS thay th? d?ch v? AT ROM BIOS h? th?ng khi giao ti?p v?i m?t đ?a c?ng SCSI và do đó không gi?i h?n 1024 chai (504 MB). Nâng cao nh? thi?t b? giao di?n (ESDI) s? d?ng ? đ?a BIOS ROM-d?a INT13h ch?c năng đ? cung c?p cho ? đ?a h?nh h?c d?ch đó là tương thích v?i các giao di?n ATA. C?ng lưu ? r?ng khi b?n đang s? d?ng đ?a c?ng IDE, có th? có m?t thi?t l?p CMOS cho phép b?n xem s? chai, đ?y đ?, nhưng v?n có ROM BIOS gi?i h?n ch? 1024 chai.

MS-DOS, Windows 95 và Windows 98 h? tr? ? đ?a IDE vư?t quá 504-MB (1024 gi?i h?n xi lanh) b?ng cách s? d?ng h?nh h?c d?ch ho?c LBA. H?nh h?c b?n d?ch đư?c th?c hi?n b?i tr?nh đi?u khi?n BIOS d?ch IDE c?ng h?nh h?c th?c t? c?a đ?a thành h?nh h?c s? phù h?p trong BIOS h? th?ng' INT13h h?n ch?. LBA đư?c th?c hi?n b?i h? th?ng BIOS ho?c đ?a c?ng xe bu?t b? đi?u h?p, mà d?ch CHS thông tin thông qua đ? BIOS vào m?t đ?a ch? h?p l? 28-bit block đư?c s? d?ng b?i các ? đ?a đ? L?y d? li?u t? đ?a.

S? d?ng m?t đ?a c?ng IDE l?n hơn 504 MB (1024 chai) v?i MS-DOS, Windows 95 ho?c Windows 98, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

ROM BIOS h? tr? cho ph?n m? r?ng INT13h

C?p Nh?t ROM BIOS máy tính c?a b?n vào m?t phiên b?n h? tr? INT13h ph?n m? r?ng. M?t BIOS h? tr? LBA cung c?p b?n d?ch t? đ?ng cho IDE đ?a c?ng mà đư?c đ?t c?u h?nh cho hơn 1024 chai. Đi?u này cho phép b?n đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a hoàn toàn v?i MS-DOS, Windows 95 ho?c Windows 98 và s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a Windows 95 (Esdi_506.pdr) cho 32-bit đ?a truy c?p.

LƯU ?: Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? C?p Nh?t ROM BIOS c?a b?n ho?c cho phép h? tr? LBA trong b? nh? CMOS. Đ? bi?t thông tin v? cách thi?t l?p CHS thông tin cho đ?a c?ng c?a b?n trong b? nh? CMOS, liên h? v?i nhà s?n xu?t ? c?ng c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m? r?ng INT13H, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
122052 H?p l? kh?i đ?a ch? (LBA) đ?nh ngh?a
153550 Gi?i h?n đ?a c?ng 8-GB phân vùng

Đ?a c?ng Bus Adapter h? tr? cho ph?n m? r?ng INT13h

B?n có th? mu?n mua m?t th? đi?u khi?n đ?a c?ng h? tr? ph?n m? r?ng INT13H ho?c th?c hi?n h?nh h?c d?ch. Đi?u này cho phép b?n đ? phân vùng và đ?nh d?ng các toàn b? đ?a v?i MS-DOS, Windows 95 ho?c Windows 98 và s? d?ng Windows 95/Windows 98 đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a (Esdi_506.pdr) cho 32-bit đ?a truy c?p.

LƯU ?: Thông tin v? nơi đ? có đư?c m?t b? đi?u khi?n đ?a c?ng h? tr? ph?n m? r?ng INT13h ho?c th?c hi?n h?nh h?c d?ch, liên h? c?a b?n đ?a c?ng ho?c nhà s?n xu?t b? đi?u khi?n đ?a c?ng.

H? tr? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c cho b?n d?ch

B?n có th? s? d?ng m?t bên th? ba ph?n m?m ti?n ích đ? th?c hi?n các h?nh h?c d?ch. Ví d? c?a ki?u c?a ph?n m?m d?ch thu?t bao g?m SpeedStor t? Kích thư?c lưu tr?, EZ-Drive t? vi nhà, và qu?n l? đ?a t? H? th?ng máy tính OnTrack.

N?u b?n s? d?ng phiên b?n 6.03 tr? lên c?a các tr?nh đi?u khi?n OnTrack Disk Manager XBIOS (c? hai Master Boot Record và Config.sys tr?nh đi?u khi?n ph?i phiên b?n 6,03 ho?c sau này), Windows 95/Windows 98 l?y đư?c tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? (Esdi_506.pdr) h?nh h?c th?c t? và khu v?c kinh t? nghiêng y?u t? t? tr?nh đi?u khi?n OnTrack b?ng cách s? d?ng m?t API đư?c đ?nh ngh?a trong đ?c t? OnTrack Disk Manager XBIOS. Trong này trư?ng h?p, truy c?p đ?a 32-bit có s?n trong Windows 95 và Windows 98.

N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n tr?nh đi?u khi?n XBIOS OnTrack đ?a qu?n l? trư?c khi Phiên b?n 6,03 ho?c m?t bên th? ba ti?n ích, Esdi_506.pdr unloads và đ?a truy c?p x?y ra trong ch? đ? th?c b?ng cách s? d?ng giao di?n BIOS INT13h h? th?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n s? v?n có quy?n truy c?p vào ? đ?a c?a b?n trong Windows, nhưng các ? đ?a s? đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng ch? đ? tương thích MS-DOS.

LƯU ?: Disk Manager 6.03 h? tr? trong ch? đ? đư?c b?o v? trên đ?a c?ng trên kênh IDE chính và khi DriveSpace đ?a nén không ph?i cài đ?t. Cho ? đ?a trên kênh IDE th? c?p, Disk Manager 7,0 hay sau này là b?t bu?c. Khi b?n s? d?ng ph?n m?m nén DriveSpace là bao g?m v?i Microsoft Windows 95, Windows 98 và Microsoft Plus!, Disk Manager 7.04 ho?c m?i hơn ph?i đư?c s? d?ng.Tr?nh đi?u khi?n OnTrack Disk Manager XBIOS (Xbios.ovl) đư?c lưu tr? trong thư m?c g?c thư m?c ? đ?a kh?i đ?ng và đư?c n?p t? Master Boot Record đ? h? tr? phân vùng chính (? đ?a C). Tr?nh đi?u khi?n Config.sys (Dmdrvr.bin) h? tr? m? r?ng phân vùng và ph?i đư?c n?p đ? truy c?p b?t k? ? đ?a vào phân vùng m? r?ng.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p CHS thông tin cho các ? đ?a c?a b?n trong các CMOS b? nh?, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o đ?a c?ng. Ngoài ra, các chương tr?nh này thư?ng yêu c?u b?n đ? phân vùng và đ?nh d?ng ? đ?a v?i m?t đ?c bi?t Ti?n ích đư?c cung c?p v?i ph?n m?m c?a bên th? ba. Đ? bi?t thông tin v? vi?c này th? t?c, tra c?u tài li?u đó là bao g?m trong ph?n m?m ho?c liên h? nhà s?n xu?t ph?n m?m.

S? d?ng ch? đ?u tiên 1024 chai c?a đ?a

Trong các thi?t l?p CMOS, xác đ?nh các thông s? CHS do đó không quá 1024 chai đư?c s? d?ng. Đi?u này cho phép b?n đ? phân vùng và đ?nh d?ng ? đ?a đ? 504-MB dung v?i MS-DOS, Windows 95 ho?c Windows 98 và s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a Windows 95/Windows 98 (Esdi_506.pdr) cho 32-bit đ?a truy c?p.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p CHS thông tin cho các ? đ?a c?a b?n trong các CMOS thi?t đ?t, liên h? v?i h?ng ch? t?o đ?a c?ng.

S? d?ng đ?a c?ng l?n v?i Windows và Windows cho nhóm làm vi?c

B?n có th? s? d?ng các phương pháp trư?c đ? s? d?ng m?t ? đ?a l?n hơn 504 MB (1024 chai) v?i Windows phiên b?n 3.0 ho?c sau này ho?c Windows cho Nhóm làm vi?c Phiên b?n 3.1 ho?c 3,11. Ngoài ra, khi b?n s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp b?n có th? s? d?ng các c?a s? cho nhóm làm vi?c 3,11 32-bit file truy c?p (VFAT) tính năng trên h?u h?t các máy tính. Lưu ? r?ng b?ng cách s? d?ng ph?n m? r?ng INT13h ho?c h?nh h?c d?ch như trư?c đây đư?c mô t? không cho phép b?n s? d?ng các Windows ho?c Windows cho nhóm làm vi?c 32-bit đ?a tính năng truy c?p.

Trong Windows và Windows cho nhóm làm vi?c Phiên b?n 3.1 và sau đó, 32-bit đ?a truy c?p đư?c cung c?p b?i tr?nh đi?u khi?n FastDisk đư?c g?i là WDCTRL. WDCTRL so sánh các T?ng s? b?nh Gas đư?c ch? đ?nh cho đ?a c?ng, b? nh? CMOS trong các BIOS tham s? kh?i (BPB) v?i s? lư?ng chai đư?c báo cáo b?i đ?a c?ng đ? đáp ?ng v?i m?t l?nh xác đ?nh ? đ?a. N?u BIOS báo cáo nhi?u hơn 1024 chai, WDCTRL xác nh?n không làm vi?c b?t k? cho dù các h? th?ng BIOS hay xe bus adapter h? tr? d?ch thu?t h?nh h?c ho?c INT13h ti?n ích m? r?ng.

S? d?ng truy c?p đ?a 32-bit v?i đ?a c?ng đư?c c?u h?nh đ? bi?t thêm hơn 1024 chai (và là do đó không tương thích v?i WDCTRL), b?n ph?i s? d?ng m?t bên th? ba FastDisk tr?nh đi?u khi?n đư?c cung c?p b?i nhà s?n xu?t c?a các khó khăn b? đi?u khi?n đ?a ho?c đ?a c?ng. B?n c?ng có th? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n FastDisk m?t trong v? trí c?a các t?p tin Esdi_506.pdr đ? cung c?p truy c?p đ?a 32-bit trong Windows 95 và Windows 98, M?c dù đây không ph?i là c?n thi?t cho h?u h?t các đ?a c?ng.

Qu?n l? đ?a đư?c s?n xu?t b?i OnTrack Computer Systems, m?t nhà s?n xu?t đ?c l?p c?a Microsoft; chúng tôi làm cho không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a s?n ph?m này.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Chu?n b? đ?a c?ng

Thông tin v? làm th? nào đ? k?t h?p các phân vùng ho?c chu?n b? đ?a c?ng đ? cài đ?t ho?c cài đ?t l?i Windows 95 ho?c Windows 98, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255867 Làm th? nào đ? s? d?ng Fdisk và Format đ? phân vùng ho?c phân vùng l?i đ?a c?ng
221829 Làm th? nào đ? cài đ?t Windows 98 trên m?t máy tính v?i không có h? đi?u hành

Thu?c tính

ID c?a bài: 126855 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbinfo kbmt KB126855 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:126855

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com