Raksta ID: 126962 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Palai?ot lielu skaitu sist?mas Windows programmu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Tr?kst atmi?as", kad m??in?t start?t jaunas programmas vai lietot programmas, kas jau darbojas, lai gan dator? joproj?m ir pieejams liels daudzums fizisk?s un lapo?anas failu atmi?as.

IEMESLS

??da darb?ba var rasties, ja darbvirsmai pie??irt? sist?mas atmi?a WIN32 apak?sist?m? ir izt?r?ta.

Piez?me. ?? probl?ma bie??k rodas sist?m? Windows NT 3.5, jo darbvirsmai pie??irt?s sist?mas atmi?as noklus?juma lielums ir 512 K. Sist?m? Windows NT 3.1 noklus?juma v?rt?ba ir 3072 K. Noklus?juma v?rt?ba tika samazin?ta, lai palielin?tu veiktsp?ju.

RISIN?JUMS

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50496

Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
 • Ja, veicot ??s darb?bas, probl?ma netika nov?rsta, l?dzu, palieliniet datora atmi?u.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai labotu ?o probl?mu, palieliniet darbvirsmas sist?mas atmi?as lielumu:
 1. Start?jiet re?istra redaktoru (Regedt32.exe).
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE
  apak?kok? atrodiet ?o atsl?gu:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Atlasiet sist?mas Windows v?rt?bu.
 4. Izv?ln? Redi??t izv?lieties Virkne.
 5. Palieliniet parametru SharedSection.

  Sist?mai Windows NT:
  SharedSection nor?da sist?mas un darbvirsmai pie??irt?s sist?mas atmi?as, izmantojot ??du form?tu:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Pievienojiet "256" vai "512" p?c skait?a yyyy.

  Sist?mai Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003:
  SharedSection izmanto ??du form?tu, lai nor?d?tu sist?mas un darbvirsmai pie??irt?s sist?mas atmi?as:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  32 bitu oper?t?jsist?m?m palieliniet v?rt?bu yyyy uz "12288";
  Palieliniet v?rt?bu zzzz uz "1024".
  64 bitu oper?t?jsist?m?m palieliniet v?rt?bu yyyy uz "20480";
  Palieliniet v?rt?bu zzzz uz "1024".

PAPILDINDORM?CIJA

Sist?ma Windows NT izmanto ?pa?u sist?mas atmi?u vis?m Windows programm?m, kas darbojas dator?. Darbvirsmai pie??irt? sist?mas atmi?a tiek izmantota visiem objektiem (logiem, izv?ln?m, pildspalv?m, ikon?m un citiem objektiem). Kad darbojas liels skaits Windows programmu, ?ai sist?mas atmi?ai var pietr?kt atmi?as. Kad nepietiek atmi?as iedal??anas piepras?juma izpildei, sist?ma parasti atgrie? k??du un pazi?o lietot?jam par mazu atmi?as apjomu. Da?as programmas neveiksm?gi apstr?d? atteici, un da?os gad?jumos var pietr?kt atmi?as, lai izveidotu k??das zi?ojuma dialoglodzi?u. T?d?j?di piepras?t? darb?ba neizdodas, un inform?cija par to netiek par?d?ta.

Atsl?ga SharedSection ir redzama k? gara virkne, kad tiek skat?ta re?istra redaktor?. ??s atsl?gas noklus?juma v?rt?ba ir ??da.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe
  ObjectDirectory=\Windows
  SharedSection=1024,3072,512
  Windows=On
  SubSystemType=Windows
  ServerDll=basesrv,1
  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
  ProfileControl=Off
  MaxRequestThreads=16
				


Pirm? SharedSection v?rt?ba (1024) defin? sist?mas atmi?as lielumu, kas kop?js visiem datoriem. Taj? ietverta glob?lo turu tabula (Windows turi ir unik?li vis? dator?) un koplietot?s sist?mas iestat?jumi (piem?ram, SystemMetrics). Visticam?k, ?? v?rt?ba neb?s j?maina.

Otr? SharedSection v?rt?ba (3072) kontrol? darbvirsmai pie??irt?s sist?mas atmi?as lielumu, kas saist?ta ar interakt?vu logu staciju (tiek izmantota Windows objektiem). ?? statisk? v?rt?ba tiek izmantota, lai nov?rstu, ka nepareizi darbojo??s lietojumprogrammas pat?r? p?r?k daudz resursu. T? k? darbvirsmai pie??irt? sist?mas atmi?a ir kart?ta katra procesa adre?u telp?, ?o v?rt?bu nevajadz?tu iestat?t uz patva??gi lielu v?rt?bu (jo tiks samazin?ta veiktsp?ja), ta?u t? j?palielina pietiekami, lai visas v?lam?s lietojumprogrammas var?tu darboties.

Tre?? SharedSection v?rt?ba (512) kontrol? darbvirsmai pie??irt?s sist?mas atmi?as lielumu katrai darbvirsmai, kas saist?ta ar neinterakt?vu logu staciju. Ja ??s v?rt?bas nav, darbvirsmai pie??irt?s sist?mas atmi?as lielums neinterakt?v?m logu stacij?m b?s t?ds pats, k? interakt?v?m logu stacij?m nor?d?tais lielums (otr? SharedSection v?rt?ba).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par atsl?gas SharedSection parametriem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
184802 PRB: Neizdodas inicializ?t User32.dll vai Kernel32.dll

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 126962 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com