T?i th?t b?i li?t kê trong t?p tin Bootlog.txt

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 127970 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bootlog.txt t?p tin trong thư m?c g?c vào đ?a c?ng có th? ch?a nh?ng d?ng, ngay c? khi máy tính c?a b?n đang ch?y đúng:
 • LoadFailed = dsound.vxd
 • LoadFailed = ebios
 • LoadFailed = ndis2sup.vxd
 • LoadFailed = vpowerd
 • LoadFailed = vserver.vxd
 • LoadFailed = vshare
 • InitCompleteFailed = SDVXD
LƯU ?: Bootlog.txt t?p tin trên m?t máy tính đang ch?y Windows 98 c?ng có th? ch?a các d?ng sau:
 • Deviceinitfailed = MTRR
 • SysCritInitFailed = JAVASUP
 • DeviceInitFailed = MTRR

NGUYÊN NHÂN

Các t?i th?t b?i không nh?t thi?t ph?i ch? ra m?t v?n đ?. Nó là ph? bi?n đ?i v?i m?t s?, n?u không ph?i t?t c?, các t?i c? g?ng không thành công, tùy thu?c vào h? th?ng c?a b?n c?u h?nh. Các đo?n c?a bài vi?t này ch?a thông tin thêm v? nguyên nhân c?a lo?i h?nh c? th? c?a t?i th?t b?i.

LoadFailed = dsound

Nhi?u tr?nh đi?u khi?n âm thanh đư?c kích ho?t DirectSound. DirectSound là m?t ph?n c?a Microsoft DirectX, m?t t?p các thư vi?n đư?c s? d?ng b?i h?u h?t các Windows d?a trên tr? chơi. Khi m?t DirectSound kích ho?t âm thanh đi?u khi?n đư?c n?p, ngư?i lái xe c? g?ng đăng k? v?i thư vi?n DirectSound đ? cho tr? chơi có th? s? d?ng thư vi?n. N?u không có DirectX d?a trên tr? chơi đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, DirectSound thư vi?n không đư?c n?p. Hành vi này là đi?n h?nh.

LoadFailed = ebios

N?u tr?nh đi?u khi?n h? th?ng m? r?ng cơ b?n đ?u vào/đ?u ra (BIOS) không t?m th?y m?t BIOS m? r?ng, tr?nh đi?u khi?n không đư?c n?p.

LoadFailed = ndis2sup.vxd

N?u tr?nh đi?u khi?n m?ng lư?i giao di?n đ?c đi?m k? thu?t (NDIS) 2 h? tr? tr?nh đi?u khi?n không t?m th?y b?t k? tr?nh đi?u khi?n NDIS 2 đ? h? tr?, tr?nh đi?u khi?n không đư?c n?p.

LoadFailed = vpowerd

N?u tr?nh đi?u khi?n nâng cao quy?n l?c qu?n l? (APM) xác đ?nh r?ng máy tính c?a b?n hi?n không h? tr? APM, tr?nh đi?u khi?n không đư?c n?p. Tuy nhiên, APM h? tr? có th? đư?c vô hi?u hóa. Đ? xác đ?nh n?u APM b? vô hi?u hóa trong qu?n l? thi?t b?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó b?m vào các Qu?n l? thi?t b? tab.
 3. B?m đúp đ? m? r?ng H? th?ng thi?t b?.
 4. B?m đúp Nâng cao h? tr? qu?n l? quy?n l?c m? thu?c tính c?a nó. (N?u Nâng cao h? tr? qu?n l? quy?n l?c là không đư?c li?t kê, máy tính c?a b?n không h? tr? APM.)
 5. B?m vào các Thiết đặt tab.
 6. Xác minh r?ng các Cho phép h? tr? qu?n l? quy?n l?c ch?n h?p ki?m.

LoadFailed = vserver.vxd

VServer.vxd ti?t ki?m b? nh? b?ng cách t?i sau đó trong kh?i đ?ng x? l? ch? khi nó là c?n thi?t, thay v? t?i t?nh. Ví d?, Vserver.vxd không có th? là c?n thi?t khi b?n b?t đ?u m?t máy tính xách tay trong khi máy tính máy tính xách tay là ra kh?i tr?ng thái không bi?t c?a nó.

LoadFailed = vshare

N?u b?n ki?m tra các t?p tin Bootlog.txt, các t?p tin ch? ra r?ng Vshare n?p thành công trư?c đó trong quá tr?nh kh?i đ?ng. B?n sao th? hai c?a Vshare phát hi?n trư?ng h?p c?a Vshare đó đ? đư?c n?p, và b?n sao th? hai không đư?c n?p.

Phông th?t b?i

Sau khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng Windows, các t?p tin Bootlog.txt có th? li?t kê nhi?u phông t?i th?t b?i. Hành vi này là đi?n h?nh. Khi qu?n l? phông t?m ki?m đ?a c?ng cho phông ch?, nó có th? t?m th?y phông ch? trong m?t s? thư m?c. Sau khi phông Manager t?m th?y phông ch?, nó ghi các thông tin đ? các n? l?c trong tương lai đ? xác đ?nh v? trí m?t phông ch? ti?n hành nhanh hơn.

InitCompleteFailed = SDVXD

C?a s? t? đ?ng t?i m?t b? nh? cache đ?a thu nh? đ? tăng các t?c đ? c?a quá tr?nh kh?i đ?ng. Khi quá tr?nh kh?i đ?ng đư?c hoàn t?t, các thu nh? b? nh? cache đ?a là b? n?p t? b? nh?. Khi b? nh? cache là b? n?p, các "InitCompleteFailed = SDVXD" d?ng s? đư?c thêm vào các t?p tin Bootlog.txt đ? ch? ra r?ng thu nh? b? nh? cache đ?a đ? đư?c xoá kh?i b? nh?. Hành vi này là đi?n h?nh.

SysCritInitFailed = JAVASUP

N?u Java h? tr? tr?nh đi?u khi?n là không c?n thi?t trên máy tính c?a b?n, tr?nh đi?u khi?n không ph?i c?t cánh. Java là m?t ngôn ng? l?p tr?nh đư?c s? d?ng trên World Wide Web (WWW). Microsoft Internet Explorer phiên b?n 3.0 và sau này bao g?m m?t Java h? th?ng ph?.

DeviceInitFailed = MTRR

B? nh? lo?i t?m Registers (MTRR) là m?t t?p tin .vxd đó là trách nhi?m thao tác v?i b? nh? d?y. T?p này đư?c n?p v?i DirectX 5.0; Tuy nhiên, không ai trong s? các thành ph?n c?t l?i DirectX s? d?ng các d?ch v? đư?c cung c?p b?i MTRR. Các t?p tin Ntkern và m?t s? tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh s? d?ng các d?ch v? đư?c cung c?p b?i MTRR đ? thay đ?i b? nh? d?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 127970 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB127970 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:127970

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com