ACC: วิธีการที่ตรวจหาเวลาว่างของผู้ใช้หรือไม่มีผล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 128814 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการสร้างกระบวนการที่จะเรียกใช้ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft ในการเข้าถึงของคุณไม่พบการป้อนข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ สำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคย กับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ และ มีการสร้างโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft ในการเข้าถึงการใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมที่ให้มาพร้อมกับ Microsoft Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ โปรดอ้างถึงคู่มือ "อาคารแอปพลิเคชัน"

หมายเหตุ: Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ (ที่ใช้ใน Microsoft Access 7.0 และ Microsoft Access 97) จะเรียกว่าการเข้าถึงแบบพื้นฐานในรุ่น 2.0

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายเทคนิคหนึ่งที่แสดงในแฟ้มตัวอย่าง FrmSampl.exe (สำหรับการเข้าถึงของ Microsoft สำหรับ Windows 95 รุ่น 7.0) และ FrmSmp97.exe (สำหรับ Microsoft Access 97) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับแฟ้มเหล่านี้ตัวอย่าง โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
150895ACC95: แบบตัวอย่างของ Microsoft ในการเข้าถึงฟอร์มพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
175066ACC97: Microsoft Access 97 ตัวอย่างฟอร์มพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างฟอร์ม DetectIdleTime

 1. สร้างฟอร์มที่ว่างที่ไม่ใช้ตารางหรือแบบสอบถามใด ๆ และชื่อ DetectIdleTime
 2. การตั้งค่าคุณสมบัติของแบบฟอร์มต่อไปนี้:
  OnTimer: [กระบวนงานเหตุการณ์]
  TimerInterval: 1000
  หมายเหตุ: TimerInterval การตั้งค่าบ่งชี้ความถี่ (เป็นมิลลิวินาที) แอพลิเคชันตรวจสอบไม่มีผลงานของผู้ใช้ การตั้งค่า 1000 เท่ากับ 1 วินาที
 3. ป้อนรหัสต่อไปนี้สำหรับกระบวนงานเหตุการณ์ของคุณสมบัติ OnTimer:

  หมายเหตุ: ในโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ ขีดข้อล่าง (_) เมื่อสิ้นสุดของบรรทัดมีใช้เป็นอักขระที่มีต่อของบรรทัด เอาการขีดล่างจากจุดสิ้นสุดของบรรทัดเมื่อ re-creating รหัสนี้ในการเข้าถึงแบบพื้นฐาน
     Sub Form_Timer()
       ' IDLEMINUTES determines how much idle time to wait for before
       ' running the IdleTimeDetected subroutine.
       Const IDLEMINUTES = 5
  
       Static PrevControlName As String
       Static PrevFormName As String
       Static ExpiredTime
  
       Dim ActiveFormName As String
       Dim ActiveControlName As String
       Dim ExpiredMinutes
  
       On Error Resume Next
  
       ' Get the active form and control name.
  
       ActiveFormName = Screen.ActiveForm.Name
       If Err Then
        ActiveFormName = "No Active Form"
        Err = 0
       End If
  
       ActiveControlName = Screen.ActiveControl.Name
        If Err Then
        ActiveControlName = "No Active Control"
        Err = 0
       End If
  
       ' Record the current active names and reset ExpiredTime if:
       '  1. They have not been recorded yet (code is running
       '    for the first time).
       '  2. The previous names are different than the current ones
       '    (the user has done something different during the timer
       '    interval).
       If (PrevControlName = "") Or (PrevFormName = "") _
        Or (ActiveFormName <> PrevFormName) _
        Or (ActiveControlName <> PrevControlName) Then
        PrevControlName = ActiveControlName
        PrevFormName = ActiveFormName
        ExpiredTime = 0
       Else
        ' ...otherwise the user was idle during the time interval, so
        ' increment the total expired time.
        ExpiredTime = ExpiredTime + Me.TimerInterval
       End If
  
       ' Does the total expired time exceed the IDLEMINUTES?
       ExpiredMinutes = (ExpiredTime / 1000) / 60
       If ExpiredMinutes >= IDLEMINUTES Then
        ' ...if so, then reset the expired time to zero...
        ExpiredTime = 0
        ' ...and call the IdleTimeDetected subroutine.
        IdleTimeDetected ExpiredMinutes
       End If
     End Sub
  						
 4. สร้างขั้นตอนต่อไปนี้ในโมดูลฟอร์ม:
      Sub IdleTimeDetected (ExpiredMinutes)
       Dim Msg As String
       Msg = "No user activity detected in the last "
       Msg = Msg & ExpiredMinutes & " minute(s)!"
       MsgBox Msg, 48
     End Sub
  						

วิธีการใช้ฟอร์ม DetectIdleTime

เมื่อต้องการซ่อนฟอร์ม DetectIdleTime เมื่อเปิดโปรแกรมประยุกต์ สร้างแมโคร AutoExec ต่อไปนี้:
  Macro Name  Action
  ---------------------
  AutoExec   OpenForm

  AutoExec Actions
  ----------------------------
  OpenForm:
   Form Name: DetectIdleTime
   View: Form
   Filter Name:
   Where Condition:
   Data Mode: Edit
   Window Mode: Hidden
				
คุณสามารถเพิ่มรหัสขั้นตอนการ IdleTimeDetected เพื่อให้วิธีการทำงานหากไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้สำหรับจำนวนของเวลาที่ระบุในค่าคงของ IDLEMINUTES ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีการเข้าถึง Microsoft ออกจากกับกระบวนงานเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ใน Microsoft Access 7.0 และ 97:
  Sub IdleTimeDetected (ExpiredMinutes)
   Application.Quit acSaveYes
  End Sub
				
ใน Microsoft Access 2.0:
  Sub IdleTimeDetected (ExpiredMinutes)
   Application.Quit A_SAVE
  End Sub
				
ขั้นตอนนี้ทำให้การเข้าถึงของ Microsoft เพื่อออกจากโปรแกรมประยุกต์ การบันทึกวัตถุทั้งหมดโดยไม่ต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์จับเวลา ดัชนีวิธีใช้สำหรับการค้นหาเหตุการณ์ของตัวจับเวลา.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 128814 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbprogramming kbusage kbmt KB128814 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:128814
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com