PC Ext: Gi?i thích cơ h?i khóa trên Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 129202 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

V?i đ?c quy?n Oplock, n?u m?t t?p tin đư?c m? ra trong m?t không đ?c quy?n (t? ch?i không có) ch? đ?, redirector yêu c?u m?t khóa cơ h?i c?a các t?p tin toàn b?. Như mi?n là có quá tr?nh khác đ? m? t?p, máy ch? s? c?p cho đi?u này oplock, đưa ra redirector đ?c quy?n truy c?p vào t?p đ? ch? đ?nh. Đi?u này s? cho phép redirector th?c hi?n trư?c đ?c, vi?t-đ?ng sau và khóa b? nh? đ?m, mi?n là có quá tr?nh khác c? g?ng m? t?p.

Khi m?t quá tr?nh th? hai c? g?ng đ? m? t?p tin, ch? s? h?u b?n g?c s? đư?c yêu c?u đ? phá v? Oplock ho?c Break đ? c?p II Oplock. Vào th?i đi?m đó, các Redirector ph?i vô d? li?u đư?c lưu tr?, tuôn ra vi?t và ? khóa, và phát hành oplock, ho?c đóng t?p tin.

Cơ h?i Locking c?p II, cung c?p m?t phương pháp đ? c?p quy?n truy c?p đ?c vào m?t t?p tin b?i nhi?u hơn m?t máy tr?m, và các máy tr?m có th? b? nh? cache đ?c d? li?u t?i đ?a phương (đ?c-trư?c). Mi?n là không có tr?m vi?t vào t?p tin, nhi?u tr?m có th? có t?p tin m? v?i c?p II oplock.

THÔNG TIN THÊM

M?t minh ho? c?a bao c?p II oplocks làm vi?c:

 1. Nhà ga 1 m? t?p tin, yêu c?u oplock.
 2. K? t? khi không có tr?m khác có t?p m?, các c?p máy ch? nhà ga 1 đ?c quy?n oplock.
 3. Nhà ga 2 m? t?p tin, yêu c?u oplock.
 4. K? t? khi nhà ga 1 đ? không đư?c vi?t vào t?p tin, máy ch? yêu c?u nhà ga 1 đ? Break đ? c?p II Oplock.
 5. Nhà ga 1 tuân th? b?ng x? thông tin t?i đ?a phương buffered khóa đ? h? ph?c v?.
 6. Nhà ga 1 thông báo cho máy ch? mà nó đ? phá v? đ? c?p II Oplock (ngoài ra, nhà ga 1 có th? đ? đóng c?a các t?p tin).
 7. Máy ch? đáp ?ng yêu c?u m? ga c?a 2, cho phép nó c?p II oplock. Các tr?m khác tương t? như v?y có th? m? t?p tin và có đư?c c?p II oplock.
 8. Nhà ga 2 (ho?c b?t k? nhà ga có t?p m?) s? g?i m?t yêu c?u ghi SMB. H? ph?c v? tr? v? các ph?n ?ng vi?t.
 9. H? ph?c v? đ? yêu c?u t?t c? các tr?m có t?p m? đ? Break đ? không, có ngh?a là không có nhà ga n?m gi? b?t k? oplock vào t?p tin. B?i v? các máy tr?m có th? không có cache vi?t ho?c ? khóa vào th?i đi?m này, h? c?n không đáp ?ng không phá v?-đ?-có Active; t?t c? h? c?n làm là vô cashed t?i đ?a phương trư?c đ?c d? li?u.
Các m?c đăng k? sau đây đư?c s? d?ng đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa oplocks cho Windows NT máy tr?m ho?c máy ch?. Các khóa registry không t?n t?i b?i m?c đ?nh. Đ? truy c?p registry ch?y REGEDT32.EXE t? File menu, ch?n Run trong chương tr?nh qu?n l? hay qu?n l? t?p tin.

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây ra nghiêm tr?ng, toàn h? th?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Windows NT đ? s?a ch?a chúng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?t k? v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng Biên t?p viên đăng k? có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng công c? này nguy cơ c?a riêng b?n.

Máy tr?m d?ch v? thư m?c

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Services\LanmanWorkstation\Parameters

UseOpportunisticLocking  REG_DWORD  0 or 1
Default: 1 (true)
				
Ch? ra cho dù redirector nên s? d?ng cơ h?i khóa (oplock) nâng cao hi?u su?t. Tham s? này nên đư?c vô hi?u hoá ch? đ? cô l?p v?n đ?.

Máy ch? d?ch v? thư m?c

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Services\LanmanServer\Parameters

EnableOplocks  REG_DWORD  0 or 1
Default: 1 (true)
				
Xác đ?nh li?u h? ph?c v? cho phép khách hàng đ? s? d?ng oplocks vào t?p tin. Oplocks m?t nâng cao hi?u su?t đáng k?, nhưng có ti?m năng gây ra m?t d? li?u đư?c lưu tr? trên m?t s? m?ng, đ?c bi?t là toàn di?n tích m?ng.
MinLinkThroughput  REG_DWORD  0 to infinite bytes per second
Default: 0
				
Xác đ?nh thông lư?ng t?i thi?u liên k?t đư?c cho phép b?i các máy ch? trư?c khi nó vô hi?u hóa các ? khóa nguyên và cơ h?i cho k?t n?i này.
MaxLinkDelay  REG_DWORD  0 to 100,000 seconds
Default: 60
				
Xác đ?nh th?i gian t?i đa cho phép cho s? ch?m tr? liên k?t. N?u s? ch?m tr? vư?t quá đây s?, máy ch? vô hi?u hóa nguyên I/O và cơ h?i khóa này k?t n?i.
OplockBreakWait  REG_DWORD  10 to 180 seconds
Default: 35
				
Xác đ?nh th?i gian mà máy ch? ch? đ?i cho m?t khách hàng đ? đ?i phó v?i m?t oplock yêu c?u ngh?. Giá tr? nh? hơn có th? cho phép phát hi?n c?a đâm khách hàng nhanh hơn nhưng có th? có kh? năng gây ra m?t d? li?u đư?c lưu tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 129202 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbusage kbmt KB129202 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:129202

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com