Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? m?t máy ch? khác trong Windows NT 4.0 và Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 130642 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này không áp d?ng cho Microsoft Windows Server 2003. Đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT Server 4.0, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003, h?y nh?p vào liên k?t sau đ? xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft.
325473 Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows NT 4.0 cung c?p qu?n l? công c? cho Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) mà b?n có th? s? d?ng đ? qu?n l? các máy ch? DHCP. Trong Windows NT 4.0, b?n có th? s? d?ng DHCP qu?n l? (DHCPadmn.exe). Trong Windows 2000, b?n có th? s? d?ng bàn đi?u khi?n DHCP. Bàn đi?u khi?n DHCP là m?t Microsoft Management Console (MMC)-theo. Tuy nhiên, b?n không th? s? d?ng m?t trong hai công c? đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? m?t máy ch? đ? ph?c v? khác.

Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? m?t máy ch? đ? ph?c v? khác. Có ba ph?n đ?c l?p trong bài vi?t này. H?y ch?c ch?n đ? s? d?ng ch? ph?n tương ?ng v?i lo?i c?a di chuy?n mà b?n mu?n làm.

V?i vi?c phát hành c?a Microsoft Windows 2000 Resource Kit b? sung 1, di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP đư?c mô t? trong bài vi?t này c?ng có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng công c? DHCP xu?t nh?p kh?u (DHCPExim.exe). B?n có th? s? d?ng công c? DHCP xu?t nh?p kh?u đ? di chuy?n b?t k? t? h?p nào c?a ph?m vi gi?a các máy ch? Microsoft DHCP. B?n có th? chuy?n ph?m vi t? m?t máy ch? Windows NT 4.0 d?a trên đ? ph?c v? khác Windows NT 4.0, t? m?t máy ch? Windows NT 4.0 d?a vào m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên m?t d?a trên Windows 2000 server đ? ph?c v? khác Windows 2000. Di chuy?n t?t c? các ph?m vi c?a b?n v?i công c? này là tương đương đ? di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP.

Công c? DHCP xu?t nh?p kh?u là trong Windows 2000 Resource Kit b? sung 1. Tuy nhiên, nó không đư?c li?t kê trong danh sách th? t? ch? cái các công c?. Thay vào đó, xem t?p Readme cho hư?ng d?n v? cách s? d?ng nó.

THÔNG TIN THÊM

Windows NT 4.0 (ngu?n) đ? Windows NT 4.0 (đích)

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? Windows NT 4.0 d?a trên m?t máy ch? đ? ph?c v? khác Windows NT 4.0, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Trên máy ch? ngu?n, DHCP cơ s? d? li?u tên và v? trí có th? đ? b? thay đ?i t? m?c đ?nh % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb. Th? t?c sau đây không b? ?nh hư?ng b?i s? khác bi?t trong v? trí cơ s? d? li?u t? máy ch? ngu?n đ?n máy ch? đích. Tuy nhiên, các th? t?c đ?i h?i máy ch? đích s? d?ng tên m?c đ?nh và đư?ng d?n c?a % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb.

Bư?c 1: Trư?c khi b?n di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP

Quan tr?ng Di chuy?n m?t DHCP cơ s? d? li?u không chính xác có th? đ? máy tính c?a b?n trong tr?ng thái không ?n đ?nh. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n làm sau đây trư?c khi b?n c? g?ng di chuy?n cơ s? d? li?u:
 • T?o b?n sao lưu c?a c?u h?nh làm vi?c c?a b?n.
 • Ki?m tra th? t?c này trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m.
 • Th?c hi?n t?t c? các bư?c sau chính xác như chúng xu?t hi?n trong bài vi?t này.

Bư?c 2: trên máy ch? DHCP ngu?n

 1. Đ? ngăn các d?ch v? DHCP Server b?t đ?u sau khi b?n di chuy?n cơ s? d? li?u, vô hi?u hoá d?ch v? DHCP Server b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Trong các D?ch v? h?p, b?m vào Microsoft DHCP Server, b?m Kh?i đ?ng, và sau đó nh?p vào Khuy?t t?t dư?i Lo?i kh?i đ?ng.
 2. D?ng d?ch v? DHCP Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Sao DHCP c?p cây (% systemroot%\System32\DHCP) vào m?t v? trí t?m th?i trên máy ch? DHCP đích. Ví d?, sao chép DHCP c?p cây thư m?c C:\Temp\DHCP.

Bư?c 3: vào h? ph?c v? DHCP đi?m đ?n

 1. N?u b?n không ph?i đ? cài đ?t ph?n m?m tr?nh ph?c v? DHCP, cài đ?t d?ch v? DHCP Server t? tab d?ch v? công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Mạng.
  2. B?m vào các D?ch v? tab.
  3. Nh?p vào Thêm.

   Các Ch?n d?ch v? m?ng h?p tho?i s? m? ra.
  4. Trong các D?ch v? m?ng danh sách, b?m vào Microsoft DHCP Server, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. N?u b?n đư?c nh?c nh?p v? trí CD-ROM Windows NT c?a Microsoft, nh?p đư?ng d?n t?p tin cài đ?t Microsoft Windows NT, và sau đó nh?p vào Ti?p t?c.
 2. D?ng d?ch v? DHCP Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Xóa t?t c? n?i dung c?a thư m?c %systemroot%\System32\DHCP. Đi?u này bao g?m các c?p con c?a nó.
 4. Sao cây thư m?c DHCP t? thư m?c C:\Temp\DHCP vào thư m?c %systemroot%\System32\DHCP đ? thay th? c?p DHCP.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit32, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Định vị rồi bấm vào khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration
 7. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Khôi phục.
 8. Khi b?n đư?c nh?c nh?p tên t?p tin, ch?n %SystemRoot%\System32\DHCP\Backup\DHCPcfg.
 9. Khi b?n đư?c nh?c đ? khôi ph?c l?i qua ch?a khóa hi?n có, nh?p vào Có.

  Chú ý Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Registry editor không th? th?c hi?n thao tác đ? yêu c?u.
  N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n này, xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a l?i:
  139600 Ch?a khóa Registry Editor lưu lưu phím trên máy tính sai
  158294 Registry Editor không th? th?c hi?n thao tác đ? yêu c?u
 10. Thoát kh?i Registry Editor.
 11. Kh?i đ?ng d?ch v? ph?c v? DHCP. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net b?t đ?u dhcpserver
 12. B?t đ?u công c? qu?n l? DHCP.
 13. B?m đúp vào m?t ph?m vi đ? xem các Ho?t đ?ng cho thuê h?p tho?i.
 14. Nh?p vào Ti?n hành hoà gi?i đ? đ?ng b? hóa cơ s? d? li?u v?i registry.
 15. L?p l?i các bư?c 13 và 14 cho đ?n khi b?n đ? th?c hi?n các bư?c trên t?t c? các ph?m vi.

Windows NT 4.0 (ngu?n) đ? Windows 2000 (đích)

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? m?t máy ch? Windows NT 4.0 d?a vào m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý
 • Trên máy ch? ngu?n, DHCP cơ s? d? li?u tên và v? trí có th? đ? b? thay đ?i t? m?c đ?nh % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb. Th? t?c trong bài vi?t này không b? ?nh hư?ng b?i s? khác bi?t trong v? trí cơ s? d? li?u DHCP t? máy ch? ngu?n đ?n máy ch? đích. Tuy nhiên, các th? t?c đ?i h?i máy ch? đích s? d?ng tên m?c đ?nh và đư?ng d?n c?a % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb.
 • Phương pháp này s? không di chuy?n các thi?t l?p tr?nh ph?c v? DHCP sau đây:
  • APIProtocolSupport
  • DatabaseCleanupInterval
  • DatabaseLoggingFlag
  • DetectConflictRetries
  • DatabasePath
  • BackupDatabasePath
  • DatabaseName
  • BackupInterval
  • RestoreFlag
  Thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh các tham s?, xem tài li?u Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx

Bư?c 1: Trư?c khi b?n di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP

Quan tr?ng Di chuy?n m?t DHCP cơ s? d? li?u không chính xác có th? đ? máy tính c?a b?n trong tr?ng thái không ?n đ?nh. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n làm sau đây trư?c khi b?n c? g?ng di chuy?n cơ s? d? li?u:
 • T?o b?n sao lưu c?a c?u h?nh làm vi?c c?a b?n.
 • Ki?m tra th? t?c này trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m.
 • Th?c hi?n t?t c? các bư?c sau chính xác như chúng xu?t hi?n trong bài vi?t này.
Ngoài ra, nó gi? đ?nh r?ng máy ch? đích không có d?ch v? DHCP Server cài đ?t. N?u d?ch v? DHCP Server đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? đích, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n g? b? nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên máy ch? DHCP đích, nh?p B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó nh?p đúp.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m đúp vào D?ch v? m?ng (không ph?i nh?n vào đây đ? ch?n các D?ch v? m?ng h?p ki?m tra), và sau đó b?m Xóa các Tr?nh ph?c v? DHCP h?p ki?m.

Bư?c 2: trên máy ch? DHCP ngu?n

 1. Đ? ngăn các d?ch v? DHCP Server b?t đ?u sau khi b?n di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP, vô hi?u hoá d?ch v? DHCP Server b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Trong các D?ch v? h?p, b?m vào Microsoft DHCP Server, b?m Kh?i đ?ng, và sau đó nh?p vào Khuy?t t?t dư?i Lo?i kh?i đ?ng.
 2. D?ng d?ch v? DHCP Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit32, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Định vị rồi bấm vào khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration
 5. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m phím, và sau đó lưu subkey như C:\Config.key.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Bư?c 3: vào h? ph?c v? DHCP đi?m đ?n

Sau khi b?n cài đ?t d?ch v? máy ch? DHCP trên máy ch? đích, không b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n DHCP cho đ?n khi b?n đư?c hư?ng d?n đ? làm đi?u này. L?n đ?u tiên b?n b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n DHCP, nó s? t?m ki?m và s? t?o ra m?t s? thi?t đ?t này ch? nên đư?c t?o ra ? ph?n cu?i c?a th? t?c sau đây.
 1. Cài đ?t d?ch v? DHCP Server. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
  2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m đúp vào D?ch v? m?ng (không ph?i nh?n vào đây đ? ch?n các D?ch v? m?ng h?p ki?m tra), và sau đó b?m vào đ? ch?n các Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) h?p ki?m.
  3. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. D?ng d?ch v? DHCP Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Sao chép các t?p tin Config.key vào máy ch? đích, và sau đó lưu t?p tin là C:\Config.key.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit32, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Định vị rồi bấm vào khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration
 6. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Khôi phục. Ch?n t?p tin C:\Config.key, và khi b?n đư?c nh?c đ? khôi ph?c l?i qua ch?a khóa hi?n có, nh?p vào Có.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
 8. Xóa t?t c? n?i dung c?a thư m?c %systemroot%\System32\DHCP. Đi?u này bao g?m các c?p con c?a nó.
 9. Sao chép t?p tin cơ s? d? li?u DHCP (DHCP.mdb) t? %systemroot%\System32\DHCP thư m?c trên máy ch? ngu?n %systemroot%\System32\DHCP thư m?c trên máy ch? đích.
 10. Kh?i đ?ng d?ch v? ph?c v? DHCP. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net b?t đ?u dhcpserver
  Quan tr?ng B?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  H? th?ng 20036 có l?i. H? th?ng không th? t?m th?y văn b?n thông báo cho thông báo s? 0x4e44 trong t?p thông báo cho cơ s?.
  Nh?n đư?c thông báo l?i này d? ki?n, và b?n m?t cách an toàn có th? b? qua nó. Đi đ?n bư?c 11.

  B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Quá tr?nh chuy?n đ?i máy bay ph?n l?c
  Vi?c chuy?n đ?i đ? không thành công! Công c? chuy?n đ?i không th? đ?nh v? m?t t?p tin g?i là edb500.dll đó là c?n thi?t cho vi?c chuy?n đ?i. T?p này nên đư?c tr?nh bày vào CD-ROM c?a Windows. Xin vui l?ng sao chép nó vào c?p SystemRoot\System32 c?a b?n (nó có th? c?n ph?i đư?c không nén) và l?i b?t đ?u.
  Chú ý Đi?u này c?ng tương ?ng v?i EventID 1008 trong Nh?t k? ?ng d?ng.

  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, sao chép các t?p tin Edb500.dl_ t? Windows 2000 CD-ROM thư m?c System32 c?a b?n, và sau đó m? r?ng nó. Đ? m? r?ng t?p tin Edb500.dl_, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  CD %systemroot%\system32
  m? r?ng edb500.dl_ edb500.dll
  Sau khi b?n m? r?ng t?p tin, l?p l?i các bư?c 8 qua 10. Khi b?n không c?n nh?n đư?c thông báo l?i này, đi đ?n bư?c 11.
 11. N?u b?n nh?n đư?c không có thông báo b? sung l?i, ki?m tra Nh?t k? ?ng d?ng trong Event Viewer. N?u công c? JetConv đăng nh?p EventID 1000, cơ s? d? li?u DHCP đ? đư?c thành công chuy?n đ?i.
 12. B?t đ?u giao di?n đi?u khi?n máy ch? DHCP t? nhóm công c? qu?n tr?.
 13. B?m vào máy ch? DHCP đích, và sau đó nh?p vào Ti?n hành hoà gi?i t?t c? Scopes trên các Hành đ?ng tr?nh đơn. Nh?p vào Ki?m ch?ng. N?u b?t k? thuê có th? đ?i chi?u, b?m Ti?n hành hoà gi?i đ? đ?ng b? hóa registry và cơ s? d? li?u DHCP.
 14. N?u máy ch? Windows 2000 d?a trên là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n Active Directory, máy ch? ph?i đư?c cho phép. Cho phép các máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào DHCP.
  2. Nh?p vào tên c?a h? ph?c v? DHCP.
  3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Cho phép.

Windows 2000 (ngu?n) đ? Windows 2000 (đích)

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? Windows 2000 d?a trên m?t máy ch? đ? ph?c v? khác Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý
 • Trên máy ch? ngu?n, DHCP cơ s? d? li?u tên và v? trí có th? đ? b? thay đ?i t? m?c đ?nh % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb. Th? t?c trong bài vi?t này không b? ?nh hư?ng b?i s? khác bi?t trong v? trí cơ s? d? li?u DHCP t? máy ch? ngu?n đ?n máy ch? đích. Tuy nhiên, các th? t?c đ?i h?i máy ch? DHCP đích s? d?ng tên m?c đ?nh và đư?ng d?n c?a % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb.
 • Phương pháp này không di chuy?n các thi?t l?p tr?nh ph?c v? DHCP sau đây:
  • APIProtocolSupport
  • DatabaseCleanupInterval
  • DatabaseLoggingFlag
  • DetectConflictRetries
  • DatabasePath
  • BackupDatabasePath
  • DatabaseName
  • BackupInterval
  • RestoreFlag
  Thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh các tham s?, xem tài li?u Windows 2000 Resource Kit. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx
 • T?p tr? giúp Microsoft Windows 2000 không chính xác nh?n d?ng registry subkey đư?c xu?t kh?u và nh?p kh?u như sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration
  Bài vi?t này m?t cách chính xác xác đ?nh subkey đư?c xu?t kh?u và nh?p kh?u như sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration

Bư?c 1: Trư?c khi b?n di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP

Quan tr?ng Di chuy?n m?t DHCP cơ s? d? li?u không chính xác có th? đ? máy tính c?a b?n trong tr?ng thái không ?n đ?nh. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n làm sau đây trư?c khi b?n c? g?ng di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP:
 • T?o b?n sao lưu c?a c?u h?nh làm vi?c c?a b?n.
 • Ki?m tra th? t?c này trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m.
 • Th?c hi?n t?t c? các bư?c sau chính xác như chúng xu?t hi?n trong bài vi?t này.
Ngoài ra, nó gi? đ?nh r?ng máy ch? đích không có d?ch v? DHCP Server cài đ?t. N?u d?ch v? DHCP Server đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? đích, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n g? b? nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên máy ch? DHCP đích, nh?p B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m đúp vào D?ch v? m?ng (không ph?i nh?n vào đây đ? ch?n các D?ch v? m?ng h?p ki?m tra), và sau đó b?m Xóa các Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

Bư?c 2: trên máy ch? DHCP ngu?n

 1. Đ? ngăn các d?ch v? DHCP Server b?t đ?u sau khi b?n di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP, vô hi?u hoá d?ch v? DHCP Server b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Trong các D?ch v? h?p, b?m vào Microsoft DHCP Server, b?m Kh?i đ?ng, và sau đó nh?p vào Khuy?t t?t dư?i Lo?i kh?i đ?ng.
 2. D?ng d?ch v? DHCP Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit32, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Định vị rồi bấm vào khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration
 5. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m phím, và sau đó lưu subkey như C:\Config.key.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Bư?c 3: vào h? ph?c v? DHCP đi?m đ?n

Sau khi b?n đ? cài đ?t d?ch v? máy ch? DHCP trên máy ch? đích, b?n không ph?i b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n DHCP cho đ?n khi b?n đư?c hư?ng d?n đ? làm đi?u này. L?n đ?u tiên b?n b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n DHCP, nó s? t?m ki?m và s? t?o ra m?t s? thi?t đ?t này ch? nên đư?c t?o ra ? ph?n cu?i c?a th? t?c sau đây.
 1. Cài đ?t d?ch v? DHCP Server. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
  2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m đúp vào D?ch v? m?ng (không ph?i nh?n vào đây đ? ch?n các D?ch v? m?ng h?p ki?m tra), và sau đó b?m vào đ? ch?n các Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) h?p ki?m.
 2. D?ng d?ch v? DHCP Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Sao chép các t?p tin Config.key vào máy ch? đích, và sau đó lưu t?p tin là C:\Config.key.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Định vị rồi bấm vào khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration
 6. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Khôi phục. Ch?n t?p tin C:\Config.key, và khi b?n đư?c nh?c đ? khôi ph?c l?i qua ch?a khóa hi?n có, nh?p vào Có.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
 8. Xóa t?t c? n?i dung c?a thư m?c %systemroot%\System32\DHCP. Đi?u này bao g?m các c?p con c?a nó.
 9. Sao chép t?p tin cơ s? d? li?u DHCP (DHCP.mdb) t? %systemroot%\System32\DHCP thư m?c trên máy ch? ngu?n %systemroot%\System32\DHCP thư m?c trên máy ch? đích.
 10. Kh?i đ?ng d?ch v? ph?c v? DHCP. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net b?t đ?u dhcpserver
  B?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
  D?ch v? máy ch? DHCP đư?c kh?i đ?ng thành công
 11. B?t đ?u giao di?n đi?u khi?n máy ch? DHCP t? nhóm công c? qu?n tr?.
 12. B?m vào máy ch? DHCP đích, và sau đó nh?p vào Ti?n hành hoà gi?i t?t c? Scopes trên các Hành đ?ng tr?nh đơn. Nh?p vào Ki?m ch?ng. N?u b?t k? thuê có th? đ?i chi?u, b?m Ti?n hành hoà gi?i đ? đ?ng b? hóa registry và cơ s? d? li?u.
 13. N?u máy ch? Windows 2000 d?a trên là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n Active Directory, máy ch? ph?i đư?c cho phép. Cho phép các máy ch? DHCP, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào DHCP.
  2. Nh?p vào tên c?a h? ph?c v? DHCP.
  3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Cho phép.
Đ? có thêm thông tin v? di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP đ?n m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325473Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 130642 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbfasttrack kbhowto kbnetwork kbmt KB130642 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:130642

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com