Πώς να χρησιμοποιήσετε το Logevent.exe στο αρχείο καταγραφής συμβάντων από ένα αρχείο δέσμης

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 131008 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το Logevent.exe, ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός Αναγνωριστικού συμβάντος που παρέχεται από το χρήστη στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να καταγράψει σφάλματα και πληροφοριακά δεδομένα από αρχεία δέσμης, οι δέσμες ενεργειών σύνδεσης και Εποπτεία επιδόσεων. Στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής μπορεί στη συνέχεια να προβάλλονται και ο χειρισμός με τα τυπικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των αρχείων καταγραφής συμβάντων.

Στα Windows NT 4.0, LOGEVENT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καταχωρίσεων για τα Windows NT καταγραφής σε έναν τοπικό ή απομακρυσμένο υπολογιστή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αποθήκευση πληροφοριών ιστορικού από την εκτέλεση των προγραμμάτων δέσμης εκτελείται από δέσμες ενεργειών σύνδεσης ή την εντολή AT. Τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής συμβάντων των άλλων υπολογιστών επιτρέπει σε αυτά τα δεδομένα θα συλλέξετε κεντρικά, εάν είναι απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows NT 3.51

Εγκαταστήστε το Logevent.exe, αντιγράφοντας τον κατάλογο %SystemRoot%\system32.

LOGEVENT απαιτεί ότι η τροποποίηση του μητρώου με ένα πρόσθετο κλειδί. Εκτέλεση LOGEVENT χωρίς παραμέτρους για να δημιουργήσετε το απαιτούμενο κλειδί στο μητρώο. Θα δημιουργηθεί το παρακάτω κλειδί:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog
  \Application\CommandLog
				

και θα δημιουργήσει τις ακόλουθες τιμές στο κλειδί αυτό:
  EventMessageFile
  TypesSupported
				

Όλα τα συμβάντα που καταγράφονται από LOGEVENT θα εμφανίσει CommandLog ως την προέλευση του συμβάντος κατά την προβολή τους στο πρόγραμμα προβολής συμβάντων.

Η σύνταξη της εντολής το Logevent.exe είναι:
Η μεταβλητή xxxxx LOGEVENT συμβολοσειρά1 συμβολοσειρά2 string3 string4 string5

όπου η μεταβλητή xxxxx είναι το Αναγνωριστικό συμβάντος που θέλετε να καταχωρήσετε (του δεκαδικού συστήματος) και η συμβολοσειρά1 μέσω string5 οι συμβολοσειρές εισαγωγής 1 έως 5

Εάν εκτελέσετε το LOGEVENT χωρίς παραμέτρους θα δημιουργήσει το απαιτούμενο κλειδί στο μητρώο (όπως περιγράφεται παραπάνω). Εάν εκτελείται χωρίς παραμέτρους και το κλειδί μητρώου υπάρχει ήδη, στη συνέχεια, η ακόλουθη χρήση θα δοθεί:
 [e:\ntbin]logevent
  Usage: LogEvent xxxx string1 string2 string3 string4 string5
  Where xxxx = numeric ID and stringX is "multiple word string" | single_word
				

Μόνο συμβολοσειρές εισαγωγής 5 επιτρέπεται, αλλά αυτό πρέπει να είναι κατάλληλα για τις περισσότερες εφαρμογές επειδή το διπλασιασμό προσφορά χαρακτήρα ('') μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβιβάσετε όσες χρειάζονται σε μία συμβολοσειρά πληροφορίες. Στην περίπτωση όπου είναι χρήσιμα τα πρόσθετα κείμενα είναι όπου οι μεταβλητές περιβάλλοντος θα μεταβιβαστούν ως παράμετροι από ένα αρχείο δέσμης. Το Αναγνωριστικό συμβάντος πρέπει ΠΆΝΤΑ να παρέχεται διαφορετικά το βοηθητικό πρόγραμμα θα παρέχει τη χρήση της εντολής και θα τερματιστεί χωρίς σύνδεση στο αρχείο καταγραφής.

Για παράδειγμα, LOGEVENT μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα αρχείο δέσμης για να αναφέρετε την επιτυχή εκτέλεση μιας εντολής και την καταγραφή στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών με το παρακάτω παράδειγμα εντολές:
  LOGEVENT 9876 "program failure in batch file" %0
   (to report failure of program execution from a batch file)
				

  LOGEVENT 1234 "Program CAPTURE.EXE" "ran successfully to completion"
   (from the batch file after successful execution of the program)
				

  LOGEVENT 2222 "Program failed for user" %USERNAME% "with a path of" %PATH%
   (from a batch file showing use of environment variables)
				

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση των LOGEVENT από την Εποπτεία επιδόσεων. Εάν PerfMon έχει οριστεί για τη δημιουργία προειδοποιήσεων, είναι πιθανό να έχουν αυτές τις προειδοποιήσεις που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων. Ωστόσο, η τρέχουσα έκδοση του PerfMon καταγράφει όλα τα συμβάντα που δημιουργούνται από μια ειδοποίηση με το ίδιο Αναγνωριστικό συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής. Εάν υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις ότι παρακολουθούνται από το αναγνωριστικό στο αρχείο καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάκριση συμβάν ειδοποίησης που προκάλεσε το συμβάν (αν και τις λεπτομέρειες του συμβάντος θα εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες).

Εάν η δυνατότητα NVAlert του SNA διακομιστή που χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση αυτών των ειδοποιήσεων για να NetView (σε έναν κεντρικό υπολογιστή), στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Αναγνωριστικό συμβάντος για το διαχωρισμό ειδοποίησης που δημιούργησε το συμβάν στο αρχείο καταγραφής. Χρησιμοποιώντας LOGEVENT είναι δυνατό να γίνει αυτό. Για παράδειγμα, από PerfMon, θα πρέπει να ορίσετε μέχρι την ειδοποίηση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια τοποθετήσετε στην παρακάτω εντολή προς εκτέλεση όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση:
  LOGEVENT 2001 "Alert generated from Perfmon" "disk usage on D: exceeded 70%%"
				

When you view the Event log for the this example, you will see the following:
  Date:   4/13/95   Event ID: 2001
  Time:   9:16:40 AM  Source:  CommandLog
  User:   N/A     Type:   Information
  Computer: SPYMASTER  Category: None
				

  Description:
  The description for Event ID ( 2001 ) in Source ( CommandLog ) could not
  be found. It contains the following insertion string(s): Alert generated
  from Perfmon, disk usage on D: exceeded 70%.
				

The strings that are provided will be passed first and then the parameters provided by PerfMon will be passed. The parameters passed from PerfMon are actually the same as the information logged to PerfMon itself. If all parameters passed from PerfMon are to be logged into the event log use the same line as above but put a ," (comma and double quote) or , (comma) on the end of the line (for NT 3.5 and NT 3.51 respectively). In this case only 1-4 insertion strings should be passed along with the ," or , on the end. Για παράδειγμα:
  LOGEVENT 2001 "Alert generated from Perfmon" "disk usage on D: exceeded 70%%"
				

will pass the 2 stings provided to LOGEVENT and will then pass all of the info from Perfmon as the 3rd insertion string. Note the comma (,) at the end of the line (this is for NT 3.51). For NT 3.1 or NT 3.5 use the ," characters.

As seen in the event log, it will be reported that the description could not be found for this Event ID. This is because there is no file containing the description strings for Logevent.exe since there is no way to know what Event IDs the user will be putting in the Event Log. The EventMessageFile in the Registry will point to the Logevent.exe program itself. However, this is really just a placeholder entry in the Registry as Logevent.exe does not contain any description strings.

The Event IDs logged will really only have meaning for the user or app that will be monitoring the Event Log (such as NV Alert). Also, in this example the %% is required in order for the % to appear in the event log (this is because of the special meaning of the % character in the insertion string handling).

In addition, because these Events are generated by the user, it was felt that it is sufficient to put these in the log as Information Type messages only. There is currently no way (or need) to log Warning or Error type events using this utility.

Windows NT 4.0

To allow the Event Log Viewer to properly display the entry, the application should be installed onto the computer being used to view the event log. Installation is automatically performed when the LOGEVENT program is used for the first time.

The syntax for Logevent.exe is:
  LOGEVENT [-m \\MACHINENAME] [-s SIWEF] [-c CategoryNumber] "Event Text"
  Severity is one of (S)uccess, (I)nformation, (W)arning, (E)rror or
  (F)ailure.
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 131008 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB131008 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:131008

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com