M?i nh?t Windows 2000 và Windows NT ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 131303 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314062.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Danh sách các kh? năng tương thích ph?n c?ng Windows (HCL) là m?t tr?nh biên d?ch c?a máy tính và ph?n c?ng máy tính đ? đư?c th? nghi?m r?ng r?i v?i Windows cho s? ?n đ?nh và kh? năng tương thích. H? tr? s?n ph?m Microsoft D?ch v? s? d?ng HCL đ? xác đ?nh có hay không có m?t máy tính đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i các h? đi?u hành Windows.

Trư?c khi cài đ?t Windows trên m?t máy tính, h?y ki?m tra HCL đ? xác đ?nh xem máy tính đư?c ch?ng nh?n b?i Microsoft là Windows tương thích. M?i nh?t Windows HCL có s?n t? các Microsoft Web site sau:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Chú ý Đ? có đư?c các t?p tin văn b?n c?a Windows 2000 HCL, b?m vào Microsoft FTP site sau:
FTP://FTP.Microsoft.com/Services/WHQL/HCl/win2000hcl.txt

Thu?c tính

ID c?a bài: 131303 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
T? khóa: 
kbpubtypekc kbhardware kbinfo kbmt KB131303 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:131303

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com