การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีในโหมดที่แท้จริง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 131352 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรี (System.dat และ User.dat) ก่อน แฟ้มที่ซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ Windows ทั้งสองได้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

รีจิสทรีถูกใช้สำหรับการตั้ง Windows 95 แวร์ soft และฮาร์ดแวร์ค่าคอนฟิกการจัดเก็บฐานข้อมูลทั้งระบบ รีจิสทรีที่ประกอบด้วย System.dat และ User.dat แฟ้ม ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows แฟ้มเหล่านี้จะสำรอง System.da0 และ User.da0 หลังจากการทุกการเริ่มระบบของ Windows 95 สำเร็จ

windows 95 รวมถึงโปรแกรมตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) ที่รัน ในทั้งสองแบบจริงโหมด MS-DOS ระบบ และ ในสภาพแวดล้อมของ Windows ได้รับการป้องกันโหมด เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานของ Windows 95 ใช้ Registry Editor ในโหมดที่แท้จริง โปรดสังเกตว่า สวิตช์ที่แสดงในบทความนี้เท่านั้นงานในโหมดจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows 95 Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของเปลี่ยนคีย์และค่าใน Registry Editor (Regedit.exe) โปรดสังเกตว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรี (System.dat และ User.dat) ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสทรี

เมื่อต้องการส่งออก แก้ไข และการนำเข้าข้อมูลรีจิสทรีโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีในโหมดที่แท้จริงแล้ว ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " กดปุ่ม f8 และจากนั้น เลือกเซฟโหมดพร้อมรับคำสั่งเฉพาะจากเมนู'เริ่ม'
 2. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่ Windows 95 ถูกติดตั้ง ด้วยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter
  cd\<windows> </windows>
  ซึ่ง <windows>คือโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 95 </windows>
 3. สำรองรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  attrib -s -h - r *.dat
  การคัดลอก user.dat user.sav
  การคัดลอก system.dat system.sav
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลรีจิสทรี ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  132332วิธีการสำรองข้อมูลรีจิสตรี
 4. เมื่อต้องการเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสทรีไปยังไฟล์ข้อความ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด enter:
  regedit /e registry.txt
  คำสั่งนี้ส่งออกแฟ้มทั้ง System.dat และ User.dat โดยค่าเริ่มต้น Registry.txt กำลังบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ที่คุณใช้ในการเรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

  เมื่อต้องการส่งออกคีย์รีจิสทรีที่ระบุไปยังแฟ้มข้อความ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด enter
  regedit /e regkey.txt<registry key=""> </registry>
  ซึ่ง <registry key="">คือ คีย์ที่คุณต้องการส่งออก ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: </registry>
  regkey.txt /e regedit "Microsoft HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Office\95\Microsoft เครือข่าย"
  หมายเหตุ: บรรทัดนี้ถูกห่อสำหรับ readability ซึ่งควรจะพิมพ์เป็นหนึ่งบรรทัด
 5. ใช้ตัวแก้ไขข้อความ (เช่น Edit.com), ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Registry.txt ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4 แล้วบันทึก และปิดแฟ้ม
 6. เมื่อต้องการผสาน หรือการนำเข้าแฟ้มข้อความลงในรีจิสทรีกลับ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  registry.txt regedit [โดยไม่ต้อง /c]
  ถ้าคุณต้องการสร้างรีจิสทรีที่ใหม่จากแฟ้มข้อความที่ส่งออก และแทนที่มีอยู่ แฟ้มรีจิสทรี พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  regedit /c registry.txt
การสร้างแฟ้มรีจิสทรีใหม่จากข้อความที่ส่งออกไปสามารถใช้เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมรีจิสทรีที่เสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารีจิสทรีในโหมดที่แท้จริง ให้ดูส่วน "การใช้โหมดจริง Registry Editor" ของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
131431วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการรีจิสทรีใน Windows 95
การเปลี่ยนแปลงมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของ Windows 95 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณทำสาเหตุปัญหาใน Windows 95 หรือคุณต้องการกลับไปยังรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม f8 เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " จากนั้น เลือกเซฟโหมดพร้อมรับคำสั่งเฉพาะจากเมนู'เริ่ม' ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
cd\<windows></windows>
attrib -s -h -r *.dat
ren user.dat user.bad
ren system.dat system.bad
copy user.sav user.dat
copy system.sav system.dat
NOTE: If user profiles are enabled in Windows 95, the above procedure only changes the User.dat file in the Windows folder. It does not make any changes to the User.dat file in the <windows>\profiles\<username> folder, (where <username> is the name you use to log on to Windows 95. </username></username></windows>

If you want to modify only the System.dat or User.dat file, or if there is a problem working with both the User.dat and System.dat file in one registry file, there are switches you can use that enable you to work with specific files. For information about problems with importing a registry with large keys, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
132064REGEDIT May Not Be Able to Import Registry with Large Keys
The following procedure gives the commands for changing step 4 above, which exports the entire registry, and step 6 above, which imports the text file (in this instance, the User.dat file):

Step 4:

To export the User.dat file to a text file located in the root folder, type the following command at a command prompt, and then press ENTER:
regedit /l:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
Step 6:

To merge or import the User.txt file back into the registry, type the following command:
regedit /l:c:\windows\user.dat c:\user.txt [without /c]
If you want to create a new User.dat file from the exported text file, thereby replacing the existing User.dat file, type the following command at a command prompt, and then press ENTER:
regedit /c registry.txt

Syntax

The syntax and command-line switches for using Regedit to import to, create, or export from the registry in real mode are as follows:

To merge or import a text file into the registry, use the following command:
regedit [/L:system] [/R:user] filename1
To create and replace an existing registry from a text file, use the /c switch as follows:
regedit [/L:system] [/R:user] /C filename2
To export text from the registry, use the /e switch as follows:
regedit [/L:system] [/R:user] /E filename3 [regpath]


To see this list, typeregedit /?at the command prompt.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 131352 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbmt KB131352 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:131352
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com