? CD-ROM đ?i h?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 131499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows có th? truy c?p h?u h?t ? đ?a CD-ROM trong ch? đ? đư?c b?o v?. Tuy nhiên, không đư?c h? tr? ? đ?a CD-ROM ph?i s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c cung c?p b?i các ngư?i bán hàng. N?u b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c cho ? đ?a CD, b?n nên s? d?ng SMARTDrive đ? có đư?c hi?u su?t t?i ưu v?i ? đ?a CD-ROM.

SMARTDrive là m?t đ?a b? nh? đ?m công c? đi kèm v?i các phiên b?n c?a MS-DOS và Windows. Ch? có phiên b?n 5.0 c?a SMARTDrive, bao g?m v?i MS-DOS phiên b?n 6.2 và Windows, có th? b? nh? cache ? đ?a CD-ROM.

Bài này li?t kê ? đ?a CD-ROM đó có yêu c?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c cho m?t trong hai làm vi?c trong Windows ho?c đư?c phát hi?n b?i Windows.

B?t-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n bao g?m:
  • Tr?nh đi?u khi?n ph?i đư?c n?p trong t?p Config.sys.
  • Các ph?n m? r?ng CD-ROM Microsoft (MSCDEX) tr?nh đi?u khi?n (ho?c bên th? ba tương đương) mà ph?i đư?c n?p trong t?p tin Autoexec.bat.

THÔNG TIN THÊM

Ba lô CD-ROM (bên ngoài/Parallel Port) t? các gi?i pháp vi

? đ?a CD-ROM ba lô có m?t giao di?n s? h?u c?ng song song và không t? đ?ng đư?c công nh?n Windows ho?c Windows NT 3.51 và 4.0. Mô h?nh ? đ?a CD-ROM ba lô hi?n t?i có th? s? d?ng m?t 32-bit b?o v?-ch? đ? tr?nh đi?u khi?n đư?c mua t? các nhà s?n xu?t đ? tương thích v?i Windows và Windows NT 3.51 và 4.0. Tr?nh đi?u khi?n này có th? đư?c t?i v? t? các Ph?n m?m thư vi?n t?i Micro gi?i pháp trang Web t?i:
http://www.Micro-Solutions.com
Tr?nh đi?u khi?n 32-bit này t?i dư?i thi?t b? SCSI và xu?t hi?n trong Device Manager trong Windows ho?c b?ng đi?u khi?n trong Windows NT.

Ba lô CD-ROM ? 16-bit th?c ch? đ? lái xe c?ng có th? đư?c s? d?ng như m?t thay th? trong Windows n?u nó đư?c n?p trong t?p Config.sys và Mscdex.exe (ho?c tương đương) đư?c n?p trong t?p tin Autoexec.bat. S?m các mô h?nh c?a ? đ?a CD-ROM ba lô (t?c đ? đơn 160550 và ngư?i m?u đôi- t?c đ? mô h?nh 162550) ph?i s? d?ng tr?nh đi?u khi?n 16-bit, v? h? là không tương thích v?i tr?nh đi?u khi?n 32-bit Micro gi?i pháp. V? v?y, các mô h?nh đ?u c?a Ba lô ? đ?a CD-ROM này không tương thích v?i Windows NT 3.51 ho?c 4.0.

N?u Windows ho?c Windows NT v?n không truy c?p vào đ?a CD-ROM ba lô ? đ?a, ho?c đ? có thông tin v? tr?nh đi?u khi?n các thông s?, tùy ch?n c?u h?nh, ho?c Windows NT cài đ?t bư?c, xin vui l?ng tham kh?o các tài li?u tr?nh đi?u khi?n ho?c ki?m tra khu v?c h? tr? k? thu?t c?a trang Web Micro gi?i pháp t?ihttp://www.Micro-Solutions.com trư?c khi b?n g?i Micro gi?i pháp.

? CD-ROM ngày Mozart Sound Card

Windows yêu c?u r?ng MOZINIT.SYS b?t ch? đ? tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p trong các Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) đư?c n?p trong Autoexec.bat t?p tin đ? truy c?p vào ? đ?a CD-ROM. Tr?nh đi?u khi?n này là c?n thi?t đ? thi?t l?p các ph?n c?ng.

Thông tin v? các thông s? cho MOZINIT.SYS và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

Chinon CDS-435 ho?c CD-535

Khi b?n cài đ?t Windows trên m?t máy tính v?i m?t đ?a CD Chinon-435 ho?c CD-535 ? đ?a CD-ROM, ph?n phát hi?n ph?n c?ng c?a thi?t l?p không th? phát hi?n các B? đi?u khi?n đ?a CD-ROM. Khi thi?t l?p xong, b?n không th? truy nh?p đ?a CD-ROM ? đ?a, và ? đ?a không đư?c li?t kê trong Device Manager.

S? d?ng đ?a CD Chinon-435 và đ?a CD-535 CD-ROM ? đ?a SCSI đ?c quy?n th? đi?u khi?n không đư?c h? tr? b?i Windows b?o v?-ch? đ? Tr?nh đi?u khi?n SCSI.

Đ? s? d?ng ? đ?a CD Chinon-435 ho?c CD-535 CD-ROM v?i Windows, h?y s? d?ng các đi?u khi?n thi?t b? ch? đ? th?c đư?c bao g?m trong ? đ?a.

Thông tin v? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, ha?y tham khaûo các tài li?u là shipped v?i ? đ?a, ho?c liên h? Chinon H? tr? k? thu?t.

Creative Labs Sound Blaster giá tr? CD4x MK4062

CD4x MK4062 không đư?c phát hi?n b?i Windows khi k?t n?i v?i IDE đi?u khi?n trên các card âm thanh. Tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t, Sbide-95.exe, có th? t?i xu?ng t? Creative Labs đ? s?a v?n đ? này.

Matsushita ho?c Panasonic đ?a CD-ROM ? đ?a trên Ensoniq Soundscape th?

Windows không th? phát hi?n ? đ?a CD-ROM Matsushita/Panasonic n?u h? là k?t n?i v?i Ensoniq Soundscape âm thanh th?. Đi?u này là b?i v? Ensoniq card âm thanh cung c?p khác nhau I/O c?ng cho Matsushita/Panasonic giao di?n hơn h? tr? tr?nh đi?u khi?n Windows Panasonic CD-ROM. B?t- tr?nh đi?u khi?n ch? đ? cho các ? đ?a ph?i đư?c s? d?ng.

Phương ti?n truy?n thông t?m nh?n Reno

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

NEC CDR-38, NEC CDR-250, CDR-260, CDR-260R, CDR-260GW

NEC CDR-38, NEC CDR-250, đ?a CD-ROM CDR-260, CDR-260R và CDR-260GW ? đ?a không tương thích v?i ATAPI đ?c t? Phiên b?n 1.2. V? v?y, Windows không th? phát hi?n các ? đ?a n?u NEC_IDE.SYS không ph?i là c?t cánh trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) không đư?c t?i trong t?p tin Autoexec.bat. Sau khi Windows phát hi?n các tr?nh đi?u khi?n, nó s? d?ng ch? đ? b?o v? tr?nh đi?u khi?n đ? truy c?p vào ? đ?a CD-ROM.


Thông tin v? các thông s? cho NEC_IDE.SYS và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

NEC 55-JD

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

Philips CD-ROM trên phương ti?n truy?n thông t?m nh?n Fusion 16 Card âm thanh

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này khi nó g?n li?n v?i m?t phương ti?n truy?n thông T?m nh?n Fusion 16 card âm thanh mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đang đư?c n?p trong các Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) đư?c n?p trong các T?p tin AUTOEXEC.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

Philips CM205 và đ?c quy?n c?a CM206 đ?a CD-ROM ? đ?a

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

MediaVision đ? phát hành m?t tr?nh đi?u khi?n Windows cho Phillips CM205/206 ? đ?a CD-ROM. Có đư?c các t?p tin 206w95.exe t? trang MediaVision Web (www.mediavis.com) ho?c h? ph?c v? FTP (ftp.mediavis.com).

PCD đ?nh cao vi-100

Windows có th? phát hi?n th?y ? đ?a đơn t?c đ? này như m?t ? đ?a Mitsumi CD-ROM (b?i v? nó t?i MTMCDD.SYS trong t?p Config.sys) và t?i các ch? đ? b?o v? Mitsumi tr?nh đi?u khi?n. Các tr?nh đi?u khi?n không làm vi?c v?i các Pinnacle ? đ?a CD-ROM. Đ? kích ho?t ? đ?a CD-ROM, b?n ph?i t?i l?i MTMCDD.SYS và MSCDEX (ho?c tương đương).

Thông tin v? các thông s? cho b?t-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, h?y tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i các nhà s?n xu?t.

Sanyo (TORISAN) CDR-C3G ATAPI đa đ?a CD-ROM

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem t?p Hardware.txt trong các Thư m?c Windows, ho?c xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
135896 Windows 95 CD-ROM Hardware.txt t?p tin

Sony CDU-6201-20

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

TEAC CD55A s? h?u đ?a CD-ROM

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

Tr?nh đi?u khi?n Windows cho ? đ?a CD-ROM Teac CD55A có th? đư?c l?y t? TEAC. Tr?nh đi?u khi?n t?p tin tên là Cd55_w95.zip. Tr?nh đi?u khi?n trư?c đó yêu c?u MSCDEX.

Lưu ?: Teac CD55A Windows tr?nh đi?u khi?n ho?t đ?ng ch? v?i Sound Blaster th?; nó không làm vi?c v?i Sound Blaster tương thích th?. Cho thông tin thêm, xem t?p tin Readme.txt kèm v?i tr?nh đi?u khi?n.

Wearnes CDD-110

Windows không th? truy nh?p đ?a CD-ROM này mà không có tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đư?c n?p trong Config.sys t?p tin và MSCDEX (ho?c tương đương) c?t cánh trong t?p tin Autoexec.bat.

N?u Windows v?n không truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, ho?c đ? có thông tin v? các tham s? cho các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n và MSCDEX, xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ? đ?a ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.

MITSUMI ? đ?a CD-ROM FX001D & FX001

Các ? đ?a đôi t?c đ? đ?i h?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c Fx116.exe là có s?n trên trang Web c?a Mitsumi (www.mitsumi.com). M?c dù các ? đ?a đư?c phát hi?n b?i các thêm m?i Hardware Wizard, b?o v?-ch? đ? và thi?t l?p tr?nh đi?u khi?n không ho?t đ?ng và t?o ra m?t "Windows di?n m?t b?t h?p pháp thông báo l?i ho?t đ?ng"t?i 215 D: 3F42. H?y dùng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 131499 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kb3rdparty kbhardware kbinfo kbmm kbmt KB131499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:131499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com