Trương m?c h? th?ng đ?a phương và Null Sessions trong Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 132679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? trương m?c h? th?ng đ?a phương và an ninh c?a nó nh?ng tác đ?ng, c?ng như m?t cách h?u ích đ? ch?y các ?ng d?ng trong h? th?ng c?c b? b?i c?nh an ninh.

THÔNG TIN THÊM

N?n

?ng d?ng tr?nh bao, mà thư?ng là Progman.exe, ch?y dư?i Domain\User b?i c?nh an ninh. H?u h?t các quá tr?nh b?t đ?u t? quá tr?nh v? th?a hư?ng cùng m?t b?i c?nh an ninh.

Khi b?n thi?t l?p d?ch v? Windows NT, b?n ch?n m?t b?i c?nh an ninh Đ?i v?i các d?ch v? ph?i đư?c b?t đ?u dư?i (v? các d?ch v? này thư?ng Chưa đư?c kh?i đ?ng b?i ngư?i dùng). Đ? ki?m tra b?o m?t đư?c dùng b?i m?t d?ch v?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i b?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp D?ch v?.
 2. Ch?n m?t d?ch v?, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng.
B?i c?nh b?o m?t c?a các d?ch v? đư?c thi?t l?p trong Nh?t k? ngày như khung c?a s?.

D?ch v? b?ng cách s? d?ng trương m?c h? th?ng

D?ch v? s? d?ng trương m?c h? th?ng b?t đ?u trong b?i c?nh h? th?ng (không có thông tin đăng nh?p). Trong Windows NT 3.5 và sau này, Windows NT d?ch v? không có thông tin đăng nh?p (không có tên mi?n, tên ngư?i dùng ho?c m?t kh?u) mà c? g?ng k?t n?i t?i tài nguyên m?ng đang b? t? ch?i truy c?p v? không có h? ch?ng ch? và h? đang s? d?ng m?t phiên tr?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
122702 S? d?ng trương m?c h? th?ng như là m?t d?ch v? trong Windows NT 3.5
LƯU ?: Tài kho?n h? th?ng và trương m?c này: h? th?ng đ?a phương s? d?ng cùng m?t tài kho?n.M?t phiên làm vi?c không ch? đư?c thành l?p khi không có không có thông tin đăng nh?p cho m?t quá tr?nh b?t đ?u dư?i (không có tên ngư?i dùng ho?c m?t kh?u). Thông thư?ng, ch? các h? đi?u hành chính nó ch?y theo h? th?ng.

Trên máy tính đ?a phương, h? đi?u hành đư?c g?i là:
  Default Owner:  Administrators  local group
  User:      System      pseudo group - local group scope
  Groups:     Administrators  local group
          Everyone     pseudo group - local group scope
				

Khi b?i c?nh này đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào m?ng, m?t phiên null đư?c s? d?ng. Đi?u này t?o ra b?i c?nh sau trên máy tính t? xa:
  Default Owner:  Everyone
  User:      Everyone
  Groups:     AnonymousLogon  pseudo group - local group scope
          Network      pseudo group - local group scope
				

Đ?nh danh ba có th? cung c?p truy c?p vô phiên (t?t c? m?i ngư?i, AnonymousLogon, và m?ng). H? th?ng c?c b? b?i c?nh và null Phiên b?i c?nh có ch? đ?nh danh t?t c? m?i ngư?i chung. Đ? c?u h?nh Windows NT đ? cho m?t d?ch v? có th? truy c?p các đ?i tư?ng trên máy tính riêng c?a m?nh tr?c ti?p, như c?ng như qua m?ng, s? d?ng t?t c? m?i ngư?i nh?ng đ?nh danh.

Các ch? s? h?u m?c đ?nh c?a nh?ng b?i c?nh hai (c?ng như c?a h? DACLs m?c đ?nh) có khác nhau. B?t k? t?p nào b?n t?o ra trong nh?ng b?i c?nh s? đư?c s? h?u b?i Qu?n tr? viên. B?t k? t?p nào b?n t?o ra thông qua m?t phiên tr?ng s? đư?c s? h?u b?i t?t c? m?i ngư?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 132679 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbusage kbmt KB132679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:132679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com