X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 133240 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê các bư?c b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c s? c? ph?n c?ng c?u h?nh v?n đ? b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b?. B?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? ki?m tra và thay đ?i c?u h?nh ph?n m?m thi?t b?. Lưu ? r?ng n?u thi?t b? ph?n c?ng c?a b?n s? d?ng jumper chân ho?c thi?t b? chuy?n m?ch dip, b?n ph?i c?u h?nh các thi?t b? b?ng tay.

THÔNG TIN THÊM

Đ? b?t đ?u qu?n l? thi?t b?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó b?m vào các Qu?n l? thi?t b? tab.

Gi?i đáp th?c m?c thông tin

 • N?u có m?t v?n đ? v?i thi?t b?, nó đư?c li?t kê trong ph?n c?ng dư?i cây Máy tính. Ngoài ra, v?n đ? thi?t b? có m?t bi?u tư?ng cho th?y lo?i v?n đ?:
  • M?t d?u ch?m đi?m đen (!) vào m?t l?nh v?c màu vàng ch? ra thi?t trong tr?ng thái v?n đ?. Lưu ? r?ng m?t thi?t b? đó là thu?c m?t v?n đ? có th? ho?t đ?ng.
  • M?t v?n đ? m? gi?i thích v?n đ? s? đư?c hi?n th? cho thi?t b?.
  • M?t màu đ? "X" ch? ra thi?t b? b? vô hi?u hoá. Thi?t b? b? vô hi?u hoá là m?t thi?t b? có th? ch?t có trong máy tính và là tiêu th? tài nguyên, nhưng không có m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đư?c n?p.
  • M?t màu xanh "tôi" vào m?t l?nh v?c tr?ng trên m?t ngu?n tài nguyên thi?t b? trong máy tính tài s?n cho th?y r?ng các tính năng cài đ?t t? đ?ng s? d?ng không đư?c ch?n cho thi?t b? và r?ng các ngu?n tài nguyên đó đ? đư?c ch?n b?ng tay. Lưu ? r?ng đi?u này không ch? ra m?t v?n đ? ho?c b? vô hi?u hoá nhà nư?c.
  • M?t câu h?i đánh d?u màu xanh lá cây "?" trong Device Manager có ngh?a r?ng m?t tr?nh đi?u khi?n tương thích cho thi?t b? này đư?c cài đ?t, ch? ra kh? năng r?ng t?t c? các ch?c năng không s?n sàng. Lưu ? r?ng đi?u này áp d?ng ch? đ? Windows Millennium Edition (Me).
  LƯU ?: M?t s? th? âm thanh và video card không báo cáo t?t c? các ngu?n l?c mà h? đang s? d?ng Windows. Đi?u này có th? gây ra qu?n l? thi?t b? đ? hi?n th? ch? m?t thi?t b? trong cu?c xung đ?t, ho?c không có xung đ?t ? t?t c?. Đi?u này có th? đư?c xác minh b?i vô hi?u hoá card âm thanh, ho?c b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n video VGA chu?n đ? xem n?u gi?i quy?t xung đ?t. Lưu ? r?ng đây là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i S3 video adapter và card âm thanh Sound Blaster 16-bit, ho?c nh?ng th? âm thanh đó đang s? d?ng Sound Blaster thi đua cho Sound Blaster tương thích.

 • Khi b?n ch?n m?t thi?t b? trong Device Manager và sau đó b?m vào các Thu?c tính nút, b?n nh?n th?y m?t b?ng thu?c tính. B?ng thu?c tính này có m?t T?ng quát tab.

  LƯU ?: M?t s? đi?n tho?i có th? có các tab khác bên c?nh các T?ng quát tab. Không ph?i t?t c? các trang thu?c tính có cùng m?t tab; m?t s? thi?t b? có th? có m?t Tài nguyên tab, Tr?nh đi?u khi?n tab, và Thiết đặt tab, ho?c k?t h?p m?t s? trong s? này.

  ? trên đ?u c?a s? b?ng thu?c tính, là m?t mô t? c?a thi?t b?. Khi b?n b?m các Tài nguyên tab, c?a s? ? gi?a c?a tab ch? ra nh?ng lo?i tài nguyên có s?n cho thi?t b? đ? ch?n.

  H?p danh sách ? dư?i cùng có m?t Thi?t b? xung đ?t danh sách. Danh sách này ch? ra m?t cu?c xung đ?t v?i m?t m? l?i.
 • Lưu ? các S? d?ng thi?t đ?t t? đ?ng h?p ki?m. N?u Windows thành công phát hi?n thi?t b?, h?p ki?m này đư?c ch?n, và thi?t b? nên ho?t đ?ng chính xác. Tuy nhiên, n?u các thi?t đ?t tài nguyên đư?c d?a trên c?u h?nh cơ b?n <n> (trong đó <n> là b?t k? s? t? 0 đ?n 9), có c?n thi?t đ? thay đ?i c?u h?nh b?ng cách ch?n m?t c?u h?nh cơ b?n khác nhau t? danh sách. N?u c?u h?nh c? th? b?n mu?n cho thi?t b? không đư?c li?t kê như là m?t c?u h?nh cơ b?n, có th? b?m vào các<b00></b00></n></n>Thay đ?i thi?t đ?t nút đ? t? đi?u ch?nh các giá tr? tài nguyên. Ví d?, đ? ch?nh s?a các thi?t l?p đ?u vào/đ?u ra ph?m vi:

  1. B?m vào các S? d?ng thi?t đ?t t? đ?ng h?p ki?m đ? xoá nó.
  2. Nh?p vào Thay đ?i thi?t l?p.
  3. Nh?p vào d?y I/O thích h?p cho thi?t b?.

Chú ý

 • N?u b?n nh?p vào Máy tính của tôi và sau đó nh?p vào Thu?c tính, b?n nh?n th?y m?t b?ng thu?c tính v?i m?t Xem tài nguyên và m?t Khu b?o t?n ngu?n tài nguyên tab.

  Các Khu b?o t?n ngu?n tài nguyên th? không bao g?m m?t ngu?n l?c t? s? d?ng b?i Windows.

  Các Xem tài nguyên tab s? hi?n th? các tài nguyên đư?c c?p phát b?i Windows ho?c t? m?t máy tính xe bu?t c?m và chơi BIOS ho?c PCI.
 • Đ? vô hi?u hoá thi?t b? trong Qu?n l? thi?t b?, trong Thu?c tính, trên các T?ng quát tab, r? ràng đ? ch?n các Vô hi?u hóa trong c?u h?nh ph?n c?ng này h?p ki?m.

H? tr? b? sung

Đ? gi?i thích m?t s? m? l?i s? đư?c t?o ra b?i qu?n l? thi?t b?, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
125174 Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i qu?n l? thi?t b?
N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c cung c?p trong bài vi?t này, tr? giúp kh?c ph?c s? c? b? sung có th? đư?c t?m th?y ngày sau Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?

H? tr? webcast

H? tr? webcast là m?t d?ch v? thông tin s?n ph?m h? tr? đư?c cung c?p cho t?t c? các tr?c tuy?n h? tr? khách hàng. Đ? xem m?t WebCast cơ b?n v? các v?n đ? x? l? s? c? ph?n c?ng trong Windows Me, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

325058 H? tr? WebCast: X? l? s? c? ph?n c?ng xung đ?t trong Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition


Đ? đư?c tr? giúp v?i nh?ng v?n đ? thi?t b? trong Windows Vista, truy c?p vào trang web Microsoft sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 133240 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbtshoot kbmt KB133240 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:133240

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com