X? l? s? c? duy?t v?i khách hàng cho m?ng c?a Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 134304 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a các bư?c đ? giúp b?n kh?c ph?c s? c? m?ng duy?t v?n đ? trong Windows 95. V?n đ? duy?t web thư?ng đư?c ch? đ?nh b?i r?c r?i xem ngang hàng máy ch? trong m?ng khu ph?.

THÔNG TIN THÊM

Bư?c 1: Xác minh v?n đ?

Ki?m ch?ng r?ng b?n đang g?p v?n đ? duy?t web, không ph?i là m?t v?n đ? v?i k?t n?i m?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m nút b?t đ?u, ch? đ? t?m, và sau đó b?m vào máy tính.
 2. Trong h?p Named, g?
  <computer_name></computer_name>
  nơi <computer_name> là tên c?a h? ph?c v? m?ng b?n mu?n tr?nh duy?t. </computer_name>
 3. Nh?p vào t?m ki?m bây gi?.
N?u máy ch? đư?c t?m th?y, tên c?a nó xu?t hi?n trong c?t tên và c?a nó nhóm làm vi?c ho?c tên mi?n Windows NT xu?t hi?n ? v? trí c?t. Nếu máy tính không đư?c t?m th?y, xác minh r?ng nó b?t trên và chính xác k?t n?i m?ng.

N?u máy ch? đư?c t?m th?y và v? trí c?a nó là m?t nhóm làm vi?c khác nhau hơn máy tính c?a b?n, máy ch? s? không xu?t hi?n trong m?ng khu ph?. Đ? xác đ?nh nhóm làm vi?c c?a máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng nút chu?t ph?i đ? nh?p vào m?ng khu ph?, sau đó b?m vào B?t đ?ng s?n trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
 2. Nh?p vào tab nh?n d?ng.
 3. Lưu ? tên nhóm làm vi?c hi?n th? trong h?p nhóm làm vi?c.

Bư?c 2: Xác minh r?ng máy s? d?ng m?ng đúng đư?c n?p

Xác minh r?ng các khách hàng Microsoft cho Microsoft m?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng nút chu?t ph?i đ? nh?p vào m?ng khu ph?, sau đó b?m vào B?t đ?ng s?n trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
 2. Trên tab c?u h?nh, ki?m tra danh sách cài đ?t m?ng các thành ph?n và xác minh r?ng các khách hàng sau đây đư?c cài đ?t:
  Khách hàng cho m?ng c?a Microsoft
N?u khách hàng này không đư?c cài đ?t, b?n có th? cài đ?t nó b?ng cách s? d?ng sau đây bư?c sau:
 1. Nh?p vào thêm.
 2. Nh?p vào khách hàng, và sau đó nh?p vào thêm.
 3. Nh?p Microsoft, b?m khách hàng cho m?ng c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Bấm OK.
 5. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.

Bư?c 3: Xác minh r?ng t?p tin và chia s? máy in đư?c cài đ?t

Xác minh r?ng các t?p tin và máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft thành ph?n đư?c cài đ?t. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng nút chu?t ph?i đ? nh?p vào m?ng khu ph?, sau đó b?m vào B?t đ?ng s?n trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
 2. Trên tab c?u h?nh, ki?m tra danh sách cài đ?t m?ng các thành ph?n và xác minh r?ng các thành ph?n sau đây đư?c cài đ?t:
  T?p tin và máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft
N?u thành ph?n này không đư?c cài đ?t, b?n có th? cài đ?t nó b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. B?m vào nút Add.
 2. B?m vào d?ch v?, và sau đó nh?p vào thêm.
 3. Nh?p Microsoft, b?m vào t?p tin và máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft, và sau đó b?m OK.
 4. Trên tab c?u h?nh, b?m OK.
 5. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
Sau khi b?n cài đ?t d?ch v? này, cho phép lên đ?n 15 phút cho h? ph?c v? xu?t hi?n trong danh sách tr?nh duy?t. Làm tươi danh sách tr?nh duy?t hi?n t?i, Nh?p làm m?i vào tr?nh đơn xem.

Bư?c 4: Xác minh r?ng m?t NetBIOS giao th?c thư?ng đư?c cài đ?t

N?u máy ch? v?n không xu?t hi?n trong danh sách duy?t, xác minh r?ng m?t ph? bi?n NetBIOS giao th?c đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n và máy ch?. Các giao th?c sau đây là NetBIOS tuân th?:
 • NetBEUI
 • TCP/IP
 • IPX/SPX

Bư?c 5: Ki?m tra xem máy ch? tr?nh duy?t Master

Ki?m ch?ng r?ng máy ch? t?ng th? duy?t đang ho?t đ?ng chính xác b?ng cách g? l?nh sau t?i d?u nh?c m?t MS-DOS
lư?i xem /workgroup:<wkgrp_name></wkgrp_name>
nơi <wkgrp_name> là tên c?a nhóm làm vi?c c?a b?n. N?u nhóm làm vi?c c?a b?n tên ch?a d?u cách, kèm theo tên nhóm làm vi?c trong d?u ngo?c kép. Ví d?: N?u tên nhóm làm vi?c c?a b?n là nhóm làm vi?c c?a tôi, nh?p các d?ng sau: </wkgrp_name>
lư?i xem /workgroup: "My nhóm làm vi?c"
L?nh này l?y danh sách các tr?nh duy?t t? máy ch? tr?nh duy?t chính. N?u b?n không th? truy xu?t danh sách các tr?nh duy?t t? máy ch? tr?nh duy?t t?ng th?, m?t trong nh?ng sau nh?ng v?n đ? có th? t?n t?i trên m?ng:
 • M?t máy ch? d? ph?ng duy?t không ho?t đ?ng đúng.
 • M?t máy ch? d? ph?ng duy?t không có m?t danh sách C?p Nh?t tr?nh duy?t. Đang truy xu?t m?t danh sách C?p Nh?t tr?nh duy?t có th? m?t 15 phút.
Lưu ?: N?u m?t máy tính đư?c l?y ra t? m?ng trư?c khi máy tính đư?c đăng nh?p t?t m?ng, có th? m?t 51 phút cho r?ng máy tính đ? đư?c rút kh?i danh sách tr?nh duy?t.

Bư?c 6: Xác minh r?ng các máy ch? tr?nh duy?t có s?n

N?u m?ng c?a b?n bao g?m máy tính thư?ng xuyên cung c?p gi?m ho?c g? b? t? m?ng (ví d? như máy tính di đ?ng), nó là m?t ? tư?ng t?t đ? vô hi?u hóa duy?t máy ch? nhi?m v? trên các máy tính này. Đ? vô hi?u hoá máy ch? tr?nh duy?t nhi?m v? trên m?t máy tính d?a trên Windows 95, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng nút chu?t ph?i đ? nh?p vào m?ng khu ph?, và sau đó b?m thu?c tính vào tr?nh đơn xu?t hi?n.
 2. Trên tab c?u h?nh, b?m vào các t?p tin và máy in chia s? cho C?u ph?n m?ng c?a Microsoft, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Trong h?p tho?i thu?c tính, b?m duy?t Master, và r?i b?m vô hi?u hóa trong vào ô giá tr?.
 4. Bấm OK.
LƯU ?: Ít nh?t m?t máy tính trong nhóm làm vi?c m?i ph?i có kh? năng đ? tr? thành máy ch? tr?nh duy?t chính. N?u kh? năng máy ch? tr?nh duy?t b? t?t trên t?t c? các máy tính trong m?ng, ch?c năng tr?nh duy?t b? t?t. M?t cơn b?o m?ng s? x?y như khách hàng s? không th? đ? xác đ?nh v? trí các th?y duy?t và s? bu?c m?t cu?c b?u c?.

Cho bi?t thêm thông tin v? k?t n?i v?i ngu?n l?c đư?c chia s? b?ng cách s? d?ng m?t Dial-Up M?ng k?t n?i, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
145843 Làm th? nào đ? k?t n?i t?i m?t máy ch? t? xa

Thu?c tính

ID c?a bài: 134304 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbmt KB134304 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:134304
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com