Các thông báo l?i ch?n l? có th? cho th?y t?nh tr?ng b? nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 134503 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang ch?y Windows 95, b?n có th? nh?n đư?c thư?ng xuyên (10 hay 20 phút) Thông báo "Ch?n l? l?i" trên m?t màn h?nh màu xanh. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

NGUYÊN NHÂN

Ch?n l? l?i thư?ng đư?c gây ra b?i chip b? nh? l?i trong máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính ch?n l? l?i, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
93521Ch?n l? l?i trong Windows 3.x
Ch?n l? l?i c?ng có th? đư?c gây ra b?i:
 • RAM không kh?p. Có ngh?a là, pha tr?n các lo?i khác nhau c?a SIMMs (ch?ng h?n như tính ch?n l? và không có tính ch?n l? RAM) trên bo m?ch ch?.
 • Không chính xác RAM cho bo m?ch ch?. Ví d?, không tính ch?n l? RAM trên m?t bo m?ch ch? c?n tính ch?n l? RAM.
 • Non-đ?c quy?n RAM trên m?t bo m?ch ch? mà yêu c?u RAM đ?c quy?n.

GI?I PHÁP

Có hai phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh li?u chip b? nh? l?i đang gây ra v?n đ?:
 • Lo?i b? ho?c thay th? chip b? nh? trong máy tính đ? xem n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
 • C? g?ng h?n ch? s? lư?ng b? nh? s? d?ng Windows 95. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. S? d?ng b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad) đ? ch?nh s?a các System.ini t?p.
  2. Thêm d?ng sau vào ph?n [386Enh] c?a các t?p tin
   MaxPhysPage =<nnn> </nnn>
   nơi <nnn> s? xác đ?nh s? lư?ng b? nh? b?n mu?n Windows 95 đ? s? d?ng.<b00></b00></nnn>

   Đ? h?n ch? Windows 95 đ?n trong kho?ng 16 MB b? nh?, thêm d?ng sau:
   MaxPhysPage = FFF
   Đ? h?n ch? Windows 95 đ?n trong kho?ng 8 MB b? nh?, thêm các d?ng sau:
   MaxPhysPage = 7FF
   Đ? h?n ch? Windows 95 đ?n trong kho?ng 4 MB b? nh?, thêm các d?ng sau:
   MaxPhysPage = 3FF
  3. Lưu và sau đó đóng t?p System.ini.
  4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây các con s? bài vi?t đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142546Làm th? nào đ? s? d?ng m?t ? đ?a RAM đ? g? r?i b? nh?
138788 X?u RAM nguyên nhân gây t? vong l?i ngo?i l? ch?y Windows 95/98

THÔNG TIN THÊM

Chip b? nh? khi?m khuy?t không có th? đư?c phát hi?n b?i b? nh? ki?m tra công c?. M?t s? chương tr?nh ki?m tra b? nh? không đ?y đ? các bài ki?m tra v? h? không ki?m tra b? nh? RAM theo cùng cách Windows s? d?ng b? nh? RAM. H?u h?t b? nh? c? s? d?ng đ?c/ghi chu k? khi quét b? nh?. K? t? khi Windows th?c hi?n M? t? b? nh?, nó th?c hi?n s? d?ng chu k?. Th?c thi chu k? là khác nhau t? đ?c/ghi chu k? và có nhi?u d? b? l?i ch?n l?. Nó có th? cho b? nh? ki?m tra các chương tr?nh đ? t?m ch?n l? l?i n?u b? nh? là r?t b? l?i. Chip b? nh? x?u c?ng có th? gây ra nh?ng trư?ng h?p sau:

 • Ngo?i l? gây t? vong l?i
 • HIMEM.sys t?i th?t b?i trong ch? đ? b?nh thư?ng ho?c an toàn
 • Ng?u nhiên lockups
 • Máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (treo) ngay sau khi b?n b?t nó trên

Thu?c tính

ID c?a bài: 134503 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbhardware kbmt KB134503 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:134503

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com