Không th? truy c?p vào ? đ?a CD-ROM t? ch? đ? MS-DOS ho?c d?u nh?c l?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 135174 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? MS-DOS, kh?i đ?ng l?i đ? m?t Windows d?u nh?c l?nh ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và s? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng, b?n có th? không th? truy c?p vào ? đ?a CD. Hành vi này có th? x?y ra ngay c? M?c dù b?n có th? truy c?p vào ? đ?a CD-ROM t? các c?a s? đ? h?a giao di?n ngư?i dùng.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau đây t?n t?i:
 • Tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM hay t?p tin Mscdex.exe là tàn t?t (nh?n xét) ho?c m?t tích t? các t?p tin Autoexec.bat ho?c Config.sys.
 • Tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM hay t?p tin Mscdex.exe là thi?u ho?c b? hư h?i.
 • Kh?i đ?ng đ?a ch?a tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM hay t?p tin Mscdex.exe.
 • B?n có thay th? đ?a CD-ROM g?c và không C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n MS-DOS.
Đ? truy c?p vào m?t ? đ?a CD-ROM khi b?n kh?i đ?ng v?i m?t d?u nh?c l?nh Windows ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, b?n ph?i n?p đ?a CD-ROM th?c ch? đ? tr?nh đi?u khi?n trong t?p Config.sys và tr?nh đi?u khi?n MSCDEX trong Autoexec.bat ho?c Dosstart.bat t?p tin. N?u ? đ?a CD-ROM đư?c h? tr? trong ch? đ? đư?c b?o v? trong Windows, tr?nh đi?u khi?n nào v? đ?a CD-ROM và MSCDEX ch? đ? th?c là r?t có th? không đư?c n?p trong t?p Config.sys và Autoexec.bat ho?c Dosstart.bat ngày đ?a c?ng. Ngoài ra, n?u b?n kh?i đ?ng t? đ?a m?m, đ?a CD-ROM và MSCDEX tr?nh đi?u khi?n s? không n?p tr? khi b?n c?u h?nh Config.sys và Autoexec.bat t?p trên đ?a m?m đ? t?i chúng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:
 • Ch?y t?p tin Dosstart.bat.
 • Trích xu?t phiên b?n đúng c?a t?p Mscdex.exe.
 • Thêm các t?p thích h?p và l?nh đ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n.
 • Cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n MS-DOS cho c?a b?n đ?a CD-ROM t? d?u nh?c l?nh ch?.

Dosstart.bat t?p tin

Khi b?n nâng c?p MS-DOS ho?c Windows 3.x Windows 95/98, ban đ?u c?a b?n Mscdex.exe t?p tin có th? đư?c sao chép trên đ? các t?p tin Dosstart.bat. Dosstart.bat ch?a các b?n sao c?a b?t k? l?nh thi?t l?p Windows nh?n xét ra và đư?c đi?u hành t? đ?ng khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? MS-DOS.

N?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó ch?n d?u nh?c l?nh ch?, Dosstart.bat không ch?y. Đ? ch?y l?nh, g? dosstart.bat, và sau đó nh?n ENTER.

V?n đ? Mscdex.exe

N?u b?n c? g?ng ch?y Mscdex.exe và nh?n đư?c thông báo l?i sau, các t?p tin Mscdex.exe có th? b? h?ng
Mscdex.exe <parameters> m?t ho?c b? h?ng </parameters>
nơi <parameters> là thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh có th? đư?c bao g?m trong các d?ng l?nh trong m?t t?p tin th?c thi, ch?ng h?n như Autoexec.bat ho?c Dosstart.bat. </parameters>

Xác đ?nh v? trí c?a t?p tin th?c thi b?ng cách g? d?ng sau t? d?u nh?c l?nh ch?, nh?n ENTER sau m?i d?ng
<drive>:</drive>
DIR/s mscdex.exe
nơi <drive> là k? t? ? đ?a c?a ? đ?a có ch?a các c?a s? thư m?c. </drive>

N?u t?p tin không th? đư?c t?m th?y, b?n có th? gi?i nén t?p tin t? Windows 95 đ?a. Mscdex.exe là t?p tin trong các t?p tin Win95_04.cab vào các Windows 95 CD-ROM, các t?p tin Win95_05.cab trên đ?a 5 c?a Windows 95 DMF đ?a m?m, các t?p tin Win95_07.cab trên đ?a 7 c?a Windows 95 Phi-DMF đ?a m?m, và các t?p tin Win95_06.cab vào Windows 95 OEM Service Release 2 Đ?A CD-ROM.

Thông tin v? làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin trong Windows 95, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129605Làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin nén Windows g?c
Đ?t Mscdex.exe t?p tin trong thư m?c Windows\Command.

Lưu ?: M?t s? t?p tin batch có th? tr? đ?n m?t v? trí thư m?c khác nhau hơn so v?i các Windows\Command thư m?c. N?u đây là trư?ng h?p, ch?nh s?a t?p tin đ? tr? đ?n các Windows\Command thư m?c. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh và sau đó b?m MS-DOS Prompt.
 2. G? m?i c?a nh?ng d?ng, nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  <drive>:</drive>
  cd\<windows></windows>
  ch?nh s?a dosstart.bat
 3. Nh?n ALT + S (t?m ki?m), vaø sau ñoù baám F.
 4. T?m các t?p tin Mscdex.exe. N?u c?n thi?t, g? mscdex.exe trong vi?c t?m th?y nh?ng g? h?p, và sau đó b?m OK.
 5. Ki?m ch?ng r?ng đư?ng d?n cho Mscdex.exe thư m?c Windows\Command. N?u nó không ph?i là, g? đư?ng d?n chính xác.
 6. Nh?n ALT + F (t?p tin), baám X, vaø sau ñoù baám NH?P khi đư?c nh?c đ? lưu t?p tin.
Trong h?u h?t trư?ng h?p, phiên b?n Windows 95 c?a t?p tin Mscdex.exe ho?t đ?ng đúng v?i h?u h?t ? đ?a CD-ROM, nhưng n?u b?n có v?n đ? phát hi?n các ? đ?a CD-ROM, liên h? đ?a CD-ROM nhà s?n xu?t đ? đư?c h? tr?.

Tr?nh đi?u khi?n đ?a kh?i đ?ng

N?u b?n t?o m?t đ?a kh?i đ?ng, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng nó, và không có quy?n truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM đúng ho?c Mscdex.exe t?p không t?i. Đ? chu?n b? m?t đ?a kh?i đ?ng đ? n?p tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?nh s?a t?p Config.sys đ? bao g?m các m?c nh?p cho tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Click vào Start, ch?n Run, lo?i sysedit trong h?p Open, và sau đó b?m OK.
  2. Nh?p vào thanh tiêu đ? Config.sys, t?m th?y d?ng t?i c?a b?n đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n, kéo con tr? đ? ch?n các d?ng văn b?n và b?m Sao chép vào Edit menu. Lưu ? tên và đư?ng d?n c?a tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM.
  3. B?m b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, b?m ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Notepad.
  4. Đ?t đ?a kh?i đ?ng trong ? A.
  5. Trên menu T?p, b?m m?, lo?i a:config.systrong các tên t?p tin h?p, và sau đó b?m m?.
  6. Nh?p vào con tr? vào cu?i c?a d?ng cu?i cùng c?a văn b?n, b?m phím ENTER đ? b?t đ?u m?t d?ng m?i, và trên Edit menu, b?m dán.
  7. Thay đ?i đư?ng d?n c?p cho t?p tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM sang ? A. Các b?ng dư?i đây cho th?y d?ng ban đ?u đ? t?i tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM t?p tin và d?ng m?i sau khi b?n ch?nh s?a nó:
      Original line              Edited line
      ---------------------------------------------------------------------
      device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys
                           /d:mscd001
   								
  8. Trên menu T?p, b?m thoát, và sau đó nh?p vào có khi đư?c nh?c đ? lưu các thay đ?i.
Lưu ? r?ng m?t s? ? đ?a CD-ROM đư?c g?n li?n v?i âm thanh th?. N?u đi?u này là các trư?ng h?p, b?n c?n ph?i t?i các tr?nh đi?u khi?n âm thanh trư?c khi tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM. Cho thông tin v? cách đ? t?i tr?nh đi?u khi?n âm thanh c?a b?n, h?y ki?m tra các card âm thanh tài li?u hư?ng d?n ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t card âm thanh.
 1. Ch?nh s?a t?p tin Autoexec.bat đ? bao g?m các m?c nh?p cho Mscdex.exe tr?nh đi?u khi?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Click vào Start, ch?n Run, lo?i sysedit trong h?p Open, và sau đó b?m OK.
  2. Nh?p vào thanh tiêu đ? Autoexec.bat, t?m th?y d?ng mà t?i các Mscdex.exe t?p tin, kéo con tr? đ? ch?n các d?ng văn b?n, và sau đó b?m sao vào Edit menu. Lưu ? tên và đư?ng d?n c?a các Mscdex.exe t?p tin.
  3. B?m b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, b?m ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Notepad.
  4. Đ?t đ?a kh?i đ?ng trong ? A.
  5. N?u có m?t t?p tin Autoexec.bat vào đ?a m?m, b?m m? ngày tr?nh đơn t?p tin, lo?i a:AUTOEXEC.bat trong Tên t?p tin h?p, và sau đó b?m m?.
  6. Nh?p vào con tr? vào cu?i c?a d?ng cu?i cùng c?a văn b?n, b?m phím ENTER đ? b?t đ?u m?t d?ng m?i, và trên Edit menu, b?m dán.
  7. N?u m?t d?ng là hi?n nay có ch?a Mscdex.exe, lo?i remlúc đ?u d?ng.
  8. N?u văn b?n sau đây s? xu?t hi?n ? đ?u d?ng, ch?n văn b?n, và sau đó nh?n DELETE:
   REM - b?i Windows Setup-
  9. Thay đ?i đư?ng d?n thư m?c cho các t?p tin Mscdex.exe vào ? A. Các b?ng dư?i đây cho th?y d?ng ban đ?u đ? t?i các t?p tin Mscdex.exe và d?ng m?i sau khi b?n ch?nh s?a nó:
      Original line               Edited line
      ---------------------------------------------------------------------
      c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001
   								
  10. Trên menu T?p, b?m thoát, sau đó nh?p vào có khi đư?c nh?c đ? lưu thay đ?i, và sau đó lưu vào đ?a m?m như AUTOEXEC.bat.
 2. Đ?t chương tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM và các t?p tin Mscdex.exe trên đ?a kh?i đ?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh và sau đó b?m MS-DOS Prompt.
  2. G? m?i c?a nh?ng d?ng, nh?n ENTER sau m?i d?ng:
   <drive1>: cd\<cdpath> sao chép <cddrive> a: <drive2>: cd\<windows>\command b?n sao mscdex.exe a: </windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   nơi <drive1> là k? t? ? đ?a c?a các ? đ?a ch?a các T?p tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM, <cdpath> là tên c?a các thư m?c ch?a MS-MS-DOS trên đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n t?p tin c?a b?n, và <drive2> là các ? đ?a lá thư c?a ? đ?a containig thư m?c Windows.</drive2></cdpath></drive1>
Đ?a kh?i đ?ng Windows 98 bao g?m tr?nh đi?u khi?n đ? t?i nhi?u tích h?p Lái xe đi?n t? (IDE) và giao di?n h? th?ng máy tính nh? (SATA) ? đ?a CD-ROM.

Cài đ?t thích h?p d?a MS-MS-DOS trên đ?a CD-ROM Driver

N?u b?n đ? c?p nh?t ? đ?a CD, nhưng không đư?c c?p nh?t c?a b?n MS-DOS đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n, cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n t? d?u nh?c l?nh ch? và sau đó di chuy?n các Mscdex.exe d?ng t? t?p tin Autoexec.bat đ? các t?p tin Dosstart.bat. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Khi b?n th?y thông báo "b?t đ?u t? Windows 95", b?m phím F8 và sau đó ch?n d?u nh?c l?nh ch? t? kh?i đ?ng tr?nh đơn.
 2. Làm theo các hư?ng d?n t? h?ng ch? t?o đ?a CD-ROM cài đ?t c?a b?n MS-MS-DOS trên đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi đư?c nh?c.
 3. M?t khi b?n đ? xác minh r?ng các tr?nh đi?u khi?n chính xác đư?c n?p và làm vi?c m?t cách chính xác, di chuy?n tr?nh đi?u khi?n thông tin t? các t?p tin Autoexec.bat các t?p tin Dosstart.bat. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Click vào Start, ch?n Run, lo?i sysedit trong h?p Open, và sau đó b?m OK.
  2. Nh?p vào thanh tiêu đ? Autoexec.bat, t?m th?y d?ng mà t?i các Mscdex.exe t?p tin, kéo con tr? đ? ch?n các d?ng văn b?n, và sau đó b?m sao vào Edit menu.
  3. Lo?i rem đ?u d?ng có ch?a các t?p tin Mscdex.exe, nh?p vào thoát trên menu T?p, và sau đó nh?p vào có khi đư?c nh?c đ? lưu thay đ?i cho Autoexec.bat t?p tin.
  4. B?m b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, b?m ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Notepad.
  5. Trên menu T?p, b?m m?, lo?i c:\windows\dosstart.battrong các tên t?p tin h?p, và sau đó b?m m?. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo ch? ra r?ng các t?p tin không t?n t?i, Nh?p vào OK, và sau đó b?m m?i trên menu T?p.
  6. Nh?p vào con tr? vào cu?i c?a d?ng cu?i cùng c?a văn b?n, b?m phím ENTER đ? b?t đ?u m?t d?ng m?i, và trên Edit menu, b?m dán.
  7. N?u m?t d?ng là hi?n nay có ch?a các t?p tin Mscdex.exe, lo?i rem lúc đ?u d?ng.
  8. Trên menu T?p, b?m lưu như, g? c:\windows\dosstart.bat, nh?p Lưu, và sau đó nh?p vào l?i ra vào các Menu T?p.

THÔNG TIN THÊM

Windows không bao g?m b?t-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n. N?u b?n c?n truy c?p ? đ?a CD-ROM khi b?n kh?i đ?ng l?i m?t c?a s? l?nh nh?c ho?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, b?n ph?i s? d?ng đ?a CD-ROM th?c ch? đ? lái xe đi kèm v?i ? đ?a CD-ROM. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c, cài đ?t, ho?c c?u h?nh th?c-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n, tham kh?o ? ki?n các tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i ? đ?a, ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a ? đ?a.

Windows bao g?m m?t tr?nh đi?u khi?n MSCDEX n?m ? các Windows\Command thư m?c. N?u b?n ph?i s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n MSCDEX ch? đ? th?c, b?n nên s? d?ng tr?nh đi?u khi?n trong thư m?c Windows\Command thay v? c?a tr?nh đi?u khi?n đi kèm v?i ? đ?a CD-ROM.

Các ch? đ? b?t đ?a CD-ROM và MSCDEX tr?nh đi?u khi?n có th? đư?c n?p t? m?t vài Đ?a đi?m khác nhau, tùy thu?c vào l? do h? đang đư?c n?p. N?u b?n đang t?i các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c b?i v? b?n c?n truy c?p vào đ?a CD-ROM lái xe khi b?n kh?i đ?ng đ? m?t Windows 95 l?nh nh?c, các tr?nh đi?u khi?n ph?i n?p t? t?p Config.sys và Autoexec.bat trong thư m?c g?c c?a ? đ?a kh?i đ?ng. N?u b?n kh?i đ?ng v?i m?t d?u nh?c l?nh Windows t? m?t đ?a m?m thay v? c?a đ?a c?ng, các tr?nh đi?u khi?n ph?i đư?c n?p t? các Config.sys và Autoexec.bat t?p tin vào đ?a m?m.

N?u b?n đang t?i các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c, b?i v? b?n đang kh?i đ?ng l?i các máy tính trong ch? đ? MS-DOS, các tr?nh đi?u khi?n có th? đư?c n?p t? m?t trong các Đ?a đi?m sau đây:
 • Các t?p Config.sys và Autoexec.bat trong thư m?c g?c c?a kh?i đ?ng ? đ?a.
 • Các tùy ch?nh Config.sys và Autoexec.bat t?p mà b?n ch? đ?nh trong các thu?c tính cho chương tr?nh b?n đang ch?y trong ch? đ? MS-DOS, các thu?c tính c?a l?i t?t mà b?t đ?u chương tr?nh b?n đang ch?y trong Ch? đ? MS-DOS, ho?c các thu?c tính cho t?p "Exit đ? Dos.pif" là đư?c s? d?ng đ? kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? MS-DOS.
N?u b?n đang kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, b?n c?ng có th? t?i MSCDEX t? Dosstart.bat t?p tin trong thư m?c Windows. T?p tin này đư?c s? d?ng khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, nhưng nó không đư?c s? d?ng khi b?n kh?i đ?ng v?i m?t d?u nh?c l?nh Windows ho?c kh?i đ?ng Windows b?nh thư?ng. Nếu t?p đ? t?n t?i trong thư m?c Windows, b?n c?n ph?i t?o các N?p theo cách th? công.

Lưu ?: Khi b?n cài đ?t Windows, thi?t l?p t?t (nh?n xét ra) các hi?n có Mscdex.exe d?ng trong t?p tin Autoexec.bat n?u nó phát hi?n đ?a CD-ROM ? đ?a mà Windows bao g?m m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?. Do đó, khi b?n kh?i đ?ng v?i m?t d?u nh?c l?nh ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, MSCDEX là không có s?n. Đ? làm cho MSCDEX có s?n, cho phép hi?n t?i Mscdex.exe d?ng trong t?p tin Autoexec.bat. B?n c?ng có th? c?n ph?i s?a đ?i các d?ng v? v?y mà nó t?i tr?nh đi?u khi?n MSCDEX t? thư m?c Windows\Command thay v? c?a ngư?i lái xe đi kèm v?i ? đ?a CD-ROM.

Thu?c tính

ID c?a bài: 135174 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:135174

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com