14 Ngày thông báo thay đ?i m?t kh?u không th? đư?c thay đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 135403 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Trong Windows NT 3.x, khi m?t kh?u c?a b?n là 14 ngày k? t? ngày h?t h?n, youreceive m?t thông báo thay đ?i m?t kh?u khi kí nh?p yêu c?u b?n tochange m?t kh?u c?a b?n. N?u m?t kh?u tu?i t?i đa đư?c đ?t đ?n 30 ngày, youreceive thông báo khi m?t kh?u c?a b?n là ch? m?t n?a con đư?ng thông qua tu?i th? c?a nó. M?c dù b?n có th? mu?n thay đ?i th?i gian vay t?m ?ng c?a nh?ng l?i nh?c nh?, thông báo thay đ?i m?t kh?u là c?ng m? hoá t?i 14 ngày trong Windows NT3.x và không ph?i là c?u h?nh.

Trong Windows NT 4.0, m?t tham s? ki?m nh?p m?i có s?n đ? allowadministrators đ? đ?t c?u h?nh s? ngày mà thông báo PasswordChange đư?c tr?nh bày. Vi?c th?c hi?n này parameterrequires m?i thay đ?i s? ki?m nh?p đư?c th?c hi?n trên máy.

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không chính xác có th? gây ra nghiêm tr?ng, H? th?ng-wideproblems có th? yêu c?u b?n ph?i cài xác lập lại Windows NT đ? s?a ch?a chúng.Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?t k? v?n đ? phát sinh t? ofRegistry s? d?ng biên t?p có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng công c? này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Ch?y Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. T? HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, đi đ?n chính sau đây:
  \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Thêm ho?c s?a đ?i các m?c sau đây:
  PasswordExpiryWarning: REG_DWORD:<number of="" days=""></number>
 4. Nh?p vào OK và thoát kh?i Registry Editor.
M?c nh?p này ch? đ?nh s? ngày mà m?t isdisplayed tin thư thoại c?nh báo trư?c khi ngư?i s? d?ng m?t kh?u h?t h?n. Này giá tr? m?c nh?p hi?n notnormally xu?t hi?n trong s? ki?m nh?p tr? khi b?n thêm nó b?ng tay.

Trong Windows 2000 và sau đó, b?n có th? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm đ? thay đ?i khi thông báo PasswordChange đư?c tr?nh bày. Trong Windows 2000, các thi?t l?p chính sách là nh?c nh? ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u trư?c khi h?t h?n. Trong Windows 2003, các thi?t l?p chính sách là kí nh?p tương tác: nh?c nh? ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u trư?c khi h?t h?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 135403 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbother kbmt KB135403 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 135403

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com