Jak skonfigurować program Internet Explorer do korzystania z serwera proxy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 135982 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Program Internet Explorer można skonfigurować do łączenia się z Internetem przy użyciu serwera proxy. Serwer proxy stanowi barierę zabezpieczeń między siecią wewnętrzną firmy a Internetem, uniemożliwiając innym użytkownikom Internetu dostęp do informacji znajdujących się w danej sieci wewnętrznej. W tym artykule opisano sposób konfigurowania programu Internet Explorer do korzystania z serwera proxy za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN) i zamieszczono listę serwerów proxy obsługiwanych przez program Internet Explorer.

Ważne: Do wykonania procedur opisanych w tym artykule mogą być wymagane informacje dotyczące serwera proxy, których może dostarczyć tylko administrator systemu. Konieczne może więc być skontaktowanie się z administratorem systemu przed kontynuacją.

Więcej informacji

Aby skonfigurować program Internet Explorer do korzystania z serwera proxy za pośrednictwem połączenia sieci LAN, należy wykonać procedurę opisaną w odpowiedniej sekcji.

Program Internet Explorer 6.0

 1. W menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 2. W obszarze Serwer proxy kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN.
 3. W polu Adres wpisz adres IP serwera proxy.
 4. W polu Port wpisz numer portu używany przez serwer proxy dla połączeń klienckich (domyślnie jest to numer 8080).
 5. Możesz kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych, jeśli nie chcesz, aby komputer serwera proxy był używany do obsługi połączeń z komputerami w sieci lokalnej (może to poprawić wydajność).
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia sieci LAN.
 7. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.

Program Internet Explorer 5

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Połączenia, kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj serwera proxy.
 3. W polu Adres wpisz odpowiednie informacje dotyczące serwera proxy i użyj następującego formatu:
  http://<adres>
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wpisz odpowiednie ustawienia serwera proxy w obszarze Serwery. Użyj następującej składni dla ustawień serwera proxy:
  http://<adres>:<port>
  gdzie <adres> jest adresem sieci Web serwera proxy, a <port> jest numerem portu przypisanym do danego serwera proxy. Na przykład w przypadku adresu serwera proxy „proxy.przyklad.microsoft.com” i numeru portu 80 ustawienie w polu Serwer proxy powinno być następujące:
  http://proxy.przyklad.microsoft.com:80
  Ważne: Jeżeli zamiast kreski ułamkowej (/) w adresie serwera proxy używana jest kreska ułamkowa odwrócona (\), ustawienia są usuwane z pola Serwer proxy, a program Internet Explorer nie może odnaleźć serwera proxy.

  Jeżeli używany jest adres IP serwera proxy, nie należy wpisywać wiodących zer. Na przykład należy użyć adresu 130.25.0.1 zamiast 130.025.000.001.

  Jeżeli nie można ustalić adresu sieci Web lub numeru portu serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci. Ponadto, jeżeli w sieci lokalnej znajdują się serwery sieci Web, w przypadku których chcesz pominąć serwer proxy, wpisz odpowiednie nazwy hostów w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów. Na przykład, jeżeli użycie serwera proxy do uzyskania dostępu do serwera sieci Web „przyklad.com” w sieci LAN nie jest konieczne, wpisz przyklad.com w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów.

Program Internet Explorer w wersji 4.0 lub 4.01 dla systemów Windows 95 i Windows NT

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Połączenie, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Dostęp do Internetu przy użyciu serwera proxy.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wpisz odpowiednie ustawienia serwera proxy w obszarze Serwery. Użyj następującej składni dla ustawień serwera proxy:
  http://<adres>:<port>
  gdzie <adres> jest adresem sieci Web serwera proxy, a <port> jest numerem portu przypisanym do danego serwera proxy. Na przykład w przypadku adresu serwera proxy „proxy.przyklad.microsoft.com” i numeru portu 80 ustawienie w polu Serwer proxy powinno być następujące:
  http://proxy.przyklad.microsoft.com:80
  Ważne: Jeżeli zamiast kreski ułamkowej (/) w adresie serwera proxy używana jest kreska ułamkowa odwrócona (\), ustawienia są usuwane z pola Serwer proxy, a program Internet Explorer nie może odnaleźć serwera proxy.

  Jeżeli używany jest adres IP serwera proxy, nie należy wpisywać wiodących zer. Na przykład należy użyć adresu 130.25.0.1 zamiast 130.025.000.001.

  Jeżeli nie można ustalić adresu sieci Web lub numeru portu serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci. Ponadto, jeżeli w sieci lokalnej znajdują się serwery sieci Web, w przypadku których chcesz pominąć serwer proxy, wpisz odpowiednie nazwy hostów w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów. Na przykład, jeżeli użycie serwera proxy do uzyskania dostępu do serwera sieci Web „przyklad.com” w sieci LAN nie jest konieczne, wpisz przyklad.com w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów.

Program Internet Explorer 4.0 dla systemu Windows 3.1

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Widok.
 2. Kliknij kartę Połączenie.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wpisz odpowiednie ustawienia serwera proxy w obszarze Serwery. Użyj następującej składni dla ustawień serwera proxy:
  http://<adres>:<port>
  gdzie <adres> jest adresem sieci Web serwera proxy, a <port> jest numerem portu przypisanym do danego serwera proxy. Na przykład w przypadku adresu serwera proxy „proxy.przyklad.microsoft.com” i numeru portu 80 ustawienie w polu Serwer proxy powinno być następujące:
  http://proxy.przyklad.microsoft.com:80
  Ważne: Jeżeli zamiast kreski ułamkowej (/) w adresie serwera proxy używana jest kreska ułamkowa odwrócona (\), ustawienia są usuwane z pola Serwer proxy, a program Internet Explorer nie może odnaleźć serwera proxy.

  Jeżeli używany jest adres IP serwera proxy, nie należy wpisywać wiodących zer. Na przykład należy użyć adresu 130.25.0.1 zamiast 130.025.000.001.

  Jeżeli nie można ustalić adresu sieci Web lub numeru portu serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci. Ponadto, jeżeli w sieci lokalnej znajdują się serwery sieci Web, w przypadku których chcesz pominąć serwer proxy, wpisz odpowiednie nazwy hostów w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów. Na przykład, jeżeli użycie serwera proxy do uzyskania dostępu do serwera sieci Web „przyklad.com” w sieci LAN nie jest konieczne, wpisz przyklad.com w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów.

Program Internet Explorer 3.0

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia internetowe, a następnie kliknij polecenie Korzystaj z Internetu, aby uruchomić Kreatora połączeń internetowych.
 2. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Ręcznie, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić Kreatora ustawień internetowych.
 3. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Połącz używając sieci lokalnej, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w przypomnieniu Kreatora ustawień internetowych. Koniecznie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj serwera proxy wówczas, gdy zostanie ono wyświetlone, i wpisz odpowiednie ustawienia serwera proxy w polu Serwer proxy. Użyj następującej składni dla ustawień serwera proxy:
  http://<adres>:<port>
  gdzie <adres> jest adresem sieci Web serwera proxy, a <port> jest numerem portu przypisanym do danego serwera proxy. Na przykład w przypadku adresu serwera proxy „proxy.przyklad.microsoft.com” i numeru portu 80 ustawienie w polu Serwer proxy powinno być następujące:
  http://proxy.przyklad.microsoft.com:80
  Ważne: Jeżeli zamiast kreski ułamkowej (/) w adresie serwera proxy używana jest kreska ułamkowa odwrócona (\), ustawienia są usuwane z pola Serwer proxy, a program Internet Explorer nie może odnaleźć serwera proxy.

  Jeżeli używany jest adres IP serwera proxy, nie należy wpisywać wiodących zer. Na przykład należy użyć adresu 130.25.0.1 zamiast 130.025.000.001.

  Jeżeli nie można ustalić adresu sieci Web lub numeru portu serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci. Ponadto, jeżeli w sieci lokalnej znajdują się serwery sieci Web, w przypadku których chcesz pominąć serwer proxy, wpisz odpowiednie nazwy hostów w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów. Na przykład, jeżeli użycie serwera proxy do uzyskania dostępu do serwera sieci Web „przyklad.com” w sieci LAN nie jest konieczne, wpisz przyklad.com w polu Nie używaj serwera proxy dla tych adresów.

Program Internet Explorer 2.0

 1. Jeżeli Kreator ustawień internetowych był już uruchamiany, przejdź do kroku 2. Jeżeli Kreator ustawień internetowych nie był jeszcze uruchamiany, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia internetowe, a następnie kliknij polecenie Kreator ustawień internetowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze ustawień internetowych, zaznaczając opcję Bezpośrednie połączenie sieci LAN po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj serwera proxy.
 4. W polu Serwer proxy wpisz odpowiednie ustawienia serwera proxy. Użyj następującej składni:
  http://<adres>:<port>
  gdzie <adres> jest adresem sieci Web serwera proxy, a <port> jest numerem portu przypisanym do danego serwera proxy. Na przykład w przypadku adresu serwera proxy „proxy.przyklad.microsoft.com” i numeru portu 80 ustawienie w polu Serwer proxy powinno być następujące:
  http://proxy.przyklad.microsoft.com:80
  Ważne: Jeżeli zamiast kreski ułamkowej (/) w adresie serwera proxy używana jest kreska ułamkowa odwrócona (\), ustawienia są usuwane z pola Serwer proxy, a program Internet Explorer nie może odnaleźć serwera proxy.

  Jeżeli nie można ustalić adresu sieci Web lub numeru portu serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci.

  Jeżeli używany jest adres IP serwera proxy, nie należy wpisywać wiodących zer. Na przykład należy użyć adresu 130.25.0.1 zamiast 130.025.000.001.
 5. Ponadto, jeżeli w sieci lokalnej znajdują się serwery sieci Web, w przypadku których chcesz pominąć serwer proxy, wpisz odpowiednie nazwy hostów w polu Nie używaj serwera proxy dla. Na przykład, jeżeli użycie serwera proxy do uzyskania dostępu do serwera sieci Web „przyklad.com” w sieci LAN nie jest konieczne, wpisz przyklad.com w polu Nie używaj serwera proxy dla.
 6. Kliknij przycisk OK.
Należy zauważyć, że program Internet Explorer 2.0 nie obsługuje różnych serwerów proxy dla różnych typów sieci Web. Na przykład nie można konfigurować innego serwera proxy dla witryn protokołu FTP (File Transfer Protocol) i HTTP (Hypertext Transport Protocol) w sieci Web. Program Internet Explorer 3.0 nie obsługuje różnych serwerów proxy dla różnych typów sieci Web.

Serwery proxy obsługiwane przez program Internet Explorer 3.0

Program Internet Explorer 3.0 obsługuje następujące serwery proxy:
 • Socks V4
 • Serwery proxy zgodne ze standardem CERN
 • Uwierzytelnianie serwera proxy HTTP 1.1 z serwerami proxy zgodnymi ze standardem CERN
 • Tunelowanie SSL z serwerami proxy zgodnymi ze standardem CERN
 • Specjalistyczna obsługa serwera proxy FTP, z oprogramowaniem TIS Gauntlet i WinGate włącznie
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 135982 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto kbnetwork KB135982

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com