X?u RAM nguyên nhân gây t? vong l?i ngo?i l? ch?y Windows 95/98

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 138788 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? xem các bài vi?t mô t? các thông báo l?i:
315854 Windows 98 và Windows Me Error Message trung tâm tài nguyên
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Windows báo cáo m?t ng?u nhiên "Fatal Exception 0 x đ? xu?t hi?n t?i xxxx:xxxxxxx"l?i thông đi?p m?c dù các phiên b?n trư?c c?a Windows ho?c Windows cho nhóm làm vi?c đ? không.

NGUYÊN NHÂN

M?t nguyên nhân ph? bi?n cho các thông báo l?i này là b? l?i v?t l? b? nh? (RAM) ngày máy tính. Sau đây là l? do t?i sao Phiên b?n trư?c đó c?a b?n Windows có th? xu?t hi?n đ? ch?y su?t trong khi Windows có th? báo cáo m?t ng?u nhiên "Fatal Exception 0 x đ? xu?t hi?n t?i xxxx:xxxxxxx"thông báo l?i:
  • T?t c? các h? đi?u hành s? d?ng b? nh? m?t cách khác nhau. Trong Windows 3.1, "x?u" b? nh? có th? đư?c s? d?ng đ? gi? hi?m khi đư?c s? d?ng d? li?u. Trong Windows, các b? nh? "x?u" đư?c s? d?ng đ? gi? thông tin thư?ng xuyên ch?y chương tr?nh.
  • Windows 3.1 ch?a tương đ?i ít 32-bit m?. Windows s? d?ng nhi?u hơn n?a 32-bit m?. Hơn n?a, có nh?ng khác bi?t tinh t? gi?a đư?ng b? nh? truy c?p n?u nó đang đư?c truy c?p cho m? ho?c N?u nó đang đư?c truy c?p d? li?u. B?i v? Windows ch?y nhi?u hơn n?a 32-bit m?, các l?i này tinh t? m?t thư?ng xuyên hơn.

    Đ?c bi?t, t?t c? các m? 32-bit trong Windows 3.1 n?m ? m?t nơi: ? c?p th?p c?a b? nh? v?t l?. N?u các đ?u tiên 4 megabyte (MB) b? nh? có th? x? l? 32-bit m?, Windows 3.1 ho?t đ?ng mà không có l?i. Đi?u này là đúng ngay c? khi b? nh? v?t l? trên cùng không th? ch?y 32-bit m? v? Windows 3.1 không ch?y 32-bit m? bên ngoài trong kho?ng 4 MB RAM.

    Windows ch?y 32-bit m? trong t?t c? các ph?n c?a b? nh?. Do đó, khi Windows ch?y 32-bit m? trong m?t ph?n c?a b? nh? RAM không th? ch?y 32-bit m? t?t, b?n có th? nh?n đư?c "ngo?i l? l?i nghiêm tr?ng 0 x: xxxxxxxx "thông báo l?i.
  • Windows tương tác v?i ph?n c?ng khác v?i phiên b?n trư?c c?a Windows. Đi?u này là do ph?n c?m và chơi và Mostly đ?n m?i tr?nh đi?u khi?n mà t?n d?ng l?i th? c?a các kh? năng b? sung c?a giao di?n b? đi?u h?p. Các tính năng này có th? phát hi?n ra d? thư?ng trong ph?n c?ng mà không bao gi? xu?t hi?n trong phiên b?n trư?c c?a Windows b?i v? các phiên b?n trư?c đó không t?m cách đ? khai thác các tính năng này.
  • Nhi?u máy tính m?i không có chip b? nh? th?c hi?n tính ch?n l? ki?m tra; V? v?y, b?n có th? đ? g?p l?i ch?n l? trong Windows 3.1 mà không nh?n ra nó b?i v? các l?i đ? trong tương đ?i vô h?i ph?n b? nh?. Ví d?, trong m?t Microsoft Tài li?u Word cho Windows, t? "các" đư?c thay đ?i đ? "tie."

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các l?i này, nó thư?ng là c?n thi?t đ? thay th? b? nh? RAM và/ho?c h? th?ng b?ng (Bo m?ch ch?). Trong m?t s? trư?ng h?p nó có th? đ?n thay đ?i thi?t CMOS đ?t, ch?ng h?n như b? nh? ch? đ?i k?, đ? ch?y Windows thành công. Trong trư?ng h?p khác, vô hi?u hóa b? nh? cache c?a bo m?ch ch? L2 cho phép Windows ch?y. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? ch?nh s?a cài đ?t CMOS, xin vui l?ng xem tài li?u máy tính c?a b?n ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh n?u v?n đ? c?a b?n là b? l?i RAM, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
181862 Xác đ?nh s? lư?ng RAM có s?n cho Windows b?ng cách s? d?ng MaxPhysPage
134503 Các thông báo l?i ch?n l? có th? cho th?y t?nh tr?ng b? nh?
Lưu ? r?ng b?n có th? mu?n kh?i đ?ng l?i Windows trong ch? đ? an toàn đ? xem n?u các l?i v?n t?n t?i. N?u h? không làm như th?, v?n đ? có th? là m?t ph?n m?m ho?c tr?nh đi?u khi?n v?n đ?, trong đó trư?ng h?p các thông tin trên có th? không áp d?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ngo?i l? gây t? vong l?i, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
156126 G? r?i Windows 95 b?ng cách s? d?ng ch? đ? an toàn

THÔNG TIN THÊM

Ngo?i l? gây t? vong l?i c?ng tương t? như EMM386 ngo?i l? l?i. Cho Ví d?, ngo?i l? gây t? vong l?i 0 C là nói chung tương đương v?i EMM386 ngo?i l? l?i 12 ho?c m?t l?i ngăn x?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 138788 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhardware kbprb kbmt KB138788 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:138788

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com