Mô t? c?a kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 138996 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? quá tr?nh x?y ra khi b?n kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính b?ng cách ch?n "Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS" trong Shut Xu?ng c?a s? h?p tho?i, ho?c b?ng cách b?m đúp vào m?t chương tr?nh ho?c l?i t?t c?u h?nh đ? ch?y trong ch? đ? MS-DOS. Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh tu? ch?nh Config.sys và Autoexec.bat t?p tin đ? đư?c x? l? khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các "Restart máy tính trong ch? đ? MS-DOS" tùy ch?n.

THÔNG TIN THÊM

Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS

Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách ch?n các "Restart máy tính trong Ch? đ? MS-DOS"tùy ch?n trong h?p tho?i Shut Down Windows, Windows đóng t?t c? ch?y các chương tr?nh, lo?i b? b?n thân t? b? nh?, và sau đó b?t đ?u m?t th?c- ch? đ? command prompt. N?u tùy ch?n c?u h?nh MS-DOS hi?n t?i s? d?ng ch?n trong t?p tin "Exit đ? DOS.pif" đư?c s? d?ng đ? kh?i đ?ng l?i các máy tính trong ch? đ? MS-DOS, Dosstart.bat t?p tin trong thư m?c Windows là x? l?. N?u tùy ch?n c?u ch? ra A MS-DOS h?nh m?i đư?c l?a ch?n, các t?p Config.sys và Autoexec.bat đư?c li?t kê trong t?p tin "Exit đ? DOS.pif" đư?c s? d?ng thay v? các t?p Config.sys và Autoexec.bat trong thư m?c g?c thư m?c.

Kh?i đ?ng l?i Windows b?nh thư?ng sau khi kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, lo?i exit t?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n NH?P.

Ch?y chương tr?nh trong ch? đ? MS-DOS

Khi b?n nh?p đúp vào m?t chương tr?nh ho?c l?i t?t c?u h?nh đ? ch?y trong MS-DOS ch? đ?, các m?c sau đây đư?c th?c hi?n. Các m?t hàng đư?c li?t kê dư?i đây gi? s? r?ng m?t c?u h?nh MS-DOS m?i đ? đư?c ch? r?.
 1. Các t?p Config.sys và Autoexec.bat trong thư m?c g?c c?a kh?i đ?ng ? đ?a đư?c đ?i tên thành Config.wos và Autoexec.wos. N?u Config.sys ho?c T?p tin AUTOEXEC.bat không t?n t?i trong thư m?c g?c, m?t s? không-byte Config.wos ho?c Autoexec.wos t?p tin đư?c t?o ra.
 2. Các tùy ch?nh Config.sys và Autoexec.bat t?p đư?c ch? r? trong các thu?c tính c?a MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh b?n đang ch?y đư?c sao chép vào thư m?c g?c c?a ? đ?a kh?i đ?ng. D?ng đ?u tiên trong t?p Config.sys luôn luôn là:
  DOS = duy nh?t
  D?ng cu?i cùng trong t?p tin Autoexec.bat luôn luôn là d?ng sau
  c: \<windows>\win.com /wx </windows>
  nơi <windows> là tên c?a thư m?c Windows c?a b?n. Autoexec.bat t?p c?ng bao g?m m?t tuyên b? CD thay đ?i thư m?c đó ch?a t?p tin MS-MS-DOS-d?a c?a chương tr?nh và m?t tuyên b? cu?c g?i mà b?t đ?u chương tr?nh MS-MS-DOS-d?a. </windows>
 3. Windows kh?i đ?ng l?i máy tính.
 4. Trong khi máy tính kh?i đ?ng, Io.sys phát hi?n s? hi?n di?n c?a Config.wos và Autoexec.wos t?p tin trong thư m?c g?c c?a ? đ?a kh?i đ?ng và hi?n th? thông báo sau đây:
  Windows 95 bây gi? b?t đ?u t? MS-MS-DOS-d?a-chương tr?nh.

  Nh?n Esc bây gi? đ? h?y b? ch? đ? MS-DOS và kh?i đ?ng l?i Windows 95.
  Thông báo trên s? đư?c hi?n th? cho kho?ng ba giây. N?u b?n phím ESC trong th?i gian này, MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh b?n đang ch?y không ch?y và kh?i đ?ng Windows 95 l?i b?nh thư?ng đ? thay th?. Chú ý tin nh?n "b?t đ?u t? Windows 95" là không hi?n th? khi ? trên tin nh?n s? đư?c hi?n th?.
 5. N?u b?n không ph?i b?m phím ESC trong khi thông báo trên hieån th?, các t?p Config.sys và Autoexec.bat đư?c ch? bi?n. Nh?ng tuyên b? cu?c g?i Autoexec.bat t?p b?t đ?u chương tr?nh MS-MS-DOS-d?a.
 6. Khi b?n thoát kh?i MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, ph?n c?n l?i c?a các T?p tin AUTOEXEC.bat đư?c x? l?, b?t đ?u v?i d?ng ngay l?p t?c sau tuyên b? cu?c g?i. D?ng ngay l?p t?c sau cu?c g?i tuyên b? thông thư?ng là d?ng b?t đ?u Win.com.

  Chuy?n đ?i /WX gây ra Win.com đ? đ?i tên hi?n t?i T?p config.sys và Autoexec.bat đ? Config.app và Autoexec.app, Khôi ph?c các Config.sys và Autoexec.bat t?p g?c t? các Config.wos và Autoexec.wos t?p tin, xóa Config.wos và AUTOEXEC.wos t?p tin, và sau đó kh?i đ?ng l?i h? th?ng đ? Windows 95. Löu yù raèng s? d?ng chuy?n đ?i /WX thay v? chuy?n đ?i /W ngăn ng?a sau đây thông đi?p t? xu?t hi?n sau khi các bư?c đư?c th?c hi?n:
  B?m phím b?t k? đ? ti?p t?c...
  N?u d?ng Win.com đư?c l?y ra t? t?p tin Autoexec.bat trư?c khi b?n b? MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, ho?c b?n c? g?ng đ? kh?i đ?ng Windows t? các d?u nh?c l?nh trư?c khi d?ng Win.com, t?p tin Autoexec.bat là x? l?, thông báo sau đây đư?c hi?n th?:
  B?n hi?n đang ch?y trong ch? đ? MS-DOS. B?n có mu?n quay tr? l?i ch? đ? b?nh thư?ng, đ? ch?y các ?ng d?ng Windows m?t l?n n?a?
  Lưu ?: N?u các báo cáo cu?c g?i trong t?p tin Autoexec.bat b?t đ?u MS-DOS l?nh thông d?ch viên (Command.com), b?n ph?i g? exitt?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER đ? b? thu?c lá mà th? hi?n c?a các thông d?ch viên ch? huy và cho phép ph?n c?n l?i c?a các AUTOEXEC.bat t?p tin đ? đư?c x? l?. N?u tuyên b? cu?c g?i b?t đ?u m?t bên th? ba ch? huy thông d?ch viên, b?n ph?i nh?p l?nh thích h?p đ? thoát kh?i r?ng trư?ng h?p c?a các thông d?ch viên ch? huy bên th? ba.
 7. Windows kh?i đ?ng l?i máy tính.
 8. Trong khi Windows kh?i đ?ng, các t?p tin Config.app và Autoexec.app đư?c sao chép đ? các thu?c tính c?a MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh b?n đang ch?y trong Ch? đ? MS-DOS ho?c thu?c tính c?a l?i t?t mà b?t đ?u MS-DOS- d?a chương tr?nh b?n đang ch?y trong ch? đ? MS-DOS. N?u Config.app và AUTOEXEC.app t?p tin vô t?nh xóa trư?c khi đi?u này x?y ra, các t?p Config.sys và Autoexec.bat tùy ch?nh ph?i đư?c t?o l?i theo cách th? công.

Xác đ?nh tu? Config.sys và Autoexec.bat Files

Đ? xác đ?nh tu? ch?nh Config.sys và Autoexec.bat t?p tin đ? đư?c x? l? khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các "Restart máy tính trong ch? đ? MS-DOS" tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u b?n không có kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS trư?c, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m đóng xu?ng, b?m kh?i đ?ng l?i các máy tính trong MS-DOS Mode, và sau đó b?m có. T?i d?u nh?c l?nh xu?t hi?n, g? exitvà sau đó nh?n ENTER.
 2. B?m nút b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh và sau đó nh?p vào Windows Thám hi?m.
 3. Xác đ?nh t?p "Thoát cho DOS.pif" trong thư m?c Windows, s? d?ng quy?n nút chu?t đ? b?m vào các t?p tin, và sau đó b?m thu?c tính trên menu mà xu?t hi?n.
 4. Nh?p vào tab chương tr?nh, và sau đó b?m chuyên sâu.
 5. B?m c?u ch? ra a m?i h?nh MS-DOS, đ?nh ngh?a Config.sys tùy ch?nh và các t?p tin Autoexec.bat trong các c?u h?nh.SYS cho ch? đ? MS-DOS và AUTOEXEC.BAT cho ch? đ? MS-DOS h?p, và sau đó b?m OK.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng ch? đ? MS-DOS trong Windows 95 ch?y MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
134400 T?ng m?o đ? s? d?ng ch? đ? MS-DOS

Thu?c tính

ID c?a bài: 138996 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB138996 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:138996

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com