Làm th? nào đ? c?u h?nh c?a b?n ph?m vi h? ph?c v? DHCP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 139904 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các thông tin sau đây đư?c cung c?p đ? giúp gi?i thích nh?ng g? năng đ?ng Host Configuration Protocol (DHCP) là, làm th? nào đ? c?u h?nh h? ph?c v? DHCP và cho phép m?t Windows NT c?ng như Windows cho nhóm làm vi?c DHCP khách hàng.

THÔNG TIN THÊM

Tri?n khai th?c hi?n DHCP lo?i b? m?t s? v?n đ? c?u h?nh liên k?t v?i t? c?u h?nh TCP/IP. DHCP hi?n c?u h?nh TCP/IP và qu?n l? vi?c phân b? các thông tin c?u h?nh TCP/IP b?i t? đ?ng gán đ?a ch? IP cho các máy tính c?u h?nh đ? s? d?ng DHCP.

Yêu c?u DHCP

Các yêu c?u sau đây c?n ph?i đư?c đáp ?ng b?i máy ch? DHCP:
 • D?ch v? h? ph?c v? DHCP ch?y trên m?t máy ch? Windows NT ngày ít m?t máy tính trong TCP/IP internetwork.

  Lưu ?: Router IP c?a b?n ph?i h? tr? RFC 1542, n?u không b?n c?n m?t DHCP h? ph?c v? ho?c đ?i l? DHCP Relay trên m?i con.
 • M?t ph?m vi DHCP t?n t?i trên h? ph?c v? DHCP.

  M?t ph?m vi DHCP bao g?m m?t h? bơi c?a các đ?a ch? IP có th? ph?c v? DHCP ch? đ?nh ho?c cho thuê cho các khách hàng DHCP. Ví dụ:

  xxx.107.3.51 qua xxx.107.3.200

  trong đó xxx là b?t k? s? h?p l? cho octet đ?u tiên c?a đ?a ch? IP.
Các yêu c?u sau đây c?n ph?i đư?c đáp ?ng b?i máy s? d?ng DHCP:

 • Máy tính khách hàng có m?t h? đi?u hành DHCP đư?c h? tr?. Các h? đi?u hành sau có kh? năng là m?t khách hàng DHCP v?i DHCP đư?c kích ho?t t?i các khách hàng:

  -Windows NT Server 3,5, 3,51 và 4,0
  -Tr?m làm vi?c Windows NT 3.5, 3,51 và 4,0
  -Windows 95
  -Windows cho nhóm làm vi?c 3,11 v?i Microsoft TCP/IP-32 cho Windows cho các nhóm làm vi?c cài đ?t
  -MS m?ng lư?i khách hàng 3.0 cho MS-DOS v?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c TCP/IP cài đ?t
  -LAN Manager 2.2 c

Cài đ?t d?ch v? máy ch? DHCP

Trư?c khi đ? cài đ?t d?ch v? DHCP, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? t? b? đi?u khi?n tên mi?n chính. Cài đ?t d?ch v? DHCP Server, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y b?ng đi?u khi?n và ch?n m?ng.
 2. Ch?n thêm ph?n m?m.
 3. Trong h?p tho?i thêm m?ng ph?n m?m, ch?n TCP/IP giao th?c và Liên quan đ?n các thành ph?n, và sau đó ch?n ti?p t?c.

  H?p tho?i tùy ch?n cài đ?t Windows NT TCP/IP xu?t hi?n, hi?n th? các thành ph?n TCP/IP có s?n đ? đư?c cài đ?t.
 4. Ch?n d?ch v? DHCP Server, và sau đó ch?n ti?p t?c.

  Thi?t l?p Windows NT h?p xu?t hi?n, khi?n b?n cho đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin phân ph?i Windows NT.

  Lưu ?: B?n có th? đư?c nh?c v?i thông báo sau:

  Ít nh?t m?t b? đi?u h?p m?ng c?a b?n đ? c?u h?nh DHCP t? đ?ng đư?c kích ho?t. Đ? chính xác cài đ?t máy ch? DHCP, thi?t l?p s? vô hi?u hóa c?u h?nh DHCP t? đ?ng. B?n có ch?c b?n mu?n cài đ?t máy ch? DHCP?

  Ch?n ti?p t?c.
 5. Nh?p đư?ng d?n t?i v? trí c?a Windows NT Server phân ph?i tác ph?m, và ch?n ti?p t?c.

  N?u b?n cài đ?t t? đ?a nh? g?n, đư?ng d?n là dư?i \I386 thư m?c.

  C?u h?nh TCP/IP h?p s? xu?t hi?n.
 6. Nh?p đ?a ch? IP t?nh c?a máy ch? DHCP c?ng như m?ng con m?t n? và c?ng m?c đ?nh. N?u b?n s? d?ng Windows Internet tên d?ch v? (Th?ng), thêm các ti?u h?c và trung h?c đ?a th?ng ch? ? đây.

  Các t?p tin thích h?p đư?c sao chép vào máy ch? c?a b?n, và sau đó m?ng H?p tho?i cài đ?t s? xu?t hi?n.
 7. Ch?n OK.

  M?t h?p tho?i thay đ?i thi?t đ?t m?ng s? xu?t hi?n, ch? ra r?ng các h? th?ng ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i đ? kh?i t?o c?u h?nh m?i.
 8. Lưu b?t k? công vi?c chưa đư?c lưu trong c?a s? khác và ch?n kh?i đ?ng l?i ngay đ? kh?i đ?ng l?i máy ch? Windows NT.
 9. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?.

C?u h?nh m?t ph?m vi DHCP

H?y ch?c ch?n đ? cài đ?t và kh?i t?o h? ph?c v? DHCP trư?c khi hoàn t?t các bư?c ti?p theo.

Đ? c?u h?nh DHCP ph?m vi, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?. C?u h?nh ph?m vi DHCP ngu?n cung c?p v?i các đ?a ch? ph?m vi c?a IP t? DHCP, khách hàng mà máy ch? rút ra t? và m?t n? m?ng con ph?i đư?c giao cho khách hàng.

H? ph?c v? DHCP cung c?p:
 • Đ?a ch? c?ng n?i m?c đ?nh
 • Tên mi?n
 • Đ?a ch? máy ch? d?ch v?
 • Đ?a ch? h? ph?c v? WINS
 • NETBIOS tên gi?i quy?t lo?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 121005
Tiêu đ?: DHCP tùy ch?n đư?c h? tr? b?i khách hàng

 1. T? nhóm qu?n tr? m?ng, b?t đ?u qu?n l? DHCP.

  C?a s? DHCP Manager s? xu?t hi?n.
 2. Trong các máy ch? DHCP, ch?n * đ?a phương máy *

  Đ?a phương máy ch? ra r?ng b?n đang c?u h?nh máy ch? DHCP đ?a phương, và không m?t máy ch? DHCP t? xa.
 3. T? ph?m vi menu, ch?n t?o.

  H?p tho?i t?o ra ph?m vi xu?t hi?n.
 4. Hoàn thành c?u h?nh ph?m vi.

  H? ph?c v? DHCP không th? là m?t khách hàng DHCP. Nó ph?i có m?t IP t?nh Đ?a ch?, m?t n? m?ng con và c?ng m?c đ?nh đ?a ch?. B?n c?ng có các tùy ch?n c?a vi?c phân công m?t lo?t các lo?i tr? ho?c c? th? đ?a ch? b? lo?i tr? c?ng như cho thuê th?i gian và m?t tên.
 5. Ch?n OK khi xong.
 6. Ch?n có đ? kích ho?t ph?m vi.

  C?a s? DHCP Manager s? xu?t hi?n v?i ph?m vi m?i đư?c thêm vào. Thông báo các màu vàng ánh sáng bóng đèn bên c?nh đ?n đ?a ch? IP. Đi?u này cho th?y m?t ho?t đ?ng ph?m vi.
 7. Đóng ngư?i qu?n l? DHCP.

Cho phép DHCP lúc khách hàng

Đ? cho phép khách hàng Windows NT DHCP, b?n ph?i đăng nh?p như qu?n tr? viên t?i máy s? d?ng Windows NT.

B?nh thư?ng, b?n cho phép DHCP là m?t ph?n c?a các th? t?c cài đ?t Đ?i v?i Microsoft TCP/IP, tuy nhiên, b?n có th? dùng th? t?c này n?u b?n có t? c?u h?nh TCP/IP:
 1. Ch?y b?ng đi?u khi?n và ch?n m?ng.

  H?p tho?i thi?t đ?t m?ng s? xu?t hi?n.
 2. Trong cài đ?t ph?n m?m m?ng, ch?n giao th?c TCP/IP và sau đó ch?n c?u h?nh.

  H?p tho?i c?u h?nh TCP/IP xu?t hi?n.
 3. Ch?n kích ho?t tính năng t? đ?ng c?u h?nh DHCP.

  M?t thông báo Microsoft (MS) TCP/IP xu?t hi?n, ch? ra r?ng DHCP Giao th?c c? g?ng đ? c?u h?nh h? ph?c v? t? đ?ng trong h? th?ng kh?i t?o.
 4. Ch?n Yes.

  Xu?t hi?n m?t h?p tho?i c?u h?nh TCP/IP MS, hi?n th? hi?n t?i TCP/IP các tham s? c?u h?nh. Các h?p đ?a ch? IP và m?t n? m?ng con không ph?i chuy?n sang màu có s?n (xám) và các giá tr? đư?c c?u h?nh th? công không c?n hi?n th?.
 5. Ch?n OK đ? quay l?i h?p tho?i thi?t đ?t m?ng.
 6. Ch?n OK m?t l?n n?a.
 7. T?t và kh?i đ?ng l?i máy tính.
Đ? kích ho?t tính năng DHCP trên Windows cho nhóm làm vi?c khách hàng n?u TCP/IP là không chưa cài:
 1. S? d?ng thi?t l?p m?ng đ? cài đ?t giao th?c TCP/IP-32 MS 3,11.
 2. Trong h?p tho?i c?u h?nh TCP/IP MS, ch?n t? các kích ho?t đ?ng C?u h?nh DHCP ki?m tra h?p, và ch?n ti?p t?c.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính kh?i t?o TCP/IP s? d?ng DHCP.
Đ? b?t DHCP trên Windows cho nhóm làm vi?c khách hàng n?u TCP/IP đư?c cài đ?t:
 1. Đ? truy c?p vào các tr?nh đi?u khi?n m?ng tho?i h?p, ch?y thi?t l?p m?ng.
 2. Ch?n Microsoft TCP/IP-32 3,11, và sau đó ch?n thi?t l?p.
 3. Trong h?p tho?i c?u h?nh TCP/IP MS, ch?n t? các kích ho?t đ?ng C?u h?nh DHCP ki?m tra h?p, và ch?n ti?p t?c.

  M?t h?p thông đi?p s? xu?t hi?n ch? ra r?ng c?u h?nh DHCP đè b?t k? giá tr? đư?c thành l?p t?i đ?a phương.
 4. Ch?n Yes.
 5. Kh?i t?o TCP/IP s? d?ng DHCP thông tin, kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 139904 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft TCP/IP for Windows for Workgroups 3.11
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB139904 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:139904

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com