Internet Explorer Opens.exe Files thay v? c?a t?i chúng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 140991 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin th?c thi (exe) trong Microsoft Internet Thám hi?m, t?p có th? m? đư?c thay v? t?i v?.

NGUYÊN NHÂN

Trong các phiên b?n c?a Internet Explorer s?m hơn so v?i Internet Explorer 4.0, khi b?n l?n đ?u tiên ch?n đ? t?i xu?ng m?t t?p tin trong Internet Explorer, b?n nh?n đư?c m?t h?p tho?i xác nh?n t?p tin m?. Các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này ch?n h?p ki?m ? h?p tho?i này.

N?u b?n xoá "Luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này" ki?m tra h?p, các m?c nh?p registry cho thi?t đ?t này đư?c thay đ?i và b?n không nh?n th?y xác nh?n t?p tin m? h?p tho?i trong phiên h?p ti?p theo t?i. Thay vào đó, Internet Explorer t? đ?ng m? t?p tin thay v? t?i v? chúng.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1

Nh?p chu?t ph?i vào liên k?t cho các t?p tin b?n mu?n t?i v?, và sau đó nh?p vào Lưu m?c tiêu là.

Phương pháp 2

Cho phép các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này tùy ch?n. Đ? làm như v?y, s? d?ng Registry Editor đ? s?a đ?i octet th? ba cho giá tr? EditFlags phím Hkey_Classes_Root\exefile t? 01-00.

LƯU ?: Phương pháp này không ho?t đ?ng n?u b?n đang s? d?ng Internet Explorer Phiên b?n 4.0 ho?c cao hơn.

Ví d?, thay đ?i giá tr? EditFlags t? D8 07 01 00 đ? D8 07 00 00.

LƯU ?: Ch?nh s?a c? cho tài li?u Word là ? v? trí sau:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.6]
  @="Microsoft Word 6.0 - 7.0 Document" "EditFlags"=hex:00,00,01,00
				

Thay đ?i 01 t?i octet th? ba-00.

THÔNG TIN THÊM

L?n đ?u tiên b?n nh?p vào m?t liên k?t đ? t?i v? m?t file exe trong phiên b?n c?a Internet Explorer s?m hơn so v?i Internet Explorer 4.0, b?n nh?n đư?c m?t Xác nh?n t?p tin m? h?p tho?i. Các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này ki?m tra h?p trong h?p tho?i này là l?a ch?n. N?u b?n có ch?c ch?n đó là an toàn đ? m? t?p, b?m M?. Đ? lưu t?p tin vào đ?a, b?m Löu laøm.

N?u b?n xóa các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này h?p ki?m, b?n không c?n nh?c hay không đ? m? m?t t?p tin. Thay vào đó, các t?p tin đư?c m? ra t? đ?ng.

N?u b?n vô hi?u hóa d?u nh?c cho các t?p tin Phim_hi?n_ho?t (này bao g?m b?t k? t?p tin lo?i s? d?ng Phim_hi?n_ho?t như .wav, mov, AVI và file), các khóa s? đăng k? c?n ph?i đư?c s?a đ?i là:

  HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovie.Control.1
				

Thay đ?i giá tr? EditFlags t? 00 00 01 00-00 00 00 00.

N?u b?n đang ch?y Internet Explorer 4.0 sau đó, đăng k? khóa mà c?n ph?i đư?c s?a đ?i là:

  HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovieControl.2
				

Thay đ?i giá tr? EditFlags t? 00 00 01 00-00 00 00 00.

N?u b?n đang ch?y Windows Media Player phiên b?n 5.2, khóa s? đăng k? mà c?n ph?i đư?c s?a đ?i là:

  HKEY_CLASSES_ROOT\MediaPlayer.MediaPlayer.1
				

Thay đ?i giá tr? EditFlags đ? nó là t?t c? Zero ho?c m?t giá tr? s? không.

Các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này ki?m tra h?p không đư?c hi?n th? trong Internet Explorer 4.0 và sau đó.


Cho Windows Millennium

 1. Nh?p vào Máy tính của tôi, b?m Công cụ, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 2. B?m vào lo?i t?p tin, và sau đó đánh d?u m?t lo?i t?p.
 3. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó b?m vào đ? ch?n Xác nh?n m? sau khi t?i v?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i v? các lo?i khác c?a t?p tin, h?y xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
177976 Không đư?c nh?c xác đ?nh thư m?c t?i v? cho t?p tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 140991 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Plus! 95 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbui kbmt KB140991 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:140991

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com