Làm th? nào đ? s? d?ng l?nh VIEW lư?i đ? xem chia s? tài nguyên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 141229 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng l?nh NET xem đ? xem danh sách tài nguyên máy tính ho?c m?ng. NET VIEW l?nh hi?n th? m?t danh sách máy vi tính trong nhóm làm vi?c đư?c ch? đ?nh, ho?c chia s? ngu?n l?c s?n có ngày máy tính đư?c ch? đ?nh.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng NET VIEW l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các B?t đ?u nút, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào MS-DOS Prompt.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g?

  lư?i xem \\<computername> <b00></b00></computername>

  nơi <computername> là tên c?a m?t máy tính c? th? mà ngu?n tài nguyên b?n có mu?n xem. <b00></b00></computername>

  Ho?c, g?

  lư?i xem /workgroup:<workgroupname> <b00></b00></workgroupname>

  nơi <workgroupname> là tên c?a nhóm làm vi?c mà đư?c chia s? tài nguyên b?n mu?n xem. <b00></b00></workgroupname>
B?n có th? s? d?ng l?nh NET xem th?c hi?n h?u h?t các ch?c năng duy?t web có s?n trong khu ph? m?ng ho?c máy tính c?a tôi, ngo?i tr? vi?c b?n có th? không Xem danh sách các nhóm làm vi?c.

N?u b?n s? d?ng l?nh NET xem mà không có tham s? d?ng l?nh, ho?c v?i /WORKGROUP chuy?n đ?i, b?n nh?n th?y m?t danh sách các máy tính v?i tên c?a máy tính trong c?t bên trái và phát bi?u trong c?t bên ph?i. N?u b?n s? d?ng Microsoft Khách hàng cho các m?ng NetWare thêm vào các khách hàng Microsoft cho M?ng c?a Microsoft, b?n c?ng xem m?t danh sách các máy ch? NetWare (NCP) dư?i Các máy ch? khác.

N?u b?n s? d?ng l?nh NET xem v?i tên máy tính, b?n th?y m?t danh sách ngu?n l?c s?n có trên máy tính đó. N?u b?n s? d?ng các khách hàng Microsoft cho M?ng c?a Microsoft và khách hàng Microsoft cho NetWare m?ng, các tên máy tính có th? là tên c?a m?t SMB (Microsoft) ho?c m?t NCP (NetWare) máy tính.

N?u b?n s? d?ng l?nh NET xem v?i tên máy tính riêng c?a b?n, b?n Xem danh sách các ngu?n l?c đư?c chia s? trên máy tính c?a b?n.

N?u b?n s? d?ng NET s? d?ng l?nh, b?n xem t?nh tr?ng c?a các k?t n?i m?ng, tên đ?a phương c?a các k?t n?i (các k? t? ? đ?a đư?c ánh x?), và t? xa tên k?t n?i (nh?ng đ?a đi?m ph?c v? UNC).

Thu?c tính

ID c?a bài: 141229 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB141229 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:141229

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com