"Không có không có gi?y phép" thông báo l?i B?t đ?u Microsoft Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 141373 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?i: Đ?i h?i ki?n th?c c?a giao di?n ngư?i dùng vào đơn ngư?i dùng máy vi tính.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft truy c?p 97, b?n có th? nh?n đư?c m?t s? các thông báo l?i sau đây:
Microsoft Access không th? kh?i đ?ng b?i v? không có gi?y phép cho nó trên máy tính này.
Không th? t?m th?y b? máy cơ s? d? li?u b?n đ? ch? đ?nh ho?c b?n đ? không ch? đ?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u ? t?t c?.
Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Access 7,0, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Access có th? không B?t đ?u như là không có gi?y phép cho nó trên máy tính này.

NGUYÊN NHÂN

Có hai nguyên nhân l?i này có th? tin thư thoại.

Nguyên nhân r?t có th? là Microsoft truy c?p không ph?i là ki?m nh?p đúng trên máy tính c?a b?n. N?u truy c?p Microsoft không ph?i là đúng ki?m nh?p trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c trong các "đ?i tên m?t phông ch?, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Access"ph?n"Gi?i quy?t"ph?n c?a bài vi?t này đ? đúng ki?m nh?p quy?n truy c?p vào máy tính c?a b?n.

Nguyên nhân th? hai ch? áp d?ng cho máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000. Trên các hệ điều hành, b?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u b?n không có C?p phép đ?c đ? ch?a khóa gi?y phép trong s? ki?m nh?p. N?u đi?u này áp d?ng cho b?n, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "không đ?c quy?n đ? gi?y phép phím" ph?n "Ngh? quy?t" Đi?u này cung c?p cho ngư?i dùng và nhóm đ?c quy?n c?n thi?t đ? các Gi?y phép phím.

GI?I PHÁP

Lưu ?: N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows 98, b?n có th? t?i v? m?t công c? mà s?a ch?a v?n đ? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này. N?u b?n đang ch?y b?t k? hệ điều hành khác ngoài Windows 98, tuy nhiên, công c? này có th? không làm vi?c đúng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i v? công c? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
191224AcLicn97.exe có s?n trong t?i v? Trung tâm

Đ?i tên phông, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Access

Quan tr?ng N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t truy c?p tương t? như
C?u h?nh c?a ODBC Microsoft tên tr?nh đi?u khi?n và ph?n m? r?ng tr?nh đi?u khi?n th?t b?i.
và sau đó b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong các "Tri?u ch?ng" ph?n c?a bài vi?t này, cài đ?t chuyên bi?t MDAC 2.8 ho?c m?t verion trư?c đó t? Microsoft Web site sau:

Đ? có đư?c MDAC 2,8, truy c?p vào các m?ng lư?i phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
Lưu ? Trong các bư?c sau đây, khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft truy c?p 97 b?i b?ng cách s? d?ng ch? đ? b?o tr? thi?t l?p, b?n không c?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Access đ?u tiên. Thao tác này ch? đơn gi?n tr? v? máy tính v? trạm đậu cài đ?t chuyên bi?t nó trong th?i gian qua b?n đ? thi?t l?p.

Làm theo các bư?c sau đ? s?a l?i s? ki?m nh?p.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Windows, sau bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, xin vui l?ng tham kh?o c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau. N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows Millennium Edition, làm theo các bư?c trong "bư?c cho Microsoft Windows Millennium"ph?n sau này trong bài vi?t này.
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh Microsoft Office có th? ch?y trên máy tính c?a b?n.
 2. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?nT?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 3. Trong các Đ?t tên h?p, lo?iHatten.TTF.
 4. Trong các T?m trong h?p, lo?i c:\windows\fonts.

  Lưu ?
  Đư?ng d?n đ?n m?c tin thư thoại Fonts có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n.
 5. Nh?p vào T?m th?y bây gi? đ? B?t đ?u các tra c?u.

  Lưu ? N?u Hatten.ttf không t?m th?y, h?y th? tra c?u Haettenschweiler.TTF. Haettenschweiler là tên đ?y đ? c?a các font Hatten.
 6. Dư?i Tên, b?m chu?t ph?i vào cácHatten.TTF t?p tin, và sau đó nh?p vào Đ?i tên trên các phím l?i tắt tr?nh đơn xu?t hi?n.
 7. Thay đ?i tên c?a t?p tinHatten.xxx. N?u b?n nh?n đư?c m?t nh?c r?ng thay đ?i ph?n m? r?ng có th? gây ra các t?p tin đ? tr? thành không s? d?ng đư?c, nh?p vào.
 8. Gi?m thi?u, nhưng không đóng, các T?mhộp thoại.
 9. Trên các B?t đ?u Tr?nh đơn, đi?m đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 10. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? Chương tr?nh.
 11. Trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh thu?c tínhhộp thoại h?p, b?m vào các Cài đ?t/g? cài đ?t chuyên bi?t tab, và ch?n ««Microsoft văn ph?ng 97, Professional Edition trong danh sách chương tr?nh.
 12. Nh?p vào Thêm/lo?i b? đ? ch?y thi?t l?p văn ph?ng Ch? đ? b?o dư?ng.
 13. Trong các Microsoft văn ph?ng 97 Setup hộp thoại h?p, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t l?i.
 14. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i xong, b?m cácT?m hộp thoại trên thanh tác v? đ? t?i đa hóa nó.
 15. Dư?i Tên, b?m chu?t ph?i vào cácHatten.xxx t?p tin, và sau đó nh?p vào Đ?i tên trên các phím l?i tắt tr?nh đơn xu?t hi?n.
 16. Thay đ?i tên c?a t?p tin quay l?iHatten.TTF.
Microsoft Access nên bây gi? đư?c ki?m nh?p đúng.

Bư?c cho Microsoft Windows Millennium Edition

Quan tr?ng N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t truy c?p tương t? như
C?u h?nh c?a ODBC Microsoft tên tr?nh đi?u khi?n và ph?n m? r?ng tr?nh đi?u khi?n th?t b?i.
và sau đó b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong các "Tri?u ch?ng" ph?n c?a bài vi?t này, cài đ?t chuyên bi?t MDAC 2,8 ho?c s?m hơn t? các Microsoft Web site sau:

B?n có th? đư?c MDAC 2,8 t? các Microsoft Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh Microsoft Office có th? ch?y trên máy tính c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó Nh?p vào MS-DOS Prompt.
 3. T?i d?u ki?m nh?c MS-DOS, g? CD phông ch?, và sau đó nh?n ENTER.
 4. T?i d?u ki?m nh?c MS-DOS, g? ren hatten.ttf Hatten.Old, và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? T?i th?i đi?m này, b?n có th? nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  t?p đ? đ?t tên tin trùng l?p ho?c t?p tin s? d?ng.
  N?u Đi?u này là đúng, h?y làm theo các bư?c thay cho bư?c 1 đ?n 4 đ? đ?i tên các phông:
  1. Kh?i đ?ng l?i máy tính v?i đ?a kh?i đ?ng trong các ? đĩa mềm.
  2. Ch?n tùy ch?n 4 cho m?t kh?i đ?ng t?i thi?u lúc kh?i đ?ng màn h?nh.
  3. T?i d?u ki?m nh?c MS-DOS, g? c:, và sau đó nh?n ENTER.
  4. T?i d?u ki?m nh?c MS-DOS, g? đ?a compact windows\fonts, và sau đó nh?n ENTER.
  5. T?i d?u ki?m nh?c MS-DOS, g? ren hatten.ttf Hatten.Old, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 6. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Ki?m soát Panel điều khiển.
 7. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? Chương tr?nh.
 8. Trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh thu?c tínhhộp thoại h?p, b?m vào các Cài đ?t/g? cài đ?t chuyên bi?t tab, và sau đó nh?p vàoMicrosoft văn ph?ng 97, phiên b?n trong chương tr?nh danh sách.
 9. Nh?p vào Thêm/lo?i b? đ? ch?y thi?t l?p văn ph?ng Ch? đ? b?o dư?ng.
 10. Trong các Microsoft văn ph?ng 97 Setup hộp thoại h?p, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t l?i.
Microsoft Access nên bây gi? đư?c ki?m nh?p đúng.

Không có C?p phép đ?c gi?y phép khóa

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Quan tr?ng Các bư?c trong ph?n này ch? áp d?ng cho máy tính ch?y Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000.

Khi b?n đ? kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? trên máy tính đang ch?y Windows NT 4.0 ho?c Windows 2000, có th? s? d?ng Registry Editor đ? ki?m tra và s?a đ?i ngư?i dùng mức cấp phép cho các phím ki?m nh?p khác nhau.

Đ? ki?m tra ngư?i dùng quy?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào v?n đ? máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Ch?n phím \\HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses.
 4. Trên các An ninh tr?nh đơn, nh?p vàomức cấp phép.
 5. H?y ch?c ch?n r?ng ngư?i dùng c?n thi?t và các nhóm có ít Đ?c mức cấp phép cho phím.
 6. Đóng Registry Editor và kh?i đ?ng l?i máy tính.
Khi b?n kí nh?p dư?i tên m?t ngư?i s? d?ng đi?n h?nh, b?n nên bây gi? có th? B?t đ?u truy c?p Microsoft mà không có v?n đ?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t truy c?p 97 và Access 2000 trên cùng m?t máy tính, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241141Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t truy c?p 97 và Access 2000 trên cùng m?t máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 141373 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB141373 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 141373
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com