S? khác bi?t gi?a Regedit.exe và Regedt32.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 141377 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

hệ điều hành Windows NT d?a trên bao g?m hai Ti?n ích đ? ch?nh s?a registry ki?m nh?p,, Regedit.exe và Regedt32.exe. Bài vi?t này mô t? s? khác bi?t gi?a hai Ti?n ích cho m?i hệ điều hành Windows NT d?a trên.

Thông tin thêm

Windows NT 3.x

Regedit.exe

Regedit.exe là tr?nh biên t?p ki?m nh?p cho 16-bit Windows. Nó đư?c s? d?ng đ? s?a đ?i b? máy cơ s? d? li?u ki?m nh?p c?a Windows. b? máy cơ s? d? li?u n?m trong m?c tin thư thoại Windows như Reg.dat. b? máy cơ s? d? li?u ch?a thông tin v? ?ng d?ng 16-bit, và đư?c s? d?ng b?i qu?n l? t?p tin đ? m? và in ?n các t?p tin. Nó c?ng đư?c s? d?ng b?i các ?ng d?ng h? tr? các móc n?i và nhúng đ?i tư?ng (OLE). Reg.dat đư?c s? d?ng và duy tr? b?i c?a s? trên Windows (WOW) và ?ng d?ng Windows 16-bit. WOW l?p n?m trên đ?u trang c?a theVirtual DOS Machine (VDM).

Regedit.exe là m?t ?ng d?ng 16-bit trong Windows NT đ? tương h?p v? sau v?i các ?ng d?ng 16-bit trư?c. Regedit cung c?p m?t phương pháp đ? ki?m tra Reg.dat theo Windows NT. B?n có th? di chuy?n các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u Reg.dat đ? ki?m nh?p Windows NT trong th?i gian kí nh?p đ?u tiên đ? aninitial cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows NT.

Regedt32.exe

Regedt32.exe là biên t?p c?u h?nh cho Windows NT. Nó đư?c s? d?ng đ? s?a đ?i b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh Windows NT, ho?c ki?m nh?p Windows NT. Biên t?p viên này cho phép b?n xem ho?c ch?nh s?a registry Windows NT.Các biên t?p viên cung c?p t?m nh?n ra c?a s? đ?i di?n cho ph?n c?a s? ki?m nh?p, tên là phát ban. M?i c?a s? hi?n th? hai ph?n. ? phía bên trái, có c?p mà đ?i di?n cho khóa registry. ? phía bên ph?i, có giá tr? k?t h?p v?i phím đ? ch?n ki?m nh?p. Regedt32 là m?t công c? m?nh m?. B?n ph?i s? d?ng h?t s?c th?n tr?ng khi b?n s? d?ng nó đ? thay đ?i giá tr? ki?m nh?p. Giá tr? thi?u ho?c không chính xác trong s? ki?m nh?p có th? làm cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows NT không s? d?ng đư?c.

Windows NT 4.0 và Windows 2000

Regedit.exe

Regedit.exe là đi kèm v?i Windows NT 4.0 và Windows 2000 ch? y?u cho các kh? năng tra c?u c?a nó. B?n có th? s? d?ng Regedit.exe đ? th?c hi?n thay đ?i trong Windows NT 4.0 và Windows 2000 registry, nhưng b?n không th? s? d?ng nó đ? xem ho?c ch?nh s?a t?t c? các ch?c năng ho?c các lo?i d? li?u trên Windows NT 4.0 và Windows 2000.

Nh?ng h?n ch? t?n t?i trong các phiên b?n Regedit.exe r?ng đi kèm v?i Windows NT 4.0 và Windows 2000:
 • B?n không th? đ?t b?o m?t cho khoá ki?m nh?p.
 • B?n không th? xem, ch?nh s?a, ho?c tra c?u các lo?i d? li?u giá tr?
  REG_EXPAND_SZ
  REG_MULTI_SZ
  . N?u b?n c? g?ng đ? xem m?t
  REG_EXPAND_SZ
  giá tr?, Regedit.exe Hi?n th? nó như là m?t lo?i d? li?u nh? phân. N?u b?n c? g?ng ch?nh s?a m?t trong nh?ng lo?i d? li?u, Regedit.exe lưu nó như là
  REG_SZ
  , và lo?i d? li?u không c?n th?c hi?n ch?c năng d? đ?nh c?a nó.
 • B?n không th? lưu ho?c khôi ph?c l?i phím t? ong t?p tin.
Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng Regedit.exe ch? cho kh? năng tra c?u trên máy tính ch?y Windows NT 4.0 ho?c Windows 2000.

Regedt32.exe

Regedt32.exe là biên t?p c?u h?nh cho Windows NT 4.0 và Windows 2000. Regedt32.exe là b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh đư?c s? d?ng tomodify Windows NT, Windows NTregistry. Biên t?p viên này cho phép b?n xem ho?c ch?nh s?a registry Windows NT.Các biên t?p viên cung c?p t?m nh?n ra c?a s? đ?i di?n cho ph?n c?a theregistry, đ?t tên là phát ban. M?i c?a s? hi?n th? hai ph?n. Ngày leftside, không có m?c tin thư thoại đ?i di?n cho khóa registry. ? phía bên ph?i, có giá tr? k?t h?p v?i phím đ? ch?n ki?m nh?p. Regedt32 isa công c? m?nh m?, và b?n ph?i s? d?ng nó v?i extreme th?n tr?ng khi b?n changeregistry giá tr?. Giá tr? thi?u ho?c không chính xác trong s? ki?m nh?p có th? th?c hi?n theWindows cài đ?t chuyên bi?t không s? d?ng đư?c.

Lưu ? Không gi?ng như Regedit.exe, Regedt32.exe không h? tr? nh?p kh?u và xu?t kh?u ki?m nh?p m?c (reg.) t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003

Regedit.exe

Regedit.exe là biên t?p c?u h?nh cho Windows XP và Windows Server 2003. Regedit.exe là b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh đư?c s? d?ng tomodify Windows NT, ho?c ki?m nh?p Windows NT. Biên t?p viên này cho phép b?n xem ho?c ch?nh s?a registry Windows NT. Nó h? tr? thi?t l?p b?o m?t trên khóa registry, xem và ch?nh s?a
REG_EXPAND_SZ
REG_MULTI_SZ
, lưu và khôi ph?c t?p tin t? ong. ? phía bên trái, có c?p mà đ?i di?n cho khóa registry. ? phía bên ph?i, có giá tr? k?t h?p v?i phím đ? ch?n ki?m nh?p. Regedit là m?t công c? m?nh m?. B?n ph?i s? d?ng h?t s?c th?n tr?ng khi b?n s? d?ng nó đ? thay đ?i giá tr? ki?m nh?p. Giá tr? thi?u ho?c không chính xác trong s? ki?m nh?p có th? th?c hi?n theWindows cài đ?t chuyên bi?t không s? d?ng đư?c.

Regedt32.exe

Trong Windows XP và Windows Server 2003, Regedt32.exe là m?t chương tr?nh nh? mà ch? c?n ch?y Regedit.exe.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Regedit và Regedt32, xemTr? giúp cho các ti?n ích ho?c Tài nguyên b? công c? tr? giúp T?ng quan trong theWindows NT tài nguyên Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 141377 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB141377 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 141377

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com