PRJ: Làm th? nào đ? in nhi?m v? c? th? t? m?t l?n xem

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 141654 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft d? án, khi b?n in ch? đ? xem như m?t Gantt B?ng x?p h?ng, có th? in ch? là m?t nhóm đư?c ch?n c?a công vi?c và/ho?c m?t c? th? m?t trăng.

THÔNG TIN THÊM

Ch?n nhi?m v? c? th?

N?u có m?t thu?c tính chung cho các nhi?m v? mong mu?n, b?n có th? áp d?ng m?t b? l?c đ? xem đ? lo?i b? các nhi?m v? không đáp ?ng các tiêu chí c?a b? l?c. Trong m?t l?n xem nhi?m v?, ví d?, ph?m vi ngày l?c hi?n ch? tác v? này t?n t?i gi?a hai ngày đư?c ch? đ?nh; ph?m vi công vi?c l?c cho th?y m?t kh?i công vi?c gi?a hai ch? đ?nh ID s?.

N?u các nhi?m v? đư?c in có không có tiêu chí ph? bi?n, nó có th? đ? "t? khóa" nhi?m v? mong mu?n theo thi?t l?p các giá tr? trong m?i nhi?m v? đánh d?u l?nh v?c "Có." M?t b? l?c sau đó có th? xây d?ng mà nhi?m v? duy nh?t các b? l?c mà có "Yes" trong Marked c?a h? các l?nh v?c.

LƯU ?: Các l?nh v?c "Đánh d?u" có th? đư?c s? d?ng trong cách th?c tương t? như "Marked" l?nh v?c.

Thêm l?nh v?c "Marked" đ? bàn c?a b?n trong Microsoft d? án 2010:

1. Nh?p vào c?t mà b?n mu?n ? bên ph?i c?a các c?t đư?c chèn vào (ví d?, c?t th?i gian).

2. Trên Format tab, nh?p Chèn c?t.

3. Trong trư?ng tên danh sách, b?m Marked. Bấm OK.

Thêm l?nh v?c "Marked" đ? bàn c?a b?n trong Microsoft d? án 2007 và các phiên b?n trư?c đó:
 1. Nh?p vào c?t mà b?n mu?n ? bên ph?i c?a các chèn c?t (ví d?, c?t th?i gian).
 2. Trên menu chèn, nh?p Chèn c?t.
 3. Trong l?nh v?c tên danh sách, b?m Marked. Bấm OK.
Đ? t?o ra m?t b? l?c "Nhi?m v? đánh d?u" trong Microsoft d? án 2010:

1. Trên View tab, nh?p vào danh sách th?-xu?ng b? l?c, và sau đó nh?p vào thêm các b? l?c.

2. Trong h?p tho?i thêm các b? l?c, b?m m?i.

3. Trong trư?ng tên, g? "Nhi?m v? đánh d?u" như tên cho b? l?c m?i c?a b?n. Ch?n tùy ch?n "Hi?n th? trong Menu".

4. Trong trư?ng tên c?t, nh?p "Đánh d?u".

5. Theo c?t th? nghi?m, lo?i "B?ng".

6. Theo c?t giá tr?, lo?i "Yes".

7. Nh?p Lưu.


Đ? t?o ra m?t b? l?c "Nhi?m v? đánh d?u" trong Microsoft d? án 2007 và các phiên b?n trư?c đó:

 1. Trên menu Project Microsoft d? án 98through 2007 (ho?c tr?nh đơn Tools trong Microsoft d? án phiên b?n 4,0 và 4,1), nh?p vào l?c cho, và sau đó nh?p vào thêm các b? l?c.
 2. Trong h?p tho?i thêm các b? l?c, b?m m?i.
 3. Trong trư?ng tên, g? "Đánh d?u Tác v?" như tên cho b? l?c m?i c?a b?n. Ch?n "Hi?n th? trong Menu" tùy ch?n.
 4. Trong l?nh v?c tên c?t, nh?p"Đánh d?u".
 5. Trong c?t th? nghi?m, nh?p"B?ng".
 6. Dư?i các giá tr? c?t, g?"Yes".
 7. Bấm OK.
B?n có th? bây gi? b?m áp d?ng đ? ch?y các b? l?c.

Đ? in m?t timescale c? th?

Nhi?u l?n, l?c là ch? là bư?c đ?u tiên đ? có đư?c s?n lư?ng mong mu?n. Microsoft Project cho phép thêm tính linh ho?t đ? xác đ?nh ph?m vi ngày c?a printout. Đ? s? d?ng ch?c năng ph?m vi ngày trong Microsoft d? án 2010, h?y làm theo các bư?c sau:

1. Trên tab t?p tin, nh?p vào in.

2. Trong ph?n cài đ?t, ch? đ?nh m?t lo?t các ngày cho đ?u ra c?a b?n b?ng cách g? b?t đ?u và hoàn thành ngày tháng trong nh?ng ngày và đ? các l?nh v?c.

CHÚ Ý: Microsoft d? án s? d?ng ngày b?t đ?u d? án và các d? án k?t thúc ngày theo ph?m vi ngày m?c đ?nh, ngay c? khi b?n có l?c công vi?c tr? khi nh?ng ngày đư?c quy đ?nh b?ng tay như trong bư?c 2.

S? d?ng các ch?c năng ph?m vi ngày trong Microsoft d? án 2007 và các phiên b?n trư?c đó, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu T?p, b?m in.

  Print l?nh là khác nhau t? in ?n nút trên thanh công c?. Print l?nh ph?i đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh ph?m vi ngày.
 2. Trong các tùy ch?n Timescale, ch? đ?nh m?t lo?t các ngày đ?n cho b?n đ?u ra b?ng cách g? b?t đ?u và k?t thúc ngày trong ngày đ?n t? và ngày tháng đ? các l?nh v?c.

  CHÚ Ý: Microsoft d? án s? d?ng ngày b?t đ?u d? án và các d? án k?t thúc ngày theo ph?m vi ngày m?c đ?nh, ngay c? khi b?n có l?c công vi?c tr? khi nh?ng ngày b?ng tay đư?c quy đ?nh như trong bư?c 2.

GHI CHÚ V? KHÁC VIEWS

Hai Calendar View

Sau khi áp d?ng m?t b? l?c, nó có th? là c?n thi?t đ? s? d?ng cách b? trí Bây gi? l?nh vào Format menu đ? t?i đa hóa s? lư?ng công vi?c có th? nh?n th?y. B?n có th? đư?c gi?i h?n trong s? các nhi?m v? đư?c nh?n th?y b?i kích thư?c c?a h?p ngày trong các l?ch.

PERT Chart

Không th? đ? l?c m?t l?n xem bi?u đ? PERT, c?ng không có th? đư?c m?t c? th? timescale đư?c in. Cho các bi?u đ? PERT luôn luôn th?y t?t c? các tác v? đó t?n t?i trong d? án.

Đ? th? tài nguyên

Trư?c khi áp d?ng m?t b? l?c tài nguyên, nó là c?n thi?t đ? xác đ?nh như th? nào l?c tài nguyên s? xu?t hi?n trong đ? th?.

 1. Trên tab Format Microsoft d? án 2010 (ho?c tr?nh đơn đ?nh d?ng trong Microsoft d? án 2007 và các phiên b?n trư?c đó), b?m vào thanh phong cách.
 2. Trong l?c tài nguyên, bên trái, ch?n m?t phong cách cho Overallocated và/ho?c phân b? ngu?n l?c.
 3. N?u b?n thích, các ngu?n l?c cá nhân có th? đư?c hi?n th? trong các đ? th? liên quan đ?n tài nguyên l?c ho?c không hi?n th? có th? đư?c ch?n cho Tài nguyên trên bên ph?i c?a h?p tho?i.

S? l?n xem t?m (Resource Sheet, nhi?m v? Sheet)

V? nh?ng quan đi?m không có m?t timescale, h? ch? có th? L?c b?i lo?i l?c, thích h?p.

S? d?ng tài nguyên

Đây là tương t? như quan đi?m Gantt, ngo?i tr? r?ng b?n ph?i t?o m?t b? l?c tài nguyên cho d?ng xem này thay v? c?a m?t b? l?c đ?c nhi?m.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
44582PRJ: Làm th? nào đ? t?o ra m?t b? l?c tương tác

Thu?c tính

ID c?a bài: 141654 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB141654 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:141654

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com