Gi?i đáp th?c m?c AT l?nh b?ng cách s? d?ng /k Switch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 142040 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng các /k chuy?n đ?i v?i l?nh AT đ? g? r?i m?t công vi?c th?c thi theo l?ch tr?nh. Các /k l?nh cho phép b?n th? công ch?y công vi?c hàng lo?t. Đ? làm như v?y, nh?p l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh MS-DOS, nơi XX:XX là th?i gian trong gi? và phút:
t?i XX:XX / tương tác cmd.exe /k
Đơn gi?n khi b?n s? d?ng ti?n ích Windows Resource Kit Soon.exe, b?n có th? hóa l?nh này đ? cho nó ch?y trong 5 giây ti?p theo t? đ?ng. Đ? làm như v?y, nh?p l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
s?m / tương tác cmd.exe /k
C? hai nh?ng l?nh m? d?u nh?c l?nh MS-DOS lúc m?t theo l?ch tr?nh th?i gian và cho phép b?n th? công ch?y công vi?c hàng lo?t.

N?u m?t d?u nh?c l?nh MS-DOS không m?, b?t đ?u công c? d?ch v? trong Control Panel, và sau đó xác nh?n r?ng d?ch v? l?ch bi?u b?t đ?u. B?m vào các Kh?i đ?ng nút, và sau đó xác nh?n r?ng trương m?c h? th?ng là ch?n; ch? trương m?c h? th?ng có th? tương tác v?i máy tính đ? bàn. Mạng các k?t n?i đư?c th?c hi?n theo trương m?c h? th?ng s? d?ng m?t phiên tr?ng cho ?y nhi?m; V? v?y, b?n có th? ph?i cung c?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho l?nh như s? d?ng lư?i.

Trư?c khi b?n ch?y công vi?c th?c thi c?a b?n, g? các thi?t l?p b? ch? huy. Khi b?n làm như v?y, t?t c? các bi?n môi trư?ng bao g?m tên ngư?i dùng đư?c li?t kê. L?nh này s? giúp b?n hi?u môi trư?ng tr?nh l?p l?ch bi?u l?nh đang ch?y trong.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n ch?y d?ng l?nh AT, đư?c mô t? trong ph?n trư?c, b?n có th? kh?c ph?c t?nh hu?ng nơi m?t công vi?c th?c thi ch?y thành công khi nó đư?c th?c thi t? d?ng l?nh, nhưng nó không ch?y khi b?n th?c hi?n nó b?ng cách s? d?ng l?nh AT.

Thêm vào x? l? s? c? công vi?c hàng lo?t, làm như sau:
 1. Bao g?m các echopause l?nh trong hàng lo?t c?a b?n t?p tin do đó b?n có th? thu h?p nguyên nhân c?a v?n đ?.
 2. Khi b?n s? d?ng l?nh AT, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng đúng l?p l?ch tài kho?n d?ch v?. V? v?y, b?t đ?u công c? d?ch v? trong Control Panel, và sau đó xác nh?n r?ng b?n đang s? d?ng tài kho?n "Log On như" cho d?ch v? l?ch bi?u. Trương m?c này xác đ?nh xem tác v? đư?c l?p bi?u đ? ch?y có truy c?p m?ng ho?c máy tính đ?a phương.
 3. Xác đ?nh n?u công vi?c đ?i h?i tương tác v?i máy tính đ? bàn. N?u v?y, s? d?ng LocalSystem cho d?ch v? l?ch bi?u. Tuy nhiên, khi b?n làm như v?y, m?ng k?t n?i là không có s?n, tr? khi b?n g? sau các d?ng l?nh:lư?i s? d?ng \\tên máy ch?\tên chia s? / U:tên mi?n\tên ngư?i dùngm?t kh?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 142040 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB142040 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:142040

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com