Ganta joslas par?d??ana drukas apz?m?jumos

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 142079 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Programma Microsoft Project ?auj format?t atsevi??as Ganta diagrammas joslas. Tom?r ??s piel?got?s izmai?as netiek par?d?tas drukas apz?m?jumos.

Ja v?laties, lai apz?m?jumos tiktu par?d?ts piel?got?s Ganta diagrammas joslas paraugs, j?izveido piel?goti joslas stili.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai izveidotu piel?gotus joslas stilus, noklik??iniet uz Ganta joslas vai uz Josla izv?ln? Format?t.

Lai izveidotu piel?gotu joslu, kas tiks par?d?ta izdruk?, r?kojieties ??di:
 1. Format?jiet Ganta joslu, noklik??inot uz t?s (vai noklik??inot uz Josla izv?ln? Format?t).
 2. Izv?ln? Format?t noklik??iniet uz Joslas stili.
 3. Ritiniet l?dz n?kamajai pieejamajai tuk?ajai rindai dialoglodzi?a re???.

  PIEZ?ME. Varat defin?t tikai 40 joslu defin?cijas.
 4. Ierakstiet nosaukumu, lai aprakst?tu piel?got?s joslas format?jumu.
 5. Iestatiet joslas izskatu, lai tas atg?din?tu piel?got?s joslas format?juma stilu, ko izv?l?j?ties pirmaj? darb?b?.
 6. Lauk? R?d?t ievadiet Parasts, Kopsavilkums un noklik??iniet uz Labi.
Ja lauk? R?d?t tiek ievad?ta gan v?rt?ba Parasts, gan Kopsavilkums, tiek nov?rsta joslas par?d??ana cit?s nepiel?got?s Ganta diagrammas josl?s. J?su piel?got?s joslas format?jums tagad tiks par?d?ts drukas apz?m?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 142079 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbusage KB142079

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com