Làm th? nào đ? cài đ?t và g? b? chương tr?nh trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 142181 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows cung c?p m?t phương pháp phù h?p cho m?t cách d? dàng thêm m?i MS-MS-DOS-d?a, Windows 3.x d?a trên, và Windows 95/98-d?a trên ph?n m?m. Ngoài ra, Windows 95/98-tuân th? các chương tr?nh đăng k? chính nó trong cơ s? d? li?u g? cài đ?t và có th? đư?c g? b? m?t cách d? dàng.

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t ph?n m?m v?i m?t thi?t l?p ho?c cài đ?t chương tr?nh

M?t s? chương tr?nh CD-CD-ROM trên Windows 95/98 nh?n th?c và có m?t T?p tin autorun.inf mà ra m?t chương tr?nh cài đ?t t? đ?ng. Các theo th? t?c là cho nh?ng chương tr?nh mà không có tính năng này.
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, b?m vào Cài đ?t.
 3. Đưa đ?a m?m ho?c CD-ROM ch?a chương tr?nh cài đ?t, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Ki?m ch?ng chương tr?nh thi?t l?p đ? đư?c ch?y, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí các thi?t l?p chương tr?nh. Khi b?n nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c, chương tr?nh cài đ?t ch?y.
Lưu ?: M?t s? MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh ph?i đư?c thi?t l?p v?i các c?a s? trong MS-DOS ch? đ?. N?u b?n không th? cài đ?t m?t MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, kh?i đ?ng l?i Windows trong Ch? đ? MS-DOS và c? g?ng đ? cài đ?t chương tr?nh m?t l?n n?a. Tham kh?o c?a chương tr?nh tài li?u hư?ng d?n cho thêm thông tin.

Cài đ?t các thành ph?n duy nh?t (Inf. Files)

N?u chương tr?nh b?n đang cài đ?t có m?t Windows 95/98-tuân th? thông tin (INF) t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. B?m vào các Thi?t l?p Windows tab.
 3. Nh?p vào Có đ?a.
 4. Nh?p đư?ng d?n cho t?p inf c?a chương tr?nh m?i, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t và xác đ?nh v? trí t?p inf, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ?: Khi b?n đang xem cho t?p inf, b?n có th? ch?n ch? các T?p INF tiên. Tuy nhiên, t?t c? các INF file trong thư m?c đang đ?c. B?n có th? g? tên t?p inf b?n mu?n. Đ? có thêm thông tin Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  ID C?A BÀI: 130788
  Tiêu đ?: Add/Remove Programs ch?n ch? t?p đ?u tiên thông tin
 5. Nh?p vào h?p ki?m cho các ph?n t? chương tr?nh b?n mu?n cài đ?t, và sau đó b?m Cài đ?t.

  Lưu ?: N?u không có m?c nào đư?c hi?n th? khi b?n ch?n t?p inf, h?y ch?c ch?n các y?u t? không đ? đư?c li?t kê trên các Thi?t l?p Windows tab.
 6. Nh?p vào Ok đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t.

Lo?i b? m?t chương tr?nh Windows 95/98-tuân th?

N?u chương tr?nh Windows 95/98 tuân th?, h?y làm theo các bư?c sau đ? g? b? cài đ?t nó:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, b?m vào chương tr?nh b?n mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b?.
Thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? các chương tr?nh t? danh sách thêm/lo?i b? chương tr?nh công c?, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 247501
Tiêu đ?: Làm th? nào đ? b?ng tay g? b? các chương tr?nh t? danh sách thêm/lo?i b? chương tr?nh

Lo?i b? m?t chương tr?nh mà không ph?i là Windows 95/98 tuân th?

Đ? lo?i b? m?t chương tr?nh không đư?c li?t kê trong công c? Windows 95/98 thêm/b?t chương tr?nh, tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a chương tr?nh đ? đư?c hư?ng d?n đ? lo?i b? chương tr?nh. Lưu ? r?ng không ph?i t?t c? không tuân th? các chương tr?nh có th? đư?c g? b? m?t cách d? dàng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 142181 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kb3rdparty kbenv kbhowto kbmt KB142181 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:142181

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com