Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa OLE thêm d? li?u vào Excel Sheet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 142193 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

OLE t? đ?ng hóa cung c?p m?t cách cho Visual FoxPro đ?i v?i Windows tương tác v?i các ?ng d?ng tương thích OLE. B?ng cách s? d?ng OLE, chương tr?nh Visual FoxPro có th? kh?i m?t phiên ch?y Microsoft Excel, m? m?t b?ng tính, ch?n m?t b?ng t? b?ng tính, nơi d? li?u vào m?t t? bào ho?c ph?m vi c?a các t? bào, in a b?ng tính, lưu b?ng tính C?p Nh?t, và đóng Microsoft Excel Phiên làm vi?c. Bài vi?t này cho th?y b?ng ví d? làm th? nào đ? làm đi?u đó.

THÔNG TIN THÊM

Ví d?-by-step

 1. M? m?t b?ng tính m?i trong Microsoft Excel 5.0 ho?c Microsoft Excel 7,0 (m?t ph?n c?a Office 95) ho?c Microsoft Excel 97 (m?t ph?n c?a văn ph?ng 97), do đó các chương tr?nh ví d? trong bài vi?t này s? làm vi?c.
 2. Ch?n b?ng 3 b?ng cách click vào tab ? dư?i cùng c?a b?ng tính, và nh?p d? li?u sau vào b?ng tính:
     Enter     In Cells
     ----------------------------
     Part #    A1
     Sales YTD   B1
     1       A2 through A4
     2       A5 through A7
     3       B2 through B7
  					
 3. Trên menu Microsoft Excel Dados Muito, b?m t?ng. Các k?t qu? h?p tho?i s? hi?n th? r?ng t?i m?i thay đ?i trong ph?n #, ch?c năng 'SUM' cho bi?t thêm t?ng đ? 'Bán hàng YTD' và hi?n th? đó tóm t?t dư?i đây các d? li?u. N?u v?y, b?m OK.
 4. Nh?p vào tab ? dư?i cùng c?a b?ng tính cho t? 1 đ? khôi ph?c l?i trang m?c đ?nh c?a b?ng tính b?ng 1.
 5. Lưu b?ng tính. Sau đó đóng b?ng tính, và thoát ra t? Microsoft Excel. Cho ví d? m? sau đây, b?ng tính đ? lưu như
     C:\XLSheets\Testbook.xls.
  					
 6. Trong Microsoft Visual FoxPro cho Windows, t?o ra chương tr?nh sau đây đư?c đ?t tên theo oleExcel.prg:
  *** Program oleExcel.prg *****
  #DEFINE xlLandscape 2
  #DEFINE xlDoNotSaveChanges 2
  
  DIMENSION laDemoData(4)   && For some Visual FoxPro users, data
  laDemoData(1)= 1024     && could come from table or view
  laDemoData(2)= 2048
  laDemoData(3)= 5120
  laDemoData(4)= "The Sample Message"
  
  loExcel = CREATEOBJECT("Excel.application") 
  
  WITH loExcel
    .Application.Workbooks.Open("C:\XLSheets\testbook.xls")
    .Application.Worksheets("Sheet3").Activate && Select sheet
    
    .Range("b2").Value = 14444     && constants as data
    .Range("b3").Value = 25555
    .Range("b4").Value = 30001
  
    .Range("b6").Value = laDemoData(1) && variables as data
    .Range("b7").Value = laDemoData(2)
    .Range("b8").Value = laDemoData(3)
    .Range("a12").Value = laDemoData(4)
  
    .Worksheets("Sheet3").PageSetup.Orientation = xlLandscape
    .ActiveSheet.PrintOut && Example of printing the worksheet
  
    .Visible = .t. && See the results
    =MESSAGEBOX("Click OK to close Excel.") && Keep the program running, 
                        && so Excel isn't stranded
  
    .ActiveWindow.Close(xlDoNotSaveChanges)
    .Quit()
  ENDwith
  					

THAM KH?O

Xem xét Microsoft Excel giúp ch? đ? "?ng d?ng đ?i tư?ng" và nhi?u ngư?i các ch? đ? đư?c gi?i thi?u trong danh sách tài s?n và phương pháp mà ch? đ?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? nhi?u ngư?i trong s? các khái ni?m trong chương tr?nh ví d?, Xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
139051 Làm th? nào đ? ch?n các t? bào trong Microsoft Excel b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa OLE
132535 PRB: Phát hành đ?i tư?ng bi?n không đóng Microsoft Excel
138398 PRB: Phiên b?n có th? không lo?i b? OLE Objects t? b? nh?

Thu?c tính

ID c?a bài: 142193 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
T? khóa: 
kbcode kbhowto kbinterop kbmt KB142193 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:142193

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com