Chính sách h? tr? Microsoft v? ph?n c?ng không có trong danh m?c Windows (Windows HCL)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 142865 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows Catalog (c?ng đư?c bi?t đ?n như là danh sách tính tương thích c?a ph?n c?ng ho?c là HCL) là m?t tr?nh biên d?ch c?a máy tính và ph?n c?ng máy tính đ? đư?c th? nghi?m r?ng r?i v?i các c?a s? cho s? ?n đ?nh và kh? năng tương thích. D?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft (PSS) s? d?ng các c?a hàng đ? xác đ?nh li?u ph?n c?ng đ?c bi?t đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i các h? đi?u hành Windows.

Trư?c khi cài đ?t Windows trên m?t máy tính, h?y ki?m tra các c?a hàng c?a s? đ? xác đ?nh xem máy tính đư?c ch?ng nh?n b?i Microsoft là Windows tương thích. Đ? xem danh m?c Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 14201
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n c?ng đư?c h? tr? trong Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
131303M?i nh?t Windows 2000 và Windows NT ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL)
Chú ý Máy ch? doanh nghi?p nh? s? d?ng cùng m?t HCL.
314062 Danh sách m?i nh?t Windows XP ph?n c?ng tương thích

THÔNG TIN THÊM

M?t thi?t b? ph?n c?ng là không đư?c h? tr? n?u nó không đư?c li?t kê trên HCL. Đ? cho m?t máy tính đ? đư?c xem xét m?t h? th?ng HCL tương thích, máy tính ph?i đư?c li?t kê trên HCL. N?u máy tính không đư?c li?t kê trên HCL, nhưng bao g?m ph?n c?ng t? HCL (ví d?: Bo m?ch ch? t? m?t h? th?ng tài li?u tham kh?o, SCSI b? đi?u khi?n, b? đi?u h?p video và card m?ng) nó không đư?c xem là m?t máy tính HCL. B?t k? máy tính nào có ch?a m?t thi?t b? đó không ph?i là trên HCL không đư?c coi là tương thích. N?u m?t máy tính c? th? là trên HCL, nó có th? ch?a b?t k? s? k?t h?p c?a các thi?t b? đư?c li?t kê trên HCL và v?n c?n đ? đi?u ki?n đ? đư?c h? tr? m?c dù h? th?ng như m?t toàn th? đ? không đư?c th? nghi?m.

Microsoft sau các nguyên t?c và x? l? s? c? bư?c li?t kê dư?i đây trên không HCL thi?t b? h? tr? các v?n đ?.

Bư?c 1: C?u h?nh ph?n c?ng yêu c?u thông tin

 1. Chuyên gia h? tr? Microsoft s? h?i v? c?u h?nh ph?n c?ng.
 2. Ph?n c?ng không đư?c t?m th?y trên Windows HCL là không đư?c h? tr?. Tuy nhiên, Microsoft s? h? tr? trong g? r?i các v?n đ? này, n?u khách hàng yêu c?u nó. Microsoft không đ?m b?o r?ng m?t ngh? quy?t s? đư?c t?m th?y cho các thi?t b? không HCL. H? tr? chuyên nghi?p áp d?ng t? giá s? áp d?ng đ? đư?c tr? giúp kh?c ph?c s? c? c?a Microsoft.
 3. Sau khi th?a thu?n, s? h? tr? chuyên nghi?p ti?n t?i bư?c 2 dư?i đây. Microsoft hi?n không đ?m b?o m?t gi?i pháp trong trư?ng h?p v?i các thi?t b? không HCL.
 4. N?u không có th?a thu?n, nơi khách hàng c?m th?y r?ng m?t s? c? nên không đư?c tính, s? h? tr? chuyên nghi?p ti?n t?i bư?c 3 dư?i đây.

Bư?c 2: x? l? s? c?

M?t tiêu chu?n x? l? s? c? quy tr?nh đư?c s? d?ng đ? cô l?p nguyên nhân c?a các v?n đ?. Sau đây li?t kê m?t s? các ngu?n l?c và bư?c mà các Các chuyên gia h? tr? Microsoft s? d?ng, mà c?ng có s?n cho b?n:
 • Đ? xem cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/support
 • Xác đ?nh n?u v?n đ? x?y ra trên thi?t b? ph?n c?ng đư?c h? tr?.
 • Ki?m tra c?u h?nh ph?n c?ng, đi?u khi?n c?u h?nh, ho?c c? hai, b?ng cách lo?i b? không đư?c h? tr? (ho?c các thành ph?n b? nghi ng?) (ví d?: b? đi?u h?p th? và card video). Các v?n đ? liên quan đ?n h? th?ng không đư?c h? tr? và Bo m?ch ch? không th? ti?p c?n trong th?i trang này.
Trong quá tr?nh gi?i đáp th?c m?c, n?u v?n đ? là cô l?p đ? m?t thi?t b? không HCL, chuyên gia h? tr? ti?n hành bư?c 3 dư?i đây và đóng cu?c g?i (s? ki?n).

N?u không có gi?i pháp cho v?n đ?, s? h? tr? chuyên nghi?p gi?i thích l? do và đ? xu?t xây d?ng l?a ch?n thay th?, ch?ng h?n như m?t ho?c t?t c? các sau:
 • Các k? sư cung c?p đi?n tho?i và d?ch v? b?ng tin (BBS) s? ho?c trang Web cho các bo m?ch ch?, b? đi?u h?p th? ho?c nhà s?n xu?t thi?t b?, n?u có s?n, v? v?y mà khách hàng có th? yêu c?u x? l? s? c? đ? xu?t và có th? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n bên th? ba.
 • H? tr? chuyên nghi?p có th? đ? ngh? r?ng khách hàng yêu c?u ph?n c?ng ngư?i bán hàng đ? th? vi?c cài đ?t c?a Windows trên h? th?ng ho?c c?u h?nh nó trong m?t cách như v?y mà Windows tr? nên ?n đ?nh và ch?c năng.
 • H? tr? chuyên nghi?p thông báo cho khách hàng c?a BIOS ho?c c?p nh?t firmware. M?t s? thông tin v? b?n C?p Nh?t có s?n trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Bư?c 3: Khác tài nguyên

Chính sách doanh nghi?p khách hàng đơn v? (ECU), liên quan đ?n m?t s? th?t b?i c?a Windows liên quan đ?n ph?n c?ng Non-HCL, là dành cho chuyên gia h? tr? đ? fax nhaán Bài vi?t ki?n th?c cơ s? x? l? s? c? tài li?u hư?ng d?n cho khách hàng:
126690 Windows NT 4.0 cài đ?t hư?ng d?n kh?c ph?c s? c?
139733 Windows NT 3.5 x thi?t l?p g? r?i hư?ng d?n


Ngoài ra, chuyên gia h? tr? có th? cung c?p thông tin v? v? trí c?a các (các) t?p cùng và nơi h? có th? t?i v? (máy ch? Microsoft WWW, FTP h? ph?c v?, và Microsoft t?i v? thư vi?n). N?u khách hàng b?u đ? vư?t qua Bư?c 2 (không mu?n b? tính phí cho s? ki?n 1), sau đó khách hàng có th? c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? mà không có phí b?ng cách s? d?ng các gi?i đáp th?c m?c tài li?u có trong cơ s? ki?n th?c. N?u khách hàng mu?n đ? ti?p t?c v?i m?t v? vi?c phí ngay c? sau khi hoàn thành bư?c 2, chuyên gia h? tr? có th? thông báo cho các khách hàng c?a Microsoft tư v?n d?ng t?i (800) 936-1565.

Máy ch? xu?ng ho?c các v?n đ? m?t mát d? li?u

Đó là m?t nguy cơ mà m?t cài đ?t ho?c nâng c?p các c?a s? h? đi?u hành trên không đư?c h? tr? ph?n c?ng k?t qu? trong m?t mát c?a m?t s? ho?t đ?ng ch?c năng h? th?ng ho?c d? li?u. Trong trư?ng h?p mà h? đi?u hành trư?c đó có là m?t h? đi?u hành Microsoft (ch?ng h?n như MS-DOS, Windows 3.1 x, Windows 95, và OS/2 1.3), chuyên gia h? tr? xác đ?nh n?u v?n đ? là m?t v?n đ? v?i h? đi?u hành hay không HCL ph?n c?ng liên quan. N?u v?n đ? là h? đi?u hành, h? tr? chuyên nghi?p s? báo cáo và đánh giá các v?n đ? đ? cung c?p m?t s?a ch?a. H? tr? chuyên nghi?p c?ng s? c? g?ng ph?c h?i h? th?ng.

N?u v?n đ? liên quan đ?n s? không tương thích ph?n c?ng, khách hàng ph?i khôi ph?c trư?c h? đi?u hành và d? li?u t? b?n sao lưu. Nếu khách hàng không có b?n sao lưu c?a h? đi?u hành trư?c đó, các h? tr? chuyên nghi?p s? giúp khách hàng trong cài đ?t trư?c ch? đó, h? th?ng đi?u hành làm vi?c. Đi?u này không bao g?m t?p tin ? đ?a c?u trúc, d? li?u ho?c an ninh, ho?c b?t k? trư?c đó h? đi?u hành khác thi?t đ?t. H? tr? chuyên nghi?p sau đó s? gi?i thi?u khách hàng đ?n Microsoft Đư?ng dây tư v?n cho b?t k? t?p tin thêm c?u trúc (không d? li?u) ph?c h?i, tên mi?n c?u h?nh (tài kho?n ngư?i dùng, tin tư?ng, chia s?, máy in, sao chép) ph?c h?i, như đư?c áp d?ng.

Trong trư?ng h?p h? đi?u hành trư?c đó không m?t Microsoft đi?u hành h? th?ng (ví d?: h? th?ng đi?n PC v?i AIX, OS/2 ho?c Macintosh ho?t đ?ng h? th?ng), Microsoft không th? giúp khách hàng trong vi?c thu h?i c?a h? h? th?ng. C?n thi?t ki?n th?c và kinh nghi?m th?c hi?n ph?c h?i trên không- H? đi?u hành Microsoft không t?n t?i trong h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft D?ch v?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 142865 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB142865 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:142865

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com