FP: S? d?ng FrontPage mà không có ph?n m? r?ng h? ph?c v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 143101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

M?t phiên b?n Microsoft FrontPage 98 c?a bài vi?t này, xem các 194134.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u ph?n m? r?ng FrontPage h? ph?c v? không có s?n trên m?c tiêu Web máy ch?, b?n có th? v?n s? d?ng FrontPage đ? phát tri?n các trang Web c?a b?n. Ví d?, b?n có th? phát tri?n trang Web b?ng cách s? d?ng máy ch? Web cá nhân c?a Microsoft trên c?a b?n máy tính và sau đó chuy?n n?i dung Web c?a b?n vào h? ph?c v? Web m?c tiêu. H?y nh? r?ng khi b?n làm đi?u này, b?n có th? m?t m?t s? tính năng ho?c kinh nghi?m m?t s? s? không tương thích gi?a máy ch? làm vi?c c?a b?n và các máy ch? m?c tiêu. Bài vi?t này th?o lu?n v? tính năng đ? tránh n?u b?n xu?t b?n n?i dung c?a b?n đ?n m?t máy ch? mà trên đó b?n chưa cài đ?t các Ph?n m? r?ng FrontPage Server và làm th? nào đ? x? l? nh?ng s? không tương thích.

THÔNG TIN THÊM

N?u máy ch? Web và h? đi?u hành c?a b?n là tương thích v?i FrontPage Máy ch? ph?n m? r?ng, h?y yêu c?u nhà cung c?p d?ch v? đ? cài đ?t chúng. Nếu Ph?n m? r?ng FrontPage Server hi?n không h? tr? máy ch? Web c?a b?n và h? đi?u hành, b?n có th? g?i m?t đ? ngh? yêu c?u Microsoft cung c?p ph?n m? r?ng cho máy ch? c?a b?n. Microsoft hoan nghênh đ? xu?t hay ? ki?n v? nh?ng thay đ?i trong thi?t k? s?n ph?m và ch?c năng. Lưu ?: Đ? xác đ?nh li?u h? ph?c v? c?a b?n và h? đi?u hành đang tương thích Ph?n m? r?ng FrontPage Server, xin vui l?ng xem Microsoft sau Trang World Wide Web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa140185 (office.10) .aspx

Tránh th?i gian duy?t các thành ph?n WebBotH?u h?t các thành ph?n WebBot ?nh hư?ng đ?n các trang Web ch? t?i authoring th?i gian. Cho Ví d?, m?t thành ph?n bao g?m WebBot ho?c WebBot b?ng c?a n?i dung thành ph?n ?nh hư?ng đ?n trang đó là ngày ch? khi trang đó ho?c m?t s? trang khác là t?o ho?c s?a đ?i. Các thành ph?n này WebBot là không ho?t đ?ng t?i th?i gian tr?nh duy?t. Tuy nhiên, m?t s? thành ph?n WebBot, đ?c bi?t là nh?ng ngư?i đư?c s? d?ng v?i c?u h?nh, d?a vào các ph?n m? r?ng FrontPage Server lúc duy?t th?i gian. N?u b?n đang chuy?n t?p c?a b?n đ?n m?t máy ch? Web mà trên đó các Ph?n m? r?ng FrontPage Server không đư?c cài đ?t, b?n nên tránh b?ng cách s? d?ng các thành ph?n WebBot sau:

  WebBot Confirmation Field component
  WebBot Discussion component
  WebBot Guest Book component
  WebBot Registration component
  WebBot Save Results component
  WebBot Scheduled Image component
  WebBot Scheduled Include component
  WebBot Search component
				


N?u b?n s? d?ng b?t k? c?a các thành ph?n WebBot, khách hàng đ? duy?t Web c?a b?n Trang web có th? nh?n đư?c m?t "HTTP 404" l?i khi s? d?ng các h?nh th?c tương ?ng.

Tránh b?n đ? FrontPage h?nh ?nh ? FrontPage 1.0B?n đ? h?nh ?nh t?o ra v?i FrontPage 1.0 d?a trên máy ch? FrontPage Ph?n m? r?ng tr?nh duy?t th?i gian. Đ? tránh v?n đ? tr?nh duy?t th?i gian, b?n nên s? d?ng ti?n ích h?nh ?nh b?n đ? đư?c h? tr? b?i máy ch? Web c?a b?n.

FrontPage 1.1 là kh? năng t?o ra c? hai b?n đ? h?nh ?nh phía khách hàng và b?n đ?a h?nh ?nh b?n đ? cho m?t s? lo?i máy ch?. Để biết thêm thông tin về tính năng này, b?m thi?t đ?t Web vào menu Tools FrontPage Explorer, và sau đó b?m tab chuyên sâu. Khi m?t tr?nh duy?t có kh? năng s? d?ng m?t b?n đ? h?nh ?nh phía khách hàng, nó s? s? d?ng này thay v? c?a b?n đ? h?nh ?nh phía máy ch?.

Tránh không tương thích máy ch?N?u có th?, phát tri?n n?i dung c?a b?n trên cùng lo?i c?a máy ch? Web mà b?n đang s? d?ng cho máy ch? Web m?c tiêu c?a b?n. N?u đi?u này là không th?, tránh không tương thích gi?a máy ch? làm vi?c c?a b?n và máy ch? m?c tiêu c?a b?n. M?t s? khu v?c v?n đ? ti?m năng bao g?m:

Đi?u khi?n truy nh?p:

Đi?u khi?n truy c?p không mang theo hơn gi?a các máy ch? Web c?a khác nhau các lo?i. B?n s? c?n ph?i nh?p l?i b?t k? ki?m soát truy c?p thông tin cho các máy ch? m?i.

Ph?n m? r?ng tên t?p:

Các máy ch? Web khác nhau có th? có quy đ?nh khác nhau cho l?p b?n đ? t?p tin tên ph?n m? r?ng đ? các lo?i Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Ví d?, m?t Windows d?a trên máy ch? có th? nh?n ra ch? .htm như siêu văn b?n Đánh d?u ngôn ng? (HTML), trong khi m?t máy ch? UNIX d?a trên có th? nh?n ra ch? .html.

Lưu ?: B?n có th? c?u h?nh l?i máy ch? làm vi?c c?a b?n đ? phù h?p v?i máy ch? m?c tiêu. FrontPage wizards và m?u t?o ra các trang có .htm ph?n m? r?ng. N?u có th?, b?n nên đ?m b?o r?ng máy ch? m?c tiêu c?a b?n nh?n ra ph?n m? r?ng .htm cho t?p tin HTML.

Các trang m?c đ?nh:

Các máy ch? Web khác nhau có khác nhau quy ư?c cho đ?t tên m?c đ?nh Trang. Ví d?, h? ph?c v? CERN nh?n ra Welcome.html (trong s? nh?ng ngư?i khác) theo m?c đ?nh, trong khi công nh?n NCSA 1.4 Index.html. Lưu ? r?ng b?n có th? c?u h?nh l?i máy ch? làm vi?c c?a b?n đ? phù h?p v?i máy ch? m?c tiêu. FrontPage s? t?o ra tài li?u trang ch? v?i b?t c? đi?u g? tên công tác máy ch? cung c?p.Đ? có thêm thông tin v? c?u h?nh Trang ch? m?c đ?nh cho h? ph?c v? Web cá nhân FrontPage, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
150681 FP: Làm th? nào đ? s? d?ng m?t tài li?u khác ngoài Index.htm as Default trang

Chuy?n n?i dungKhi n?i dung c?a b?n đ? đư?c phát tri?n và th? nghi?m trên máy ch? làm vi?c c?a b?n, b?n có th? sao chép ho?c chuy?n các t?p tin thông qua File Transfer Protocol (FTP) đ? các máy ch? m?c tiêu. T?p và c?p sau đây nên không đư?c chuy?n:

T?t c? các thư m?c b?t đ?u v?i _vti_:

Các thư m?c này ch?a thông tin đ? s? d?ng ch? khi FrontPage Ph?n m? r?ng máy ch? đang có hi?n nay.

Truy c?p ki?m soát t?p tin:

Nh?ng t?p tin khác nhau tùy thu?c vào lo?i máy ch? Web. Nói chung, b?n nên lo?i b? t?t c? các t?p b?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian n?u b?n là chuy?n giao t?p tin vào m?t máy ch? UNIX, và b?n nên lo?i b? t?t c? các t?p b?t đ?u v?i s? k? () #if b?n đang di chuy?n t?p đ?n m?t Windows d?a trên máy ch?.

Lưu ?: N?u b?n đang s? d?ng FrontPage 1.1, b?n có th? có đư?c Microsoft Web Thu?t s? đ? t? đ?ng hoá ti?n tr?nh FTP phát hành. Nó s? c?nh báo b?n n?u c?a b?n Web ch?a t?p tin đó s? không làm vi?c trên m?t máy ch? mà không có các Ph?n m? r?ng FrontPage Server. Và, nó s? sao chép ch? nh?ng t?p tin mà làm vi?c đ? h? ph?c v? đích. B?n có th? t?i v? thu?t s? phát hành Web t? Microsoft World Wide Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Windows/software/webpost/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xu?t b?n web c?a b?n đ?n m?t máy ch? mà không nothave các ph?n m? r?ng FrontPage Server cài đ?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
181127 FP: Làm th? nào đ? xu?t b?n Web c?a b?n đ?n m?t máy ch? w/o ph?n m? r?ng FrontPage

Thu?c tính

ID c?a bài: 143101 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft FrontPage 97 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 1.0 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 1.1 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 1.0 for Macintosh
T? khóa: 
kbinfo kbusage kbmt KB143101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:143101
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com