Windows NT h? th?ng khóa gi?y phép m? hóa m?nh m? c?a SAM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 143475 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t Microsoft Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 310105.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows NT Server 4.0 h? th?ng phím (Syskey.exe) cung c?p kh? năng s? d?ng k? thu?t m? hóa m?nh m? đ? tăng b?o v? m?t kh?u tài kho?n thông tin đư?c lưu tr? trong registry c?a an ninh tài kho?n qu?n l? (SAM). Máy ch? Windows NT lưu thông tin tài kho?n ngư?i dùng, bao g?m m?t phái sinh m?t kh?u trương m?c ngư?i dùng, trong m?t ph?n an toàn c?a Registry đư?c b?o v? b?i đi?u khi?n truy c?p và m?t ch?c năng obfuscation. Tài kho?n thông tin trong đăng k? là ch? có th? truy c?p các thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr?. Windows NT Server, gi?ng như h? đi?u hành khác, cho phép ngư?i s? d?ng đ?c quy?n là ai qu?n tr? viên truy c?p vào t?t c? các ngu?n l?c trong h? th?ng. Cho vi?c cài đ?t mà mu?n tăng cư?ng an ninh, m?nh m? m? hóa các thông tin tài kho?n m?t kh?u s?n cung c?p m?t thêm m?c đ? b?o m?t đ? ngăn ch?n các qu?n tr? viên t? c? ? ho?c vô ? truy c?p d?n xu?t kh?u b?ng cách s? d?ng Registry giao di?n l?p tr?nh.

Syskey.exe đư?c bao g?m v?i Service Pack 3 (SP3) và sau đó cho Windows NT 4.0.

LƯU ?: N?u b?n mu?n thay đ?i nơi phím SYSKEY đư?c lưu tr?, s? d?ng các công c? SYSKEY không ch?nh s?a registry tr?c ti?p. N?u b?n thay đ?i s? đăng k?, SYSKEY s? làm vi?c m?t cách chính xác nhưng đưa ra ?n tư?ng r?ng nó không ph?i.

QUAN TR?NG: Thông tin quan tr?ng v? m?t v?n đ? b?o m?t v?i các công c? Syskey, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
248183 Syskey Tool Reuses Keystream

THÔNG TIN THÊM

Kh? năng m? hóa m?nh m? v?i Windows NT 4.0 h? th?ng phím hotfix là m?t tính năng tùy ch?n. Qu?n tr? viên có th? ch?n đ? th?c hi?n m?nh m? m? hóa b?ng cách xác đ?nh m?t h? th?ng phím cho Windows NT. m? hóa m?nh m? b?o v? thông tin tài kho?n riêng c?a m?t m? hóa d? li?u m?t kh?u b?ng cách s? d?ng khoá ng?u nhiên m? hóa 128-bit, đư?c bi?t đ?n như m?t ch?a khóa m? hóa m?t kh?u.

Ch? thông tin m?t kh?u tư nhân đư?c m? hóa m?nh m? trong các cơ s? d? li?u, không ph?i là cơ s? d? li?u toàn b? tài kho?n. M?i h? th?ng b?ng cách s? d?ng các m?nh m?t m? hoá tùy ch?n s? có m?t khoá m?t m? duy nh?t m?t kh?u. M?t kh?u khoá m?t m? là chính nó đư?c m? hóa v?i m?t h? th?ng khóa. M?t kh?u m?nh m? hóa có th? đư?c s? d?ng trên c? Windows NT máy ch? và máy tr?m nơi thông tin trương m?c đư?c lưu tr?. S? d?ng m? hóa m?nh m? c?a tài kho?n m?t kh?u cho bi?t thêm b?o v? b? sung cho n?i dung c?a ph?n SAM đăng k? và sau đó b?n sao lưu thông tin đăng k? trong thư m?c %systemroot%\repair t?o ra b?ng cách s? d?ng l?nh RDISK và trên h? th?ng sao lưu băng.

H? th?ng khóa đư?c đ?nh ngh?a b?ng cách s? d?ng l?nh Syskey.exe. Ch? có thành viên nhóm ngư?i qu?n tr? có th? ch?y l?nh Syskey.exe. Các ti?n ích là đư?c s? d?ng đ? kh?i t?o ho?c thay đ?i h? th?ng chính. H? th?ng chính là b?c th?y" chính"s? d?ng đ? b?o v? m?t kh?u khoá m?t m? và do đó b?o v? Đi?u quan tr?ng h? th?ng là m?t chi?n d?ch an ninh h? th?ng quan tr?ng.

Có ba l?a ch?n cho vi?c qu?n l? h? th?ng phím thi?t k? đ? đáp ?ng các nhu c?u c?a môi trư?ng Windows NT khác nhau. Các tùy ch?n h? th?ng phím là các sau:
 • S? d?ng m?t máy tính t?o ra ng?u nhiên chính là khoá h? th?ng và lưu tr? các khóa trên h? th?ng đ?a phương b?ng cách s? d?ng m?t thu?t toán ph?c t?p obfuscation. Tuøy choïn naøy cung c?p m? hóa m?nh m? c?a thông tin m?t kh?u trong đăng k? và cho phép kh?i đ?ng l?i không giám sát h? th?ng.
 • S? d?ng m?t máy tính t?o ra ng?u nhiên chính và c?a hàng chính trên đ?a m?m. Đ?a m?m v?i h? th?ng phím đư?c yêu c?u cho h? th?ng đ? b?t đ?u và ph?i đư?c chèn vào khi nh?c sau khi Windows NT b?t đ?u kh?i đ?ng tr?nh t?, nhưng trư?c khi h? th?ng có s?n cho ngư?i dùng đăng nh?p. Các H? th?ng khóa không đư?c lưu tr? b?t c? nơi nào trên h? th?ng đ?a phương.
 • S? d?ng m?t kh?u đư?c l?a ch?n b?i ngư?i qu?n tr? đ? l?y ch?a khóa h? th?ng. Windows NT s? nh?c cho m?t kh?u h? th?ng phím khi h? th?ng theo th? t? kh?i đ?ng ban đ?u, nhưng trư?c khi h? th?ng có th? ngư?i dùng đăng nh?p. M?t kh?u h? th?ng phím không đư?c lưu tr? b?t c? nơi nào trên các h? th?ng. M?t tiêu hóa MD5 c?a m?t kh?u đư?c s? d?ng như là b?c th?y ch?a khóa đ? b?o v? m?t kh?u khoá m?t m?.
Các tùy ch?n h? th?ng phím b?ng cách s? d?ng m?t trong hai m?t kh?u ho?c đ?i h?i ph?i có m?t đ?a m?m gi?i thi?u m?t d?u nh?c m?i trong vi?c kh?i t?o Windows NT h? đi?u hành. H? cung c?p tùy ch?n b?o v? m?nh nh?t có s?n b?i v? master key tài li?u không đư?c lưu tr? trên h? th?ng và ki?m soát c?a các ch?a khóa có th? b? gi?i h?n đ? m?t vài cá nhân. M?t khác, ki?n th?c h? th?ng khóa m?t kh?u, ho?c s? h?u c?a khóa h? th?ng đ?a là c?n thi?t đ? kh?i đ?ng h? th?ng. (N?u h? th?ng phím đư?c lưu vào đ?a m?m, b?n sao lưu c?a đ?a h? th?ng phím đư?c khuy?n cáo.) Không c?n giám sát h? th?ng kh?i đ?ng l?i có th? yêu c?u h? th?ng phím v?t li?u có s?n cho h? th?ng N?u không có ph?n ?ng ngư?i qu?n tr?. Lưu tr? h? th?ng phím trên h? th?ng đ?a phương b?ng cách s? d?ng m?t thu?t toán ph?c t?p obfuscation làm cho ch?a khóa ch? có s?n cho l?i đi?u hành h? th?ng b?o m?t các thành ph?n. Trong tương lai, nó s? có th? đ? c?u h?nh h? th?ng ch?a khóa đ? có đư?c các tài li?u quan tr?ng t? b?ng ch?ng tamper các thành ph?n ph?n c?ng đ? b?o m?t t?i đa.

Chú ?: N?u h? th?ng khóa m?t kh?u quên ho?c đ?a m?m h? th?ng phím đ?a b? m?t, không có th? b?t đ?u h? th?ng. B?o v? và lưu tr? các thông tin h? th?ng phím m?t cách an toàn v?i b?n sao lưu trong trư?ng h?p kh?n c?p. Cách duy nh?t đ? ph?c h?i h? th?ng n?u h? th?ng quan tr?ng là b? m?t s? d?ng m?t s?a ch?a đ?a khôi ph?c s? đăng k? vào m?t nhà nư?c trư?c khi cho phép m? hóa m?nh m?. Xem ph?n s?a ch?a các v?n đ? dư?i đây.

M? hóa m?nh m? có th? đư?c c?u h?nh m?t cách đ?c l?p vào chính và m?i Đi?u khi?n vùng sao lưu (DCs). M?i b? đi?u khi?n tên mi?n s? có m?t đ?c đáo khoá m?t m? m?t kh?u và m?t ch?a khóa h? th?ng duy nh?t. Ví d?, các chính DC có th? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy tính t?o ra h? th?ng phím lưu tr? trên m?t đ?a, và sao lưu DCs có th? s? d?ng m?i m?t máy khác nhau t?o ra h? th?ng phím đư?c lưu tr? trên h? th?ng đ?a phương. M?t máy tính t?o ra h? th?ng phím đư?c lưu tr? t?i đ?a phương trên m?t ti?u h?c đi?u khi?n vùng không đư?c nhân r?ng.

Trư?c khi cho phép m? hóa m?nh m? cho b? đi?u khi?n vùng chính, b?n có th? mu?n đ? đ?m b?o đi?u khi?n vùng sao lưu C?p Nh?t đ?y đ? có s?n đ? s? d?ng như m?t h? th?ng d? ph?ng cho đ?n khi thay đ?i tên mi?n chính đư?c hoàn thành và xác minh. Trư?c khi cho phép m? hóa m?nh m? trên b?t k? h? th?ng, Microsoft đ? ngh? nên làm cho m?t b?n sao tươi c?a đ?a s?a ch?a kh?n c?p, bao g?m c? các an ninh thông tin trong đăng k?, b?ng cách s? d?ng l?nh, RDISK /S. Vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft trư?c khi đ? s? d?ng RDISK/S:
ID C?A BÀI: 122857
Tiêu đ?: RDISK/s và RDISK /S-Options trong Windows NT

L?nh SYSKEY đư?c s? d?ng đ? ch?n tùy ch?n h? th?ng phím và t?o ra Ban đ?u giá tr? quan tr?ng. Giá tr? key có th? m?t phím máy t?o ra ho?c m?t kh?u có ngu?n g?c chính. SYSKEY l?nh đ?u tiên s? hi?n th? m?t h?p tho?i Đang hi?n hay không m? hóa m?nh m? đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hoá. Sau khi m?nh kh? năng m? hóa đư?c kích ho?t, nó không th? b? vô hi?u. Đ? kích ho?t tính năng m?nh m? xác th?c c?a cơ s? d? li?u tài kho?n, ch?n tùy ch?n "m? hóa Cho phép", và nh?n OK. M?t h?p tho?i xác nh?n s? xu?t hi?n reminding các ngư?i qu?n tr? đ? th?c hi?n m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p C?p Nh?t. M?t h?p tho?i m?i xu?t hi?n tr?nh bày tùy ch?n cho ch?a khóa cơ s? d? li?u tài kho?n. S? d?ng các tùy ch?n có s?n trên h?p tho?i trương m?c cơ s? d? li?u quan tr?ng đ? ch?n h? th?ng khóa.

Sau khi ch?n tùy ch?n h? th?ng Key, Windows NT ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i cho tùy ch?n h? th?ng ch?a khóa đ? có hi?u l?c. Khi h? th?ng kh?i đ?ng l?i, các ngư?i qu?n tr? có th? đư?c nh?c đ? nh?p h? th?ng khóa, tùy thu?c vào s? phím tùy ch?n đư?c ch?n. Windows NT phát hi?n vi?c s? d?ng đ?u tiên c?a h? th?ng ch?a khóa và t?o ra m?t khoá m?t m? ng?u nhiên m?t kh?u m?i. M?t m? hoá m?t kh?u phím đư?c b?o v? v?i h? th?ng ch?a khóa, và sau đó t?t c? các m?t kh?u tài kho?n thông tin đư?c m? hóa m?nh m?.

SYSKEY l?nh c?n ph?i đư?c ch?y trên m?i h? th?ng trong trư?ng h?p m?nh m? m? hóa c?a tài kho?n m?t kh?u thông tin đư?c yêu c?u. SYSKEY h? tr? m?t "-l" l?nh tùy ch?n t?o ra master key và c?t gi? ch?a khóa ? đ?a phương v? các h? th?ng. Tùy ch?n này cho phép m?t m? hoá m?t kh?u m?nh trong registry và cho phép các l?nh đ? ch?y mà không có m?t h?p tho?i tương tác. SYSKEY l?nh có th? đư?c s? d?ng t?i m?t th?i gian sau đó đ? thay đ?i các tùy ch?n h? th?ng ch?a khóa t? m?t trong nh?ng phương pháp khác, ho?c thay đ?i h? th?ng ch?a khóa đ? khóa m?i. Thay đ?i ch?a khóa h? th?ng đ?i h?i ki?n th?c v?, ho?c s? h?u c?a, h? th?ng hi?n th?i Key. N?u m?t kh?u có ngu?n g?c h? th?ng phím tùy ch?n đư?c s? d?ng, SYSKEY không thi hành m?t đ? dài m?t kh?u t?i thi?u, tuy nhiên dài m?t kh?u (l?n hơn 12 k? t?) đư?c khuy?n khích. Đ? dài m?t kh?u t?i đa c?a h? th?ng phím là 128 k? t?.

SYSKEY nên đư?c áp d?ng cho t?t c? các b? đi?u khi?n vùng. N?u đi?u này không th?c hi?n, SAM trên b? đi?u khi?n vùng sao lưu (BDCs) s? không như an toàn như v?y trên b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC). V? v?y, khi cài đ?t SYSKEY s? b? đánh b?i.

S?A CH?A CÁC V?N Đ?

Gi?i thi?u v? m? hóa m?nh m? c?a thay đ?i thông tin tài kho?n m?t kh?u các ph?n h? th?ng và SAM c?a s? đăng k? theo nh?ng cách mà ?nh hư?ng đ?n s?a ch?a tùy ch?n s?n sàng cho vi?c ph?c h?i c?a m?t h? th?ng Windows NT. Luôn luôn s? d?ng các RDISK l?nh v?i tùy ch?n/s đ? t?o đ?a s?a ch?a kh?n c?p m?i trong đó có b?n sao lưu c?a h? th?ng và SAM ph?n c?a cơ quan đăng k? trong thư m?c \Repair.

Đ?i v?i tùy ch?n ph?c h?i hoàn toàn, đ?a s?a ch?a kh?n c?p sau đây nên có s?n:
 • Trư?c khi đ? cài đ?t h? th?ng phím hotfix, t?o đ?a s?a ch?a lành. Đ?a này là m?t "pre-hotfix" s?a ch?a đ?a có ch?a m?t b?n sao c?a các c?u h?nh h? th?ng, thông tin tài kho?n trư?c khi đ? cài đ?t hotfix. "Pre-hotfix" s?a ch?a đ?a có th? đư?c dùng đ? ph?c h?i các đăng k? và h? th?ng t?p tin b?ng cách s? d?ng phân ph?i Windows NT CDROM.
 • Sau khi cài đ?t c?a h? th?ng phím hotfix, nhưng trư?c khi cho phép m?nh m? hóa b?ng cách s? d?ng l?nh SYSKEY, t?o đ?a s?a ch?a. S?a ch?a này đ?a là "hotfix - trư?c khi m?t m?". Đ?a s?a ch?a này có th? đư?c s? d?ng đ? S?a ch?a Registry đ? nhà nư?c trư?c khi m? hóa m?nh m? đư?c kích ho?t, Ví d? như nó có th? đư?c s? d?ng đ? ph?c h?i h? th?ng n?u h? th?ng Windows NT Ch?a khóa b? m?t ho?c quên.
 • Sau khi ch?y SYSKEY đ? kích ho?t tính năng m? hóa m?nh m?, t?o đ?a s?a ch?a. Đ?a s?a ch?a này là "hotfix - sau khi m? hóa". Đ?a s?a ch?a này, và C?p Nh?t ti?p theo c?a đ?a s?a ch?a này, có th? đư?c dùng đ? ph?c h?i các đăng k? v?i m? hóa m?nh m? c?n nguyên v?n b?ng cách s? d?ng ch?a khóa h? th?ng có hi?u l?c T?i th?i đi?m s?a ch?a đ?a đư?c C?p Nh?t.
H? tr? h? th?ng phím hotfix đ? m? hóa m?nh ?nh hư?ng đ?n đây các thành ph?n h? th?ng:
 • H? th?ng và SAM phát ban đăng k?
 • Ba h? th?ng an ninh thành ph?n t?p tin: Winlogon.exe, Samsrv.dll, Samlib.dll
Nói chung, quá tr?nh s?a ch?a c?n ph?i s? d?ng phù h?p v?i phiên b?n này các thành ph?n. Tùy ch?n s?a ch?a b?t c? đi?u g? b?n ch?n, trong quá tr?nh s?a ch?a s? ph?i h?p s?a ch?a phát ban đăng k? v?i các t?p tin h? th?ng phù h?p.

B?ng dư?i đây li?t kê các tùy ch?n khôi ph?c có s?n.

Desired System    Repair disk to    Repaired System
Configuration     apply
after Repair
--------------------------------------------------------------------------

Windows NT 4.0,    Use the "Pre-hotfix" Registry matches system before
prior to hotfix    repair disk      hotfix installed; the three
installation                system security component
                      files need to be repaired from
                      the Windows NT 4.0 compact
                      disc to match the pre-hotfix
                      registry format.

Windows NT 4.0 with  Use the "hotfix -   Registry matches the system
hotfix installed,   Before Encryption"  before strong encryption.
but strong      repair disk      System Key is not in effect;
encryption is not              strong encryption not enabled.
enabled                   System security files do not
                      need to be repaired from the
                      Windows NT 4.0 compact disc.

Windows NT 4.0 with  Use the "hotfix -   Registry matches the system
hotfix installed,   After Encryption"   with strong encryption
and strong      repair disk      enabled; the System Key in
encryption is                effect is the System Key used
enabled                   at the time the repair disk
                      was made.
				


Trong trư?ng h?p đó ngư?i qu?n tr? c?n ph?i s?a ch?a h? th?ng sau khi các H? th?ng phím hotfix đư?c cài đ?t, h? th?ng và SAM ph?n c?a các cơ quan đăng k? c?n ph?i đư?c s?a ch?a t?i cùng m?t lúc. Các tùy ch?n h? th?ng khóa trong ph?n h? th?ng c?a cơ quan đăng k? ph?i phù h?p v?i khoá m?t m? m?nh đư?c s? d?ng cho ph?n SAM c?a s? đăng k?. N?u m?t registry hive s?a ch?a mà không có khác, có th? cho h? th?ng đ? c? g?ng s? d?ng m?t khác nhau tùy ch?n h? th?ng phím (m?t kh?u có ngu?n g?c ho?c máy t?o ra) r?ng không kh?p v?i khóa m? hóa m?nh m? đư?c s? d?ng cho m?t kh?u tài kho?n thông tin.

Cài đ?t c?a h? th?ng phím hotfix s? c?p nh?t kh? cho các thành ph?n b?o m?t h? th?ng (Winlogon.exe, Samsrv.dll, Samlib.dll) ? các System.log t?p tin. Các t?p tin System.log đư?c lưu vào s?a ch?a kh?n c?p Đ?a. Các t?p tin System.log đư?c s? d?ng trong th?i gian ph?c h?i đ? xác đ?nh xem các t?p c?n C?p Nh?t t? Windows NT Server 4.0 CD-ROM đ? phù h?p v?i pre-hotfix đăng k? c?u h?nh. N?u b?n mu?n ph?c h?i h? th?ng c?u h?nh là Windows NT Server 4.0 v?i h? th?ng khóa hotfix, b?n s? không đư?c yêu c?u s?a ch?a các t?p tin an ninh h? th?ng.

Sau khi cài đ?t h? th?ng phím hotfix, và b?n đ? không b?t m?nh m? m? hóa, n?u b?n c? g?ng s?a ch?a h? th?ng t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t đ?a s?a ch?a t?o trư?c khi cài đ?t h? th?ng phím hotfix (có ngh?a là, b?ng cách s? d?ng các "trư?c hotfix"s?a ch?a đ?a) b?n c?ng ph?i s?a ch?a h? th?ng và SAM registry. N?u b?n không s?a ch?a registry, t?p tin h? th?ng và đ?nh d?ng đăng k? s? không phù h?p. B?n s? nh?n đư?c m?t l?i (có s? hi?u ? l?i C00000DF) khi b?n c? g?ng đ? đăng nh?p. Khi các t?p tin registry và h? th?ng đang mismatched, vi?c thu h?i th? t?c là đ? s?a ch?a h? th?ng phù h?p và các t?p tin đăng k?. S?a ch?a ho?c phát ban đăng k? t? cùng m?t "pre-hotfix" s?a ch?a đ?a, ho?c s? d?ng các "hotfix - trư?c khi m? hóa" s?a ch?a đ?a, trong đó có đăng k? m?t đ?nh d?ng mà phù h?p v?i các h? th?ng phím hotfix h? th?ng t?p tin.

Cu?i cùng, n?u b?n có m?t t?nh h?nh nơi t?p tin h? th?ng b?o m?t (Tr?nh, Samsrv.dll, Samlib.dll) đang b? h?ng, sau đó b?n ph?i ph?c h?i h? th?ng b?ng cách s? d?ng m?t "Pre-hotfix" s?a ch?a đ?a và s?a ch?a các t?p tin b? h?ng t? m?t Windows NT Server 4.0 CD-ROM. B?n c?ng ph?i s?a ch?a h? th?ng và SAM registry hives đ? phù h?p v?i các t?p tin h? th?ng t? s?a ch?a "pre-hotfix" đ?a.

Hi?n t?i Hoa K? xu?t kh?u quy đ?nh cho phép s? d?ng 128-bit khoá m?t m? s? đư?c s? d?ng đ? b?o v? d? li?u xác th?c, ch?ng h?n như m?t kh?u. Khoá m?t m? đư?c s? d?ng cho Syskey đư?c c? th? đ? b?o v? m?t kh?u lưu tr? trong SAM và ph?n b?o m?t s? đăng k?. Không có không có ?ng d?ng API có s?n đ? s? d?ng m? hóa 128-bit Syskey cho b?o v? d? li?u thông thư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 143475 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB143475 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:143475

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com