Chyba soutisk s jazykem Visual Basic for Applications

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 146864 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

V Microsoft Visual Basic pro aplikace makra dojde chybě běhu na obrazovce se zobrazí chybová zpráva a makro zastaví nebo chová nestandardně.

Chcete-li zabránit aplikaci z selhání nebo chová nestandardně, můžete zahrnout kód makra, který zachycuje došlo k chybě a popis způsobu zpracování makra. Proces zachycení a Chyba spuštění zpracování se nazývá "Chyba soutisku." Sada pokynů, které popisuje způsob zpracování došlo k chybě aplikace se nazývá, "rutiny ošetření chyb" nebo "obslužná rutina chyb."

Další informace

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo mlčky. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu však nemohou tyto příklady přidány funkce nebo vytvářet postupy podle svých specifických požadavků. Je spuštěn kód jazyka Visual Basic, může dojít k několika typy chyb, které mohou být soutisk. Můžete využít přesahů chyby v aplikaci Microsoft Excel pomocí následujících funkcí a příkazů.

V prohlášení chyba

Příkazu On Error způsobí Visual Basic for Applications spuštění nebo zastavení chyba soutisku. Příkazu On Error také určuje sadu příkazů pro spuštění, pokud dojde k chybě.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
141571Použití "On Error" pro zpracování chyb v makra

Chyba funkce

Chyba funkce vrátí počet došlo k chybě.

Příklad použití funkce chybová:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
následující tabulka obsahuje seznam můžete setkat při použití funkce Err kódy zachytitelné chybě.
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      Duplicate definition (versions 5.0 and 7.0)
  10      This array is fixed or temporarily locked (version97)
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      String formula too complex (versions 5.0 and 7.0)
  16      Expression too complex (version 97)
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub or function not defined (versions 5.0 and 7.0)
  35      Sub, function, or property not defined (version 97)
  47      Too many DLL application clients (version 97)
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable not set (versions 5.0 and 7.0)
  91      Object variable or With block variable not set
        (version 97)
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  95      User-defined error (versions 5.0 and 7.0 only)
  298     System DLL could not be loaded (version 97)
  320     Can't use character device names in specified file names
        (version 97)
  321     Invalid file format (version 97)
  322     Can't create necessary temporary file (version 97)
  323     Can't load module; invalid format (versions 5.0 and 7.0)
  325     Invalid format in resource file (version 97)
  327     Data value named was not found (version 97)
  328     Illegal parameter; can't write arrays (version 97)
  335     Could not access system registry (version 97)
  336     ActiveX component not correctly registered (version 97)
  337     ActiveX component not found (version 97)
  338     ActiveX component did not correctly run (version 97)
  360     Object already loaded (version 97)
  361     Can't load or unload this object (version 97)
  363     Specified ActiveX control not found (version 97)
  364     Object was unloaded (version 97)
  365     Unable to unload within this context (version 97)
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version (version 97)
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show (version 97)
  380     Invalid property value (version 97)
  381     Invalid property-array index (version 97)
  382     Property Set can't be executed at run time (version 97)
  383     Property Set can't be used with a read-only property
        (version 97)
  385     Need property-array index (version 97)
  387     Property Set not permitted (version 97)
  393     Property Get can't be executed at run time (version 97)
  394     Property Get can't be executed on write-only property
        (version 97)
  400     Form already displayed; can't show modally (version 97)
  402     Code must close topmost modal form first (version 97)
  419     Permission to use object denied (version 97)
  422     Property not found (version 97)
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use (version 97)
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object (version 97)
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation (version 97)
  432     File name or class name not found during Automation
        operation (version 97)

  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error (version 97)
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost (version 97)
  443     Automation object doesn't have a default value
        (version 97)
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional
  449     Argument not optional or invalid property assignment
        (version 97)
  450     Wrong number of arguments
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
        (version 97)
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection (version 97)
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
        (version 97)
  459     This component doesn't support events (version 97)
  460     Invalid clipboard format (version 97)
  461     Specified format doesn't match format of data
        (version 97)
  480     Can't create AutoRedraw image (version 97)
  481     Invalid picture (version 97)
  482     Printer error (version 97)
  483     Printer driver does not support specified property
        (version 97)
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly (version 97)
  485     Invalid picture type (version 97)
  486     Can't print form image to this type of printer
        (version 97)
  735     Can't save file to Temp directory (version 97)
  744     Search text not found (version 97)
  746     Replacements too long (version 97)
  1000     Classname does not have propertyname property
        (versions 5.0 and 7.0)
  1001     Classname does not have methodname method
        (versions 5.0 and 7.0)
  1002     Missing required argument argumentname
        (versions 5.0 and 7.0)
  1003     Invalid number of arguments (versions 5.0 and 7.0)
  1004     Methodname method of classname class failed
        (versions 5.0 and 7.0)
  1005     Unable to set the propertyname property of the classname
        class (versions 5.0 and 7.0)
  1006     Unable to get the propertyname property of the classname

        class (versions 5.0 and 7.0)
  31001    Out of memory (version 97)
  31004    No object (version 97)
  31018    Class is not set (version 97)
  31027    Unable to activate object (version 97)
  31032    Unable to create embedded object (version 97)
  31036    Error saving to file (version 97)
  31037    Error loading from file (version 97)
				
Další informace naleznete následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
142138OFF: Vysvětlení Zachytitelné chyby v jazyce Visual Basic pro aplikace

Chyba funkce

Chyba funkce vrátí chybovou zprávu, která odpovídá číslo dané chyby.

Příklad použití funkce Chyba:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

Chyba příkazu

Chyba příkazu simuluje výskyt chybu tím, že umožňuje přiřazení čísla vlastní chybovou zprávu Chyba funkce. Tyto chybové hodnoty definované uživatele-jsou hodnoty, které definujete pro své postupy a vždy uložené v proměnné datového typu Variant. Společné tento typ chybové hodnoty slouží v postupech, které přijímat několik argumenty a vrátit hodnotu. Předpokládejme například, že vrácená hodnota je platná pouze tehdy, pokud argumenty spadají do určité oblasti. Do procedury můžete otestovat argumenty, které poskytuje uživateli a argumenty nejsou-li ve přijatelný rozsah, může máte postup vrácení příslušnou chybovou hodnotu.

Chyba je podtypem typ dat variant a pojem "chybovou hodnotu" je-li použit, obvykle to znamená, že proměnná je typu varianty a zda obsahuje hodnotu, která Visual Basic for Applications rozpozná jako chybu definované uživatelem. Chybové hodnoty se používají v proceduře označíte, že došlo k chybě podmínky. Na rozdíl od běžné chyby chodu tyto chyby není přerušit kódu, protože jejich jsou rozpoznány jako běžné proměnné a nejsou chyby. Procedury programu lze testování těchto chybových hodnot a přijmout vhodná nápravná opatření.

Chyba příkazu můžete použít také k simulaci chyby chodu. To je užitečné při testování aplikace nebo při chcete považovat za rovnocenné chybu běhu určitá podmínka. Poskytováním kód chyby pro chybu v příkazu chyba může být simulované jakékoli jazyka chybě při běhu aplikace. Chyba příkazu můžete použít také k vytvoření vlastní chyby definované uživatelem zadáním kódu chyby, které neodpovídá Visual Basic for Applications chybu běhu. Tabulka obsahující seznam předdefinovaných chyby se zobrazí v tomto článku (v části "Chybová funkce"). V tomto okamžiku Visual Basic for Applications nepoužívá všechna dostupná čísla vestavěných chyb. V budoucích verzích jazyka Visual Basic for Applications interní čísla zvýší jako více integrované - v chyby, která znějí. Je vhodné, aby spustíte vaše chyba čísla na 50 000 a fungují vaše až 65 535 předcházení konfliktům možné v budoucnu.

Příklad použití prohlášení chyba chcete simulovat chyby runtime:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
spuštění makra při the test, zobrazí okno se zprávou obsahující "došlo k vlastní chybě" jako zpráva.

Funkce CVErr

Funkce CVErr slouží k vytvoření chybové hodnoty. CVErr, funkce přijímá argument, který musí být buď celé nebo být proměnná, která obsahuje celé číslo.
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
Příklad použití funkce CVErr:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

Pomocí vestavěné chybové hodnoty

V aplikaci Microsoft Excel nejsou sedm vestavěné chybové hodnoty. Níže uvedené tabulky se zobrazí číslo chyby (konstanty), literálu chybovou hodnotu a převedené chybovou hodnotu.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value
-----------------------------------------------------------------------

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
Práci s těchto vestavěných listu chybové hodnoty, lze pracovat s chyby definované uživatelem – jako čísla stejným způsobem jako převedeny na chybové hodnoty pomocí funkce CVErr. Jediným rozdílem je, že chyby listu, Visual Basic for Applications obsahuje čísla chyb jako předdefinované konstanty a také nabízí literálu chybové hodnoty. Tyto položky nejsou poskytovány pro uživatelem definované chybové hodnoty. Jak je uvedeno v tabulce, které jsou výše uvedené je nutné uzavřít literálu chybové hodnoty v hranatých závorkách.

Příklad použití vestavěné chybové hodnoty:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

Při zpracování kódu centralizaci

Při přidáte zpracování chyb kódu jazyka Visual Basic pro makra aplikace, bude zjistíte, že stejné chyby jsou zpracovávaném opakovaně. Můžete snížit velikost kódu a úsilí nutné napsat kód napsáním několika postupy, které váš kód zpracování chyb může volat ke zpracování běžných situací chyba.

Následuje příklad procedury funkce, která zobrazí zprávu odpovídající chyby, že došlo k a kde je to možné, umožňuje uživateli umožní určit, jaká akce má být výběrem určité tlačítko Další. Potom vrátí číselný kód na proceduru, která je volána.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54


 Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

Zpracování uživatelských přerušení

Uživatel může přerušit Visual Basic for Applications procedury stisknutím kombinace kláves CTRL + BREAK nebo ESC (COMMAND + tečka v systému Macintosh). Je možné zakázat přerušení u procedur v hotových aplikací. Nicméně pokud zakážete přerušení uživatele v dokončení postupu, můžete zajistit, aby procedury je upozorněn tak, aby jej můžete zavřít soubory, odpojit od sdílených prostředků nebo obnovit změněné proměnných před vrácením řízení aplikace uživatele, že došlo k přerušení.

Můžete provést soutisk uživatele přerušení své postupy nastavením EnableCancelKey vlastnost xlErrorHandler. Je-li tato vlastnost nastavena, všechny přerušení vygeneruje run-time, číslo chyby 18, které mohou chycených pomocí chybu v příkazu. Lze zpracovávat chyby zastavit postup a ukončit program. Pokračujte postupem po ulovených do pasti chybu běhu používá příkazu obnovit, přerušení ignorováno.

Je také možné zcela ignorovat přerušení uživatele nastavením vlastnosti EnableCancelKey na xlDisabled. V tomto stavu ignorovány všechny pokusy uživatelem přerušit spuštěné postup. Chcete-li obnovit výchozí přerušení, zpracování, změňte nastavení vlastnosti EnableCancelKey na xlInterrupt. Chcete-li zabránit postup trvale zakázání přerušení uživatelů, aplikace Microsoft Excel vždy obnoví výchozí nastavení vlastnosti EnableCancelKey xlInterrupt vždy, když postup dokončení jeho spuštění. Chcete-li zajistit, že správně zpracován přerušení do kódu, musíte explicitně zakázat nebo pokaždé, když postup proveden soutisk přerušení. Je třeba poznamenat, tento popisovač přerušení pouze jeden může být použita pro každý postup a používané pro všechny chyby režimu run-time, se kterými se tento postup stejný popisovač.

Následující příklad znázorňuje proceduru, která vyžaduje velké dobu pro dokončení. Pokud uživatel přeruší řízení, je vytvořit přesahy chybu. Přerušení uživatel nejprve potvrzuje, že postup by ve skutečnosti zastaveno a potom ukončí postup řádný způsobem.
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
Pokud spustíte makro ProcessData a rychle stiskněte kombinaci kláves CTRL + BREAK, se zobrazí okno s výzvou, zda chcete zastavit zpracování záznamů zprávou. Zobrazí se okno klepnete-li na tlačítko Ano, jiný s "došlo k přerušení uživatele" se zprávou. Pokud klepnete na tlačítko OK v tomto poli zprávu, Makro končí. Pokud klepnete na tlačítko Ne v prvním poli zprávu, makro pokračuje.

Obnovení příkazu

Příkazu Resume obnoví kódu po chybě rutiny zpracování bylo dokončeno.

Odkazy

Aplikace Excel 97

Další informace o chybách soutisku makra klepněte na kartě Rejstřík v aplikaci Microsoft Excel 97 Nápověda pro Visual Basic, zadejte následující text
přesahy, vytváření chyb
a potom poklepejte na vybraný text, přejděte na téma "Zachytitelné chyby".

Excel 7.0

Další informace o soutisku makro chyby klepněte na kartě Rejstřík v aplikaci Microsoft Excel 7.0 nápovědu, zadejte následující text
Chyba vytváření přesahů
a potom poklepejte na vybraný text, přejděte na téma "Chyba přesahy".

Aplikace Excel 5.0

V "Jazyka Visual Basic uživatelské příručce," verze 5.0, kapitola 9, "Zpracování chyb a chybové hodnoty," naleznete v následujících tématech:
 • "Zabraňuje kódu ze zastavení nebo jednající nestandardně"
 • "Vytvoření chybové hodnoty, bez přerušení kódu"
 • "Pomocí předdefinované hodnoty Chyba aplikace Microsoft Excel"
 • "Techniky rozšířená chyba zpracování"

Vlastnosti

ID článku: 146864 - Poslední aktualizace: 19. ledna 2007 - Revize: 3.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 pro počítače Macintosh
 • Microsoft Excel 5.0a pro počítače Macintosh
Klíčová slova: 
kbmt kbdtacode kbfaq kbhowto kbprogramming KB146864 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:146864

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com