Fout onderscheppen met Visual Basic for Applications

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 146864 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Als een run time fout optreedt in een Microsoft Visual Basic for Applications-macro verschijnt een foutbericht op het scherm en de macro stopt of gedraagt zich onvoorspelbaar gaat gedragen.

Om te voorkomen dat de toepassing vast lopen of zich onvoorspelbaar gaat gedragen, kunt u opnemen van de macrocode die de fout wordt onderschept en leest de macro omgaan met deze. Het proces van intercepting en een run time fout afhandeling heet "fouten onderscheppen." De set instructies waarin wordt gemeld dat de toepassing het afhandelen van wordt de fout genoemd "fout afhandelings routine" of "fout afhandelings routine."

Meer informatie

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.Terwijl de Visual Basic-code wordt uitgevoerd, kunnen er verschillende typen fouten die kunnen worden onderschept. U kunt profiteren van fouten onderscheppen in Microsoft Excel met behulp van de volgende functies en instructies.

On Error, instructie

De instructie On Error oorzaken van Visual Basic-toepassingen Start- of stop fouten onderscheppen. De instructie On Error geeft ook een aantal instructies voor het uitvoeren als er een fout is aangetroffen.

Voor extra informatie, Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
141571Hoe u met "Bij fout" fout afhandeling in een Macro

Fout functie

De functie fout retourneert het nummer van de fout is opgetreden.

Voorbeeld met de functie fout:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
De volgende tabel bevat een overzicht van de af te vangen fout codes die u kunnen optreden wanneer u de functie fout.
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      Duplicate definition (versions 5.0 and 7.0)
  10      This array is fixed or temporarily locked (version97)
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      String formula too complex (versions 5.0 and 7.0)
  16      Expression too complex (version 97)
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub or function not defined (versions 5.0 and 7.0)
  35      Sub, function, or property not defined (version 97)
  47      Too many DLL application clients (version 97)
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable not set (versions 5.0 and 7.0)
  91      Object variable or With block variable not set
        (version 97)
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  95      User-defined error (versions 5.0 and 7.0 only)
  298     System DLL could not be loaded (version 97)
  320     Can't use character device names in specified file names
        (version 97)
  321     Invalid file format (version 97)
  322     Can't create necessary temporary file (version 97)
  323     Can't load module; invalid format (versions 5.0 and 7.0)
  325     Invalid format in resource file (version 97)
  327     Data value named was not found (version 97)
  328     Illegal parameter; can't write arrays (version 97)
  335     Could not access system registry (version 97)
  336     ActiveX component not correctly registered (version 97)
  337     ActiveX component not found (version 97)
  338     ActiveX component did not correctly run (version 97)
  360     Object already loaded (version 97)
  361     Can't load or unload this object (version 97)
  363     Specified ActiveX control not found (version 97)
  364     Object was unloaded (version 97)
  365     Unable to unload within this context (version 97)
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version (version 97)
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show (version 97)
  380     Invalid property value (version 97)
  381     Invalid property-array index (version 97)
  382     Property Set can't be executed at run time (version 97)
  383     Property Set can't be used with a read-only property
        (version 97)
  385     Need property-array index (version 97)
  387     Property Set not permitted (version 97)
  393     Property Get can't be executed at run time (version 97)
  394     Property Get can't be executed on write-only property
        (version 97)
  400     Form already displayed; can't show modally (version 97)
  402     Code must close topmost modal form first (version 97)
  419     Permission to use object denied (version 97)
  422     Property not found (version 97)
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use (version 97)
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object (version 97)
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation (version 97)
  432     File name or class name not found during Automation
        operation (version 97)

  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error (version 97)
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost (version 97)
  443     Automation object doesn't have a default value
        (version 97)
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional
  449     Argument not optional or invalid property assignment
        (version 97)
  450     Wrong number of arguments
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
        (version 97)
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection (version 97)
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
        (version 97)
  459     This component doesn't support events (version 97)
  460     Invalid clipboard format (version 97)
  461     Specified format doesn't match format of data
        (version 97)
  480     Can't create AutoRedraw image (version 97)
  481     Invalid picture (version 97)
  482     Printer error (version 97)
  483     Printer driver does not support specified property
        (version 97)
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly (version 97)
  485     Invalid picture type (version 97)
  486     Can't print form image to this type of printer
        (version 97)
  735     Can't save file to Temp directory (version 97)
  744     Search text not found (version 97)
  746     Replacements too long (version 97)
  1000     Classname does not have propertyname property
        (versions 5.0 and 7.0)
  1001     Classname does not have methodname method
        (versions 5.0 and 7.0)
  1002     Missing required argument argumentname
        (versions 5.0 and 7.0)
  1003     Invalid number of arguments (versions 5.0 and 7.0)
  1004     Methodname method of classname class failed
        (versions 5.0 and 7.0)
  1005     Unable to set the propertyname property of the classname
        class (versions 5.0 and 7.0)
  1006     Unable to get the propertyname property of the classname

        class (versions 5.0 and 7.0)
  31001    Out of memory (version 97)
  31004    No object (version 97)
  31018    Class is not set (version 97)
  31027    Unable to activate object (version 97)
  31032    Unable to create embedded object (version 97)
  31036    Error saving to file (version 97)
  31037    Error loading from file (version 97)
				
Zie het volgende artikel voor meer informatie de Microsoft Knowledge Base:
142138Office: Een verklaring van de onderschepbare fouten in Visual Basic voor toepassingen

Fout functie

De fout functie retourneert het foutbericht dat overeenkomt met een opgegeven foutnummer.

Voorbeeld met de functie fout:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

Error, instructie

Simuleert het optreden van een fout door de instructie fout zodat u kunt een aangepaste foutnummer toewijzen aan de functie fout. Gebruikers- gedefinieerde foutwaarden zijn de waarden die u voor de procedures en die definieert worden altijd opgeslagen in variabelen van het gegevenstype Variant. Een gemeenschappelijk gebruik van deze type fout waarde is in procedures die verschillende argumenten accepteren en retourneren een waarde. Stel bijvoorbeeld dat de retour waarde is geldig als de argumenten binnen een bepaald bereik vallen. De procedure kan testen de argumenten die de gebruiker en als de argumenten niet in het toegestane bereik, kunt u de procedure die de fout waarde hebben.

Fout is een subtype van het gegevenstype Variant en de term "fout waarde" wordt gebruikt, wordt betekent meestal dat een variabele van het type Variant is en het bevat een de waarde die door Visual Basic for Applications wordt herkend als een door de gebruiker gedefinieerde fout. Foutwaarden worden in een procedure gebruikt om aan te geven dat de fout voorwaarden hebben Er is opgetreden. In tegenstelling tot normale runtime-fouten deze fouten niet worden onderbroken door de code omdat ze worden herkend als gewone variabelen en geen fouten. Uw procedures kunnen testen voor deze foutwaarden en nemen de juiste correctie acties.

U kunt ook de instructie fout run time simuleren fouten. Dit is vooral handig wanneer u uw toepassingen test of Als u wilt een bepaalde voorwaarde behandelen als gelijkwaardig aan een run- fout. Een Visual Basic for Applications run time fout kan worden gesimuleerd. door het leveren van de foutcode voor de fout in een instructie fout. U kunt ook Gebruik de instructie fout uw eigen door de gebruiker gedefinieerde fouten te maken door een foutcode die niet overeenkomen met een Visual Basic for Applications-runtime fout. De tabel met een lijst van ingebouwde fouten wordt weer gegeven in dit eerder artikel (onder de sectie "Fout functie"). Op dit moment voor Visual Basic Toepassingen niet met de beschikbare nummers voor ingebouwde fouten. In toekomstige versies van Visual Basic for Applications, de interne nummers wordt toenemen naarmate meer gebouwd - fouten worden toegevoegd. Het wordt aanbevolen dat u start de foutnummers 50000 en werk uw manier om te voorkomen dat mogelijk tot en met 65535 conflicten in de toekomst.

In het volgende voorbeeld simuleren met Error, instructie Run time fouten:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
Wanneer de macro controle wordt uitgevoerd, ontvangt u een berichtvenster met "Mijn eigen fout opgetreden' als het bericht.

Functie CVErr

De functie CVErr wordt gebruikt om foutwaarden te maken. De CVErr functie heeft een argument dat moet zijn een geheel getal of een variabele die een geheel getal bevat.
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
Voorbeeld van de functie CVErr gebruiken:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

Met behulp van ingebouwde foutwaarden

Er zijn zeven ingebouwde foutwaarden in Microsoft Excel. Het in de onderstaande tabel ziet u het foutnummer (constante), de letterlijke fout waarde en de geconverteerde fout waarde.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value
-----------------------------------------------------------------------

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
U werken dezelfde manier met deze ingebouwde werk blad foutwaarden u werkt met de door de gebruiker gedefinieerde fouten - zoals nummers worden geconverteerd naar foutwaarden met behulp van de functie CVErr. Het enige verschil is dat het werk blad fouten Visual Basic for Applications biedt de foutnummers als ingebouwde constanten en biedt ook letterlijke foutwaarden. Deze items zijn niet beschikbaar voor aangepaste foutwaarden. De letterlijke foutwaarden moeten tussen vierkante haken, zoals in de bovenstaande tabel.

Voorbeeld met de ingebouwde fout Waarden:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

Fout afhandelings Code centraliseren

Wanneer u fout afhandelings code toevoegt aan uw VBA- Macro's, toepassingen, zult u ontdekken dat dezelfde fouten zijn wordt verwerkt steeds opnieuw. U kunt de grootte van de code en de inspanningen verminderen nodig om code te schrijven door een paar procedures schrijven die de fout afhandeling code kan voor het verwerken van de voorkomende fout situaties oproepen.

De volgende een voorbeeld van een function-procedure een bericht geeft overeenkomt met de fout die is opgetreden en indien mogelijk, kan de gebruiker opgeven welke actie door het kiezen van een bepaalde knop volgende nodig. Vervolgens keert de code nummer van de procedure die wordt aangeroepen.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54


 Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

Interrupts afhandelen van gebruiker

Een gebruiker kan een Visual Basic for Applications-procedure door onderbreken Druk op CTRL + BREAK of ESC (COMMAND + punt op de Macintosh). Het is mogelijk te interrupts procedures in uw voltooide toepassingen uitschakelen. Echter, als de gebruiker interrupts in de voltooide procedure niet is uitgeschakeld, kunt u ervoor zorgen dat de procedure wanneer er een interrupt heeft plaatsgevonden, wordt gemeld dat het kan bestanden sluiten, gedeelde net werk bronnen verbreken of herstellen gewijzigd variabelen voordat de configuratie van de toepassing die de gebruiker te retourneren.

U kunt gebruikers interrupts overlappen in de procedures door de EnableCancelKey de eigenschap xlErrorHandler. Wanneer deze eigenschap is ingesteld, worden alle interrupts genereren een run time foutnummer 18, die kan worden overgevuld met behulp van een fout op instructie. U kunt de fout om tot beëindiging van de procedure en sluit het programma af te verwerken. Als de instructie Resume wordt gebruikt om de procedure voortzetten na een gevangen run time fout, de interrupt wordt genegeerd.

Het is ook mogelijk om gebruiker interrupts volledig genegeerd door de eigenschap EnableCancelKey xlDisabled. In deze toestand negeert Microsoft Excel alle pogingen van de gebruiker de procedure is uitgevoerd worden onderbroken. De interrupt verwerking standaard herstellen Wijzig de instelling van de eigenschap EnableCancelKey xlInterrupt. Om te voorkomen dat een procedure permanent uitschakelen gebruiker interrupts, altijd Microsoft Excel Hiermee herstelt u de standaard instelling van de eigenschap EnableCancelKey xlInterrupt de procedure voltooid wanneer de uitvoering ervan. Om ervoor te zorgen dat interrupts correct afgehandeld binnen uw code, moet u expliciet uitschakelen of onderscheppen de Hiermee onderbreekt u telkens wanneer de procedure wordt uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat alleen een interrupt handler kan worden gebruikt voor elke procedure en die dezelfde handler wordt gebruikt voor alle run time fouten die zich bij die regeling.

Het volgende voorbeeld wordt een procedure beschreven waarmee een grote tijd vereist om te voltooien. Als de procedure wordt onderbroken door een gebruiker, wordt een fout onderschept. De gebruiker Interrupt eerst bevestigt dat de procedure daadwerkelijk worden gestopt en vervolgens Sluit de procedure op ordelijke wijze.
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
Als u de macro ProcessData en druk CTRL + BREAK, snel een berichtvenster waarin u wordt gevraagd of verwerkings dossiers niet meer weer gegeven. Als u Klik op Ja, een ander berichtvenster met 'gebruikers onderbroken' wordt weer gegeven. Als u Klik op OK in dit berichtvenster, wordt de macro beëindigd. Als u op Nee in de eerste berichtvenster, wordt de macro verder uitgevoerd.

De instructie Resume

De instructie Resume hervat na een fout tot uitvoering van code verwerkings routine is voltooid.

Referenties

Excel 97

Klik op de Index voor meer informatie over macro fouten onderscheppen Visual Basic Help voor Microsoft Excel 97 en typ de volgende tekst
fouten onderscheppen
Dubbel klik op de geselecteerde tekst naar het Trappable' Fouten"onderwerp.

Excel 7. 0

Klik op de Index voor meer informatie over macro fouten onderscheppen Help bij Microsoft Excel 7. 0 en typ de volgende tekst
fouten onderscheppen
Dubbel klik op de geselecteerde tekst naar de fout" overlapping"onderwerp.

Excel 5. 0

"Visual Basic User's Guide' in afhandelen versie 5. 0, hoofd stuk 9" Fouten en foutwaarden"Zie de volgende onderwerpen:
 • "Uw Code van stoppen of handelend voorkomen Onvoorspelbaar"
 • "Maken van foutwaarden die niet onderbreken uw Code"
 • 'Gebruik de ingebouwde foutwaarden van Microsoft Excel"
 • "Geavanceerde fout afhandeling technieken"

Eigenschappen

Artikel ID: 146864 - Laatste beoordeling: maandag 19 september 2011 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB146864 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:146864

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com