ข้อผิดพลาด Trapping กับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 146864 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำขึ้นใน Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน ข้อผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอ และแมโคร halts หรือปฏิบัติไม่สามารถคาดการณ์

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์ crashing หรือ behaving ไม่สามารถคาดการณ์ คุณสามารถรวมรหัสแมโครที่ intercepts ข้อผิดพลาด และบอกวิธีการจัดการดังกล่าวแมโคร กระบวนการ intercepting และการจัดการข้อผิดพลาดในการเรียกใช้ขณะเรียกว่า "ข้อผิดพลาด trapping" ชุดคำสั่งที่บอกวิธีการจัดการข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่า "ขั้นตอนการจัดการข้อผิดพลาด" หรือ "ตัวจัดการการผิดพลาด"

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะในขณะที่เรียกใช้โค้ด Visual Basic คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่สามารถ trapped หลายชนิด คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด trapping ใน Microsoft Excel ได้ โดยใช้ฟังก์ชันและคำสั่งต่อไปนี้

ในการรายงานข้อผิดพลาด

รายงานข้อผิดพลาดใน Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์การเริ่มต้น หรือหยุด trapping ข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิด รายงานข้อผิดพลาดเมื่อระบุชุดของรายการเพื่อดำเนินการถ้าเกิดข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
141571วิธีการใช้ "เมื่อข้อผิดพลาด" ข้อผิดพลาดในการจัดการในแบบแมโคร

err ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Err ส่งกลับจำนวนพบข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Err:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยรายการของรหัสข้อผิดพลาด trappable คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Err
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      Duplicate definition (versions 5.0 and 7.0)
  10      This array is fixed or temporarily locked (version97)
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      String formula too complex (versions 5.0 and 7.0)
  16      Expression too complex (version 97)
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub or function not defined (versions 5.0 and 7.0)
  35      Sub, function, or property not defined (version 97)
  47      Too many DLL application clients (version 97)
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable not set (versions 5.0 and 7.0)
  91      Object variable or With block variable not set
        (version 97)
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  95      User-defined error (versions 5.0 and 7.0 only)
  298     System DLL could not be loaded (version 97)
  320     Can't use character device names in specified file names
        (version 97)
  321     Invalid file format (version 97)
  322     Can't create necessary temporary file (version 97)
  323     Can't load module; invalid format (versions 5.0 and 7.0)
  325     Invalid format in resource file (version 97)
  327     Data value named was not found (version 97)
  328     Illegal parameter; can't write arrays (version 97)
  335     Could not access system registry (version 97)
  336     ActiveX component not correctly registered (version 97)
  337     ActiveX component not found (version 97)
  338     ActiveX component did not correctly run (version 97)
  360     Object already loaded (version 97)
  361     Can't load or unload this object (version 97)
  363     Specified ActiveX control not found (version 97)
  364     Object was unloaded (version 97)
  365     Unable to unload within this context (version 97)
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version (version 97)
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show (version 97)
  380     Invalid property value (version 97)
  381     Invalid property-array index (version 97)
  382     Property Set can't be executed at run time (version 97)
  383     Property Set can't be used with a read-only property
        (version 97)
  385     Need property-array index (version 97)
  387     Property Set not permitted (version 97)
  393     Property Get can't be executed at run time (version 97)
  394     Property Get can't be executed on write-only property
        (version 97)
  400     Form already displayed; can't show modally (version 97)
  402     Code must close topmost modal form first (version 97)
  419     Permission to use object denied (version 97)
  422     Property not found (version 97)
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use (version 97)
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object (version 97)
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation (version 97)
  432     File name or class name not found during Automation
        operation (version 97)

  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error (version 97)
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost (version 97)
  443     Automation object doesn't have a default value
        (version 97)
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional
  449     Argument not optional or invalid property assignment
        (version 97)
  450     Wrong number of arguments
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
        (version 97)
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection (version 97)
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
        (version 97)
  459     This component doesn't support events (version 97)
  460     Invalid clipboard format (version 97)
  461     Specified format doesn't match format of data
        (version 97)
  480     Can't create AutoRedraw image (version 97)
  481     Invalid picture (version 97)
  482     Printer error (version 97)
  483     Printer driver does not support specified property
        (version 97)
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly (version 97)
  485     Invalid picture type (version 97)
  486     Can't print form image to this type of printer
        (version 97)
  735     Can't save file to Temp directory (version 97)
  744     Search text not found (version 97)
  746     Replacements too long (version 97)
  1000     Classname does not have propertyname property
        (versions 5.0 and 7.0)
  1001     Classname does not have methodname method
        (versions 5.0 and 7.0)
  1002     Missing required argument argumentname
        (versions 5.0 and 7.0)
  1003     Invalid number of arguments (versions 5.0 and 7.0)
  1004     Methodname method of classname class failed
        (versions 5.0 and 7.0)
  1005     Unable to set the propertyname property of the classname
        class (versions 5.0 and 7.0)
  1006     Unable to get the propertyname property of the classname

        class (versions 5.0 and 7.0)
  31001    Out of memory (version 97)
  31004    No object (version 97)
  31018    Class is not set (version 97)
  31027    Unable to activate object (version 97)
  31032    Unable to create embedded object (version 97)
  31036    Error saving to file (version 97)
  31037    Error loading from file (version 97)
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
142138: OFF คำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาด Trappable ใน Visual Basic สำหรับ Apps

ฟังก์ชันข้อผิดพลาด

ฟังก์ชันข้อผิดพลาดส่งกลับค่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับหมายเลขข้อผิดพลาดที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันข้อผิดพลาด:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

รายงานข้อผิดพลาด

รายงานข้อผิดพลาดจำลองจากการเกิดข้อผิดพลาด โดยการอนุญาตให้คุณสามารถกำหนดหมายเลขข้อผิดพลาดที่กำหนดเองไปยังฟังก์ชัน Err ผู้ใช้-กำหนดข้อผิดพลาดในค่าเหล่านี้เป็นค่าที่คุณกำหนดสำหรับกระบวนการของคุณ และที่ถูกเก็บไว้ในตัวแปรของชนิดข้อมูลของตัวแปรเสมอ ใช้ที่พบโดยทั่วไปของชนิดของค่าความผิดพลาดนี้อยู่ในขั้นตอนที่ยอมรับอาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ และคืนค่า ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ค่าที่ส่งคืนสินค้าถูกต้องถ้าอาร์กิวเมนต์ที่อยู่ในช่วงของช่วงที่แน่นอนเท่านั้น กระบวนการของคุณสามารถทดสอบอาร์กิวเมนต์ที่ให้ผู้ใช้ และถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ได้ในช่วงที่ยอมรับได้ คุณสามารถมีกระบวนการส่งคืนสินค้าค่าข้อผิดพลาดที่เหมาะสม

ข้อผิดพลาดที่ไม่มีชนิดย่อยของชนิดข้อมูลของตัวแปร และหมายเมื่อมีใช้ "ค่าความผิดพลาด" ระยะเวลา โดยปกติคือความ ว่า เป็นตัวแปรของชนิดตัวแปร และที่ ประกอบด้วยค่าที่ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่รู้จักเป็นข้อผิดพลาดผู้ใช้กำหนดเอง ค่าความผิดพลาดจะใช้ในกระบวนการเพื่อบ่งชี้ว่า เงื่อนไขข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากข้อผิดพลาดขณะทำงานปกติ ข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ยุติรหัสของคุณได้เนื่องจากการรับรู้เป็นตัวแปรที่ธรรมดาและข้อผิดพลาดไม่ กระบวนการของคุณสามารถทดสอบสำหรับค่าความผิดพลาดเหล่านี้ และทำการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม

คุณยังสามารถใช้รายงานข้อผิดพลาดการจำลองการทำงานของข้อผิดพลาดในการทำงาน นี้เป็นประโยชน์ เมื่อคุณได้ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ของคุณ หรือ เมื่อคุณต้องการถือเงื่อนไขเฉพาะเป็นการเท่ากับข้อผิดพลาดในการทำงาน สามารถถูกจำลอง Visual Basic ใด ๆ สำหรับข้อผิดพลาดในการทำแอปพลิเคชัน โดย supplying รหัสข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดในการรายงานข้อผิดพลาด คุณยังสามารถใช้รายงานข้อผิดพลาดในการสร้างข้อผิดพลาดของคุณเองผู้ใช้กำหนดเอง โดย supplying รหัสข้อผิดพลาดที่ไม่สอดคล้องกับ Visual Basic สำหรับข้อผิดพลาดในการทำแอปพลิเคชัน ตารางประกอบด้วยรายการของข้อผิดพลาดภายในปรากฏขึ้นก่อนหน้าในบทความนี้ (ภายใต้ส่วน "ข้อผิดพลาดระดับฟังก์ชัน") ในขณะนี้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้หมายเลขที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับข้อผิดพลาดภายใน ในอนาคตรุ่นของ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ หมายเลขภายในจะเพิ่มขึ้นในขณะที่สร้างขึ้น - ในข้อผิดพลาดเพิ่มเข้าไป ขอแนะนำให้ คุณเริ่มการทำงานของคุณหมายเลขข้อผิดพลาดที่ 50,000 และทำงานของคุณด้วยวิธีจนถึง 65,535 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่เป็นไปได้อีกในอนาคต

ตัวอย่างการใช้การรายงานข้อผิดพลาดการจำลองข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
เมื่อมีการเรียกใช้แมโครการทดสอบ คุณได้รับกล่องข้อความที่ประกอบด้วย "เกิดข้อผิดพลาดของฉันเอง" เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน CVErr

ฟังก์ชัน CVErr ถูกใช้เพื่อสร้างค่าความผิดพลาด CVErr ฟังก์ชันใช้อาร์กิวเมนต์ที่ต้องปรากฏขึ้นเป็นจำนวนเต็ม หรือมีตัวแปรที่ประกอบด้วยจำนวนเต็ม
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน CVErr:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

ใช้ค่าข้อผิดพลาด Built-In

มีข้อผิดพลาดภายในค่าที่ 7 ใน Microsoft Excel ตารางต่อไปนี้แสดงหมายเลขข้อผิดพลาด (ค่าคง), ค่าข้อผิดพลาดสัญพจน์ และค่าข้อผิดพลาดที่แปลงแล้ว
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value
-----------------------------------------------------------------------

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
คุณทำงานกับค่าความผิดพลาดในแผ่นงานที่มีอยู่แล้วเหล่านี้ด้วยวิธีเดียวกันที่คุณทำงานกับข้อผิดพลาดผู้ใช้กำหนดข้อ--เป็นตัวเลขที่ถูกแปลงเป็นค่าความผิดพลาดโดยใช้ฟังก์ชัน CVErr ความแตกต่างเท่านั้นที่สำหรับข้อผิดพลาดของแผ่นงาน Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่แสดงหมายเลขข้อผิดพลาดที่เป็นค่าคงที่มีอยู่แล้ว และยัง ให้การค่าความผิดพลาดตัวอักษร ไม่มีให้รายการเหล่านี้สำหรับค่าความผิดพลาดการกำหนดโดยผู้ใช้ ต้องมีอยู่ค่าข้อผิดพลาดของตัวอักษรในวงเล็บเหลี่ยมดังที่แสดงในตารางด้านบน

ตัวอย่างการใช้ข้อผิดพลาด Built-In ค่า:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

centralizing ข้อผิดพลาดในการจัดการรหัส

เมื่อคุณสามารถเพิ่มรหัสจัดการข้อผิดพลาด Visual Basic ของคุณสำหรับแมโครแอปพลิเคชัน คุณจะพบว่า มีข้อผิดพลาดที่เหมือนกันจะถูกจัดการซ้ำแล้วซ้ำอีก คุณสามารถลดขนาดของรหัสของคุณและไม่ต้องเปลืองแรงจำเป็นในการเขียนรหัส โดยการเขียนตามขั้นตอนบางอย่างที่สามารถเรียกใช้รหัสการจัดการข้อผิดพลาดของคุณเพื่อจัดการสถานการณ์เกิดข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไป

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของกระบวนการฟังก์ชันที่แสดงข้อความสอดคล้องกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเป็นไปได้ มันช่วยให้ผู้ใช้เพื่อระบุการกระทำใดที่จะปฏิบัติการต่อไป โดยการเลือกปุ่มที่เฉพาะ แล้วนั้นกลับหมายเลขรหัสขั้นตอนที่เรียกว่ามัน
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54


 Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

ผู้ใช้ในการจัดการรบกวน

ผู้ใช้สามารถขัดจังหวะ Visual Basic สำหรับกระบวนงานของแอปพลิเคชัน โดยการกด CTRL + BREAK หรือ ESC (รอบ COMMAND + เวลาในการ Macintosh) คุณยังสามารถปิดการใช้งาน interrupts สำหรับขั้นตอนในโปรแกรมประยุกต์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ปิด interrupts ผู้ใช้ในกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถมั่นใจว่า กระบวนการของคุณถูกแจ้งเตือนเมื่อเกิดการขัดจังหวะดังนั้นคุณสามารถปิดแฟ้ม ตัดการเชื่อมต่อจากทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน หรือคืนค่าตัวแปรที่ถูกปรับเปลี่ยนก่อนที่จะคืนค่าการควบคุมของโปรแกรมประยุกต์สำหรับผู้ใช้

คุณสามารถ trap interrupts ผู้ใช้ในกระบวนการของคุณ โดยการตั้งค่า EnableCancelKey คุณสมบัติการ xlErrorHandler ได้ เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ interrupts ทั้งหมดจะสร้างการเรียกใช้ขณะหมายเลขข้อผิดพลาด 18 ซึ่งสามารถเป็น trapped ข้อผิดพลาดในการใช้คำสั่ง คุณสามารถจัดการข้อผิดพลาด halt กระบวนงาน และออกจากโปรแกรม ถ้ามีใช้งบการดำเนินการต่อไปยังการดำเนินการขั้นตอนต่อไปหลังจากข้อผิดพลาดที่ทำ trapped ขัดจังหวะถูกละเว้น

มีความเป็นไปได้ให้ละเว้น interrupts ผู้ใช้อย่างสมบูรณ์ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ EnableCancelKey เพื่อ xlDisabled ในสถานะนี้ Microsoft Excel ละเว้นความพยายามทั้งหมด โดยผู้ใช้ในการขัดจังหวะกระบวนการทำงานอยู่ เมื่อต้องการคืนค่าการขัดจังหวะการเริ่มต้นการประมวลผล เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ EnableCancelKey xlInterrupt คืนเพื่อป้องกันไม่ให้ขั้นตอนอย่างถาวรให้ปิดใช้งานผู้ใช้ interrupts, Microsoft Excel เสมอค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติ EnableCancelKey ไป xlInterrupt ทุกครั้งที่ขั้นตอนการปฏิบัติการของที่ทำให้สมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า interrupts จัดการได้อย่างถูกต้องภายในรหัสของคุณ คุณต่างหากต้องปิดใช้งาน หรือ trap interrupts ในทุกครั้งที่จะดำเนินการตามขั้นตอน ควรถูกบันทึกไว้ที่ตัวจัดการขัดจังหวะเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้สำหรับแต่ละขั้นตอน และ ที่มีใช้ตัวจัดการเดียวกันสำหรับข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้ทั้งหมดที่พบ โดยขั้นตอนที่

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ระยะเวลาการให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าผู้ใช้รบกวนกระบวนการ ข้อผิดพลาดถูก trapped ขัดจังหวะของผู้ใช้ขั้นตอนดังกล่าวควรจริงถูกยกเลิกแล้ว ออกจากขั้นตอนในการลักษณะ orderly ที่ยืนยันก่อน
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
ถ้าคุณเรียกใช้แมโคร ProcessData และจากนั้น อย่างรวดเร็วกด CTRL + BREAK กล่องข้อความที่พรอมต์ถามคุณว่าจะหยุดการประมวลผลระเบียนปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิกใช่ กล่องข้อความอื่น ด้วย "เกิดการขัดจังหวะผู้ใช้" ปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิกตกลงในกล่องข้อความนี้ แมโครสิ้นสุด ถ้า คุณคลิกไม่ใช่ในกล่องข้อความแรก แมโครยังคงอยู่

คำชี้แจงของการดำเนินการต่อ

คำชี้แจงสิทธิ์ในการดำเนินการต่อกลับสู่โค้ดหลังจากข้อผิดพลาดในการจัดการชุดคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลอ้างอิง

Excel 97:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของแมโคร trapping คลิกดัชนีแท็บใน Microsoft Excel วิธีใช้ Visual Basic 97 พิมพ์ข้อความต่อไปนี้
ข้อผิดพลาด trapping
และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ข้อความที่เลือกเพื่อไปยังหัวข้อ "ข้อผิดพลาด Trappable"

Excel 7.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ trapping ข้อผิดพลาดของแมโคร คลิกดัชนีแท็บใน Microsoft Excel วิธีใช้ 7.0 พิมพ์ข้อความต่อไปนี้
ข้อผิดพลาด trapping
และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ข้อความที่เลือกเพื่อไปยังหัวข้อ "trapping ข้อผิดพลาด"

Excel 5.0

ในการแนะนำ "ของผู้ใช้ Visual Basic รายการ รุ่น 5.0 บท 9 "การจัดการข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดในค่า ดูหัวข้อต่อไปนี้:
 • "การป้องกันรหัสของคุณจาก Halting หรือทำหน้าที่ไม่สามารถคาดการณ์"
 • "การสร้างค่าข้อผิดพลาดที่ไม่ต้องอินรหัสของคุณ"
 • "การใช้ค่าข้อผิดพลาด Built-in ของ Microsoft Excel"
 • "เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดขั้นสูง"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 146864 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 for Macintosh
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB146864 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:146864

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com