Ganta diagrammas skata druk??ana bez tabulas inform?cijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 147424 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Ir iesp?jams druk?t Ganta diagrammas skatu bez jebk?das tabulas inform?cijas. Lai to izdar?tu, j?lieto tabula, kurai visu kolonnu platumi ir iestat?ti uz nulli. Iev?rojiet, ka Ganta diagrammas skatam vienm?r j?lieto k?da tabula.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai izveidotu tabulu, kur? netiek par?d?tas kolonnas, r?kojieties ??di:
 1. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Tabula un p?c tam noklik??iniet uz Citas tabulas.
 2. Ciln? Tabulas: noklik??iniet uz Uzdevums.
 3. Noklik??iniet uz pogas Jauns.
 4. Lodzi?? Nosaukums ievadiet Nav tabulas inform?cijas.
 5. Pirmaj? rind? sada?? Lauka nosaukums ievadiet ID un pirmaj? rind? sada?? Platums ievadiet nulli (0).
 6. Noklik??iniet, lai atlas?tu R?d?t izv?ln?.
 7. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Aizv?rt.
Tagad varat izmantot ?o tabulu, lai druk?tu vai priek?skat?tu Ganta diagrammas skatu bez tabulas inform?cijas, k? nor?d?ts t?l?k:
 1. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Citi skati.
 2. Atlasiet Ganta diagramma un noklik??iniet uz Lietot.
 3. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Tabula un p?c tam noklik??iniet uz Nav tabulas inform?cijas.
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Druk?t vai Drukas priek?skat?jums.
?emiet v?r?, ka izdruk? vai priek?skat?jum? ir redzama tikai Ganta diagrammas laika skalas da?a bez jebk?das tabulas inform?cijas kreisaj? pus?.

Iepriek?min?t? inform?cij? attiecas uz jebkuru Ganta diagrammas skata ekr?nu, piem?ram, Ganta detaliz?t? skata ekr?nu un Ganta izseko?anas skata ekr?nu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 147424 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbprint kbusage KB147424

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com