Làm th? nào đ? di chuy?n các đ?i tư?ng Excel t? Visual Basic

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 147650 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích ba phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? đi?u hư?ng và truy c?p ?ng d?ng c?a Microsoft Excel đ?i tư?ng:

 • S? d?ng thu?c tính longhand và m?c đ?nh
 • B?ng cách s? d?ng răng cưa
 • B?ng cách s? d?ng các phương pháp ph? huynh và ?ng d?ng c?a Microsoft Excel Phiên b?n 5.0 các đ?i tư?ng đ? truy c?p vào b?t k? đ?i tư?ng Microsoft Excel

THÔNG TIN THÊM

M?i đ?i tư?ng trong Microsoft Excel Phiên b?n 5.0 t?n t?i m?t nơi nào đó trong các ?ng d?ng c?a h? th?ng phân c?p c?a các đ?i tư?ng. B?n ch?n trong s? các đ?i tư?ng c?a đi?u hư?ng xu?ng mà ?ng d?ng h? th?ng phân c?p. ? phía trên c?a h? th?ng phân c?p này là đ?i tư?ng ?ng d?ng. B?t k? s? ki?n ho?c hành đ?ng b?n gán cho các ?ng d?ng đ?i tư?ng ?nh hư?ng đ?n ?ng d?ng toàn b?. Ví dụ:
  ' Close the application
  [Object].Application.Quit
				
Thay th? [đ?i tư?ng] v?i b?t k? bi?n tr? đ?n b?t k? h?p l? Microsoft Excel ?ng d?ng đ?i tư?ng, mà có th? đư?c t?o ra t? ví d? sau:
  ' MyObject represents [Object] and OLE1 represents an OLE control
  ' that contains an Microsoft Excel Worksheet object.
  MyObject = OLE1.Object
  Set MyObject = CreateObject("Excel.Sheet")
  Set MyObject = GetObject("C:\EXCEL\EXAMPLES\SAMPLES.XLS")
				
Đ?i tư?ng ?ng d?ng có ch?a các đ?i tư?ng l?n khác. Ví d?, b?n có th? s? d?ng m? sau đây đ? ch? b? sưu t?p sách bài t?p hi?n nay đư?c t?i trong Microsoft Excel:
  [Object].Application.Workbooks
				
N?u b?n mu?n l?y l?i m?t b?ng tính duy nh?t t? b? sưu t?p, s? d?ng m?c phương pháp. Ví d?, đ? đ? c?p đ?n b?ng tính đ?u tiên:
  [Object].Application.Workbooks.Item(1)
				
Đ? đóng b?ng tính đ?u tiên:
  [Object].Application.Workbooks.Item(1).Close
				

Truy c?p vào các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng tham kh?o Longhand ho?c thu?c tính m?c đ?nh

M?i b?ng tính ch?a m?t t?p h?p các b?ng, b?ng tính m?i ch?a m?t b? sưu t?p c?a các t? bào, và như v?y. (Xem các tài li?u Microsoft Excel và tr?nh đơn tr? giúp đ? bi?t chi ti?t c? th? v? đ?i tư?ng c?a Microsoft Excel h? th?ng phân c?p.) Trong m?, tài li?u tham kh?o đ? m?t t? bào c? th? có th? gi?ng như th? này:
  ' Following refers to cell A1 on Sheet1 in the first workbook.
  ' Enter the following two lines as one, single line:
  [Object].Application.Workbooks.Item(1).
   WorkSheets.Item("Sheet1").Cells.Item(1,1)
				
Tham chi?u này có th? đư?c lâu dài và ph?c t?p; Tuy nhiên, phím t?t là có s?n. S? hi?u bi?t các nhà đi?u hành chuy?n hư?ng (.) là cơ b?n đ? đ?i tư?ng thành công l?p tr?nh.

Short Cuts

T?t c? các đ?i tư?ng có m?t m?c đ?nh tài s?n và phương pháp. Cho b? sưu t?p, các phương pháp m?c đ?nh là phương pháp m?c. Đ?i v?i h?u h?t các đ?i tư?ng, các tài s?n tên là b?t đ?ng s?n m?c đ?nh. Quy ư?c này đư?c th?c hi?n đ? đơn gi?n hóa l?p tr?nh. Ví d?, m?u trư?c đó có th? đư?c đơn gi?n hóa cho:
  [Object].Application.Workbooks(1).WorkSheets("Sheet1").Cells(1,1)
				

Truy c?p vào các đ?i tư?ng c?a các đ?i tư?ng răng cưa

B?n có th? s? d?ng răng cưa đ? đơn gi?n hóa các chương tr?nh đ?i tư?ng. N?u b?n đ? vi?t m?t nhi?u m? mà thao tác v?i Sheet1, ví d?, cú pháp có th? tr? nên dài. Đ? ngăn ch?n đi?u này, t?o ra m?t đ?i tư?ng mà đi?m đ?n th?p nh?t đ?i tư?ng ph? bi?n. Đi?u này đư?c g?i là răng cưa. S? d?ng các tuyên b? đ?t đ? t?o ra m?t bí danh:
  Dim Sheet1 as Object
  ' Alias Sheet1 to represent [Object]...WorkSheets("Sheet1")
  Set Sheet1 = [Object].Application.Workbooks(1).WorkSheets("Sheet1")
  ' Now just use the variable Sheet1 to refer to Sheet1.
  Sheet1.Cells(1,1).Value = "Title"
  Sheet1.Cells(1,2).Value = "ID"
  Sheet1.Cells(1,3).Value = "Cost"
  Sheet1.Cells(2,1).Value = "Phone"
  Sheet1.Cells(2,2).Value = 123413423
  Sheet1.Cells(2,3).Value = 89.95
				

Truy c?p vào các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng ph? huynh và phương pháp ?ng d?ng

Ph? huynh và ?ng d?ng phương pháp cho phép b?n đ? di chuy?n tr? l?i lên đ?i tư?ng h? th?ng phân c?p. ?ng d?ng phương pháp đi?u hư?ng l?i cho đ?i tư?ng ?ng d?ng, và các phương pháp ph? huynh đi?u hư?ng lên m?t m?c c?a h? th?ng phân c?p đ?i tư?ng. T?t c? các ví d? trong bài vi?t này b?t đ?u v?i [đ?i tư?ng]. Mi?n là [] là m?t đ?i tư?ng Microsoft Excel h?p l?, t?t c? nh?ng l?i tuyên b? c?ng là h?p l?. B?t k? c?a b?i c?nh [đ?i tư?ng].

Đi?u này là r?t h?u ích khi l?p tr?nh đ?i tư?ng Microsoft Excel t? Visual Basic Phiên b?n 4.0. Microsoft Excel cho th?y nhi?u ch? là các đ?i tư?ng ba mà có th? đư?c s? d?ng như là m?c nh?p đi?m đ?n Microsoft Excel. Đây là nh?ng:

 • Excel.Application
 • Excel.Sheet
 • Excel.Chart
Không nh?m l?n b?i Excel.Application.5. Excel.Application s? luôn luôn tr? đ?n phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft Excel. Excel.Application.5 s? đi?m ch? đ?n Microsoft Excel Phiên b?n 5.0.

Có là không có đ?i tư?ng Workbook ti?p xúc, do đó, không có cách nào đ? truy c?p vào các B?ng tính đ?i tư?ng tr?c ti?p. Tuy nhiên, đây không ph?i là m?t v?n đ? v? cha m? phương pháp c?a m?t b?ng tính ho?c bi?u đ? v?t tr? v? các đ?i tư?ng Workbook. Các sau m? ví d? minh h?a đi?m này.

Lưu ?: oleExcel là m?t đi?u khi?n OLE có ch?a m?t đ?i tư?ng Excel.Sheet.
  ' Declare object references:
  Dim Xlapp As object
  Dim XLWkb As object
  Dim XLWks As object
  Dim XLWksNew As object

  oleExcel.Action = 7  ' Activate OLE Object

  Set XLWks = oleExcel.Object  ' Alias Worksheet object
  Set XLWkb = XLWks.Parent   ' Alias WorkBook object
  Set Xlapp = XLWks.Application ' Alias Application object

  ' Add a new worksheet to the Workbook and name it:
  Set XLWksNew = XLWkb.Worksheets.add ' Assign alias to new Worksheet
  XLWksNew.Name = "VB4 OLE Automation" & XLWkb.Worksheets.count

  ' Make the 3rd Worksheet of the Workbook active:
  XLWkb.Worksheets(3).Activate

  ' Display the dialog for InsertPicture:
  Xlapp.dialogs(342).[Show] ' xlDialogInsertPicture = 342
				

THAM KH?O

Văn ph?ng phát tri?n Kit, l?p tr?nh tích h?p các gi?i pháp

Thu?c tính

ID c?a bài: 147650 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
T? khóa: 
kb16bitonly kbhowto kbprogramming kbmt KB147650 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:147650
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com