Làm th? nào đ? xác minh Windows g? l?i Symbols

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 148660 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

K? hi?u g? l?i c?a Windows ph?i đư?c xác nh?n sau khi b?t đ?u tr?nh g? l?i h?t nhân (I386kd.exe | Windbg.exe). tr?nh g? l?i có th? t?i và tr?nh bày m?t d?u nh?c, nhưng n?u các bi?u tư?ng là không chính xác, trong tương lai g? l?i l?nh không tham kh?o ch?c năng thích h?p và các bi?n, d?n đ?n l? t? k?t qu?. Li?t kê dư?i đây là m?t vài lá c? đ? và m?t vài phương pháp đ? ki?m tra t?i ch? tính h?p l? c?a các bi?u tư?ng.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng tr?nh g? l?i h?t nhân đang ch?y và đ? t?i m?t t?p tin Memory.dmp ho?c đư?c k?t n?i v?i m?t máy t? xa. L?nh tr?nh bày là không đ?y đ? tài li?u và ch? trích t? đ?u ra s? đư?c hi?n th?.

N?i dung bài vi?t

 • T?i tr?nh g? l?i h?t nhân
 • Ki?m tra th?i gian t?o v?i! tr?nh đi?u khi?n
 • B?ng cách s? d?ng Link.exe đ? ki?m tra th?i gian t?o
 • Unassembling m?t ch?c năng
 • D?ch v? gói bi?u tư?ng

T?i tr?nh g? l?i h?t nhân

M?t t?i tr?ng b?nh thư?ng c?a tr?nh g? l?i h?t nhân s? hi?n th? m?t trong các thông báo sau đây:
KD > h? th?ng đơn

0: kd > s? h? th?ng
D?u nh?c đư?c hi?n th? dư?i đây ch? ra r?ng các t?p tin bi?u tư?ng cho các Ntoskrnl.exe t?p không đúng. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng nhaán multiprocessor ho?c đơn h?t nhân và HAL đư?c sao chép vào cây bi?u tư?ng.

Ví d?:
Symbol search path is: C:\symbols
kd: crash dump initialized [c:\dump\memory.dmp]
could not determine the current processor, using zero
Kernel Version 1057 Free loaded @ 0x80100000
Bugcheck 0000001e : c0000005 80151d5b 00000000 00000001
*** Contents Deleted ***
16kd>
				
Khi tr?nh g? l?i h?t nhân t?i t?p tin Memory.dmp, h?t nhân Phiên b?n c?ng như các b? x? l? tính đư?c hi?n th? ? vài d?ng đ?u tiên. Xác nh?n r?ng các b? vi x? l? tính tương ?ng v?i h?t nhân thích h?p và HAL. Tr?nh đi?u khi?n thông tin bi?u tư?ng đư?c hi?n th? như ho?c là nh?ng bi?u tư?ng đư?c n?p ho?c tr? ch?m.

M?u t?i:
Symbol search path is: C:\symbols
kd: crash dump initialized [c:\dump\memory.dmp]
Kernel Version 1057 Free loaded @ 0x80100000
Bugcheck 0000001e : c0000005 80151d5b 00000000 00000001
re-loading all kernel symbols
KD: unloading symbols for "ntoskrnl.exe"
KD: deferring symbol load for "ntoskrnl.exe" at 80100000
KD: Loaded (2248) fpo entries for image (ntoskrnl.exe)
KD: "ntoskrnl.exe" loaded 4074 symbols (80100000-801bbb80)
KD: loaded symbols for "ntoskrnl.exe"
KD: deferring symbol load for "atapi.sys" at fc810000
KD: deferring symbol load for "diskdump.sys" at fc800000
KD: deferring symbol load for "hal.dll" at 80400000
KD: deferring symbol load for "atapi.sys" at 80010000
KD: deferring symbol load for "SCSIPORT.SYS" at 80013000
KD: deferring symbol load for "Atdisk.sys" at 80001000
KD: deferring symbol load for "Scsidisk.sys" at 8001b000
KD: deferring symbol load for "Fastfat.sys" at 80372000
Unable to read image header for Floppy.SYS at fc820000 - status c0000001
*** Contents Deleted ***
KD: deferring symbol load for "srv.sys" at fc9e0000
KD: deferring symbol load for "ntdll.dll" at 77f80000
finished re-loading all kernel symbols
NT!_PspUnhandledExceptionInSystemThread+0x18:
80131ff8 b801000000    mov   eax,0x1
kd>
				
Lưu ? r?ng tr?nh g? l?i h?t nhân đ? "không th? đ?c tiêu đ? h?nh ?nh cho Floppy.sys t?i fc820000 - t?nh tr?ng c0000001." Thư này là b?nh thư?ng v? tiêu đ? c? th? tr?nh đi?u khi?n không hi?n nay trong b? nh?.

Ki?m tra th?i gian t?o v?i! tr?nh đi?u khi?n

S? d?ng các ! tr?nh đi?u khi?n l?nh vào danh sách các tr?nh đi?u khi?n hi?n đang đư?c t?i trong b? nh?. H?y lưu ? ngày tháng và th?i gian c?a các tr?nh đi?u khi?n và có ho?c không h? có th? đư?c n?p. (M? kích thư?c và kích thư?c d? li?u c?t trong ví d? sau đư?c g? b? đ? phù h?p v?i đ? r?ng c?a bài vi?t.)
kd> !drivers
Base    Code Size Data Size Driver Name    Creation Time
80100000            Ntoskrnl.exe  Fri May 26 18:18:36 1995
80400000              Hal.dll  Thu May 11 13:54:18 1995
80010000             Atapi.sys  Tue May 23 21:01:41 1995
80013000            Scsiport.sys  Fri May 05 23:11:06 1995
80001000             Atdisk.sys  Fri May 05 23:10:40 1995
8001b000            Scsidisk.sys  Fri May 05 23:11:01 1995
80372000            Fastfat.sys  Mon May 22 23:57:13 1995
fc820000             Floppy.sys  Header Paged Out
fc830000            Scsicdrm.sys  Wed May 10 21:57:03 1995
fc840000             Fs_Rec.sys  Header Paged Out
fc850000              Null.sys  Header Paged Out
fc860000              Beep.sys  Header Paged Out
fc870000            I8042prt.sys  Fri May 05 23:10:42 1995
fc880000            Mouclass.sys  Fri May 05 23:10:45 1995
fc890000            Kbdclass.sys  Fri May 05 23:10:44 1995
fc8b0000            Videoprt.sys  Fri May 05 23:10:05 1995
fc8a0000               S3.sys  Fri May 19 21:18:06 1995
fc8c0000              Vga.sys  Fri May 05 23:10:10 1995
fc8d0000              Msfs.sys  Fri May 05 23:11:57 1995
fc8e0000              Npfs.sys  Fri May 05 23:11:40 1995
fc900000              Ndis.sys  Mon May 22 20:23:18 1995
fc8f0000             El59x.sys  Fri Feb 10 16:18:09 1995
fc940000              Tdi.sys  Fri May 05 23:13:09 1995
fc920000              Nbf.sys  Mon May 08 15:00:47 1995
fc950000            Netbios.sys  Fri May 05 23:13:19 1995
fc960000            Parport.sys  Header Paged Out
fc970000            Parallel.sys  Header Paged Out
fc980000             Serial.sys  Fri May 05 23:11:20 1995
fc990000              Afd.sys  Header Paged Out
fc9a0000              Rdr.sys  Wed May 17 17:18:16 1995
fc9e0000              Srv.sys  Wed May 24 21:56:59 1995
TOTAL:  1ab460 (1709 kb) 3b7c0 ( 237 kb) (  0 kb   0 kb)
kd>
				
Lưu ? th?i gian sáng t?o c?a các t?p tin, mà là ngày t?p tin là biên so?n. Ngày này là g?n v?i con d?u Date\Time trên th?c t? t?p tin khi Xem thư m?c con Winnt\System32\Drivers b?ng cách s? d?ng qu?n l? t?p tin.

N?u b?n đăng k? m?ng các nhà phát tri?n Microsoft (MSDN) ho?c có các c?a s? Thi?t b? đi?u khi?n Kit (DDK), Link.exe công c? có th? đư?c s? d?ng đ? xác nh?n r?ng Dbg t?p là cùng m?t t?p tin đ? đư?c t?o ra khi tr?nh đi?u khi?n đư?c biên so?n. "Th?i gian ngày tem"trong ví d? dư?i đây phù h?p v?i các"t?o Time"c?a Netbios.sys trong đ?u ra ? trên.

S? d?ng Link.exe đ? ki?m tra "ngày tem th?i gian" c?a các Dbg t?p tin:
Liên k?t - đ? - tiêu đ? \symbols\sys\netbios.dbg
Phiên Microsoft (R) COFF nh? phân File Dumper b?n 3.00.5270
B?n quy?n (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.

X? s? t?p Netbios.dbg
ch? k? 4944
lá c? 0
14 C máy (i386)
đ?c tính 306
2FAAE94F ngày tem th?i gian th? sáu tháng 05 23: 13: 19 năm 1995
Ki?m tra 8D0B c?a h?nh ?nh

10000 base h?nh ?nh

70A0 kích thư?c c?a h?nh ?nh
** Xóa n?i dung **

Nếu ! tr?nh đi?u khi?n l?nh s?n xu?t d?ng nào mà trông gi?ng như sau, m?t b?ng quan tr?ng trong các b?i ch?a b? h?ng. Hơn n?a phân tích c?a các b?i ch?a th? không có th?.
Không th? đ?c DosHeader lúc 0583002a - t?nh tr?ng 00000000
Không th? đ?c DosHeader lúc 0587002a - t?nh tr?ng 00000000
Không th? đ?c DosHeader lúc 0588002a - t?nh tr?ng 00000000
Không th? đ?c DosHeader lúc 058a002a - t?nh tr?ng 00000000
Không th? đ?c DosHeader lúc 058c002a - t?nh tr?ng 00000000

Unassembling m?t ch?c năng

T?p bi?u tư?ng kích ho?t tr?nh g? l?i h?t nhân đ? tham kh?o ch?c năng và các bi?n toàn c?u theo tên. Ki?m tra t?i ch? m?t vài unassembled ch?c năng đ? đ?m b?o r?ng h? nh?n đúng đ?n. Nhi?u ch?c năng là biên d?ch t?i ưu hóa và không nh?t thi?t ph?i phù h?p v?i các ví d? dư?i đây. Các tr?nh biên d?ch t?i ưu hóa ch?c năng đư?c xác đ?nh b?i FPO trong ngo?c đơn trong tên ch?c năng.

Ch?c năng b?nh thư?ng b?t đ?u v?i m?t trong hai "đ?y ebp" ho?c "mov EAX eax, FS [000000000]." Ki?n th?c cơ b?n c?a ngôn ng? máy và kinh nghi?m s? cho phép m?t trong nh?ng công nh?n các ch?c năng này.
 • Danh sách các mô-đun t?i
  x *!
 • Danh sách các bi?u tư?ng cho m?t mô-đun c? th? (ví d?, Ntoskrnl.exe).
  x nt! *
 • Ch?n m?t ch?c năng đ? unassemble có ngh?a là không ph?i tr?nh biên d?ch t?i ưu hóa.
  u NT! _NtUnlockFile

Bi?u tư?ng t?t

kd> u NT!_NtUnlockFile
u NT!_NtUnlockFile
NT!_NtUnlockFile:
80156bd8 64a100000000   mov   eax,fs:[00000000]
80156bde 55        push  ebp
80156bdf 8bec       mov   ebp,esp
80156be1 6aff       push  0xff
80156be3 68200d1080    push  0x80100d20
80156be8 68304f1380    push  0x80134f30
80156bed 50        push  eax
80156bee 64892500000000  mov   fs:[00000000],esp
kd>
				
Unassembly ch?c năng nên trông gi?ng như các văn b?n ? trên; Tuy nhiên, unassembly có th? thay đ?i. N?u unassembly h?nh đúng, b?n có th? gi? đ?nh r?ng các bi?u tư?ng đ? n?p đúng cho mô-đun này.

Sau unassembly b?t đ?u v?i "jnz NT! _NTUnlockFile + 0x22." R? ràng, s? kh?i đ?u c?a m?t ch?c năng s? không b?t đ?u v?i m?t ch? d?n nh?y M?. Ki?m tra cây bi?u tư?ng m?t l?n n?a.

Các bi?u tư?ng x?u

kd> u NT!_NTUnlockFile
u NT!_NTUnlockFile
NT!_NtUnlockFile:
801574a4 7520       jnz   NT!_NtUnlockFile+0x22 (801574c6)
801574a6 6a00       push  0x0
801574a8 8d45dc      lea   eax,[ebp-0x24]
801574ab 50        push  eax
801574ac 53        push  ebx
801574ad ff356c361480   push  dword ptr [NT!_CcNoDelay+0x4 (8014366c)]
801574b3 6a01       push  0x1
801574b5 ff7508      push  dword ptr [ebp+0x8]
				

D?ch v? gói bi?u tư?ng

Có nh?ng l?n khi nó là khó khăn đ? phù h?p v?i các bi?u tư?ng v?i m?t cài đ?t c? th?. T?i m?t s? đi?m trong th?i gian, m?t d?ch v? có th? đ? đư?c thêm vào yêu c?u vi?c sao chép t?p tin t? đ?a CD-ROM cài đ?t Windows, sao chép trên t?p tin đư?c C?p Nh?t v?i m?t gói d?ch v?. H?y ch?c ch?n đ? n?p đơn xin l?i các gói d?ch v? và b?t k? bên th? ba h? tr? đ?a sau khi thay đ?i thi?t l?p h? th?ng, mà sao chép t?p tin t? đ?a CD-ROM cài đ?t Windows. Các bi?u tư?ng c?n áp d?ng theo th? t? như cài đ?t.

THÔNG TIN B? SUNG

Đ? t?m các h?t nhân Debug làm th? nào đ? lo?t các bài vi?t, t?m ki?m trên t? khóa: debugref.

Windbg 2.0.x bi?u tư?ng k? thu?t

Trong tr?nh g? l?i phiên b?n 2.0.x và l?n hơn c?a Microsoft Debuggers có là bi?u tư?ng b? sung xác minh bư?c có th? đư?c s? d?ng. Cho thêm thông tin, tham kh?o đ?n các Microsoft Web site sau:
Tr?nh đi?u khi?n Development Kit

Thu?c tính

ID c?a bài: 148660 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition N
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Beta
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB148660 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:148660

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com