Làm th? nào đ? n?m b?t lưu lư?ng truy c?p m?ng v?i giám sát m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 148942 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?c đích c?a bài vi?t này là đ? cung c?p cho b?n v?i các thông tin c?n thi?t đ? n?m b?t các m?ng lư?i giao thông t? m?t m?ng c?c b? b?ng cách s? d?ng Màn h?nh m?ng c?a Microsoft. Các văn b?n c?a bài vi?t này đ?n tr?c ti?p t? các M?ng t?p tin tr? giúp c?a màn h?nh và nên đư?c tham chi?u cho chi ti?t hơn hư?ng d?n.

THÔNG TIN THÊM

M?ng lư?i giám sát là m?t công c? ch?n đoán m?ng mà theo d?i khu v?c đ?a phương m?ng và cung c?p m?t màn h?nh đ? h?a c?a m?ng th?ng kê. Qu?n tr? m?ng có th? s? d?ng các s? li?u th?ng kê th?c hi?n thư?ng xuyên g?p r?c r?i- ch?p nhi?m v?, ch?ng h?n như vi?c t?m m?t máy ch? đó là xu?ng, ho?c đó nh?n đư?c m?t không phù h?p s? lư?ng yêu c?u công vi?c. Trong khi thu th?p thông tin t? các d?ng d? li?u c?a m?ng, m?ng lư?i màn h?nh hi?n th? các ki?u sau thông tin:
 • Đ?a ch? ngu?n c?a máy tính g?i m?t khung lên m?ng. (Đ?a ch? này là m?t h? th?p l?c phân duy nh?t (cơ s?-16) t?ng s? mà xác đ?nh r?ng máy tính trên m?ng.)
 • Đ?a ch? đích c?a máy tính đ? nh?n đư?c các khung.
 • Các giao th?c đư?c s? d?ng đ? g?i khung.
 • Các d? li?u, ho?c m?t ph?n c?a tin nh?n đư?c g?i đi đư?c.
Quá tr?nh mà theo đó màn h?nh m?ng thu th?p thông tin này đư?c g?i là thu gi?. Theo m?c đ?nh, màn h?nh m?ng thu th?p s? li?u th?ng kê trên t?t c? các khung nó phát hi?n trên m?ng vào m?t b? đ?m ch?p, m?t dành riêng khu v?c lưu tr? trong b? nh?. Ch?p s? li?u th?ng kê trên ch? là m?t t?p h?p c? th? c?a khung, b?n có th? duy nh?t trên nh?ng khung h?nh b?ng cách thi?t k? m?t b? l?c b?t gi?. Khi b?n đ? hoàn thành vi?c thu gi? thông tin, b?n có th? thi?t k? m?t b? l?c hi?n th? đ? xác đ?nh bao nhiêu thông tin mà b?n đ? n?m b?t s? đư?c hi?n th? trong m?ng Màn h?nh c?a ngư?i xem khung c?a s?.

Đ? s? d?ng m?ng lư?i màn h?nh, máy tính c?a b?n ph?i có m?t card m?ng h? tr? ch? đ? promiscuous. N?u b?n đang s? d?ng Màn h?nh m?ng trên m?t máy tính t? xa, các máy tr?m đ?a phương không c?n m?t card b? đi?u h?p m?ng h? tr? ch? đ? promiscuous, nhưng máy tính t? xa nào.

Đ? n?m b?t qua m?ng, ho?c đ? b?o t?n ngu?n l?c đ?a phương, s? d?ng các đ?i l? màn h?nh m?ng đ? n?m b?t thông tin b?ng cách s? d?ng m?t t? xa Windows NT máy tính. Khi b?n ch?p t? xa, các đ?i l? màn h?nh m?ng thu th?p th?ng kê t? m?t máy tính t? xa, và sau đó g?i cho các th?ng kê đ?n c?a b?n máy tính c?c b?, nơi h? đư?c hi?n th? trong m?t c?a s? màn h?nh m?ng đ?a phương.

M?t khi d? li?u đ? b? b?t t?i đ?a phương ho?c t? xa, các d? li?u có th? đư?c lưu vào m?t văn b?n ho?c m?t t?p tin ch?p, và có th? đư?c m? ra và ki?m tra t?i m?t sau này th?i gian.

Chú ý Ch?c năng c?t l?i c?a giám sát m?ng, đư?c mô t? trong tr? giúp, là đư?c h? tr? b?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft. M?ng ph? thu?c vào nhi?m v?, như v?y như gi?i thích d? li?u mà b?n n?m b?t t? m?ng c?a b?n, không đư?c h? tr?. Các M?ng lư?i đ?i l? màn h?nh đư?c h? tr? dành cho Windows NT, nhưng không đư?c h? tr? trên Windows 3.1 và Windows cho nhóm làm vi?c máy tr?m.

T?o m?t danh sách đ?a ch?

S? d?ng đ?a ch? c?p trong m?t b? l?c b?t gi?, b?n nên đ?u tiên xây d?ng m?t cơ s? d? li?u đ?a ch?. M?t khi cơ s? d? li?u này đư?c xây d?ng, b?n có th? s? d?ng các đ?a ch? li?t kê trong cơ s? d? li?u đ? ch? r? đ?a ch? c?p trong m?t b? l?c b?t gi?.

Đ? t?o ra m?t danh sách đ?a ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? các N?m b?t tr?nh đơn, ch?n B?t đ?u. Tùy ch?n, m? m?t t?p tin .cap trong c?a s? khung Viewer.
 2. Khi b?n đ? k?t thúc vi?c ch?p, ch?n D?ngXem t? các N?m b?t Menu đ? hi?n th? c?a s? khung Viewer.
 3. T? các Màn hình tr?nh đơn, ch?n T?m t?t c? các tên. M?ng lư?i giám sát quá tr?nh khung, sau đó thêm chúng vào các Đ?a ch? cơ s? d? li?u.
 4. Đóng c?a s? khung Viewer, và hi?n th? Capture c?a s?.
 5. T? các N?m b?t tr?nh đơn, ch?n Bộ lọc đ? hi?n th? các N?m b?t l?c h?p tho?i.
 6. Trong các N?m b?t l?c h?p tho?i, b?m đúp chu?t vào d?ng đ?a ch? c?p. Ho?c, ch?n Đ?a ch? trong các Thêm groupbox.
M?ng lư?i màn h?nh hi?n th? cơ s? d? li?u đ?a ch? b?n đ? t?o ra. B?n có th? s? d?ng các tên trong cơ s? d? li?u này đ? ch? r? đ?a ch? c?p trong ch?p b? l?c.

Thu gi? d? li?u gi?a hai máy tính

Đ? giám sát lưu lư?ng gi?a hai máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? các N?m b?t tr?nh đơn, ch?n Bộ lọc đ? hi?n th? các N?m b?t l?c h?p tho?i.
 2. B?m đúp chu?t vào b?t<->b?t k? d?ng đ? hi?n th? các<b00></b00></->Đ?a ch? bi?u hi?n h?p tho?i.
 3. Trong c?a s? bên trái c?a các Đ?a ch? bi?u hi?n h?p tho?i, ch?n đ?a ch? c?a m?t máy tính.
 4. Trong c?a s? bên ph?i c?a các Đ?a ch? bi?u hi?n h?p tho?i, ch?n đ?a ch? c?a m?t máy tính.
Khi b?n đ? làm đi?u này, ch?n các Ti?p theo nút ? phía trên c?a s? này đ? đư?c hư?ng d?n thêm.
 1. Trong c?a s? hư?ng, h?p tho?i, ch?n m?t trong các bi?u tư?ng:
  • Ch?n các <--></--> bi?u tư?ng đ? giám sát lưu lư?ng truy c?p mà đi trong hai hư?ng gi?a các đ?a ch? mà b?n đ? ch?n.
  • Ch?n các --> bi?u tư?ng đ? giám sát ch? giao thông mà đi t? đ?a ch? đư?c ch?n trong c?a s? bên trái đ? đ?a ch? đư?c l?a ch?n ? bên ph?i c?a s?.
 2. Ch?n Ok.
 3. Trong các N?m b?t l?c h?p tho?i, ch?n Ok.
 4. T? các N?m b?t tr?nh đơn, ch?n B?t đ?u.

Lưu tr? d? li?u đư?c quay

S? d?ng Save As l?nh đ? ti?t ki?m ch?p s? li?u th?ng kê đ? ch?p m?t t?p tin ho?c lưu các thay đ?i đ? ch?p t?p tin mà b?n đ? thay đ?i. Sau đó, đ? xem khung đư?c lưu vào t?p tin, b?n có th? m? t?p này và hi?n th? các s? li?u th?ng kê trong M?ng lư?i giám sát c?a ngư?i xem khung c?a s?.

Đ? lưu các khung đư?c ch?p đ? ch?p t?p ho?c t?p tin văn b?n:
 1. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Trên thanh công c?, b?m các T?p lưu nút.
   - hay -
  • T? các Tệp tr?nh đơn, ch?n Löu laøm.
 2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Lưu t?p vào ? đ?a hi?n t?i và thư m?c, trong các Tên tệp h?p, ch? ra tên t?p và ph?n m? r?ng. N?u b?n đang lưu m?t t?p b?n đ? thay đ?i, b?n không th? lưu nó dư?i tên g?c trong các cùng m?t thư m?c.
  • Lưu t?p vào m?t c?p m?ng mà b?n không k?t n?i, ch?n các Mạng nút, và sau đó s? d?ng các K?t n?i ? đ?a m?ng h?p tho?i thi?t l?p k?t n?i.
  • Đ? lưu t?p tin vào m?t ? đ?a khác nhau ho?c thư m?c, làm sau đây:
   1. Trong các ? đ?a h?p, ch?n m?t ? đ?a m?i.
   2. Trong các Thư m?c h?p, ch?n m?t thư m?c m?i.
   3. G? tên t?p.
 3. Đ? ti?t ki?m ch? nh?ng khung s? li?u th?ng kê mà đáp ?ng các thông s? k? thu?t hi?n t?i hi?n th? b? l?c, ch?n L?c.

  Tùy ch?n này là ch? kh? d?ng n?u b?n đang lưu d? li?u t? c?a s? khung Viewer.
 4. Đ? ti?t ki?m m?t ph?m vi c? th? c?a khung, g? đ?u và k?t thúc các con s? khung trong các T?Đ? h?p.
 5. Ch?n Ok.
Chú ý Khi m?t lo?t các khung đư?c lưu vào m?t t?p tin ch?p, nh?ng con s? liên k?t v?i các khung đư?c thay đ?i; trong m?t t?p tin ch?p, khung s? luôn luôn b?t đ?u v?i 1, b?t k? trên t?ng s? liên k?t v?i khung ban đ?u. Tương t? như v?y, n?u b?n áp d?ng m?t b? l?c hi?n th?, và sau đó lưu các khung l?c, các con s? khung trong t?p tin ch?p b?t đ?u v?i 1. N?u, tuy nhiên, b?n s? d?ng các In ra t?p tin tùy ch?n trong h?p tho?i in, các con s? khung ban đ?u liên k?t v?i các khung đư?c gi? l?i.

Thi?t đ?t kích thư?c b? đ?m

Kích thư?c b? đ?m m?c đ?nh là 1 megabyte (MB). Đ? tăng kích thư?c b? đ?m đ? cho b?n không m?t thông tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào N?m b?t, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t b? đ?m.
 2. Tăng giá tr? cho các Kích thư?c b? đ?m (MB) thi?t l?p, và sau đó b?m Ok.

Truy t?m trong m?t môi trư?ng m?ng WAN

Đôi khi, b?n có th? đư?c yêu c?u đ? th?c hi?n m?t ch?p c?a m?ng lư?i giao thông gi?a hai máy tính c? th? đó đư?c tách ra b?i m?t hay nhi?u router. Trong có nh?ng trư?ng h?p này, s? h? tr? chuyên nghi?p có th? mu?n phân tích t?t c? các m?ng lư?i giao thông gi?a máy tính đ?u tiên và b? đ?nh tuy?n g?n nh?t c?a nó, và t?t c? các m?ng lư?i giao thông gi?a máy tính th? hai và b? đ?nh tuy?n g?n nh?t c?a nó. H?u h?t th?i gian, đi?u này là th?c hi?n ki?m tra hay không các gói tin m?ng đang m?t ho?c b? h?ng m?t nơi nào đó gi?a các router. Đ? th?c hi?n nh?ng d?u v?t phù h?p và có th? đ? đ?c nh?ng d?u v?t đ?ng th?i, các đ?ng h? h? th?ng ph?i đư?c đ?ng b? hóa gi?a hai máy tính trư?c khi đ? làm cho v?t. S? d?ng các bư?c sau đ? đ?ng b? hóa th?i gian gi?a hai máy tính:
 1. Ch?n máy tính ch?ng l?i đó đ? đ?ng b? hóa th?i gian.
 2. T? máy tính khác, g? l?nh
  net th?i gian \\ComputerName / set/màu
  nơi ComputerName là tên c?a các máy tính t? bư?c 1.
 3. Ki?m tra xem các máy tính có cùng m?t lúc b?ng cách g?TH?I GIAN t?i m?i m?t.
 4. Ti?n hành v?i v?t.

Vi?c t?m ki?m Media Access Control đ?a ch?

N?u máy tính ph?i đư?c theo d?i ch?y:
 • M?t khách hàng d?a MS-MS-DOS trên m?ng, ch?y MSK lúc máy tính đó.
 • Windows cho nhóm làm vi?c 3,11 (ch?y TCP/IP), lo?iIPCONFIG/ALL t? d?ng l?nh.
 • Windows 95, ch?y WINIPCFG t? d?ng l?nh và các đ?a phương máy tr?m.
 • MacOS, m? Appletalk Control Panel. Ch?n Ch? đ? s? d?ng t? Ch?nh s?a Tr?nh đơn, thay đ?i ch? đ? nâng cao. AppleTalk nen bây gi? ti?t l? Thông tin nút. Nh?p vào nút này đ? có đư?c đ?a ch? MAC
 • Windows NT, t?i đ?a phương bàn đi?u khi?n, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n này:
  • NET c?u h?nh h? ph?c v? t? d?ng l?nh
  • IPCONFIG /ALL t? d?ng l?nh
  • IPXROUTE config t? d?ng l?nh
  • ARP - m?t t? d?ng l?nh
  • Getmac.exe t? Windows NT Resource Kit
  • WinMSD
 • Windows NT, t? xa, ch?y Getmac.exe t? Windows NT Tài nguyên Kit

Thu?c tính

ID c?a bài: 148942 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft SNA Server 2.1
 • Microsoft Systems Management Server 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Systems Management Server 1.1 Standard Edition
 • Microsoft Systems Management Server 1.2 Standard Edition
 • Microsoft TCP/IP for Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Internet Information Server 1.0
 • Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB148942 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:148942

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com