Nh?ng g? đang gây t? vong ngo?i l? l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 150314 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? l?i thông đi?p mà b?n nh?n đư?c, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? xem các bài vi?t mô t? các thông báo l?i:
315854 Windows 98 và Windows Me Error Message trung tâm tài nguyên

Đ? xem danh sách các bài vi?t áp d?ng cho Fatal Ngo?i l? 0E l?i trong Windows 98, nh?n vào đây đ? xem liên k?t sau đây: Nh?p vào đây đ? xem danh sách các ngo?i l? gây t? vong 0E bài vi?t
Đ? xem m?t danh sách các bài vi?t tôi, nh?p vào áp d?ng đ?i v?i t? vong ngo?i l? 0E l?i trong Windows đ? xem liên k?t sau đây: Click vào đây đ? xem danh sách các ngo?i l? gây t? vong 0E bài vi?t
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n c? g?ng đ? t?t máy, kh?i đ?ng Windows, ho?c b?t đ?u m?t chương tr?nh trong Windows, b?n có th? g?p ph?i l?i thư này tương t? như:
M?t ngo?i l? gây t? vong XY đ? xu?t hi?n t?i xxxx:xxxxxxxx
Là ngo?i l? gây t? vong l?i M? s? đó đư?c tr? v? b?i m?t chương tr?nh trong các trư?ng h?p sau:
  • Truy c?p vào m?t ch? d?n b?t h?p pháp đ? đư?c b?t g?p
  • D? li?u không h?p l? ho?c m? đ? đư?c truy c?p
  • C?p đ?c quy?n c?a m?t chi?n d?ch không h?p l?
Khi b?t k? c?a nh?ng trư?ng h?p này x?y ra, b? vi x? l? tr? v? m?t ngo?i l? h? đi?u hành, mà l?n lư?t x? l? như m?t gây t? vong ngo?i l? l?i. Trong nhi?u trư?ng h?p ngo?i l? là không ph?c h?i và h? th?ng ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i ho?c đóng xu?ng, tùy thu?c vào m?c đ? nghiêm tr?ng c?a các l?i.

Trong thông đi?p l?i m?u đư?c li?t kê ? trên, XY đ?i di?n cho ngo?i l? b? x? l? th?c t? t? 00 đ? 0F. (Lưu ? r?ng "h" đư?c li?t kê sau các 0E, 0F, và như v?y, trong nh?ng b? gi?i thích dư?i đây thư?ng xuyên qua t? các thông báo l?i.) Các xxxx:xxxxxxxx giá tr? đ?i di?n cho vi?c nâng cao con tr? ch? d?n đ?n các phân đo?n m?; 32-bit đ?a ch? là th?c t? Đ?a ch? nơi ngo?i l? đ? x?y ra.

Windows không gây các sai sót, nhưng có nh?ng thói quen x? l? ngo?i l? cho r?ng b? x? l? đ?c bi?t trư?ng h?p ngo?i l?, mà s? hi?n th? các thông báo l?i.

LƯU ?: Bài vi?t này là ch? y?u cho vi?c s? d?ng thông tin. B?m vào các liên k?t sau đ? đi b? ph?n "X? l? s? c? gây t? vong l?i ngo?i l?" bài vi?t này:

THÔNG TIN THÊM

B? x? l? ngo?i l? và đ?nh ngh?a c?a chúng

00: Phân chia l?i

B? vi x? l? tr? v? ngo?i l? này khi nó g?p m?t phân chia l?i. M?t phân chia l?i x?y ra n?u division by zero là c? g?ng, ho?c n?u k?t qu? ho?t đ?ng không phù h?p trong operand đích.

02: NMI ng?t

Gián đo?n 2 dành riêng cho ph?n c?ng Phi Maskable ng?t đi?u ki?n. Không có ngo?i l? b?y thông qua gián đo?n 2.

04: Tràn Trap

Cái b?y tràn x?y ra sau khi m?t ch? d?n INTO đ? th?c thi và 0F bit đư?c thi?t l?p đ? 1.

05: Gi?i h?n ki?m tra l?i

So sánh các ch? d?n ràng bu?c ch? s? m?ng v?i m?t Thư?ng và ràng bu?c th?p hơn. N?u m?c n?m ngoài ph?m vi, sau đó x? l? b?y đ? gián đo?n 05.

06: Không h?p l? Opcode l?i

L?i này đư?c tr? l?i n?u b?t k? m?t trong các đi?u ki?n sau đây t?n t?i:
  • B? vi x? l? c? g?ng đ? gi?i m? m?t chút m?u mà không tương ?ng v?i b?t k? máy tính pháp l? ch? d?n.
  • B? vi x? l? c? g?ng đ? th?c hi?n m?t ch? d?n mà có operands không h?p l?.
  • B? vi x? l? c? g?ng đ? th?c thi b?o v?-ch? đ? ch? d?n trong khi ch?y trong ch? đ? 8086 ?o.
  • B? x? l? s? c? g?ng đ? th?c thi m?t ti?n t? khóa v?i m?t ch? d?n mà không th? đư?c khóa.

07: Coprocessor không có l?i

X?y ra l?i này n?u máy tính không có m?t toán coprocessor và chút EM đăng k? CR0 đư?c thi?t l?p ch? ra r?ng d? li?u s? B? x? l? thi đua đang đư?c s? d?ng. M?i khi m?t n?i đi?m ho?t đ?ng là th?c thi, ng?t 07 x?y ra.

L?i này c?ng x?y ra khi m?t toán coprocessor đư?c s? d?ng và m?t chuy?n đ?i công vi?c đư?c th?c thi. Ng?t 07 nói v?i các b? x? l? nhà nư?c hi?n nay c?a coprocessor c?n ph?i đư?c lưu đ? nó có th? đư?c s? d?ng b?i m?t nhi?m v?.

08: Đôi l?i

Ch? bi?n m?t ngo?i l? đôi khi gây nên m?t ngo?i l? th? hai. Trong s? ki?n này x?y ra, b? x? l? s? phát hành m?t ng?t 08 cho m?t đôi l?i.

09: Coprocessor phân khúc Overrun

L?i này x?y ra khi m?t n?i đi?m nguyên nhân gi?ng d?y m?t b? nh? truy c?p ch?y vư?t ra ngoài s? k?t thúc c?a các phân đo?n. N?u b?t đ?u t? các đ?a ch? c?a đi?m n?i operand là bên ngoài các phân đo?n, sau đó là m?t b?o v? chung L?i x?y ra (làm gián đo?n 0 D).

10 (0Ah): không h?p l? nhi?m v? nhà nư?c phân khúc l?i

B?i v? nhi?m v? nhà nư?c phân khúc có ch?a m?t s? tr?nh mô t?, b?t k? s? nào c?a các đi?u ki?n có th? gây ra ngo?i l? 0A. Thông thư?ng, b? vi x? l? có th? thu th?p đ? thông tin t? các phân đo?n ti?u bang nhi?m v? đ? phát hành m?t l?i tr? đ?n v?n đ? th?c t?. Xem L?p tr?nh c?a Microsoft các 80386/80486 Hư?ng d?n đ? bi?t thêm chi ti?t.

11 (0Bh): không có l?i

Gián đo?n hi?n nay không cho phép các h? đi?u hành đ? th?c hi?n b? nh? ?o thông qua cơ ch? phân khúc. Khi m?t phân đo?n là đánh d?u là "không hi?n di?n", các phân đo?n đ?i ch? ra vào đ?a. 0B ng?t l?i đư?c kích ho?t khi m?t ?ng d?ng c?n truy c?p vào các phân đo?n.

12 (0Ch): Stack l?i

X?y ra m?t l?i ngăn x?p v?i m? l?i 0 n?u m?t ch? d?n đ? c?p đ? nh? vư?t ra ngoài gi?i h?n c?a các phân đo?n ngăn x?p. N?u h? đi?u hành h? tr? m? r?ng xu?ng các phân đo?n, tăng kích thư?c c?a stack nên gi?m nh? v?n đ?. T?i phân khúc ngăn x?p v?i tr?nh mô t? không h?p l? s? d?n đ?n m?t t?ng b?o v? fault.

13 (0Dh): General b?o v? Fault

B?t k? đi?u ki?n không đư?c b?o hi?m b?i b?t k? b? x? l? khác trư?ng h?p ngo?i l? s? d?n đ?n m?t t?ng b?o v? fault. Ngo?i l? cho th?y chương tr?nh này đ? b? h?ng trong b? nh?, thư?ng d?n đ?n ngay l?p t?c ch?m d?t chương tr?nh.

14 (0Eh): trang l?i

Page Fault ng?t cho phép h? đi?u hành đ? th?c hi?n b? nh? ?o trên cơ s? nhu c?u ph?n phân trang. Ng?t 14 thư?ng phát hành khi m?t truy c?p vào m?t trang m?c nh?p thư m?c ho?c trang b?ng v?i chút hi?n nay đ?t là 0 (Không ph?i hi?n nay) x?y ra. H? đi?u hành làm cho trang hi?n nay (thư?ng L?y trang t? b? nh? ?o) và re-issues ch? d?n faulting, mà sau đó có th? truy c?p vào các phân đo?n. M?t l?i trang c?ng x?y ra khi m?t phân trang b?o v? quy t?c là vi ph?m (khi l?y th?t b?i, ho?c d? li?u l?y là h?p th?c, ho?c m? đ? ban hành l?i đ? phá v? các quy t?c b?o v? cho các b? vi x? l?). Trong nh?ng trư?ng h?p h? đi?u hành ph?i m?t hơn cho nhaán hành đ?ng.

16 (10 h): Coprocessor l?i l?i

Gián đo?n này x?y ra khi m?t unmasked d?u ch?m đ?ng ngo?i l? đ? báo hi?u m?t ch? d?n trư?c. (B?i v? 80386 không có quy?n truy c?p vào các đơn v? n?i đi?m, nó ki?m tra m? pin ERROR\ đ? ki?m tra t?nh tr?ng này.) Đi?u này c?ng đư?c kích ho?t b?i m?t ch? d?n ch? đ?i n?u Coprocessor toán thi đua bit lúc CR0 đư?c thi?t l?p.

17 (11 h): ch?nh ki?m tra l?i

Gián đo?n này ch? đư?c s? d?ng trên các CPU 80486. Ng?t 17 là phát hành khi m? th?c hi?n t?i v?ng đ?c quy?n 3 n? l?c đ? truy c?p vào m?t t? operand mà không m?t ranh gi?i, ngay c? đ?a ch?, m?t đôi-t? operand đó là không chia h?t cho 4, ho?c m?t dài b?t ho?c nhi?t đ? th?c đ?a ch? mà không ph?i là chia h?t cho 8. Ch?nh ki?m tra vô hi?u hóa khi CPU là l?n đ?u tiên m? đi?n và là ch? đư?c kích ho?t trong ch? đ? đư?c b?o v?.

X? l? s? c? gây t? vong ngo?i l? l?i

S?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n

B?i v? có r?t nhi?u đi?u ki?n mà có th? gây ra m?t nghiêm tr?ng ngo?i l? l?i, bư?c đ?u tiên trong vi?c gi?i quy?t v?n đ? là đ? thu h?p tr?ng tâm. Đ? thu h?p tr?ng tâm, h?y th? m?t "kh?i đ?ng s?ch" máy tính c?a b?n.

Kh?i đ?ng s?ch gi?i đáp th?c m?c đ? c?p đ?n phương pháp c?a vi?c gi?m v?n đ? có th? x?y ra b?i v? môi trư?ng máy tính c?a b?n. Nhi?u v?n đ? x?y ra do xung đ?t tr?nh đi?u khi?n, chương tr?nh ch?m d?t-và-lưu trú-resident (TSRs), và các thi?t đ?t khác mà đư?c n?p khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 98
243039 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows 95

Truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft

Đ? xác đ?nh các thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c có tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft t?i:
http://support.microsoft.com
242450 Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa

Bài vi?t v? các thông báo l?i Exception gây t? vong

Đ? có thêm thông tin v? ngo?i l? gây t? vong l?i thư, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
133440Thông báo l?i: Chương tr?nh này đ? gây ra m?t ngo?i l? gây t? vong 0 D t?i 00457:000040B1 và s? đư?c ch?m d?t
192803 Gây t? vong ngo?i l? 0 D b?ng cách s? d?ng ATI All-in-Wonder Pro Video adapter
175211 Ngo?i l? gây t? vong l?i khi m? ho?c đóng Control Panel
171195 Ngo?i l? gây t? vong l?i đ?nh ch? và ti?p t?c v?i MSDLC32
187214 Err msg: 0E gây t? vong ngo?i l? đ? x?y ra t?i 0028:C02A0201...
190123 Thông báo l?i: m?t ngo?i l? gây t? vong 06 đ? xu?t hi?n t?i...
252523 Thông báo l?i gây t? vong ngo?i l? khi c? k?t n?i t?i Internet
189655 M?t 0E gây t? vong ngo?i l? đ? x?y ra t?i 0028: thông báo l?i<xxxxxxxx> </xxxxxxxx>
LƯU ? Danh sách các bài vi?t không ph?i là toàn di?n. N?u m?t trong nh?ng bài vi?t không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, s? d?ng các bư?c trong "truy v?n the Microsoft Ki?n th?c cơ s?"ph?n c?a bài vi?t này đ? t?m thêm thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 150314 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbprod2web kbmt KB150314 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:150314

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com