NetLogon d?ch v? không thành công khi kênh b?o m?t không ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 150518 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

D?ch v? NetLogon không b?t đ?u trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n sao lưu (BDC) v?i NetLogon l?i 3210 ho?c 5721, trong khi đó, trong Nh?t k? s? ki?n h? th?ng c?a các c?p ti?u domain controller (PDC), d?ch v? NetLogon các b?n ghi l?i 5722 ngư?i ho?c Cùng lúc đó, b? đi?u khi?n d?ch v? các b?n ghi l?i 7023 các BDC b?i v? các d?ch v? NetLogon không th? kh?i đ?ng.

Đ?i v?i m?i BDC, có là m?t kênh giao ti?p r?i r?c an (các toàn kênh) v?i PDC. Kênh b?o m?t đư?c s? d?ng b?i các d?ch v? NetLogon BDC và trên PDC đ? giao ti?p.

Đ?t l?i các th? t?c đư?c mô t? dư?i đây BDC kênh b?o m?t b?ng cách s? d?ng m?t đ?a đơn d?ng l?nh thay v? c?a nhi?u ho?t đ?ng trong qu?n l? máy ch?. Nó đ?i h?i ti?n ích NETDOM đư?c cung c?p v?i Windows NT 4.0 Resource Kit B? sung 2.

NGUYÊN NHÂN

Cho m?c đích c?a bài vi?t này gi? đ?nh các c?u h?nh sau:

  Domain = DOMAIN
  PDC  = DOMAINPDC
  BDC  = DOMAINBDC
				


Khi m?t BDC là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n, trương m?c máy tính đư?c t?o ra (các máy tính tài kho?n có th? đư?c nh?n th?y v?i Server Manager.) M?t m?t kh?u m?c đ?nh trao cho trương m?c máy tính và BDC lưu tr? m?t kh?u trong lưu tr? bí m?t LSA $machine.acc. M?t kh?u sau đó đ? thay đ?i m?i b?y ngày.

Duy m?i BDC tr? như v?y LSA m?t bí m?t, mà đư?c s? d?ng b?i NetLogon d?ch v? đ? thi?t l?p m?t kênh b?o m?t. N?u tài kho?n máy tính m?t kh?u và bí m?t LSA không đ?ng b? hóa, d?ch v? NetLogon không b?t đ?u trên BDC v?i thông báo l?i sau:
NETLOGON s? ki?n 3210

Th?t b?i trong vi?c xác th?c v?i \\DOMAINPDC, b? ki?m soát mi?n Windows NT Đ?i v?i tên mi?n tên mi?n.

N?u tài kho?n máy tính đ? b? xóa, m?t trong l?i sau thông đi?p đư?c đăng b?i d?ch v? BDC NetLogon:
NETLOGON s? ki?n 5721

Thi?t l?p phiên làm vi?c đ? ki?m soát mi?n Windows NT cho \\DOMAINPDC tên mi?n tên mi?n th?t b?i v? b? đi?u khi?n tên mi?n Windows NT hi?n không có trương m?c cho máy tính DOMAINBDC.

- hay -
NETLOGON s? ki?n 5723

Thi?t l?p phiên làm vi?c t? máy tính DOMAINBDC không thành công v? không không có tài kho?n tin tư?ng trong cơ s? d? li?u b?o m?t cho máy tính này. Tên c?a các tài kho?n đư?c tham chi?u trong cơ s? d? li?u b?o m?t là DOMAINBDC$.

Tương t?, các d?ch v? NetLogon trên PDC b?n ghi l?i sau tin nh?n khi m?t kh?u không đư?c đ?ng b?:
NETLOGON s? ki?n 5722 ngư?i

Thi?t l?p phiên làm vi?c t? máy tính DOMAINBDC th?t b?i trong vi?c xác th?c. Tên tài kho?n tham chi?u trong cơ s? d? li?u b?o m?t DOMAINBDC$. L?i sau x?y ra:

Truy c?p b? t? ch?i.


Trong m?i trư?ng h?p, d? li?u s? ki?n ch?a l?i. Ví d?, l?i 0xC0000022 có ngh?a là m?t kh?u trương m?c máy tính không h?p l?, trong khi các l?i 0xC000018B có ngh?a là tài kho?n máy tính đ? b? xóa, và như v?y.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an toàn kênh, xin vui l?ng xem dư?i đây bài trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

131366S? ki?n l?i 5712 v?i tr?ng thái truy c?p

142869T? ch?c s? ki?n ID 3210 và 5722 ngư?i xu?t hi?n khi đ?ng b? hóa toàn b? Miền

149664Xác minh tên mi?n Netlogon

158148Tên mi?n an toàn kênh Utility - NLTEST.EXE

160324T? ch?c s? ki?n ID 5721 sau khi xóa máy tính

GI?I PHÁP

Chú ?: Các gi?i pháp đư?c bao g?m trong bài vi?t này đ? không r?ng r?i ki?m tra trong cài đ?t l?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng S?a đ?i nh?ng l?nh v?c như đư?c đ? ngh? ? đây s? th?c hi?n các m?c tiêu đư?c mô t? trong bài vi?t này trong trư?ng h?p t?t c? và trong t?t c? các c?u h?nh.

NETDOM d?ng l?nh ti?n ích làm cho nó có th? thi?t l?p l?i s? an toàn kênh c?a BDC. Đi?u này có th? r?t h?u ích khi NetLogon d?ch v? trên BDC không th? kh?i đ?ng do cho m?t v?n đ? an toàn kênh.

BDC an toàn kênh có th? đư?c đ?t l?i như sau:

  NETDOM BDC mybdc /RESET
				


L?nh ? trên có th? đư?c ch?y trên PDC, BDC, ho?c b?t k? thành viên c?a tên mi?n, mi?n là b?n đang đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng m?t thành viên c?a tên mi?n Qu?n tr? viên nhóm. Đ?u ra trông gi?ng như sau:

  NetDom 1.2 @1997.
  Querying domain information on computer \\MYBDC ...
  The computer \\MYBDC is a domain controller of THEDOMAIN.
  Searching PDC for domain THEDOMAIN ...
  Found PDC \\THEPDC
  Verifying secure channel on \\MYBDC ...
  Verifying the computer account on the PDC \\THEPDC ...
  The computer account for \\MYBDC doesn't exist or has an invalid
  password.
  Resetting secure channel ...
  Changing computer account on PDC \\THEPDC ...
  Stopping service NETLOGON on \\MYBDC .... stopped.
  Starting service NETLOGON on \\MYBDC .... started.
  The BDC \\MYBDC secure channel was reset successfully.
  Logoff/Logon \\MYBDC to take modifications into effect.
				


L?nh trên đ?t l?i BDC an toàn kênh ch? khi c?n thi?t. Nếu m?t kh?u cho kênh b?o m?t BDC là t?t, sau đó b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n silimar đ? sau đây:

  NetDom 1.2 @1997.
  Querying domain information on computer \\MYBDC ...
  The computer \\MYBDC is a domain controller of THEDOMAIN.
  Searching PDC for domain THEDOMAIN ...
  Found PDC \\THEPDC
  Verifying secure channel on \\MYBDC ...
  Verifying the computer account on the PDC \\THEPDC ...
  Secure channel checked successfully.
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 150518 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB150518 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:150518

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com