Làm th? nào đ? phân tích các câu h?i ho?c cu?c kh?o sát m?t PivotTable

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 151551 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

PivotTables là công c? phân tích mà b?n có th? t?m th?y h?u ích trong t?ng k?t d? li?u t? m?t b?ng câu h?i kh?o sát.

N?u b?n t?o m?t b?ng k?t qu? kh?o sát trong Microsoft Excel, m?t PivotTable r?t h?u ích khi các câu tr? l?i là có, không, và chưa quy?t đ?nh. Đi?u này c?ng đúng khi câu tr? l?i là dư?i h?nh th?c m?t lo?t các giá tr?, ví d?, m?t quy mô 9 mà là giá tr? cao nh?t và 1 là giá tr? th?p nh?t. Trong c? hai trư?ng h?p, b?n có th? mu?n t?m t? l? ph?n trăm câu tr? l?i cho các câu Đáp lại tất nói chung.

Bài vi?t này cung c?p hai ví d? ch?ng minh làm th? nào m?t PivotTable trong Microsoft Excel có th? giúp đ? đ? tóm t?t các k?t qu? c?a m?t cu?c kh?o sát.

Thông tin thêm

Ví d? 1

Đ? t?o ra ví d? đ?u tiên mà b?n s? d?ng m?t PivotTable đ? phân tích các tr? l?i cho m?t s? có, không, câu h?i chưa quy?t đ?nh, làm theo các Các bư?c:

 1. Trong m?t b?ng tính Microsoft Excel m?i, nh?p các giá tr? sau:
      A1: Question B1: Rating
      A2: 1     B2: Yes
      A3: 1     B3: Undecided
      A4: 1     B4: No
      A5: 1     B5: No
      A6: 1     B6: No
      A7: 2     B7: Yes
      A8: 2     B8: Yes
      A9: 2     B9: Undecided
     A10: 2    B10: Undecided
     A11: 2    B11: No
     A12: 3    B12: Yes
     A13: 3    B13: Yes
     A14: 3    B14: Undecided
     A15: 3    B15: No
 2. Nh?p vào b?t k? c?a các t? bào trong b?ng. Trên tr?nh đơn d? li?u, h?y nh?p vào PivotTable (trong Microsoft Excel 97, nh?p vào báo cáo PivotTable).
 3. Thu?t s? PivotTable - bư?c 1 c?a 4 h?p danh sách tùy ch?n cho các ngu?n d? li?u b?ng tr? xoay. H?y ch?c ch?n r?ng "Microsoft Excel danh sách ho?c Cơ s? d? li?u"đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Thu?t s? PivotTable - bư?c 2 c?a 4 hộp thoại hi?n th? ph?m vi c?a Các d? li?u. Microsoft Excel có th? ch?n ph?m vi h?p l? ($A$ 1: $B$ 15 Các ví d?). N?u ch?n ph?m vi đó là không chính xác, g? ho?c ch?n các t?m ho?t đ?ng, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Thu?t s? PivotTable - bư?c 3 c?a 4 hộp thoại hi?n th? cơ b?n C?u trúc PivotTable. Bên ngoài và bên ph?i c?a c?u trúc, các l?nh v?c tên t? các d? li?u nhi?u và các câu h?i và đánh giá thông tin đư?c li?t kê. Nh?p vào h?p l?nh v?c câu h?i. Click và kéo h?p l?nh v?c PivotTable ph?n có nh?n hàng.
 6. Ti?p theo, kéo h?p l?nh v?c đánh giá ph?n PivotTable có nh?n C?T.
 7. Cho các l?nh v?c ngoài c?u trúc PivotTable, kéo trư?ng đánh giá đ?n ph?n d? li?u.

  Trư?ng đánh giá là v?n c?n trong ph?n c?t, và "s? lư?ng L?nh v?c đánh giá"là trong ph?n d? li?u.
 8. Nh?p vào h?p trư?ng "S? c?a đánh giá" trong ph?n Pivot b?ng d? li?u. Nh?p đúp vào "Bá tư?c c?a đánh giá" l?nh v?c h?p đ? m? PivotTable L?nh v?c h?p.
 9. Trong h?p tên, thay th? "Bá tư?c c?a đánh giá" v?i T? l? ph?n trăm Đánh giá. Nh?p vào tùy ch?n, và bên dư?i Hi?n th? d? li?u như, b?m vào "% hàng." Nh?p vào OK.
 10. Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 3 c?a 4 hộp thoại h?p, b?m vào ti?p theo.
Đ? hoàn thành PivotTable, s? d?ng phương pháp thích h?p sau đây c?a b?n Phiên b?n c?a Microsoft Excel.

Microsoft Excel 5.0 và 7.0

Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 4 c?a 4 h?p, theo PivotTable B?t đ?u t? di đ?ng, b?m vào t? bào $D$ 1. N?u b?n không ch? đ?nh m?t t? bào, m?t m?i b?ng tính đư?c t?o ra v?i PivotTable. R? ràng "Grand t?ng s? cho c?t" và nh?p vào k?t thúc.

Microsoft Excel 97 và Microsoft Excel 98

Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 4 c?a 4 hộp thoại h?p, b?m vào hi?n t?i B?ng đ? t?o ra m?t PivotTable trên m?t b?ng tính s?n có. Trong h?p bên dư?i b?ng tính hi?n t?i, g? $D$ 1. B?m vào tu? ch?n. R? ràng "Grand t?ng s? cho c?t" và nh?p vào OK. B?m chu?t K?t thúc.

PivotTable k?t qu? có t? l? ph?n trăm có, không, và chưa quy?t đ?nh câu tr? l?i cho m?i câu h?i ba báo cáo trong b?ng. Lưu ? r?ng c?a các câu tr? l?i cho câu h?i 1, 60 ph?n trăm c?a t?ng s? đ?t câu h?i tr? l?i Không, 20 ph?n trăm tr? l?i có, và 20 ph?n trăm tr? l?i chưa quy?t đ?nh. Chúc b?n như v?y lo?i c?a s? c? cung c?p cho câu h?i 2 và 3.

Ví d? 2

Đ? t?o ra ví d? th? hai và s? d?ng m?t PivotTable đ? phân tích h?i đáp t?i Các câu h?i s? hài l?ng c?a s?n ph?m, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong m?t b?ng tính Microsoft Excel, nh?p các giá tr? sau:
      A1: Product_ID B1: Rating
      A2: Product1  B2: 9
      A3: Product1  B3: 9
      A4: Product1  B4: 9
      A5: Product1  B5: 8
      A6: Product1  B6: 8
      A7: Product1  B7: 8
      A8: Product1  B8: 6
      A9: Product2  B9: 6
      A10: Product2  B10: 3
      A11: Product2  B11: 3
      A12: Product2  B12: 3
      A13: Product2  B13: 3
      A14: Product2  B14: 2
      A15: Product2  B15: 1
 2. Nh?p vào b?t k? c?a các t? bào trong b?ng. Trên tr?nh đơn d? li?u, h?y nh?p vào PivotTable (trong Microsoft Excel 97, nh?p vào báo cáo PivotTable).
 3. Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 1 c?a 4 h?p, ch?c ch?n r?ng "Microsoft Excel danh sách ho?c cơ s? d? li?u" đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 2 c?a 4 h?p, d?y nên $A$ 1: $B$ 15. B?m vào ti?p theo.
 5. Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 3 c?a 4 h?p, kéo Product_ID l?nh v?c h?p phù h?p c?a các c?u trúc PivotTable cơ b?n đ? các C?T ph?n c?a PivotTable. Kéo h?p l?nh v?c đánh giá đ? hàng ph?n. Sau đó, kéo h?p l?nh v?c đánh giá đ?n ph?n d? li?u. Đi?u này l?nh v?c s? đư?c hi?n th? như là "S? ti?n c?a Rating" trong ph?n d? li?u.
 6. Nh?p đúp vào trư?ng "S? ti?n c?a đánh giá" h?p trong ph?n d? li?u đ? m? hộp thoại PivotTable l?nh v?c. Trong h?p tên, thay đ?i "t?ng v? x?p h?ng"đ?"T? l? ph?n trăm c?a đánh giá." Trong tóm t?t b?i, nh?p vào s?.
 7. Nh?p vào Options và nh?p vào "% c?a c?t" d? li?u Hi?n th? As. nh?p vào OK.
 8. Nh?p vào s? đ? m? hộp thoại đ?nh d?ng t? bào. Theo th? lo?i, nh?p vào t? l? ph?n trăm. Dư?i ch? s? th?p phân, thay đ?i các tùy ch?n đ? 0 (zero), và sau đó nh?p vào OK.
 9. Trong các l?nh v?c PivotTable hộp thoại h?p, b?m vào OK.
 10. Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 3 c?a 4 hộp thoại h?p, b?m vào ti?p theo.
Đ? hoàn thành PivotTable, s? d?ng phương pháp thích h?p sau đây c?a b?n Phiên b?n c?a Microsoft Excel.

Microsoft Excel 5.0 và 7.0

Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 4 c?a 4 h?p, đ?u tiên b?m vào các PivotTable B?t đ?u t? di đ?ng h?p. Sau đó, nh?p vào ô $D$ 1. Nh?n vào đây đ? r? ràng các tùy ch?n cho "Grand t?ng s? cho hàng", và sau đó b?m hoàn t?t.

Microsoft Excel 97 và Microsoft Excel 98Trong thu?t s? PivotTable - bư?c 4 c?a 4 hộp thoại h?p, b?m vào hi?n t?i B?ng đ? t?o ra PivotTable trên b?ng tính s?n có. Trong s?a đ?i h?p dư?i b?ng tính hi?n t?i, lo?i $D$ 1. B?m vào tu? ch?n. Nh?n vào đây đ? b? ch?n hộp kiểm "Grand t?ng s? cho hàng" và nh?p vào OK. B?m hoàn t?t.

PivotTable k?t qu? có t? l? ph?n trăm m?i x?p h?ng nh?n đư?c m?i s?n ph?m trong b?ng d? li?u. Khi b?n xem PivotTable, nó r?t d? dàng đ? phân tích đánh giá t? l? ph?n trăm cao nh?t. Hơn n?a, b?n có th? phân tích các k?t qu? đ? xác đ?nh các ph?n ?ng t?ng th? v?i các s?n ph?m. V?i Product1 trong ví d?, x?p h?ng 8 và 9 đ?u chia s? m?t tr? l?i 43 ph?n trăm c?a các h?i đáp T?t c? cho s?n ph?m đó. Đi?u này cho th?y m?t thư?ng cao ph?n ?ng thu?n l?i cho s?n ph?m. Product2 đư?c nh?n th?y không ?ng h? v?i m?t đánh giá c?a 3, nh?n đư?c m?t áp đ?o 57 ph?n trăm c?a các ph?n ?ng đ? Product2.

Tham kh?o

Excel 97 ho?c Excel 98 Macintosh Edition

Đ? bi?t thêm thông tin v? PivotTables trong Microsoft Excel 97 ho?c Microsoft Excel 98, trên menu tr? giúp, b?m Microsoft Excel tr? giúp, g? như sau và nh?p vào t?m ki?m:
PivotTables

Microsoft Excel 7.0

Đ? bi?t thêm thông tin v? PivotTables trong Microsoft Excel version 7.0, ngày menu tr? giúp, b?m thu?t s? tr? l?i, và sau đó g? như sau:
PivotTables

Microsoft Excel 5.0

Đ? bi?t thêm thông tin v? PivotTables trong Microsoft Excel version 5.0, ngày menu tr? giúp, nh?n tra c?u tr? giúp trên, và sau đó g?:
PivotTables

Thu?c tính

ID c?a bài: 151551 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
kbinfo kbualink97 kbmt KB151551 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 151551
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com