V?n đ? ch? đ? MS-DOS tương thích v?i b? đi?u khi?n PCI IDE

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 151911 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u máy tính c?a b?n có ch?a m?t b? đi?u khi?n đ?a c?ng Interconnect thành ph?n ngo?i vi (PCI) tích h?p lái xe đi?n t? (IDE) mà s? d?ng đăng thư?ng k? trên gi?a hai kênh IDE, b?n có th? g?p các hành vi sau đây:
 • truy c?p h? th?ng t?p tin 32-bit và 32-bit b? nh? ?o không có

  - và -
 • Qu?n l? thi?t b? hi?n th? m?t d?u ch?m đi?m (!!!) trong m?t v?ng tr?n màu vàng cho ti?u h?c và trung kênh IDE
N?u b?n g? b? cài đ?t và sau đó cài đ?t l?i b? đi?u khi?n đ?a c?ng, hành vi này không đư?c gi?i quy?t.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho b? đi?u khi?n đ?a c?ng không đư?c kh?i t?o khi b?n kh?i đ?ng Windows. Khi đi?u này x?y ra, m?t NOIDE giá tr? đư?c đ?t trong registry mà ngăn c?n Windows làm cho n? l?c trong tương lai đ? kh?i t?o tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

LƯU ?: M?c đích c?a giá tr? đăng k? đư?c đ? c?p trong ph?n này là đ? ngăn ch?n d? li?u b? hư h?i. Trư?c khi b?n s?a đ?i giá tr? đăng k? này, khuyên b?n th?c hi?n các bư?c g? r?i trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
130179 X? l? s? c? ch? đ? tương thích MS-DOS trên đ?a c?ng

T?t c? các phiên b?n

Gây ra Windows đ? c? g?ng reinitialize IDE ch? đ? b?o v? tr?nh đi?u khi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào các NOIDE giá tr?, và sau đó b?m Xóa.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Sau khi b?n c?p nh?t s? đăng k?, kh?i đ?ng l?i Windows. Windows c? kh?i t?o tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho b? đi?u khi?n. N?u Windows có th? kh?i t?o tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho b? đi?u khi?n, h? th?ng t?p tin và b? nh? ?o ho?t đ?ng trong ch? đ? 32-bit và qu?n l? thi?t b? không hi?n th? m?t d?u ch?m đi?m trong m?t v?ng tr?n màu vàng cho các kênh IDE.

N?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? không đư?c kh?i t?o đúng cách, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i và các NOIDE giá tr? là ti?ng. Windows s? d?ng h? th?ng t?p ch? đ? MS-DOS kh? năng tương thích sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính.

Windows 98 ch?

N?u b?n đang ch?y Windows 98 trên máy tính c?a b?n, xác đ?nh v? trí thư m?c Tools\Mtsutil trên Windows 98 đ?a CD-ROM, b?m chu?t ph?i vào các Noide.inf t?p tin, và sau đó b?m Cài đ?t. Khi b?n làm đi?u này, các NOIDE giá tr? này s? b? xóa n?u nó t?n t?i. Sau khi s? d?ng t?p này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính c?a b?n có m?t b? đi?u khi?n IDE mà đ?i h?i ph?i đăng thư?ng k? trên gi?a ti?u h?c và trung kênh IDE. Các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho các b? đi?u khi?n IDE có th? không th? kh?i t?o đư?c n?u m?t trong các t?nh hu?ng sau x?y ra:
 • N?u m?t kênh IDE có m?t đ?a c?ng đư?c h? tr?, và kênh th? hai có đ?a CD-ROM ho?c lo?i khác c?a ? đ?a mà đ?i h?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c. B?i v? có ph?i là đăng thư?ng k? trên gi?a hai kênh IDE, Windows không th? truy c?p vào đ?a c?ng trong ch? đ? đư?c b?o v? và s? d?ng thi?t b? khác trong ch? đ? th?c. Khi đi?u này x?y ra, tr?nh đi?u khi?n ch? đ? đư?c b?o v? không đư?c kh?i t?o và các NOIDE chuy?n đ?i đư?c đ?t trong s? đăng k? đ? ngăn ng?a sai sót trong tương lai. C? hai thi?t b? đ?a sau đó có th? ho?t đ?ng trong ch? đ? th?c.

  - hay -
 • N?u b?n t? lo?i b? tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u khi?n IDE t? thi?t b? Qu?n l? và sau đó cài đ?t l?i nó, ho?c n?u b?n vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?. M?t s? tr?nh đi?u khi?n b? đi?u khi?n PCI không đư?c thi?t k? cho năng đ?ng kích ho?t và vô hi?u hóa, và có th? gây ra tr?nh đi?u khi?n ch? đ? đư?c b?o v? đ? không kh?i đ?ng đúng.
Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? Windows cho các b? đi?u khi?n sau đây có th? gây ra hành vi này:
 • B? đi?u khi?n CMD PCI-0640 PCI-IDE
 • B? đi?u khi?n kép PCI-IDE chu?n
 • B? đi?u khi?n OPTI Dual PCI-IDE
 • Intel 82371 AB/EB Pci xe bu?t Master IDE Controller
 • Ali M5229 PCI Busmaster IDE Controller
Các b? đi?u khi?n PCI IDE s? d?ng đăng thư?ng k? trên gi?a các kênh IDE c?ng có th? gây ra hành vi này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 151911 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kbenv kbhardware kbprb kbmt KB151911 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:151911

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com