Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng cáp null modem

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 151981 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p tr?nh g? l?i trên m?t Windows trên máy tính b?ng cách s? d?ng cáp null modem g?n li?n v?i nhau Windows trên máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Ph?n này bao g?m các ch? đ? sau:
 • Xác đ?nh s? c?n thi?t cho tr?nh g? l?i h?t nhân
 • V? g? l?i t? xa
 • S? d?ng cáp null modem
 • Thay đ?i các thu?c tính trên t?p Boot.ini
 • Debugger tùy ch?n
 • C?u h?nh tr?nh g? l?i cho máy tính
 • Thi?t l?p null modem cáp
 • C?u h?nh máy ch? cho m?t Remote.exe Phiên làm vi?c

Xác đ?nh s? c?n thi?t cho tr?nh g? l?i h?t nhân

Tr?nh g? l?i h?t nhân mà đi kèm v?i Windows cung c?p thông tin v? máy tính mà không thư?ng có s?n mà không c?n s? tr? giúp c?a các tr?nh g? l?i. Windows có th? b?t tr?nh g? l?i h?t nhân t? kh?i đ?ng Windows tr?nh đơn (Boot.ini). Khi b?n b?t tr?nh g? l?i h?t nhân, tr?nh g? l?i Windows có th? s?n lư?ng thông tin đ?n m?t tr?nh g? l?i t? xa cho m?t ngư?i dùng t? xa đ? phân tích g? l?i. Đi?u này thư?ng đư?c th?c hi?n theo yêu c?u c?a m?t h? tr? c?a Microsoft chuyên nghi?p cho phân tích m?t l?i nghiêm tr?ng trong Windows mà không th? đư?c ch?n đoán t? Memory.dmp t?p ho?c khi m?t t?p tin Memory.dmp không đư?c s?n xu?t.

V? g? l?i t? xa

Đ? th?o lu?n c?a chúng tôi máy tính m?c tiêu là máy tính là đang đư?c debugged và máy ch? là máy tính làm vi?c g? l?i. Các ti?n tr?nh c?a t? xa g? l?i x?y ra khi hai máy tính đư?c k?t n?i b?i các giao ti?p n?i ti?p c?ng. Máy tính m?c tiêu và máy ch? ch?y Windows h?t nhân debuggers, giao ti?p b?ng cách s? d?ng m?t g? l?i đ?c bi?t API và giao th?c. Đ? t?i v? công c? g? l?i cho Windows, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

S? d?ng cáp Null Modem

N?u b?n k?t n?i cáp null modem đ?n m?t c?ng n?i ti?p, các tr?nh g? l?i có th? ch?y ? t?c đ? hàng đ?u c?a nó hi?n t?i c?a 19200, so v?i t?c đ? c?a 9600 trên m?t modem. C?u h?nh này thư?ng đư?c coi là đáng tin c?y hơn hơn b?ng cách s? d?ng m?t modem cho nh?ng l? do sau:
 • C?u h?nh này không liên quan đ?n c?u h?nh m?t modem.
 • Không có không có cơ h?i c?a m?t modem ho?c d?ng th?t b?i.
 • B?n có th? g? l?i m?t máy tính c?c b?.
 • C?u h?nh này cung c?p nhanh hơn g? l?i.
Các phương pháp ph? bi?n nh?t là đ? thi?t l?p m?t máy tính m?c tiêu cho g? l?i và máy ch? cho vi?c g? l?i b?ng cách s? d?ng m?t Remote.exe Phiên làm vi?c. C?u h?nh này cho phép m?t chuyên gia k? thu?t h? tr? k?t n?i V? Remote.exe b?ng phương ti?n c?a m?t k?t n?i truy nh?p t? xa và g? l?i các m?c tiêu máy tính mà không th? ch?t b? m?t t?i máy tính m?c tiêu.

Thay đ?i các thu?c tính trên t?p Boot.ini

Đ? thi?t l?p máy tính m?c tiêu, ch?nh s?a Boot.ini trong kh?i đ?ng phân vùng, và sau đó thêm các tùy ch?n thích h?p tr?nh g? l?i. S? d?ng m?t tiêu chu?n ASCII so?n th?o văn b?n. T?p Boot.ini ?n trong thư m?c phân vùng kh?i đ?ng. Các T?p Boot.ini thu?c tính là ?n, ch?-đ?c và h? th?ng. Trư?c khi b?n có th? ch?nh s?a t?p Boot.ini, b?n ph?i thay đ?i các thu?c tính này.

Đ? thay đ?i các thu?c tính t?p Boot.ini, t?i d?u nh?c l?nh g? ATTRIB -h - r -s c:\boot.ini, và sau đó nh?n Enter. S? d?ng Notepad này hay cách khác so?n th?o văn b?n ch?nh s?a t?p Boot.ini.

Sau khi b?n ch?nh s?a các t?p tin, g? attrib + h + r + s c:\boot.ini t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó b?m phím ENTER đ? khôi ph?c l?i các ch?-đ?c, ?n, và h? th?ng t?p tin thu?c tính. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng File Manager thay v? c?a m?t d?u nh?c l?nh đ? thay đ?i thu?c tính t?p. Đ? làm như v?y:
 1. Trong qu?n l? t?p tin, nh?p vào B?i lo?i t?p trên các Xem tr?nh đơn.
 2. Nh?p vào Hi?n các t?p ?n/h? th?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào Boot.ini, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên các Tệp tr?nh đơn.
 4. Nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây, và sau đó nh?p vào Ok:
  • Ch? đ?c
  • ?n
  • Các vấn đề

Debugger tùy ch?n

Sau khi b?n m? t?p Boot.ini trên máy tính m?c tiêu cho ch?nh s?a, b?n có th? thêm b?t k? c?a các tùy ch?n sau đ? c?u h?nh tr?nh g? l?i môi trư?ng trên máy tính m?c tiêu:
 • /Debug: S? d?ng tùy ch?n này đ? b?t tr?nh g? l?i h?t nhân.
 • /debugport: S? d?ng tùy ch?n này đ? ch? đ?nh c?ng n?i ti?p đư?c s? d?ng b?i h?t nhân tr?nh g? l?i. N?u không có c?ng n?i ti?p đư?c ch? đ?nh, tr?nh g? l?i luôn luôn s? d?ng COM2.
 • /crashdebug: S? d?ng tùy ch?n này đ? g?i thông tin g? l?i ch? khi m?t gây t? vong x?y ra l?i h? th?ng (FSE).
 • /baudrate: S? d?ng đi?u này tùy ch?n đ? thi?t l?p Baud đánh mà tr?nh g? l?i h?t nhân s? d?ng. T?c đ? baud m?c đ?nh là 19200. M?t b?t 9600 là t? l? đi?n h?nh cho t? xa g? l?i trên m?t modem.

C?u h?nh tr?nh g? l?i cho máy tính

Không có m?t vài l?a ch?n cho c?u h?nh tr?nh g? l?i trên máy tính m?c tiêu. Đ? thêm b?t k? m?t trong các tùy ch?n trư?c đ? các Boot.ini t?p tin, s? d?ng ví d? sau.

Văn b?n sau đây là m?t đi?n h?nh Boot.ini. m?i m?c trong [h? đi?u hành] ph?n tương ?ng v?i các tùy ch?n đư?c li?t kê trong tr?nh đơn kh?i đ?ng trong khi kh?i đ?ng h? th?ng tiêu bi?u.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5 [VGA
mode]" /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"
				
Đ? b?t tr?nh g? l?i s? d?ng COM1 đ? th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây th? t?c:
 1. Ch?n tùy ch?n kh?i đ?ng mà b?n thư?ng s? d?ng và thêm các /Debug chuy?n vào cu?i d?ng.
 2. Đ? ch? đ?nh c?ng truy?n thông, thêm các /debugport = com1 chuy?n đ?i.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5"
/debug /debugport=com1
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5 [VGA
mode]" /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"
				

Thi?t l?p Null Modem cáp

Cáp null modem là m?t cáp n?i ti?p mà đ? đư?c c?u h?nh đ? cho phép d? li?u đư?c g?i đi gi?a hai c?ng tu?n t?. Thông thư?ng, b?n k?t n?i n?i ti?p m?t c?ng đ?n m?t thi?t b? n?i ti?p. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i c?u h?nh máy tính m?c tiêu đ? ch?p nh?n k?t n?i n?i ti?p-C?ng-đ?--c?ng n?i ti?p. Nó là quan tr?ng mà b?n s? d?ng null modem cáp b?i v? n?u b?n s? d?ng m?t, đi?n h?nh cáp n?i ti?p m?c tiêu máy tính s? thi?t b? n?i ti?p, không m?t c?ng n?i ti?p, và b?n không th? g? l?i máy tính.

Khi b?n s? d?ng m?t null modem đ? th?c hi?n m?t tr?c ti?p n?i ti?p k?t n?i gi?a hai máy tính, cáp c?a b?n ph?i có dây như đư?c hi?n th? trong các b?ng dư?i đây.
9-Pin NULL Modem Cabling

Remote host
serial port connector Host system
serial port connector

Signal
3 2 Transmit Data
2 3 Receive Data
7 8 Request to Send
8 7 Clear to Send
6, 1 4 Data Set Ready and Carrier Detect
5 5 Signal Ground
4 6, 1 Data Terminal Ready

25-Pin NULL Modem Cabling

2 3 Transmit Data
3 2 Receive Data
4 5 Request to Send
5 4 Clear to Send
6 20 Data Set Ready and Carrier Detect
7 7 Signal Ground
20 6 Data Terminal Ready


				

C?u h?nh máy ch? cho m?t phiên Remote.exe

Trong trư?ng h?p này, máy ch? đư?c thi?t l?p đ? làm m?t g? l?i máy tính m?c tiêu như n?u có m?t h? tr? k? thu?t chuyên nghi?p ng?i ? máy ch?. Remote.exe ch?y cho phép phiên làm vi?c g? l?i này đ? đư?c truy c?p t? xa thông qua k?t n?i truy nh?p t? xa.

Remote.exe là m?t d?ng l?nh ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh d?ng l?nh trên máy tính t? xa. Remote.exe s? d?ng hai ph?n, các thành ph?n máy ch? và các khách hàng thành ph?n. S? d?ng Remote.exe, b?n ph?i b?t đ?u tiên đ?u cu?i máy ch? trên các máy tính mà b?n đang g? l?i t?. Khi b?n làm như v?y, ngư?i dùng khác có th? k?t n?i đ? g? l?i phiên làm vi?c b?ng cách s? d?ng khách hàng ph?n c?a Remote.exe. Remote.exe đi kèm v?i các ngu?n tài nguyên Kit. Cho bi?t thêm chi ti?t và cú pháp l?nh này Ti?n ích, xem tr? giúp tr?c tuy?n tài nguyên Kit.

Cài đ?t Windows Windows Resource Kit CD và CD có s?n đ? đ?t đư?c thi?t l?p này.
 1. Thi?t l?p m?t tài kho?n truy c?p t? xa trên m?ng cho các h? tr? k? thu?t chuyên nghi?p. Thông tin này, bao g?m tên c?a các lưu tr? máy tính, ph?i là tài li?u và s?n sàng đ? cung c?p cho s? h? tr? chuyên nghi?p.
 2. Máy ch? ph?i đư?c c?u h?nh như mô t? trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau. Bài vi?t này mô t? chi ti?t làm th? nào đ? thi?t l?p các bi?u tư?ng trên máy ch? đ? g? l?i máy tính m?c tiêu.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  148659 Làm th? nào đ? thi?t l?p các k? hi?u g? l?i Windows NT
 3. Microsoft khuy?n cáo là cách t?t nh?t đ? ch?y I386KD là sao chép t?t c? các t?p tin n?m trong thư m?c Support\Debug\I386\ (gi? đ?nh r?ng b?n đang g? l?i m?t máy tính I386) vào m?t thư m?c trên đ?a c?ng, và thay đ?i đ? thư m?c đó.
 4. Sao Remote.exe t? các ngu?n tài nguyên Kit vào cùng m?t thư m?c.
 5. I386KD d?a trên các bi?n môi trư?ng thông tin nó c?n ph?i ch?y thành công. I386KD s? d?ng nhi?u bi?n môi trư?ng. Trong này k?ch b?n, I386KD t?i thi?u ph?i có là _NT_SYMBOL_PATH và các _NT_DEBUG_PORT bi?n. S? d?ng các thi?t l?p l?nh đ? thi?t l?p các bi?n môi trư?ng. _NT_SYMBOL_PATH bi?n ch? ra đư?ng d?n c?a t?p bi?u tư?ng tr?nh g? l?i s? d?ng cho các g? l?i phiên. _NT_DEBUG_PORT bi?n đi?m đ?n c?ng n?i ti?p ho?t đ?ng đư?c s? d?ng trên máy ch? đ? g? l?i. N?u c?ng n?i ti?p này không ph?i là c?ng n?i ti?p 2, các bi?n môi trư?ng _NT_DEBUG_PORT ph?i đư?c s? d?ng.

  Ví d?:
  Máy ch? lưu tr? máy tính null modem cáp k?t n?i đ?n c?ng n?i ti?p 1, và sau đó sao chép các bi?u tư?ng thư m?c C:\Debug\Symbols. M?t d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  đ?t _nt_debug_port = com1
  đ?t _nt_symbol_path = c:\debug\symbols
  thi?t l?p _nt_debug_log_file_append=c:\temp\debug.log
 6. Đ?m b?o r?ng các công c? g? l?i đ? bư?c lên m?t cách chính xác. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, trong các M? h?p, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Thay đ?i thư m?c vào v? trí đư?ng d?n nơi b?n đ? sao chép các t?p trong bư?c 3 c?a th? t?c này.
  3. Lo?i i386kd - v, vaø sau ñoù baám Nh?p.
  4. Báo chí Ctrl-C đ? phá v? vào m?c tiêu. B?n s? nh?n đư?c m?t KD d?u nh?c và m?c tiêu h? th?ng s? ng?ng đáp ?ng (hàng) b?i v? b?n đ? phá v? vào nó v?i các tr?nh g? l?i.
  5. Lo?i ! quá tr?nh t?i các KD nh?c, vaø sau ñoù baám Nh?p. H? th?ng tr? v? m?t danh sách các quy tr?nh. Đi?u này cho phép b?n bi?t r?ng tr?nh g? l?i làm vi?c m?t cách chính xác.
  6. Lo?i g, vaø sau ñoù baám Nh?p cho bi?t m?c tiêu đ? đi. Đi?u này s? cho phép m?c tiêu đ? ti?p t?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng.
  7. Lo?i exit vaø baám Nh?p đ? đóng c?a s? l?nh.
 7. B?t đ?u g? l?i phiên làm vi?c, và sau đó t? xa phiên làm vi?c ra. T?i d?u nh?c l?nh g? như sau:
  t? xa/s "i386kd - v" g? l?i

B? sung thông tin tài nguyên

 • Windows Resource Kit
 • Tr?nh đi?u khi?n phát tri?n Kit Online tr? giúp
 • Xem lo?t g? l?i h?t nhân làm th? nào đ? t?m ki?m bài vi?t trên các t? khóa "debugref" trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 151981 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB151981 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:151981

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com