คำศัพท์ทางบัญชี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 152815
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงคำศัพท์ของการลงบัญชีทั่วไปบางอย่าง ไม่ allinclusive และต้องใช้เป็นเครื่องมือการอ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รอบบัญชี

ทุกขั้นตอนในกระบวนการบัญชีรวมถึงธุรกรรม andrecording การลงรายการบัญชี การวิเคราะห์การปรับปรุง และปิด theaccounts และเตรียมงบการเงิน ระบบบัญชี

บัญชีลูกหนี้

สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการขายในระยะสั้นสินเชื่อกับลูกค้า ateither การขายส่งหรือระดับของการขายปลีก

บัญชีค้างรับ

รายงานของรายได้จากการขายในรอบระยะเวลาที่สินค้าถูกขายออก โดยไม่คำนึงถึงเมื่อได้รับเงินสด และรายงานค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาของการซื้อ โดยไม่คำนึงถึงเมื่อมีการชำระ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่มีการเกิดขึ้น แต่ไม่มีการรับรู้ในบัญชี รายการ การปรับปรุง necessitating ค่าใช้จ่าย unrecorded

รายได้ค้างรับ

รายได้ซึ่งมีการทำการบริการหรือสินค้ามี beendelivered ที่ไม่มีการบันทึกลงในบัญชี การ unrecordedrevenue

ค่าเสื่อมราคาสะสม

บัญชีตรงข้ามสินทรัพย์ที่ใช้สะสมยอดรวมค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ long-lived aspecific ที่ผ่านมา

รายได้รวมที่ปรับรุงรายการแล้ว (AGI)

รายได้รวมลบ ด้วยการหักจากเงินได้รวม

งบทดลองที่ปรับปรุงแล้ว

งบทดลองเตรียมไว้หลังจากการปรับปรุงรายการทั้งหมดได้ถูกสะท้อนอยู่ในบัญชี

รายการการปรับปรุง

รายการที่ทำไว้กับธุรกรรมที่ครอบคลุม morethan หนึ่งรอบระยะเวลาทางบัญชีหรือการปรับปรุงใด ๆ ที่ทำให้ inbalance บัญชี บัญชีค้างรับค้างจ่าย

อายุหนี้ของบัญชีลูกหนี้

กระบวนการของลูกค้าแต่ละรายในบัญชีแยกประเภทการขายตามวันครบกำหนดของบัญชีแสดงรายการ

ค่าชดเชยยสำหรับบัญชีที่ยังเรียกเก็บไม่ได้

บัญชีลูกหนี้บัญชีตรงข้ามที่ totalof ที่ประมาณการลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ระบุบัญชีที่จะ collectedAsset ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่คาดว่าจะให้การดำเนินการ benefitfuture ที่ปรากฏขึ้น

วิธีการต้นทุนเฉลี่ย (ACM)

มีสินค้าคงคลังวิธีคิดต้นทุนซึ่งแต่ละรายการของสินค้าที่ขายและ ofinventory มีกำหนดต้นทุนเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยของ goodspurchased ทั้งหมด

งบดุล

งบการเงินที่แสดงตำแหน่งทางการเงินของธุรกิจ ณวัน aparticular

กระทบยอดบัญชีธนาคาร

กระบวนการในการลงบัญชีสำหรับความแตกต่างระหว่าง appearingon ยอดดุลในใบแจ้งยอดจากธนาคารและยอดดุลเงินสดตาม depositor'srecords

พันธบัตร

ยืมทรัพย์ โดยปกติเงินระยะยาว representing มา โดย corporationfrom สาธารณะลงทุนใน

มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์รวมของบริษัทน้อยกว่าหนี้สินรวม หุ้น FixedAssets หักค่าเสื่อมราคา

จุดที่คุ้มทุน

จุดในการวิเคราะห์ทางการเงินที่รายได้รวมซึ่งเท่ากับ costincurred ที่รวม และที่บริษัทเริ่มต้นในการสร้างกำไรเป็น

รายจ่ายประเภททุน

ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อของการขยายของสินทรัพย์โรงงาน

ข้อมูลพื้นฐานของเงินสดของบัญชี

ข้อมูลพื้นฐานของบัญชีภายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายที่จะลงบัญชี foron ได้รับเงินสดและเงินสดได้รับค่าจ้างพื้นฐาน

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดงแหล่งที่มาและการใช้ cashduring ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

สมุดรายวันการชำระเงินสด

สมุดรายวันหลายคอลัมน์พิเศษวัตถุประสงค์ในการจ่ายคืนเงินของเงินสด arerecorded นอกจากนี้ยัง เรียกว่าสมุดรายวันการจ่ายคืนเงินสด

สมุดใบเสร็จรับเงินสด

แบบหลายคอลัมน์พิเศษวัตถุประสงค์รายในธุรกรรมที่มีบันทึก involvingreceipts เงินสด

รายการที่ปิด

รายการสมุดรายวันที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดของรอบระยะเวลาทางบัญชีที่ตั้งค่า stagefor รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยการปิดยอดดุล accountsof ค่าใช้จ่ายและรายได้ และโอนย้ายยอดเงินไปยัง capitalaccount ของเจ้าของ หรือกำไร สะสม รายการหักบัญชี

งบการเงินเปรียบเทียบ

ข้อมูลอย่าง น้อยสองปีจะแสดงฟอร์มคอลัมน์ inadjacent งบการเงิน

รายการที่ซับซ้อน

รายการสมุดรายวันที่มีการเดบิตเครดิตและ/หรือมากกว่าหนึ่งรายการ

ดอกเบี้ยทบต้น

ดอกเบี้ยต้นทุนสำหรับรอบระยะเวลาอย่าง น้อยสอง ถ้าหนึ่งถือว่า หลังจาก eachperiod ดอกเบี้ยของรอบระยะเวลาที่ถูกเพิ่มเข้าในยอดเงินที่ interestis คำนวณรอบระยะเวลาในอนาคต อีกนัยหนึ่ง ดอกเบี้ยทบต้น isinterest คิดผลรวมหลักที่จะเพิ่มขึ้นที่ส่วนท้ายของ eachperiod ด้วยดอกเบี้ยของรอบระยะเวลานั้น

รวมบัญชีงบการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทแม่และบริษัทในเครือของ

บัญชี Contra

บัญชีผู้ใช้ที่มียอดดุลถูกหักออกจากบัญชีเกี่ยวข้องในคำสั่ง thefinancial

การควบคุม (หรือตัวควบคุม) บัญชี

บัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สรุปยอดดุลรวมของ agroup ของบัญชีในบัญชีแยกประเภทของบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรที่แปลงได้

พันธบัตรที่อาจมีการแลกเปลี่ยนสำหรับหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท หุ้นสามัญมักจะ

หุ้นบุริมสิทธิ์ที่แปลงได้

หุ้นบุริมสิทธิ์ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ

ศูนย์ต้นทุน

เซ็กเมนต์องค์กรใด ๆ หรือพื้นที่ของกิจกรรมที่เป็นต้นทุนต้อง toaccumulate

ต้นทุนสินค้าขาย (COGS)

สินค้าในงบกำไรขาดทุนที่จะได้รับการคำนวณ โดยการลบ merchandiseinventory ที่เมื่อสิ้นสุดปีจากสินค้าพร้อมใช้งานสำหรับการขาย หักจากรายได้เพื่อให้กำไรขั้นต้น

พันธบัตรตราสาร

พันธบัตรที่มีเจ้าของยังไม่ได้ลงทะเบียนกับองค์กรออกแต่ thathave สนใจคูปองที่แนบ

สินเชื่อ

ด้านขวาของบัญชีผู้ใช้

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน orsold เงินสดในระหว่างปกติปฏิบัติวงจร ของธุรกิจ หรือภาย ในหนึ่งปี ifthe วงจรการปฏิบัติงานจะสั้นกว่าหนึ่งปีค่อน

หนี้สินหมุนเวียน

ข้อผูกมัดหรือหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภาย ใน operatingcycle ปกติของธุรกิจ หรือภาย ในหนึ่ง ปี ซึ่งมีความยาว

อัตราส่วนปัจจุบัน

การวัดสภาพคล่อง สินทรัพย์หมุนเวียนหาร ด้วยหนี้สินหมุนเวียน

เดบิต

ด้านซ้ายของบัญชีผู้ใช้

หนี้สินต่ออัตราส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนที่วัดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่ได้มาจากเจ้าหนี้กับยอดเงินที่ได้มาจาก stockholders

วิธียอดดุลที่ลดลงสองเท่า

วิธีเร็วขึ้นของค่าเสื่อมราคา

ดุล

ยอดดุลเดบิตในบัญชีสะสมได้

ค่าเสื่อมราคา

ปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์มีตัวตน long-lived ผ่าน itsestimated อายุประจำงวด

ส่วนลด

เมื่อต้องการดำเนินการออกตั๋วเงินบนตั๋วล่วงหน้า (กริยา); ดอกเบี้ย amountof หัก (คำนาม)

กระแสเงินสดที่ลด

กระบวนการในการกำหนดส่วนลดกระแสเงินสดในอนาคตกลับสู่ปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลดของ ananticipated

วิธีดุลที่คำนวณ

วิธีการที่เร็วขึ้นของค่าเสื่อมราคา ที่เกี่ยวข้องกับการวิธีลดทบต้น-balancemethod ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ใช้ในวิธีการเป็นคู่ thestraight บรรทัดอัตรา การ อัตรานี้มีค่าสูงสุดที่อนุญาตสำหรับ taxpurposes กำไรขาดทุน

ระบบบัญชีคู่หมายถึง

บันทึกธุรกรรมทางธุรกิจว่า แต่ละ transactionhave เท่ากับยอดเดบิตและเครดิตรวม รักษา withinthe เป็นดุลดังนั้นจึงต้องมีระบบบัญชีที่ดำเนินการทั้งหมด

กำไรต่อหุ้น

สินค้าในงบกำไรขาดทุนของบริษัทที่แสดงกำไรสุทธิที่ได้สัดส่วน oneach ของหุ้นสามัญ กำไรสุทธิหาร ด้วย คงค้างที่ใช้ร่วมกัน ofcommon ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก นอกจากนี้ยัง เรียกว่ารายได้สุทธิต่ออายุ shareEstimated:, จำนวนรวมของหน่วยบริการ (โดยปกติแล้วปี) ที่คาดไว้จากสินทรัพย์เป็นระยะยาว

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าของสกุลเงินหนึ่งเป็นอีก

ค่าใช้จ่าย

การชำระเงินหรือ incurrence ของข้อผูกมัดที่ทำการชำระเงินในอนาคตสำหรับ anasset หรือบริการที่แสดง

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนของสินค้าและบริการที่ใช้ในกระบวนการ obtainingrevenue หมดอายุแล้วต้นทุน

สินค้าพิเศษ

เหตุการณ์หรือธุรกรรมที่ถูกจำแนก ด้วยลักษณะความผิดปกติและที่ infrequency ของเหตุการณ์ของพวกเขา

แรกใน First-Out (FIFO)

มีวิธีคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังที่ต้นทุน itemspurchased แรกถูกกำหนดให้กับสินค้าแรกที่ขาย และต้นทุนของ lastitems ซื้อมาถูกกำหนดให้กับสินค้าที่เหลืออยู่ในสินค้าคงคลัง

สินทรัพย์ถาวร

ชื่ออื่น ไม่ในกว้างใช้ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินระยะยาว

ต้นทุนคงที่

ต้นทุนที่เหลือคงทั้งหมดภายในช่วงของไดรฟ์ข้อมูล oractivity ที่เกี่ยวข้อง

ปลายทางของ FOB

คำที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการขนส่งซึ่งหมายถึง ที่ต้นทุนซัพพลายเออร์ bearsthe ขนส่งไปยังปลายทาง

จุดจัดส่ง FOB

คำที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการขนส่งซึ่งหมายความว่า ผู้ซื้อแสดงต้นทุน thetransportation จากจุดของจุดเริ่มต้น

ค่าขนส่งใน

ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าที่ซื้อมาในราคาขายต่อ การขนส่งใน

มูลค่าในอนาคต

ยอดเงินลงทุนจะมีมูลค่า ณวันในอนาคตถ้าดอกเบี้ย atcompound การลงทุน

โดยทั่วไปจะยอมรับบัญชีหลัก (GAAP)

แบบแผน กฎ และขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติของ acceptedaccounting ในเวลาเจาะจง

ค่านิยม

ต้นทุนของกลุ่มสินทรัพย์ (มักจะเป็นธุรกิจ) เกินเหนือ themarket มูลค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ

รายได้รวม

รายได้จากแหล่งทั้งหมด น้อยกว่ายกเว้นที่อนุญาต

กำไรขั้นต้น

ความแตกต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนของสินค้าที่ขาย alsocalled กำไรขั้นต้นจากการขาย

รวมการขาย

ยอดขาย สำหรับเงินสด และเครดิตสำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีที่กำหนดไว้

วิเคราะห์แนวนอน

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงยอดเงินดอลลาร์และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากปี yearto

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินที่แสดงจำนวนของรายได้ที่ได้รับ โดย businessover ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

สรุปกำไรขาดทุน

ตั้งไว้บัญชีที่ใช้ในระหว่างกระบวนการปิดบัญชีที่จะ summarizedall รายได้และค่าใช้จ่ายยอดเงินสุทธิก่อนที่จะถูกโอนย้ายไปที่บัญชี thecapital หรือกำไรสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ระยะยาวที่มีสารที่ไม่มีอยู่จริง แต่มีการ onrights ค่าขึ้นอยู่กับหรือรับรู้ถึงเจ้าของสิทธิ์การใช้งาน

ดอกเบี้ย

ต้นทุนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบโอนเงินสำหรับรอบระยะเวลาระบุ

การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

อัตราส่วนที่วัดขนาดสัมพัทธ์ของสินค้าคงคลัง

ราย

กระบวนการในการบันทึกธุรกรรมในสมุดรายวัน

สุดท้ายใน First-Out (LIFO)

มีวิธีคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังที่ต้นทุน itemspurchased สุดท้ายถูกกำหนดให้กับสินค้าแรกที่ขาย และต้นทุนของ theinventory ประกอบด้วยต้นทุนของสินค้าจากการซื้อที่เก่าที่สุด

โครงการปรับปรุง leasehold

การปรับปรุงคุณสมบัติ leased ที่กลายเป็นคุณสมบัติของ lessorat จุดสิ้นสุดของค่าเช่า

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การใช้ของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สิน

หนี้สินของธุรกิจ ยอดเงินค้างชำระเจ้าหนี้ พนักงาน governmentbodies หรือผู้ อื่น การอ้างสิทธิ์เทียบกับสินทรัพย์

ชำระบัญชี

กระบวนการทางธุรกิจ สิ้นสุด เกี่ยวการขายสินทรัพย์ payingliabilities และการแจกจ่ายสินทรัพย์ใด ๆ ที่เหลือไปคู่ค้า

หนี้สินระยะยาว

หนี้สินของธุรกิจที่อยู่มากกว่าหนึ่งปีข้างหน้า ที่ครบกำหนดนอกเหนือจาก thenormal ปฏิบัติวงจร หรือจะได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอ - ปัจจุบันสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

ต่ำกว่าของต้นทุน หรือตลาด

วิธีการกำหนดราคาคงที่ราคาสินค้าคงคลังในตลาด costor ซึ่งมีต่ำกว่า

หลักทรัพย์ marketable

การลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็น marketable พร้อม temporaryinvestments

ราคาตลาด

แก่นักลงทุนที่ราคาเต็มใจที่จะจ่ายเป็นสัดส่วนของปริมาณสินค้าคงคลังบน openmarket

สินค้าคงคลังของสินค้า

สินค้า คงคลังคงเหลือ และพร้อมสำหรับการขายไปยังลูกค้า

กำไรสุทธิ

การเพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นของเจ้าของซึ่งเป็นผลมาจากการ seekingoperations กำไรของบริษัท สุทธิ รายได้สุทธิ =รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากต้นทุนของสินค้าที่ขายไปเกิดขึ้นในการดำเนินการของ abusiness ค่าใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแล และผู้ขายจ่าย

ส่วนของเจ้าของ

ทรัพยากรการลงทุน โดยเจ้าของธุรกิจ สินทรัพย์ - หนี้สิน =ส่วนของเจ้าของ นอกจากนี้ยัง เรียกว่าหุ้นส่วนที่เหลือ

ค่าหุ้นราคาพาร์

พิมพ์ยอดเงินในแต่ละสัดส่วนของปริมาณสินค้าคงคลัง ซึ่งต้องถูกบันทึกลงในบัญชีสินค้าคงคลัง thecapital ใช้ในการกำหนดเงินทุนตามกฎหมายของ acorporation

เปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิ

วิธีการประเมินบัญชีไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม theassumption ว่า เปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิจะ becollectible ไม่

หลังการปิดบัญชีงบทดลอง

งบทดลองเตรียมไว้หลัง จากการปรับปรุงและการปิดรายการบัญชีทั้งหมดที่มี beenposted และทันที ก่อนจุดเริ่มต้นของรอบระยะเวลาถัดไปเป็นแบบ finalcheck กับยอดดุลของบัญชีแยกประเภท

การโพสต์

กระบวนการในการถ่ายโอนข้อมูลรายการสมุดรายวันจากสมุดรายวันบัญชีแยกประเภท

หุ้นบุริมสิทธิ์

ชนิดของสินค้าคงคลังที่มีการกำหนดลักษณะบางเหนือหุ้นสามัญ เงินปันผล usuallyincluding

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าที่ไม่หมดอายุในระหว่างรอบระยะเวลา currentaccounting ในบัญชีสินทรัพย์

มูลค่าปัจจุบัน

ยอดเงินที่ต้องลงทุนในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในการกำหนดมูลค่าในอนาคตของ producea ที่กำหนด

อัตราส่วนของราคา/กำไร (P/E)

อัตราส่วนที่วัดความสัมพันธ์ของราคาตลาดปัจจุบันของ astock ที่กำไรต่อหุ้น

กำไรเบื้องต้น

หน่วยวัดของกำไรจาก เปอร์เซ็นต์ของแต่ละ thatresults ดอลลาร์ขายในกำไรสุทธิ แบ่งตามยอดขายกำไรขาดทุนสุทธิ

ใบสั่งซื้อ

เอกสารที่เตรียม โดยแผนกบัญชีตรวจสอบ toship ซัพพลายเออร์ที่ระบุสินค้า หรือให้บริการที่ระบุ

สมุดรายวันการซื้อ

ชนิดของสมุดรายวันการซื้อพิเศษซึ่งมีสินค้า purchasesof สินเชื่อที่บันทึกไว้ (ถ้าสมุดรายวันเป็นคอลัมน์เดียว) หรือใบลดหนี้ซื้อ ingeneral (ถ้าสมุดรายวันหลายคอลัมน์)

การส่งคืนสินค้าซื้อและเบี้ยเลี้ยง

บัญชีผู้ใช้การสะสมเงินคืนเงินสด และเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ ทำการ bysuppliers สินค้าดั้งเดิม กับซื้อขายต่อ เป็นบัญชี contrapurchases

อัตราส่วนอย่างรวดเร็ว

อัตราส่วนที่วัดความสัมพันธ์ของสภาพคล่องเพิ่มเติมปัจจุบันสินทรัพย์ (เงินสด หลักทรัพย์ marketable และบัญชีลูกหนี้) ถึง currentliabilities

การหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้

อัตราส่วนที่วัดขนาดสัมพัทธ์ของบัญชีลูกหนี้

ค่าส่วนที่เหลือ

ของเสียสุทธิโดยประมาณ ซาก หรือ trade-in มูลค่าของสินทรัพย์จับต้องได้ ณวันที่ประเมินที่ตัดจำหน่าย นอกจากนี้ยัง เรียกว่ามูลค่าซากหรือ disposalvalue

กำไรสะสม

หุ้นของ stockholders ที่เกิดขึ้นจากการรักษา fromearnings สินทรัพย์ในธุรกิจ รายได้สะสมของการเริ่มต้นจน fromits corporation ลบใด ๆ ขาดทุน เงินปันผล หรือโอนไปยัง contributedcapital

งบกำไรสะสม

คำสั่งที่แสดงสรุปของการเปลี่ยนแปลงใน earningsduring สะสมในรอบระยะเวลาบัญชี

การส่งคืนจากสินทรัพย์

A วัดของกำไรจากการที่แสดงประสิทธิภาพบริษัทคือ usingall ของสินทรัพย์

รายการกลับบัญชี

เกิดขึ้นหลังจากการปิดบัญชีของระเบียนสำหรับ periodthat การลงบัญชีหนึ่งรายการกลับรายการปรับปรุงรายการบาง ออกแบบมาเพื่อช่วยในการ routinebookkeeping ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป มักใช้ในการรับรู้รายได้ expensesthat จะได้รับชำระเงินรอบระยะเวลาถัดไป

ส่วนลดในการขาย

ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ oncredit ขายทำไว้ ข้ามบัญชีการขาย

สมุดรายวันขาย

ชนิดของสมุดรายวันวัตถุประสงค์พิเศษที่ใช้ในการขายสินเชื่อเรกคอร์ด

ส่งคืนสินค้าขายและเบี้ยเลี้ยง

บัญชีผู้ใช้ที่ใช้สะสมยอดเงินของการคืนเงินสดให้แก่ลูกค้า orother เบี้ยเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับก่อนหน้าขาย ข้ามบัญชีการขาย

ดอกเบี้ยแบบง่าย

ต้นทุนสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งรอบระยะเวลา ดอกเบี้ยถือว่า amounton ซึ่งมีคำนวณดอกเบี้ยยังเหมือนเดิมรอบระยะการเวลา

คำสั่งของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงใน capitalinvestment ของเจ้าของในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของเจ้าของงบดุลของบริษัท

วิธีการแบบเส้นตรง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ถือว่า ค่าเสื่อมราคาจะขึ้นอยู่กับ thepassage เวลาและ จัดสรรจำนวนเท่าของค่าเสื่อมราคาเพื่อ eachperiod เวลา

บริษัท S subchapter

องค์กรที่กำหนด โดยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้ได้บางประการทางกฎหมายของประสานในขณะที่ยังคง มีการคิดภาษีเป็น apartnership

บริษัทในเครือ

การบริษัทมีสินค้าคงคลังที่มีมากกว่า 50% เป็นของบริษัทอื่น

บัญชีแยกประเภทของบริษัทในเครือ

บัญชีแยกประเภทแยกต่างหากจากบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มของ relatedaccounts ผลรวมของยอดดุลเท่ากับดุลของ controllingaccount อยู่ในบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี T

รูปแบบของบัญชีที่มี resemblance ที่มีอยู่จริงกับตัวอักษร T usedto วิเคราะห์ธุรกรรม

สินทรัพย์ที่มีตัวตน

สินทรัพย์ระยะยาวที่มีสารที่มีอยู่จริง (ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ ยนต์)

ภาระภาษี

ยอดเงินภาษีที่ต้องชำระตามรายได้ที่ต้องเสียภาษีและตารางภาษี theapplicable

งบทดลอง

รายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปมีการเดบิตหรือ creditbalances ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องและการหาผลรวมของคอลัมน์ ใช้เพื่อ testthe ความเท่าของดุลเดบิตและเครดิตในบัญชีแยกประเภท

ไม่สามารถเรียกเก็บบัญชี

บัญชีได้รับจากลูกค้าที่ไม่ได้ หรือจะจ่าย

Unearned รายได้

รายได้รับล่วงหน้าซึ่งสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งบริการหรือดำเนินการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แบบ liabilityaccount

วิเคราะห์แนวตั้ง

การคำนวณเปอร์เซ็นต์เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง componentparts ที่ของงบการเงินที่จะรวมในรายงาน

ใบสำคัญ

การตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเตรียมไว้สำหรับแต่ละค่าใช้จ่ายในระบบใบสำคัญ

เงินทุนหมุนเวียน

ยอดเงินซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเกิน currentliabilities ทั้งหมด

ทำงานในสินค้าคงคลังในกระบวนการ

บัญชีสินค้าคงคลังเฉพาะ towhich พื้นที่การผลิตหรือการผลิตต้นทุนการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้น และกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์ arecharged ยอดดุลเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาแสดงถึงต้นทุนทั้งหมดที่กำหนดให้กับ goodspartially ที่เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 152815 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 11.0
Keywords: 
kbmt KB152815 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:152815
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com