Làm th? nào đ? t?o ra m?t bi?u đ? Gantt s? d?ng gi? như quy mô

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 152820 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng m?t bi?u đ? Gantt hi?n th? s? ti?n b? c?a m?t d? án ho?c các m?i quan h? gi?a các nhi?m v? trong m?t d? án liên quan đ?n th?i gian. Các đơn v? c?a th?i gian thư?ng xuyên nh?t đư?c s? d?ng là các đơn v? ngày. Tuy nhiên, b?n c?ng có th? s? d?ng nh?ng gi? là đơn v? th?i gian đ? hi?n th? t?nh tr?ng c?a các nhi?m v?. Đ? làm Đi?u này, thay đ?i quy mô c?a tr?c giá tr? (y).

Bài vi?t này ch?a m?t ví d? có s? d?ng nh?ng gi? là đơn v? th?i gian đ? hi?n th? t?nh tr?ng c?a m?t nhi?m v?.

THÔNG TIN THÊM

Quy mô trong m?t bi?u đ? Gantt b?nh thư?ng d?a trên các s? serial c?a các ngày. Quy mô đư?c s? d?ng cho các tr?c giá tr? (y) là như sau.

  Axis Setting          Value or definition
------------------------------------------------------------------------

  Minimum            Serial number of earliest date or some
                 date before the earliest date.
  Maximum            Serial number of latest date or a date
                 greater than the latest date.
  Major Unit           31, or one month.
  Minor Unit           1, or one day.
  "Category(X) Axis Crosses at" Same as the Minimum setting.
				


Th?i gian đư?c nh?p như là m?t đ?i di?n ph?n nh? ho?c th?p phân c?a m?t ph?n c?a m?t ngày. Quy mô đư?c s? d?ng cho m?t bi?u đ? Gantt d?a trên gi? là như sau.

  Axis Setting          Value or definition
------------------------------------------------------------------------

  Minimum             The decimal number representing the
                  earliest hour charted.
  Maximum             1.0, or a single day.
  Major Unit           .0417, or the decimal equivalent of 1
                  hour.
  Minor Unit           .000694, or the decimal equivalent of 1
                  minute, or .01 (if minutes are not a
                  factor).

  "Category (X) Axis Crosses at" Same as Minimum.
				


Đ? thay đ?i quy mô, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Nh?p d? li?u sau vào m?t b?ng tính:

     A1: Depts B1: Start  C1: End   D1: Duration1 E1: Duration2
     A2: NC   B2: 8:30 AM C2: 5:00 PM D2: 8.5    E2:
     A3: TX   B3: 8:30 AM C3: 5:30 PM D3: 9     E3:
     A4: AZ   B4: 3:00 PM C4: 12:00PM D4: 9     E4:
     A5: WA   B5: 8:30 AM C5: 6:30 PM D5: 10     E5:
  						

  Thông tin này cho th?y các l?n t?i b?n trang web mà trên toàn qu?c b?t đ?u m?t ngày làm vi?c liên quan đ?n các trang web khác. (Các l?n đ?u nh?p như gi?.)
 2. Trong t? bào E2, g? công th?c sau đây đ? chuy?n đ?i th?i gian, mà đư?c th? hi?n trong gi?, đ?n phân s? th?p phân c?a m?t ngày duy nh?t:

  = D2 * 0.0417

  Lưu ?: Giá tr? 0.0417 là tương đương v?i th?p phân c?a m?t gi?.
 3. V?i t? bào E2 ch?n, s? d?ng tay c?m đi?n đ? đi?n vào công th?c xu?ng đ?n t? bào E5.
 4. T?o bi?u đ? b?ng cách làm theo các bư?c sau:

  Microsoft Excel 97 ho?c Microsoft Excel 98 Macintosh Edition:
  1. Trên menu chèn, nh?p vào bi?u đ?.
  2. Trong bư?c 1 c?a thu?t s? b?ng x?p h?ng, b?m vào thanh dư?i lo?i bi?u đ? và b?m ti?p.
  3. Nh?p vào tab d? li?u t?m b?n và nh?p vào c?t dư?i lo?t trong.
  4. Nh?p vào Series tab và nh?p vào Xoá đ? xóa h?p lo?t. Thêm d?ng đ?u tiên b?ng cách b?m thêm. B?m vào ô tên và b?m vào ô B1 trên b?ng tính. B?m vào ô giá tr?, xóa b?t k? các giá tr? trong h?p, và sau đó ch?n các t? bào B2:B5.
  5. Nh?p vào thêm, b?m vào ô tên và b?m vào ô E1 ngày các b?ng tính. B?m vào ô giá tr?, xóa b?t k? giá tr? trong h?p, và sau đó ch?n các t? bào E2:E5 trên b?ng tính.
  6. Trong th? lo?i (X) tr?c nh?n h?p, xóa b?t k? giá tr? hi?n t?i, ch?n A2:A5 vào b?ng tính, và b?m ti?p.
  7. Trong bư?c 3 c?a b?ng x?p h?ng thu?t s?, b?m ti?p.
  8. Trong bư?c 4 c?a Chart Wizard, b?m như m?i Sheet và b?m K?t thúc.
  Microsoft Excel 5.0 ho?c 7.0:

  1. Ch?n các t? bào A1:B5. Gi? CTRL và ch?n các t? bào E1:E5.
  2. Trên menu chèn, tr? t?i bi?u đ?, và sau đó nh?p vào làm m?i t?. Trong bư?c 1 c?a b?ng x?p h?ng thu?t s?, b?m ti?p.
  3. Trong bư?c 2, b?m vào thanh, và sau đó b?m ti?p.
  4. Trong bư?c 3, b?m lo?i bi?u đ? 1, và sau đó b?m ti?p.
  5. Trong bư?c 4, nh?p vào d? li?u d?ng trong c?t, b?m 1 đ?u tiên s? d?ng Column(s) như m?c (X) tr?c nh?n, nh?p vào s? d?ng đ?u tiên 1 Row(s) huy?n tho?i văn b?n, và sau đó b?m hoàn t?t.
 5. Trong Microsoft Excel 97 ho?c Microsoft Excel 98 Macintosh Edition, v?i các Bi?u đ? ho?t đ?ng t?m, ch?n lo?i bi?u đ? trên Chart menu. B?m vào các Th? hai m?c dư?i b?ng x?p h?ng Sub-type, thanh x?p ch?ng lên nhau, và nh?n OK.

  Trong Microsoft Excel 5.0 ho?c 7.0, v?i t?m b?ng x?p h?ng ho?t đ?ng, nh?p vào b?ng x?p h?ng G? vào tr?nh đơn đ?nh d?ng. Trong h?p tho?i lo?i bi?u đ?, b?m vào tùy ch?n. Bư?c này s? m? ra h?p tho?i nhóm thanh đ?nh d?ng. Nh?p vào Subtype tab, b?m vào tùy ch?n Trung (thanh x?p ch?ng lên nhau), và sau đó b?m OK.
 6. Ch?n b? truy?n đ?u tiên trên b?ng x?p h?ng và b?m ch?n d? li?u lo?t vào tr?nh đơn đ?nh d?ng. Nh?p vào tab các m?u, thay đ?i biên gi?i và khu v?c Không có, b?m OK.

  B? truy?n tr? nên minh b?ch.

  Lưu ?: Trong ví d? này, d?ng đ?u tiên là m?t gi? ch? mà nh?ng nơi Serie th? hai ? đúng v? trí trên b?ng x?p h?ng.
 7. Ti?p theo, thay đ?i quy mô c?a các giá tr? (y) tr?c đ? ph?n ánh vi?c s? d?ng gi? thay v? ngày. Đ? làm đi?u này, ch?n tr?c giá tr? (y) và nh?p vào L?a ch?n tr?c vào tr?nh đơn đ?nh d?ng. Nh?p vào tab quy mô, lo?i sau giá tr? cho các thi?t đ?t sau.

     Axis Setting          Value
  
     ------------------------------------------------
  
     Minimum:            .33333 (8:00 am)
     Maximum:            1.0
     Major Unit:           .0417
     Minor Unit:           .01
     "Category (X) Axis Crosses at" .33333
  						

  Sau đó, b?m OK.

  Bi?u đ? k?t qu? hi?n th? trong th?i gian c?a m?i chuy?n đ?i như m?t n?i thanh. C?nh trái c?a m?i thanh là th?i gian b?t đ?u, và các bên ph?i là th?i gian k?t thúc. V? trí tương đ?i c?a các thanh hi?n th? các m?i quan h? gi?a các thay đ?i.

THAM KH?O

Microsoft Excel 98 Macintosh Edition

Cho bi?t thêm thông tin v? bi?u đ?, b?m tr? l? văn ph?ng, g? "bi?u đ?", nh?p vào t?m ki?m, và sau đó b?m vào đ? xem "T?o m?t bi?u đ?."

Lưu ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m vào nút Office Assistant vào các Thanh công c? tiêu chu?n. N?u Microsoft Excel giúp không đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
179216 : OFF98: làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh cài đ?t Microsoft Office

Microsoft Excel 97

Cho bi?t thêm thông tin v? bi?u đ?, b?m tr? l? văn ph?ng, g? "bi?u đ?", nh?p vào t?m ki?m, và sau đó b?m vào đ? xem "làm th? nào Microsoft Excel đ?i di?n cho d? li?u b?ng tính trong m?t bi?u đ?."

Lưu ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m vào nút Office Assistant vào các Thanh công c? tiêu chu?n. N?u Microsoft Excel giúp không đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
120802 : Văn ph?ng: làm th? nào đ? thêm/lo?i b? chương tr?nh Office duy nh?t ho?c thành ph?n

Microsoft Excel 7,0

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? charts, b?m thu?t s? tr? l?i vào tr?nh đơn Help và g?:
  charts
				
sau đó nh?p đúp vào các "làm th? nào d? li?u b?ng đư?c đ?i di?n trong m?t bi?u đ?" ch? đ?.

Microsoft Excel 5,0

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? charts, nh?p vào tr?nh đơn Help và ch?n T?m ki?m tr? giúp trên, sau đó g?:
  charts
				
sau đó nh?p đúp vào ch? đ? "L?i khuyên cho làm vi?c v?i Charts".

Thu?c tính

ID c?a bài: 152820 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
kbhowto kbualink97 kbmt KB152820 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:152820
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com