XADM: Làm th? nào đ? lo?i b? các máy ch? Exchange đ?u tiên trong m?t trang web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 152959 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này v?ch ra các bư?c c?n thi?t đ? lo?i b? Microsoft đ?u tiên Máy tính Exchange Server cài đ?t trong m?t trang web Exchange Server.

Thêm vào b?t k? h?p thư và thư m?c công c?ng, theo m?c đ?nh đ?u tiên máy ch? trong m?t trang web có ch?a và ch?u trách nhi?m cho các thư m?c trang web. Trang web thư m?c bao g?m các thư m?c Offline đ?a ch? Book (OAB), r?i Mi?n phí thông tin b?n r?n thư m?c, và các h?nh th?c t? ch?c thư, n?u m?t trong nh?ng m?c t?n t?i. Các máy ch? khác đư?c cài đ?t trong các trang web d?a, theo m?c đ?nh, ngày đ?u tiên h? ph?c v? cho thông tin này. Ví d?, theo th? t? cho h? ph?c v? th? ba trong các trang web đ? t?o ra OAB, nó ph?i k?t n?i đ? là ngư?i đ?u tiên h? ph?c v?. N?u b?n lo?i b? các máy ch? đ?u tiên trong các trang web mà không th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t này, d? li?u ch?a trong các thư m?c trang web có th? không t?m th?y ho?c b? m?t.

H? ph?c v? đ?u tiên trong các trang web c?ng là, theo m?c đ?nh, tính toán đ?nh tuy?n h? ph?c v?. H? ph?c v? tính toán đ?nh tuy?n là ch?u trách nhi?m cho vi?c c?p nh?t các Trang web c?a Gateway đ?a ch? Routing Table (GWART). B?n c?ng ph?i gán trách nhi?m này trư?c khi b?n lo?i b? các máy ch? đ?u tiên t? các trang web. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm đi?u này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
162012 XADM: Không th? thay đ?i máy ch? tính toán đ?nh tuy?n
N?u b?n đ? g? b? các máy ch? đ?u tiên trong các trang web trư?c khi đ?c này bài vi?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152960 XADM: B? vai tr? trang web sau khi lo?i b? các máy ch? đ?u tiên trong m?t trang web Exchange
QUAN TR?NG: N?u máy ch? đ?u tiên trong các trang web c?ng là máy ch? Key Management (KM) và b?n th?c hi?n theo các th? t?c trong bài vi?t này, b?n sau đó có các v?n đ? khi b?n c? g?ng và cài đ?t d?ch v? KM trên m?t máy ch? trong các trang web. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196161 XADM: Không th? cài đ?t máy ch? qu?n l? khóa trong trang web

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi b?n lo?i b? máy tính Exchange Server đ?u tiên trong các trang web, th?c hi?n các bư?c sau đ? tránh các v?n đ?:

QUAN TR?NG: N?u có b?t k? ngư?i s? d?ng ho?c thư m?c công c?ng (không trang web) homed trên máy tính Exchange Server này, b?n ph?i chuy?n các h?p thư khác h? ph?c v? trong các trang web, và b?n ph?i sao chép b?t k? thư m?c công c?ng khác các máy ch? trang web, đ? đ?m b?o r?ng b?n không m?t d? li?u. H?y tham kh?o sách hư?ng Microsoft Exchange Server qu?n tr? viên d?n, chương 12 và 15, cho bi?t thêm thông tin.

Gián tuy?n đ?a ch? cu?n sách:

 1. Ch?n m?t máy ch? trong các trang web có ch?a OAB.
 2. B?m vào các Kho thông tin công c?ng đ?i tư?ng, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Trư?ng h?p tab.
 4. Trong các Cặp Công cộng danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n S? đ?a ch? gián tuy?nOAB Phiên b?n 2 (n?u có), và sau đó nh?p vào Thêm. Đi?u này t?o ra m?t b?n sao c?a các c?p trên h? ph?c v? b?n đ? ch?n trong bư?c 1.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. B?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i, b?m các Cấu hình container, và m? các thu?c tính c?a cácC?u h?nh trang web DS đ?i tư?ng.
 7. Trong các Gián tuy?n đ?a ch? cu?n sách Server danh sách, b?m vào h? ph?c v? b?n ch?n trong bư?c 1.

Thông tin b?n r?i mi?n phí và các h?nh th?c t? ch?c:

 1. Ch?n m?t máy ch? trong các trang web có ch?a các thông tin r?i và các h?nh th?c t? ch?c.
 2. B?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i, b?m các Cấu hình kho ch?a, b?m các Các máy ch? container, và sau đó b?m h? ph?c v? b?n ch?n trong bư?c 1.
 3. B?m vào các Kho thông tin công c?ng đ?i tư?ng, và sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Trư?ng h?p tab.
 5. Trong các Cặp Công cộng danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n Thông tin b?n r?i mi?n phíCác h?nh th?c t? ch?c, và sau đó nh?p vào Thêm. Đi?u này t?o ra m?t b?n sao c?a các c?p trên h? ph?c v? b?n ch?n trong bư?c 1.
 6. Nh?p vào Ok.
Đi?u này t?o ra m?t th? hi?n cho thư m?c thông tin b?n r?i mi?n phí. Thư m?c chung thông tin b?n r?i mi?n phí ban đ?u b? lo?i b? khi h? ph?c v? đ?u tiên đư?c l?y ra, và trư?ng h?p m?i s? tr? thành ho?t đ?ng.

Đ?nh tuy?n tính toán ph?c v?:

 1. Ch?n m?t máy ch? trong các trang web đư?c h? ph?c v? tính toán đ?nh tuy?n m?i.
 2. B?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i, b?m các Cấu hình container, và sau đó nh?p đúp vào các Đ?a ch? trang web đ?i tư?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab.
 4. Trong các Đ?nh tuy?n tính máy ch? danh sách, b?m vào h? ph?c v? b?n ch?n trong bư?c 1. B?n ph?i th?c hi?n m?t s? thay đ?i khác trong các trang thu?c tính đ? kích ho?t các Áp d?ng nút, đ? cho nh?ng thay đ?i đư?c gi? l?i.
 5. B?m vào các Đ?nh tuy?n tab, và sau đó b?m Tính toán l?i đ?nh tuy?n.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Cu?i cùng, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau đây:
  189286 XADM: Làm th? nào đ? xóa m?t máy ch? t? m?t trang web
LƯU ?: Microsoft khuy?n cáo r?ng h? ph?c v? đ?u tiên trong các trang web đư?c t?t ho?c rút ra đư?c t? m?ng t?m th?i sau khi b?n th?c hi?n các bư?c trên đ? xác minh r?ng b?n đ? hoàn t?t th? t?c này thành công. Sau khi b?n xác nh?n r?ng nh?ng thay đ?i làm vi?c (b?t đ?u m?t khách hàng Microsoft Exchange, và xác minh r?ng b?n có th? truy c?p r?i mi?n phí và b?n r?n thông tin c?a ngư?i dùng khác và có th? t?o ra m?t Offline Address Book), r?i kh?i h? ph?c v? đ?u tiên ra kh?i m?ng ho?c t?t, h?y ch?c ch?n r?ng không có m?c nào trong c?a s? Internet đ?t tên h? th?ng (th?ng) ho?c h? th?ng tên mi?n (DNS) cho các máy ch? b?n đang lo?i b?, và sau đó th?c hi?n các bư?c sau đ? xoá v?nh vi?n h? ph?c v? này t? trang web:
 1. B?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i, b?m các Cấu hình container, và sau đó b?m các Các máy ch? container.
 2. Nh?p vào h? ph?c v? đ?u tiên trong các trang web.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa, hoaëc baám phím DELETE.
LƯU ?: Microsoft Exchange r?i Free/Busy Connector không di chuy?n t? đ?ng và s? b? xóa khi h? ph?c v? đ?u tiên đư?c l?y ra t? các trang web. N?u đi?u này x?y ra, tái t?o đ?i tư?ng này b?ng cách làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
148199 XCLN: Tái t?o m?t đ?i l? đ? xoá r?i r?nh/b?n

Đ? bao g?m các thông tin b?n r?i mi?n phí:

Thư m?c trang web thông tin b?n r?i mi?n phí repopulated như ngư?i dùng đăng nh?p vào r?i và t?o ra nh?ng thay đ?i. Trong th?i gian này m?t s? ngư?i dùng thông tin mi?n phí và b?n r?n là t?m th?i không s?n dùng.

Cho đ?n khi m?t ngư?i dùng đăng nh?p và làm cho m?t cu?c h?n (m?t th?i gian "b?n r?n") có là không có thông tin mi?n phí và b?n r?n đ? xem.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235898 XADM: Không th? t?o gián tuy?n s? đ?a ch?
284148 XADM: Làm th? nào đ? lo?i b? qua Exchange Server 5.5 tính t? m?t Exchange 2000 hành chính nhóm
260781 Thay đ?i ch? đ? nút không s?n dùng trong h?p tho?i thu?c tính t? ch?c sau khi b?n nâng c?p Exchange Server 5.5 Service Pack 3 Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003
189286 XADM: Làm th? nào đ? xóa m?t máy ch? t? m?t trang web
275171 XADM: Làm th? nào đ? thi?t l?p l?i h? th?ng thư m?c trên m?t Exchange 2000 Server
822444 Làm th? nào đ? thi?t l?p l?i h? th?ng thư m?c trong Exchange Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 152959 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB152959 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:152959
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com