Làm th? nào đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào s? đăng k? t? m?t máy tính t? xa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 153183 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows XP này vi?t, xem314837.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

K? biên so?n h? tr? t? xa truy c?p vào các c?a s? Cơ quan đăng k?; Tuy nhiên, b?n c?ng có th? gi?i h?n truy c?p này.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh trên m?t h? th?ng Windows NT 3.51 b?t k? ngư?i dùng có th? truy c?p s? đăng k? khi đang k?t n?i qua m?ng. Trên m?t h? th?ng Windows NT 4.0 và sau đó, theo m?c đ?nh ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? truy c?p các đăng k? qua m?ng.

Tên mi?n ngư?i dùng có th? k?t n?i vào s? đăng k? c?a đi?u khi?n vùng t? xa b?ng cách s? d?ng Regedit.exe. Sau đó, h? có th? th?y giá tr? trong m?c HKEY_CLASSES_ROOT và trong m?c HKEY_USERS. Tuy nhiên, h? s? có ch? ch? đ?c truy c?p. Đi?u này là do thi?t k?.

Chú ý M?t s? d?ch v? c?n truy c?p vào s? đăng k? ho?t đ?ng chính xác. Ví d?, n?u b?n thêm phím này vào m?t h? th?ng 3.51 mà ch?y Directory Sao nhân b?n, nó là c?n thi?t đ? c?p quy?n truy c?p tài kho?n Replicator đ? các đăng k? như đư?c di?n t? sau này trong bài vi?t này.

H?n ch? truy c?p m?ng vào s? đăng k?

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Chú ý Trong Windows 2000 và sau này, ch? có ngư?i qu?n tr? và sao lưu Các nư?c s? d?ng ph?i m?c đ?nh m?ng truy c?p registry. Ph?n này có th? không áp d?ng trong trư?ng h?p nh?t đ?nh. Đ? h?n ch? truy c?p m?ng đ? đăng k?, h?y làm theo các bư?c li?t kê dư?i đây đ? t?o ra khóa Registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg

Tên: mô t?
Lo?i: REG_SZ
Giá tr?: Registry Máy chủ
C?p phép b?o m?t thi?t l?p trên phím này xác đ?nh nh?ng g? ngư?i dùng ho?c Các nhóm có th? k?t n?i đ?n h? th?ng đ? truy c?p Registry t? xa. M?c đ?nh Windows cài đ?t đ?nh ngh?a phím này và đ?t danh sách đi?u khi?n truy c?p h?n ch? truy c?p đăng k? t? xa như sau:
Ngư?i qu?n tr? có toàn quy?n ki?m soát
C?u h?nh m?c đ?nh cho Windows cho phép ch? qu?n tr? viên truy c?p t? xa đ? đăng k?. Thay đ?i đ? phím này đ? cho phép ngư?i dùng t? xa truy c?p đăng k? yêu c?u kh?i đ?ng l?i h? th?ng đ? có hi?u l?c.

Đ? t?o ra khóa registry đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào s? đăng k?:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe) và đi đ?n các sau subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím.
 3. Nh?p các giá tr? sau:
  Khóa tên: SecurePipeServers
  L?p: REG_SZ
 4. Đi đ?n subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím.
 6. Nh?p các giá tr? sau:
  Khóa tên: winreg
  L?p: REG_SZ
 7. Đi đ?n subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
 9. Nh?p các giá tr? sau:
  Giá tr? tên: mô t?
  Ki?u d? li?u: REG_SZ
  Chu?i: Registry Server
 10. Đi đ?n subkey sau.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
 11. Ch?n "winreg". Nh?p vào Bảo mật và sau đó nh?p vào Cấp phép. Thêm ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n mu?n c?p cho truy c?p.
 12. Thoát kh?i Registry Editor và kh?i đ?ng l?i Windows.
 13. N?u b?n ? giai đo?n sau này mu?n thay đ?i danh sách ngư?i dùng đó có th? truy c?p vào registry, l?p l?i bư?c 10-12.

B? qua nh?ng h?n ch? quy?n truy c?p

M?t s? d?ch v? c?n truy nh?p t? xa đ? registry đ? ch?c năng m?t cách chính xác. Ví d?, các d?ch v? thư m?c Replicator và b? đ?m d?ch v? khi k?t n?i v?i máy in qua m?ng yêu c?u quy?n truy c?p vào các đăng k? t? xa.

B?n có th? thêm các tài kho?n tên mà các d?ch v? đang ch?y dư?i đ? truy c?p danh sách các khóa "winreg", ho?c b?n có th? thi?t đ?t Windows đ? vư?t qua nh?ng h?n ch? quy?n truy c?p đ?n m?t s? phím c?a danh sách h? máy tính ho?c ngư?i dùng giá tr? dư?i ch?a khóa AllowedPaths.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedPaths
  Value:    Machine
  Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
  Default Data: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
         System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
         System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
         Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
         System\CurrentControlSet\Services\Replicator

  Valid Range: A valid path to a location in the registry.
  Description: Allow machines access to listed locations in the
         registry provided that no explicit access
         restrictions exists for that location.

  Value:    Users
  Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
  Default Data: (None)
  Valid Range: A valid path to a location in the registry.
  Description: Allow Users access to listed locations in the
         registry provided that no explicit access
         restrictions exists for that location. 
Thay đ?i chút ít trong Windows 2000 và sau đó:
  Value:    Machine
  Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
  Default Data: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
         System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
         system\CurrentControlSet\control\Server Applications
         System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
         Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
         
  Value: Users - Does not exist by default. 
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? l?p tr?nh truy c?p vào Windows registry và áp d?ng b?o m?t đ? đăng k? m?t phím, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
146906Làm th? nào đ? b?o m?t d? li?u hi?u su?t trong Windows 2000, Windows NT, Windows XP


Chú ý Nó có th? có truy c?p t? xa đ? đăng k? sau khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, n?u giá tr? đăng k? RestrictNullSessAccess đ? đư?c t?o ra và đư?c đ?t thành 0. Giá tr? này cho phép truy nh?p t? xa đ? các đăng k? b?ng cách s? d?ng m?t phiên tr?ng. Giá tr? đè khác r? ràng thi?t đ?t h?n ch?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 153183 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB153183 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:153183

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com