ACC: Làm th? nào đ? thi?t l?p giá tr? QueryTimeout cho ODBC k?t n?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 153756 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, b?n nên đ?u tiên t?o b?n sao lưu c?a các đăng k? t?p tin (System.dat và User.dat). C? hai đ?u là các t?p tin ?n trong các Thư m?c Windows.

Nâng cao: Đ?i h?i chuyên gia m? hóa, kh? năng tương tác, và multiuser k? năng.

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? thi?t l?p các tài s?n QueryTimeout cho truy v?n ch?y ch?ng l?i ODBC ngu?n d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n đang s? d?ng m?t cơ s? d? li?u ODBC, ch?ng h?n như Microsoft SQL Server, có th? là tr? ho?n v? m?ng lư?i giao thông ho?c n?ng s? d?ng máy ch? ODBC. Ch? không ph?i ch? đ?i vô h?n đ?nh, b?n có th? xác đ?nh bao lâu đ? ch? đ?i trư?c khi cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c s?n xu?t m?t l?i. M?c đ?nh Thi?t l?p QueryTimeout b?t đ?ng s?n là 60 giây. Thi?t đ?t này có th? không dài đ? đ? cho phép m?t s? truy v?n đ? ch?y ch?ng l?i ODBC ngu?n d? li?u. Các Sau hai phương pháp ch?ng minh làm th? nào đ? thay đ?i các tài s?n QueryTimeout.

Lưu ?: Khi s? d?ng phương pháp 1 đ? thay đ?i các tài s?n QueryTimeout, giá tr? s? đư?c thi?t l?p cho m?t đ?i tư?ng QueryDef c? th?. Khi b?n t?o m?t truy v?n m?i thông qua giao di?n ngư?i dùng trong Microsoft truy c?p 97, QueryTimeout b?t đ?ng s?n s? m?c đ?nh đ?n 60.

Lưu ?: Khi s? d?ng các bư?c ch?a trong phương pháp 2 đ? thi?t l?p các QueryTimeout giá tr? trong registry, b?t k? truy v?n m?i và đang có trong Microsoft Access s? ti?p t?c hi?n th? giá tr? là 60 cho các B?t đ?ng s?n QueryTimeout. N?u giá tr? đ?t trong s? đăng k? là l?n hơn hơn giá tr? đư?c xác đ?nh trong truy v?n riêng l?, Microsoft truy c?p s? s? d?ng giá tr? trong registry đ? xác đ?nh bao lâu đ? ch? trư?c khi m?t QueryTimeout x?y ra.

Phương pháp 1

T?o ra m?t chương tr?nh con đ? thi?t l?p các tài s?n.

T?o và ch?y chương tr?nh con sau khi b?n m? cơ s? d? li?u c?a b?n:
  Sub SetTimeout()
   Dim Mydb as Database
   Set Mydb=CurrentDB
   MYdb.QueryTimeout=120
 End Sub
				

M?t khi tài s?n này đư?c thi?t l?p, nó đè b?t k? thi?t l?p Windows Registry ho?c giaù tr? maëc ñ?nh.

Lưu ?: N?u b?n đang g?p b?t k? v?n đ? v?i b?t đ?ng s?n QueryTimeout, b?n có th? c?n ph?i nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft Jet cơ s? d? li?u cho các phiên b?n c?a Microsoft Access. Cho đ?n sau đó, n?u b?n g?p v?n đ? v?i CurrentDB.QueryTimeout, b?n c?ng có th? th? s? d?ng DBEngine (0)(0). Tuy nhiên, khuyên r?ng b?n có hi?n t?i Phiên b?n c?a đ?ng cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c.

Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Microsoft Jet 3.51, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

172733 ACC97: C?p Nh?t phiên b?n c?a Microsoft ph?n l?c 3.5 có s?n đ? t?i v?

Ví d? b?ng cách s? d?ng DBEngine


 Sub mytest()
   Dim mydb As Database
   Set mydb = DBEngine(0)(0)
   mydb.QueryTimeout = 120
   MsgBox mydb.QueryTimeout
 End Sub
				

Phương pháp 2

Thi?t l?p các tài s?n trong s? đăng k?.

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Windows. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Editor có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem các thay đ?i phím và Ch? các giá tr? tr?c tuy?n đi?m tr? giúp trong Registry Editor (Regedit.exe). Lưu ? r?ng b?n nên th?c hi?n m?t sao lưu các t?p tin đăng k? (System.dat và User.dat) trư?c khi b?n ch?nh s?a registry.

B?ng cách s? d?ng Microsoft truy c?p 97


 1. Đi đ?n khóa registry sau đây:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\3.5\Engines\ODBC
  						
 2. Ch?n QueryTimeout, nh?p vào ch?nh s?a và sau đó s?a đ?i. Thay đ?i DWORD giá tr? đ? cài đ?t mong mu?n c?a b?n. Giá tr? đ?i di?n cho s? lư?ng giây đ? th?i gian ch?.

B?ng cách s? d?ng Microsoft Access Phiên b?n 7,0


 1. T?o ra khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Access\7.0\Jet\3.0\Engines\ODBC
  						
 2. Nh?p vào s?a đ?i, và sau đó ch?n giá tr? DWORD. Thêm QueryTimeout và thi?t l?p th?i gian ch? đ?n m?t giá tr? s? nguyên. Giá tr? này s? đ?i di?n cho s? giây đ? th?i gian ch?.
Lưu ?: N?u đi?u này thay đ?i đ? cơ quan đăng k? đư?c th?c hi?n trong khi Microsoft Access ch?y, đ?u tiên b?n ph?i đóng, sau đó m? l?i Microsoft Access trư?c khi thay đ?i đư?c công nh?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? sao lưu s? đăng k? h? th?ng, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

135120 Công c? sao lưu c?u h?nh cho sao lưu s? đăng k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 153756 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB153756 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:153756
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com