Làm th? nào đ? chia s? các chương tr?nh v?i NetMeeting

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154354 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

NetMeeting cho phép b?n chia s? chương tr?nh ch?y trên máy tính c?a b?n v?i NetMeeting ngư?i tham d? khác. Chương tr?nh có th? đư?c chia s?, ngay c? khi m?t ngư?i tham gia không có chương tr?nh đó đư?c cài đ?t trên máy tính c?a m?nh.

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng NetMeeting chia s? chương tr?nh.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n đang ? trong m?t h?i ngh? NetMeeting, nh?ng ngư?i khác trong h?i ngh? có th? nh?n th?y và s? d?ng m?t chương tr?nh ch?y trên máy tính c?a b?n.

Đ? chia s? m?t chương tr?nh trong NetMeeting, nh?p vào tr?nh đơn công c?, ch? đ? chia s? Các ?ng d?ng, và sau đó b?m vào chương tr?nh đ? chia s?. Ho?c, b?n có th? b?m vào các NetMeeting bi?u tư?ng trên thanh tác v?, tr? đ?n ?ng d?ng chia s?, và sau đó nh?p vào chương tr?nh b?n mu?n chia s?. Ho?c, b?n có th? b?m vào nút Share trên các thanh công c? hi?n th? cho các cu?c g?i hi?n t?i.

Khi b?n ch?n m?t chương tr?nh, nó đư?c nh?n th?y trên m?i máy tính khác trong các H?i ngh?. Tên c?a ch? s? h?u c?a chương tr?nh s? đư?c hi?n th? ? Thư?ng- góc bên ph?i c?a c?a s? (n?u c?a s? đó không ph?i t?i đa).

Theo m?c đ?nh, b?n đang ? trong ki?m soát c?a chương tr?nh. B?n có th? b?m vào Collaborate trên menu công c?, ho?c nh?p chu?t Collaborate nút trên thanh công c? cho các cuoäc goïi hieän haønh, cho phép ngư?i khác đ? s? d?ng chương tr?nh. Trong ch? đ? này, các ch? cái đ?u c?a nh?ng ngư?i tham gia nh?ng ngư?i đ? ki?m soát đư?c b? sung vào con chu?t con tr?. B?t k? ngư?i dùng có th? thay đ?i ho?c ch?y chương tr?nh c?a b?n sau khi vi?c ki?m soát c?a chương tr?nh b?ng cách b?m đúp vào chương tr?nh chia s?.

Đ? ngăn ngư?i khác s? d?ng chương tr?nh c?a b?n, b?m Collaborate trên các công c? đơn ho?c thanh công c? m?t l?n n?a, ho?c b?m ESC phím.

Lưu ?: Khi m?t chương tr?nh đư?c chia s?, c?a s? toàn b? c?a nó đư?c th? hi?n khác các máy tính trong h?i ngh?. N?u m?t ph?n c?a c?a s? đó đư?c bao ph? trên c?a b?n màn h?nh máy tính, nh?ng ngư?i tham gia khác nh?n th?y m?t mô h?nh đ? h?a trong các ch?ng chéo lên nhau khu v?c.

Chương tr?nh chia s? là đ?t đư?c b?ng cách g?i đ? h?a, các phong trào chu?t, và bàn phím đ?u vào cho các máy tính khác trong th?i gian th?c. Màu s?c c?a b?n và thi?t đ?t đ? phân gi?i có m?t tác đ?ng đ?n cách m?c đư?c hi?n th? trên khác máy vi tính. N?u nh?ng ngư?i kh?i c?a chương tr?nh chia s? s? d?ng 1024 x 768 đ? phân gi?i màn h?nh, nhưng m?t ngư?i tham gia s? d?ng đ? phân gi?i 640 x 480, các màn h?nh c?a ngư?i tham gia s? là quá nh? đ? hi?n th? c?a s? toàn b?.

N?u b?n không tham gia vào m?t cu?c h?p NetMeeting (b?n không ph?i là đăng nh?p vào m?t máy ch? Internet Locator [ILS] v?i m?t ngư?i tham gia ai c?ng đư?c c?u h?nh cho chương tr?nh chia s?), các ?ng d?ng chia s? l?nh vào Tools menu NetMeeting không s?n dùng. Có không có thông báo l?i.

Ph?i làm g? n?u vi?c làm tươi màn h?nh là ch?m khi b?n chia s? m?t chương tr?nh

N?u vi?c làm tươi màn h?nh ch?m khi b?n chia s? m?t chương tr?nh, s? d?ng sau đây x? l? s? c? k? thu?t:

 1. Ki?m ch?ng r?ng NetMeeting đư?c c?u h?nh cho t?c đ? t?i đa c?a b?n k?t n?i cho phép.

  Đ? xác đ?nh t?c đ? k?t n?i Internet c?a b?n, tham kh?o các tài li?u hư?ng d?n cho ph?n c?ng đang đư?c s? d?ng đ? k?t n?i c?a b?n máy tính Internet (modem, ISDN, ho?c b? đi?u h?p m?ng).

  Đ? thay đ?i t?c đ? NetMeeting đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong c?a s? NetMeeting, b?m Tùy ch?n trên tr?nh đơn công c?.
  2. Trong h?p tho?i Options, nh?p vào General.
  3. Theo băng thông m?ng, b?m vào tùy ch?n thích h?p cho b?n k?t n?i. Các tùy ch?n có s?n là 14400 BPS Modem, 28800 BPS ho?c Nhanh hơn Modem, ISDN và m?ng c?c b?.
  4. Bấm OK.
 2. Vô hi?u hoá âm thanh và video.

  N?u reconfiguring t?c đ? c?a NetMeeting không c?i thi?n t?c đ? lúc mà màn h?nh đư?c làm m?i, b?n có th? c?ng c?i thi?n các tươi l? b?ng cách vô hi?u hóa âm thanh và video.
  BR / > Đ? ngăn ch?n vi?c g?i âm thanh và video trên m?t cu?c g?i NetMeeting, làm theo các bư?c sau:
  1. Khi b?n đư?c k?t n?i trong khi ñaøm thoaïi, nh?p vào tab hi?n t?i g?i.
  2. Nh?p vào bi?u tư?ng video bên c?nh tên c?a ngư?i mà b?n mu?n d?ng g?i video đ?n, và sau đó b?m ng?ng g?i âm thanh và Video.

Thu?c tính

ID c?a bài: 154354 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 1.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB154354 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154354

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com